230/2019 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2020

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

230
ZÁKON
z 25. júna 2019,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení zákona č. 276/2015 Z. z., zákona č. 244/2017 Z. z., zákona č. 65/2019 Z. z. a zákona č. 221/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 4 ods. 3 sa slová „3 %“ nahrádzajú slovami „5 %“.
2.
V § 6 ods. 1 písmená f) a g) znejú:
„f)
obstaranie technickej vybavenosti8a) podmieňujúcej výstavbu a užívanie nájomných bytov, na ktorých obstaranie bola poskytnutá podpora podľa písmena b) alebo dotácia na rozvoj bývania podľa osobitného predpisu5) alebo obstaranie technickej vybavenosti podmieňujúcej výstavbu a užívanie ubytovacieho domu, na obstaranie ktorého bola poskytnutá podpora podľa písmena h)
1.
výstavbou technickej vybavenosti,
2.
kúpou technickej vybavenosti,
g)
kúpa pozemku podmieňujúceho výstavbu a užívanie nájomných bytov, na ktorých obstaranie bola poskytnutá podpora podľa písmena b) alebo kúpa pozemku podmieňujúceho výstavbu a užívanie ubytovacieho domu, na ktorého obstaranie bola poskytnutá podpora podľa písmena h).“.
3.
V § 6 sa odsek 1 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:
„h)
obstaranie ubytovacieho domu
1.
výstavbou ubytovacieho domu vrátane ubytovacieho domu získaného nadstavbou, prístavbou alebo prestavbou bytovej budovy a nebytovej budovy,
2.
kúpou ubytovacieho domu.“.
4.
V § 6 odsek 3 znie:
„(3)
Na účely tohto zákona sa rozumie
a)
kúpou bytu podľa odseku 1 písm. a) druhého bodu, kúpou nájomného bytu podľa odseku 1 písm. b) druhého bodu a kúpou ubytovacieho domu podľa odseku 1 písm. h) druhého bodu kúpa bytu alebo kúpa ubytovacieho domu od stavebníka uvedeného v kolaudačnom rozhodnutí, od nadobudnutia právoplatnosti ktorého neuplynuli viac ako tri roky,
b)
kúpou bytu podľa odseku 1 písm. a) tretieho bodu kúpa bytu v rodinnom dome, ktorého kolaudačné rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť minimálne tri roky pred podaním žiadosti.“.
5.
V § 6 sa za odsek 7 vkladajú nové odseky 8 a 9, ktoré znejú:
„(8)
Na účely tohto zákona sa ubytovacím domom rozumie ostatná budova na bývanie, ktorá je určená na celoročné ubytovanie súvisiace najmä s výkonom práce a pozostáva z ubytovacích buniek. Ubytovacou bunkou je súbor najviac dvoch obytných miestností podľa osobitného predpisu9a) a príslušenstva. Na účely tohto zákona sa príslušenstvom ubytovacej bunky rozumie zádverie a priestor vybavený zariadením na osobnú hygienu. Ubytovaciu bunku je možné vybaviť aj kuchynským kútom.
(9)
Súčasťou ubytovacieho domu môže byť aj spoločný priestor, ktorým sa rozumie najmä spoločenská miestnosť, kuchyňa alebo kuchynský kút, ak nie je súčasťou ubytovacej bunky, a miestnosť pre zamestnancov ubytovacieho domu.“.
Doterajší odsek 8 sa označuje ako odsek 10.
Poznámka pod čiarou k odkazu 9a znie:
„9a) § 43b ods. 5 zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 237/2000 Z. z.“.
6.
V § 7 ods. 7 sa slová „odseku 1 písm. b) a c)“ nahrádzajú slovami „odseku 1 písm. b), c) a g)“.
7.
V § 7 ods. 9 sa slová „odseku 1 písm. g)“ nahrádzajú slovami „odseku 1 písm. b), c), f) a g)“.
8.
