23/2019 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 22.01.2019

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

23
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 26. septembra 2014 bol v Mikulove za Slovenskú republiku podpísaný Protokol o trvalo udržateľnej doprave k Rámcovému dohovoru o ochrane a trvalo udržateľnom rozvoji Karpát (oznámenie č. 111/2006 Z. z.).

Listina o schválení protokolu bola uložená 13. mája 2015 u depozitára, ktorým je vláda Ukrajiny.

Protokol nadobudol platnosť 14. januára 2019 v súlade s článkom 21 ods. 3 Rámcového dohovoru o ochrane a trvalo udržateľnom rozvoji Karpát a článkom 24 protokolu. Pre Slovenskú republiku nadobudol platnosť v ten istý deň, t. j. 14. januára 2019.

Do textu protokolu možno nahliadnuť na Ministerstve dopravy a výstavby Slovenskej republiky a Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.