226/2019 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.09.2019

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

226
ZÁKON
z 25. júna 2019,
ktorým sa dopĺňa zákon č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom
poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon
č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 532/2007 Z. z., zákona č. 554/2008 Z. z., zákona č. 180/2011 Z. z., zákona č. 388/2011 Z. z., zákona č. 468/2011 Z. z., zákona č. 433/2013 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 83/2019 Z. z. a zákona č. 209/2019 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.
V § 1 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: „a na čiastočnú úhradu školských potrieb na účel podpory plnenia školských povinností nezaopatreného dieťaťa“.
2.
§ 7 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Oprávnená osoba, ktorej sa z dôvodu uplatňovania osobitných predpisov16a) prídavok podľa § 8 ods. 1 prvej vety nevypláca, má nárok na výplatu prídavku v sume zvýšenia podľa § 8 ods. 1 druhej vety, ak spĺňa podmienky nároku na prídavok podľa odsekov 1 až 3 a § 8 ods. 1 druhej vety.“.
3.
V § 8 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Suma podľa prvej vety sa zvýši o 100 eur za kalendárny mesiac, v ktorom nezaopatrené dieťa prvýkrát nastúpilo do prvého ročníka základnej školy.18db)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 18db znie:
„18db) § 19, § 20, § 157 ods. 3 a § 158 zákona č. 245/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
Čl. II
Zákon č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 410/2004 Z. z., zákona č. 453/2004 Z. z., zákona č. 305/2005 Z. z., zákona č. 592/2006 Z. z., zákona č. 554/2008 Z. z., zákona č. 184/2014 Z. z. a zákona č. 378/2015 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 4 sa odsek 3 dopĺňa písmenom l), ktoré znie:
„l)
zvýšenie prídavku na dieťa podľa osobitného predpisu.18)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 18 znie:
„18) § 8 ods. 1 druhá veta zákona č. 600/2003 Z. z. v znení zákona č. 226/2019 Z. z.“.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2019.
Zuzana Čaputová v. r.

Andrej Danko v. r.

Peter Pellegrini v. r.