§ 7 sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:
„(10)
Podporu na obstaranie ubytovacieho domu podľa § 6 ods. 1 písm. h) možno poskytnúť žiadateľovi podľa odseku 1 písm. b), c) a g).“.
9.
V § 8 ods. 1 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „žiadateľom podľa § 7 ods. 1 písm. b), c) a f),“.
10.
V § 8 ods. 1 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:
„b)
najviac 1 200 eur na 1 m2 podlahovej plochy bytu, ak ide o obstaranie nájomného bytu podľa § 6 ods. 1 písm. b) prvého bodu a druhého bodu žiadateľom podľa § 7 ods. 1 písm. g),“.
Doterajšie písmená b) až i) sa označujú ako písmená c) až j).
11.
V § 8 ods. 1 písm. i) a j) sa za slovo „byt“ vkladajú slová „alebo na jednu obstarávanú ubytovaciu bunku“.
12.
V § 8 sa odsek 1 dopĺňa písmenom k), ktoré znie:
„k)
najviac 1 000 eur na 1 m2 podlahovej plochy ubytovacej bunky, ak ide o obstaranie ubytovacieho domu podľa § 6 ods. 1 písm. h).“.
13.
V § 8 odseky 4 a 5 znejú:
„(4)
Obstarávacou cenou obstarania bytu podľa § 6 ods. 1 písm. a) prvého bodu, obstarania nájomného bytu podľa § 6 ods. 1 písm. b) prvého bodu a tretieho bodu, výstavby zariadenia sociálnych služieb podľa § 6 ods. 1 písm. d), obstarania technickej vybavenosti podľa § 6 ods. 1 písm. f) prvého bodu a obstarania ubytovacieho domu podľa § 6 ods. 1 písm. h) prvého bodu je cena zhotovenia stavby. Do obstarávacej ceny podľa prvej vety je možné započítať cenu projektovej dokumentácie na stavebné povolenie, ak osobitný predpis neustanovuje inak.15b) Cena pozemku a nebytového priestoru sa do obstarávacej ceny nezapočíta. Do obstarávacej ceny obstarania technickej vybavenosti podľa § 6 ods. 1 písm. f) prvého bodu sa nezapočítajú ani náklady na vodovodnú prípojku, kanalizačnú prípojku alebo na garážové stojisko, ak sú tieto náklady zahrnuté v obstarávacej cene obstarania nájomného bytu podľa § 6 ods. 1 písm. b) alebo obstarania ubytovacieho domu podľa § 6 ods. 1 písm. h).
(5)
Obstarávacou cenou obstarania bytu podľa § 6 ods. 1 písm. a) druhého bodu a tretieho bodu, obstarania nájomného bytu podľa § 6 ods. 1 písm. b) druhého bodu a obstarania ubytovacieho domu podľa § 6 ods. 1 písm. h) druhého bodu je cena dohodnutá v kúpnej zmluve alebo v zmluve o budúcej kúpnej zmluve. Cena pozemku a nebytového priestoru sa do obstarávacej ceny obstarania bytu, obstarania nájomného bytu a obstarania ubytovacieho domu nezapočíta.“.
14.
V § 8 ods. 8 prvej vete sa vypúšťajú slová „a kúpy pozemku podľa § 6 ods. 1 písm. g)“.
15.
V § 8 sa za odsek 8 vkladá nový odsek 9, ktorý znie:
„(9)
Obstarávacou cenou kúpy pozemku podľa § 6 ods. 1 písm. g) je cena dohodnutá v kúpnej zmluve.“.
Doterajšie odseky 9 a 10 sa označujú ako odseky 10 a 11.
16.
V § 8 ods. 10 sa slová „odsekov 4 až 8“ nahrádzajú slovami „odsekov 4 až 9“.
17.
V § 9 ods. 7 sa slová „písm. c) až e) a písm. f) prvého bodu“ nahrádzajú slovami „písm. c) až e), písm. f) prvého bodu a písm. h) prvého bodu“.
