227/2019 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.08.2019

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

227
VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z 26. júna 2019,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 99/2016 Z. z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 62 písm. r) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 99/2016 Z. z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 písm. g) a § 8 vrátane nadpisu sa slovo „hodnotenie“ vo všetkých tvaroch nahrádza slovom „posúdenie“ v príslušnom tvare.
2.
Poznámka pod čiarov k odkazu 1 znie:
„1) STN EN ISO 8996 Ergonómia tepelného prostredia. Stanovenie metabolizmu (ISO 8996) (83 3565).“.
3.
V § 2 odsek 18 znie:
„(18)
Ukazovateľ WBGT je výpočtový ukazovateľ tepelnej záťaže, ktorý sa určuje podľa technickej normy2) alebo inej obdobnej technickej špecifikácie s porovnateľnými alebo prísnejšími požiadavkami.“.
Poznámka pod čiarov k odkazu 2 znie:
„2) STN EN ISO 7243 Ergonómia tepelného prostredia. Posudzovanie tepelnej záťaže podľa ukazovateľa WBGT (teploty mokrého a guľového teplomeru) (ISO 7243) (833561).“.
4.
§ 2 sa dopĺňa odsekom 21, ktorý znie:
„(21)
Technológia je výrobný postup alebo pracovný postup, pri ktorom môžu na pracovisku vznikať tepelné zmeny.“.
5.
V § 3 odseky 2 a 3 znejú:
„(2)
Zamestnávateľ na vnútornom pracovisku zabezpečuje optimálne hodnoty faktorov tepelno-vlhkostnej mikroklímy podľa prílohy č. 2; tam, kde nemožno zabezpečiť optimálne hodnoty, zabezpečí prípustné hodnoty faktorov tepelno-vlhkostnej mikroklímy v teplom období a chladnom období podľa prílohy č. 2. Predpokladom na dosiahnutie optimálnych hodnôt alebo prípustných hodnôt faktorov tepelno-vlhkostnej mikroklímy je stavebné riešenie budovy, technické zariadenie budovy alebo vhodná technológia zabezpečená na pracovisku zamestnávateľom.
(3)
Na vnútornom pracovisku, na ktorom nemožno dodržať prípustné hodnoty faktorov tepelno-vlhkostnej mikroklímy z dôvodu záťaže teplom alebo záťaže chladom z technológie, ako aj na inom pracovisku z dôvodu nevyhovujúceho stavebného riešenia budovy alebo technického zariadenia budovy, zamestnávateľ zabezpečí ochranné opatrenia a preventívne opatrenia na zníženie nepriaznivého vplyvu záťaže teplom alebo záťaže chladom na zdravie zamestnancov podľa § 4 a 5.“.
6.
V § 3 ods. 4 prvej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „tabuľkách č. 1 a 2“.
7.
V § 3 ods. 5 písm. a) sa za slovo „rozdiel“ vkladá slovo „operatívnej“.
8.
V § 4 ods. 1 druhej vete a v § 5 ods. 1 druhej vete sa za slová „pri ktorých je“ vkladajú slová „na pracovisku“.
9.
V § 4 ods. 2 znie:
„(2)
Na vnútornom pracovisku, na ktorom dochádza k záťaži teplom, zamestnávateľ vykoná opatrenia na jej odstránenie. Ak záťaž teplom nie je možné odstrániť stavebnými, technickými alebo technologickými opatreniami, zamestnávateľ vykoná ďalšie primerané opatrenia na zníženie nepriaznivého vplyvu záťaže teplom na zdravie zamestnancov podľa odsekov 7 a 9. Dodržiavanie dlhodobo únosného času práce a krátkodobo únosného času práce zabezpečí zamestnávateľ pri prekročení maximálnej prípustnej operatívnej teploty podľa prílohy č. 2 tabuliek č. 1 a 2, ak sú takéto teploty pravidelne prekračované viac ako 50 % dní v roku.“.
10.
V § 4 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo podľa inej obdobnej technickej špecifikácie s porovnateľnými alebo prísnejšími požiadavkami“.
11.