18.
V § 10 ods. 12 úvodnej vete sa slová „§ 7 ods. 1 písm. b), c), f), a g)“ nahrádzajú slovami „§ 7 ods. 1 písm. b), c) a f)“.
19.
V § 10 ods. 12 písm. c) prvom bode sa vypúšťajú tieto slová: „po dobu splatnosti úveru poskytnutého podľa tohto zákona, najmenej po dobu 20 rokov“.
20.
V § 10 ods. 12 písm. c) treťom bode sa slová „ak odseky 13 a 14 neustanovujú inak“ nahrádzajú slovami „ak odsek 15 neustanovuje inak“.
21.
V § 10 odsek 13 znie:
„(13)
Žiadateľovi podľa § 7 ods. 1 písm. g) možno podporu na obstaranie nájomného bytu podľa § 6 ods. 1 písm. b) poskytnúť, ak
a)
priemerná podlahová plocha22) obstarávaného nájomného bytu neprevýši 70 m2,
b)
sa žiadateľ zaviaže, že
1.
dodrží podmienky podľa odseku 12 písm. c) prvého bodu a druhého bodu,
2.
minimálne 80 % z obstarávaných nájomných bytov prenajme fyzickým osobám žijúcim v domácnosti s mesačným príjmom domácnosti najviac vo výške päťnásobku životného minima domácnosti,
3.
ročné nájomné určí vo výške maximálne 10 % z obstarávacej ceny nájomného bytu.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 24a sa vypúšťa.
22.
V § 10 sa za odsek 13 vkladá nový odsek 14, ktorý znie:
„(14)
Splnenie podmienky príjmu domácnosti podľa odseku 13 písm. b) druhého bodu sa posudzuje pri uzavieraní zmluvy o nájme nájomného bytu. Na zmenu výšky príjmu domácnosti podľa prvej vety počas platnosti zmluvy o nájme nájomného bytu sa neprihliada.“.
Doterajšie odseky 14 až 24 sa označujú ako odseky 15 až 25.
23.
V § 10 odsek 16 znie:
„(16)
Žiadateľovi podľa § 7 ods. 1 písm. g) možno podporu na obstaranie nájomného bytu podľa § 6 ods. 1 písm. b) poskytnúť len vtedy, ak sa stavba nachádza
a)
v meste alebo v priľahlých s mestom priamo susediacich obciach alebo
b)
v obci, na území ktorej sa realizuje výstavba priemyselného parku alebo sa nachádza priemyselný park, alebo
c)
v obci, na území ktorej sa nachádza prevádzkareň žiadateľa podľa § 7 ods. 1 písm. g) minimálne s 500 zamestnancami.“.
24.
V § 10 ods. 21 sa slová „odseku 19“ nahrádzajú slovami „odseku 20“.
25.
V § 10 ods. 23 písm. b) druhý a tretí bod znejú:
„2.
na území ktorej sa realizuje výstavba priemyselného parku alebo sa nachádza priemyselný park, alebo
3.
na území ktorej sa realizuje významná investícia podľa osobitného predpisu.24b)“.
26.
V § 11 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
„(4)
Podporu na modernizáciu bytového domu podľa § 6 ods. 5 písm. d) možno poskytnúť na vybudovanie nových spoločných častí bytového domu a nových spoločných zariadení bytového domu vstavbou, prístavbou alebo nadstavbou27a) na základe rozhodnutia vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome podľa osobitného predpisu.27b)“.
Doterajšie odseky 4 a 5 sa označujú ako odseky 5 a 6.
Poznámky pod čiarou k odkazom 27a a 27b znejú:
„27a) § 139b ods. 5 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
27b) § 14b ods. 2 a 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
27.
V § 12 ods. 3 písm. d) piatom bode sa za slovo „požiadavka“ vkladajú slová „najmä podľa“.
28.
V § 13 ods. 1 písm. b) sa za slovo „zodpovedajúcich“ vkladá slovo „najmä“.
29.
V § 13 ods. 1 písm. c) sa za slovo „požiadavka“ vkladajú slová „najmä podľa“.
30.
V § 14 ods. 5 prvej vete sa za slovo „poskytnúť“ vkladajú slová „na zákonom definovaný rozsah obnovy“.
31.
V § 14a ods. 1 sa za slová „podľa § 6 ods. 1 písm. b)“ vkladajú slová „alebo na obstaranie ubytovacieho domu podľa § 6 ods. 1 písm. h)“.
32.
V § 14a ods. 2 sa za slovo „bytov“ vkladajú slová „alebo s obstaraním ubytovacieho domu“.
33.
V § 14a sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
„(4)
K obstarávanému ubytovaciemu domu nemožno poskytnúť podporu na garážové stojisko.“.
Doterajšie odseky 4 až 6 sa označujú ako odseky 5 až 7.
34.
V § 14a sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:
„(6)
Ak obstaranie ubytovacieho domu podmieňuje aj obstaranie prislúchajúcej technickej vybavenosti, súčasne so žiadosťou na obstaranie ubytovacieho domu je žiadateľ povinný predložiť aj žiadosť na obstaranie technickej vybavenosti.“.
Doterajšie odseky 6 a 7 sa označujú ako odseky 7 a 8.
35.
V § 14a ods. 8 sa slová „odseku 4“ nahrádzajú slovami „odsekov 5 a 6“.
36.
V § 14b ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo na obstaranie ubytovacieho domu podľa § 6 ods. 1 písm. h)“.
37.
V § 14b ods. 2 sa na konci prvej vety pripájajú tieto slová: „alebo obstarávaním ubytovacieho domu“ a v druhej vete sa za slová „§ 6 ods. 1 písm. b)“ vkladajú slová „a § 6 ods. 1 písm. h)“.
38.
V § 14b odsek 3 znie:
„(3)
Ak obstaranie nájomného bytu alebo obstaranie ubytovacieho domu podmieňuje aj kúpa pozemku, súčasne so žiadosťou na obstaranie nájomného bytu alebo obstaranie ubytovacieho domu je žiadateľ povinný predložiť aj žiadosť na kúpu pozemku.“.
39.
Za § 14b sa vkladá § 14c, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠14c
Podmienky poskytnutia podpory na obstaranie ubytovacieho domu
(1)
Podporu na obstaranie ubytovacieho domu podľa § 6 ods. 1 písm. h) možno poskytnúť len vtedy, ak
a)
počet ubytovacích buniek v ubytovacom dome je najmenej 10,
b)
sú dodržané minimálne požiadavky na energetickú hospodárnosť budov podľa osobitného predpisu,16b)
c)
sa žiadateľ v zmluve zaviaže, že ubytovanie v ubytovacom dome bude poskytovať po dobu splatnosti úveru poskytnutého podľa tohto zákona, najmenej však po dobu 20 rokov,
d)
sa žiadateľ zaviaže, že v zmluve zriadi záložné právo na ubytovací dom obstaraný podľa tohto zákona v prospech fondu.
(2)
Podporu na obstaranie ubytovacieho domu možno poskytnúť len vtedy, ak sa stavba nachádza
a)
v meste alebo v priľahlých s mestom priamo susediacich obciach alebo
b)
v obci, na území ktorej sa realizuje výstavba priemyselného parku alebo sa nachádza priemyselný park, alebo
c)
v obci, na území ktorej sa nachádza prevádzkareň žiadateľa podľa § 7 ods. 1 písm. g) minimálne s 500 zamestnancami.
(3)
Podporu na obstaranie toho istého ubytovacieho domu je možné poskytnúť iba raz.
(4)
Podporu na obstaranie ubytovacieho domu nie je možné poskytnúť, ak sa obstaráva prestavbou bytovej budovy, na ktorej obstaranie bola poskytnutá podpora podľa tohto zákona alebo dotácia z verejných prostriedkov.34)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 34 znie:
„34) Napríklad zákon č. 443/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
40.