Poznámka pod čiarou k odkazu 6 znie:
„6) STN EN ISO 7933 Ergonómia tepelného prostredia. Analytické určovanie a interpretácia tepelného zaťaženia predpokladaného tepelného namáhania výpočtom (ISO 7933).“.
12.
V § 4 sa za odsek 6 vkladajú nové odseky 7 a 8, ktoré znejú:
„(7)
Opatreniami na zníženie nepriaznivého vplyvu záťaže teplom na zdravie zamestnancov sú najmä:
a)
zmena trvania času práce,
b)
posun začiatku pracovnej zmeny,
c)
poskytovanie prestávok v práci,
d)
predĺženie prestávky na odpočinok a jedenie,
e)
pobyt v klimatizovaných priestoroch,
f)
striedanie zamestnancov,
g)
klimatizácia alebo nútené vetranie,
h)
tienenie okien a svetlíkov,
i)
sprchovanie a ochladzovanie,
j)
vhodný pracovný odev.
(8)
Na vnútornom pracovisku a na vonkajšom pracovisku počas mimoriadne teplých dní zamestnávateľ vykoná primerané opatrenia podľa odsekov 7 a 9.“.
Doterajší odsek 7 sa označuje ako odsek 9.
13.
V § 4 ods. 9 a v § 5 ods. 12 sa na konci pripájajú tieto slová: „podľa § 7“.
14.
V § 5 ods. 5 sa slová „opatrenia, ktoré sú uvedené v prílohe č. 3 štvrtom bode“ nahrádzajú slovami „primerané opatrenia na zníženie nepriaznivého vplyvu záťaže chladom na zdravie zamestnancov podľa odsekov 12 a 13“.
15.
V § 5 sa za odsek 11 vkladá nový odsek 12, ktorý znie:
„(12)
Opatreniami na zníženie nepriaznivého vplyvu záťaže chladom na zdravie zamestnancov sú najmä:
a)
zmena trvania času práce,
b)
posun začiatku pracovnej zmeny,
c)
poskytovanie prestávok v práci,
d)
predĺženie prestávky na odpočinok a jedenie,
e)
striedanie zamestnancov,
f)
osobné ochranné pracovné prostriedky,
g)
ohrievareň a sušiareň pracovného odevu a pracovnej obuvi.“.
Doterajší odsek 12 sa označuje ako odsek 13.
16.
V § 6 ods. 1 a ods. 3 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo iná obdobná technická špecifikácia s porovnateľnými alebo prísnejšími požiadavkami“.
17.
Poznámky pod čiarou k odkazom 7 a 8 znejú:
„7) STN EN ISO 13732-1 Ergonómia tepelného prostredia. Metódy posudzovania ľudských reakcií na kontakt s povrchmi. Časť 1: Horúce povrchy (ISO 13732-1) (83 3558).
8) STN EN ISO 13732-3 Ergonómia tepelného prostredia. Metódy posudzovania ľudských reakcií na kontakt s povrchmi. Časť 3: Chladné povrchy (ISO 13732-2) (83 3558).“.
18.
V § 7 ods. 6 písmeno a) znie:
„a)
pri záťaži teplom podľa odseku 1 prostredníctvom pitného režimu náhradu najmenej 70 % tekutín stratených počas pracovnej zmeny potením a dýchaním; minimálne množstvo tekutín, ktoré zamestnávateľ poskytne zamestnancovi, je uvedené v prílohe č. 4 prvom bode, pričom minerálne nápoje poskytnuté podľa odseku 4 tvoria polovicu množstva nahrádzaných tekutín,“.
19.
V § 8 ods. 2 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „so zohľadnením pracovných podmienok a triedy práce“.
20.
V § 9 úvodnej vete sa slovo „a“ nahrádza slovom „alebo“.
21.
V § 9 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová: „s prihliadnutím na vek, zdravotný stav, individuálne fyzické schopnosti a zručnosti zamestnanca“.
22.
§ 9 sa dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e)
pokyny a vybavenie na poskytnutie prvej pomoci.“.
24.
V prílohe č. 2 tabuľka č. 2 vrátane nadpisu znie:
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. augusta 2019.
Andrea Kalavská v. r.