V § 15 ods. 1 písm. b) sa slová „podľa § 6 ods. 1 písm. b), d), e), f) a g)“ nahrádzajú slovami „podľa § 6 ods. 1 písm. b), d) až h)“.
41.
V § 15 ods. 2 písm. b) sa slová „§ 6 ods. 1 písm. b) a f)“ nahrádzajú slovami „§ 6 ods. 1 písm. b), f) a g)“.
42.
V § 15 ods. 2 písmeno c) znie:
„c)
od 15. januára do 30. júna príslušného kalendárneho roka, ak ide o účel podľa § 6 ods. 1 písm. b), f), g) a h) pre žiadateľa podľa § 7 ods. 1 písm. g),“.
43.
V § 15 ods. 2 písmeno e) znie:
„e)
od 15. januára do 30. júna príslušného kalendárneho roka, ak ide o účel podľa § 6 ods. 1 písm. d), e) a h).“.
44.
V § 15 ods. 7 prvá veta znie:
„Obec v sídle okresu bezprostredne po doručení žiadosti zaeviduje žiadosť na webovom sídle fondu a do desiatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti overí úplnosť jej náležitostí v poradí podľa doručenia žiadosti a overenie vyznačí odtlačkom úradnej pečiatky a podpisom zamestnanca obce v sídle okresu, ktorý overenie vykonal.“.
45.
V § 15 ods. 8 a 13 sa vypúšťajú slová „vyplní a“.
46.
V § 15 odsek 11 znie:
„(11)
Okresný úrad v sídle kraja bezprostredne po doručení žiadosti zaeviduje žiadosť na webovom sídle fondu a overí úplnosť náležitostí žiadosti v poradí podľa doručenia žiadosti do 30 pracovných dní odo dňa jej doručenia alebo najneskôr do 31. marca príslušného roka, ak žiadateľ predkladá na okresný úrad v sídle kraja súčasne aj žiadosť podľa osobitného predpisu.5)“.
47.
V § 16 ods. 2 písm. k) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo ubytovania podľa § 14c ods. 1 písm. c)“.
48.
V § 17 ods. 3 písm. a) sa slová „podľa § 6 ods. 1 písm. b), d) a e)“ nahrádzajú slovami „podľa § 6 ods. 1 písm. b), d) až h)“.
49.
V § 18 ods. 2 písm. a) sa slovo „alebo“ nahrádza čiarkou a slová „ods. 16“ sa nahrádzajú slovami „ods. 13 písm. a) alebo ods. 17“.
50.
V § 18 ods. 2 písm. d) sa druhé slovo „alebo“ nahrádza čiarkou.
51.
V § 18 sa odsek 2 dopĺňa písmenami f) až h), ktoré znejú:
„f)
obstaranie technickej vybavenosti podľa § 14a,
g)
kúpu pozemku podľa § 14b alebo
h)
obstaranie ubytovacieho domu podľa § 14c.“.
52.
V § 18 sa vypúšťa odsek 4.
Doterajšie odseky 5 až 9 sa označujú ako odseky 4 až 8.
53.
V § 18 odsek 6 znie:
„(6)
Fond je povinný umožniť predčasné splatenie zostatku poskytnutého úveru alebo časti úveru na základe písomnej žiadosti žiadateľa. Ak bola poskytnutá podpora na obstaranie nájomného bytu podľa § 6 ods. 1 písm. b) alebo obstaranie ubytovacieho domu podľa § 6 ods. 1 písm. h), povinnosť podľa prvej vety vzniká fondu až po uplynutí 30 rokov od nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia nájomného bytu alebo minimálnej doby poskytovania ubytovania v ubytovacom dome podľa tohto zákona. Za predčasné splatenie zostatku poskytnutého úveru alebo časti úveru nemôže fond požadovať poplatok.“.
54.
V § 18 ods. 7 sa slová „odsekov 1 až 6“ nahrádzajú slovami „odsekov 1 až 5“.
55.
Doterajší text § 19 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2)
Fond zverejňuje na svojom webovom sídle najmä
a)
schválený rozpočet fondu na poskytovanie podpory podľa účelu pre daný rozpočtový rok a návrh rozpočtu na nasledujúce dva roky,
b)
informácie pre žiadateľa nevyhnutné na podanie žiadosti,
c)
informácie o počte predložených žiadostí aj s objemom požadovanej podpory a počtom bytov, lôžok, ubytovacích miestností alebo ubytovacích buniek podľa účelov podpory,
d)
informácie o počte uzatvorených zmlúv o poskytnutí podpory aj s objemom poskytnutej podpory a počtom bytov, lôžok, ubytovacích miestností alebo ubytovacích buniek podľa účelov podpory,
e)
informácie o počte žiadostí podľa § 15 ods. 19 písm. a) aj s objemom požadovanej podpory a počtom bytov, lôžok, ubytovacích miestností alebo ubytovacích buniek podľa účelov podpory.“.
56.
Za § 23d sa vkladá § 23e, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠23e
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2020
(1)
Žiadateľ podľa § 7 ods. 1 písm. g), ktorému bola poskytnutá podpora na obstaranie nájomného bytu podľa § 6 ods. 1 písm. b) podľa predpisov účinných do 31. decembra 2019, postupuje pri uzatváraní zmluvy o nájme nájomného bytu podľa zákona účinného od 1. januára 2020.
(2)
Ustanovenie § 18 ods. 6 druhej vety v znení účinnom od 1. januára 2020 sa uplatní aj na zmluvy o poskytnutí podpory uzatvorené podľa predpisov účinných do 31. decembra 2019.“.
Čl. II
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 151/1995 Z. z., zákona č. 158/1998 Z. z., zákona č. 173/1999 Z. z., zákona č. 252/1999 Z. z., zákona č. 400/2002 Z. z., zákona č. 512/2003 Z. z., zákona č. 367/2004 Z. z., zákona č. 469/2005 Z. z., zákona č. 268/2007 Z. z., zákona č. 325/2007 Z. z., zákona č. 595/2009 Z. z., zákona č. 70/2010 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 205/2014 Z. z., zákona č. 246/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 283/2018 Z. z. a zákona č. 63/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 14b odsek 3 znie:
„(3)
Súhlas všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome sa vyžaduje pri rozhodovaní o zmluve o
a)
prevode vlastníctva nebytového priestoru, priľahlého pozemku, príslušenstva alebo ich častí, ktoré sú v podielovom spoluvlastníctve vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome,
b)
výstavbe výlučne novej spoločnej časti domu, výlučne nového spoločného zariadenia domu alebo výlučne nového príslušenstva, ktorými sa dom pôdorysne rozšíri a ktoré budú prevádzkovo spojené s domom,15b) alebo o jej zmene.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 15b znie:
„15b) § 139b ods. 5 písm. b) zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.“.
2.
V § 19 ods. 8 sa za slová „§ 14b ods. 2 písm. e)“ vkladajú slová „alebo ods. 3 písm. b)“.
3.
§ 21 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Zmluvou môže vzniknúť aj výlučne nová spoločná časť domu, výlučne nové spoločné zariadenie domu alebo výlučne nové príslušenstvo. Účastníkmi takejto zmluvy sú všetci vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome.“.
Čl. III
Zákon č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení zákona č. 134/2013 Z. z., zákona č. 277/2015 Z. z. a zákona č. 249/2017 Z. z. sa mení takto:
V § 11 ods. 1 písm. a) štvrtom bode sa vypúšťajú slová „najmenej 20 rokov“.
Čl. IV
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2020.
Zuzana Čaputová v. r.

Andrej Danko v. r.

Peter Pellegrini v. r.