223/2019 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 06.02.2021

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

223
ZÁKON
z 18. júna 2019
o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§ 1
Predmet úpravy
Tento zákon ustanovuje rozsah a spôsob vykonania sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 (ďalej len „sčítanie“) ako osobitného druhu štatistického zisťovania realizovaného vo verejnom záujme pre potreby plnenia úloh podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,1) alebo osobitných predpisov2) orgánmi verejnej moci v Slovenskej republike a Európskou úniou v oblastiach, ktoré patria do jej pôsobnosti, rozhodujúci okamih sčítania, dobu sčítania, povinnosti osôb súvisiacich so sčítaním, pôsobnosť orgánov štátnej správy na účel sčítania, pôsobnosť obcí na účel sčítania a poskytovanie získaných údajov.
§ 2
Zisťované údaje
(1)
Sčítaním sa zisťujú údaje o
a)
obyvateľoch Slovenskej republiky (ďalej len „sčítanie obyvateľov“),
b)
domoch a bytoch na území Slovenskej republiky (ďalej len „sčítanie domov a bytov“).
(2)
Zoznam tém týkajúcich sa demografických, sociálnych, ekonomických a geopriestorových charakteristík obyvateľov, domácností, domov a bytov zisťovaných sčítaním (ďalej len „zoznam“) je ustanovený v prílohe.
(3)
Podrobnosti o charakteristikách a štruktúre zisťovaných údajov o témach podľa zoznamu, podrobnosti o spôsobe zisťovania údajov a vzory sčítacích formulárov na sčítanie obyvateľov a sčítacích formulárov na sčítanie domov a bytov ustanoví Štatistický úrad Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) opatrením, ktoré sa vyhlási uverejnením jeho úplného znenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky (ďalej len „zbierka zákonov“).
§ 3
Vymedzenie základných pojmov
Na účely tohto zákona sa rozumie
a)
obyvateľom
1.
štátny občan Slovenskej republiky s trvalým pobytom alebo prechodným pobytom na území Slovenskej republiky,
2.
občan Európskej únie s obvyklým bydliskom3) na území Slovenskej republiky, ktorý nie je osobou podľa prvého bodu,
3.
štátny príslušník tretej krajiny4) s trvalým pobytom, prechodným pobytom alebo tolerovaným pobytom na území Slovenskej republiky okrem cudzinca požívajúceho diplomatické výsady a imunity na území Slovenskej republiky podľa medzinárodného práva,5)
b)
domom
1.
bytová budova6) bez ohľadu na to, či je v rozhodujúcom okamihu sčítania obývaná, a
2.
nebytová budova,7) ktorá je aspoň sčasti obývaná v rozhodujúcom okamihu sčítania, okrem zastupiteľských úradov cudzích štátov,
c)
bytom byt podľa osobitného predpisu8) nachádzajúci sa v dome a iné obydlie,
d)
iným obydlím obydlie, ktoré v rozhodujúcom okamihu sčítania slúži na bývanie a nie je súčasťou domu, nie je bytom podľa osobitného predpisu a nie je obytnou miestnosťou,9) najmä stavebná konštrukcia, ktorá nespĺňa niektorú z požiadaviek na stavbu,10) a iná obytná jednotka,11)
e)
bytovou domácnosťou súbor osôb spoločne bývajúcich v byte,
f)
kontaktným bodom stále pracovisko úradu zriadené v sídle samosprávneho kraja,
g)
kontaktným miestom miesto, kde môže povinná osoba podľa § 7 ods. 1 písm. a) a b) počas dosčítavania využiť službu asistovaného sčítania,
h)
kontaktnou osobou osoba určená starostom obce zodpovedná za koordinovanie sčítania v obci, mestskej časti hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava a v mestskej časti mesta Košice (ďalej len „obec“),
i)
virtuálnym asistenčným obvodom súbor blízkych alebo susediacich adries (adresných bodov),
j)
zariadením
1.
domov sociálnych služieb,12)
2.
zariadenie pre seniorov,13)
3.
útulok,14)
4.
domov na polceste,15)
5.
zariadenie núdzového bývania,16)
6.
zariadenie podporovaného bývania,17)
7.
zariadenie opatrovateľskej služby,18)
8.
špecializované zariadenie,19)
9.
centrum pre deti a rodiny,20)
10.
diagnostické centrum,21)
11.
liečebno-výchovné sanatórium,22)
12.
reedukačné centrum,23)
13.
špecializovaná nemocnica,24)
14.
liečebňa,25)
15.
hospic,26)
16.
dom ošetrovateľskej starostlivosti,27)
k)
sčítacím formulárom elektronický formulár slúžiaci na štatistický účel, prostredníctvom ktorého sa zaznamenávajú a zisťujú údaje v rozsahu podľa § 2; sčítací formulár tvoria identifikačné údaje, dátové prvky tvoriace dátovú štruktúru, pravidlá na vyplnenie a na zobrazenie vyplnených údajov,
l)
technologickou infraštruktúrou sústava vzájomne prepojených technických prostriedkov a programových prostriedkov úradu a iných orgánov verejnej moci umožňujúcich realizáciu sčítania podľa tohto zákona,
m)
asistovaným sčítaním sčítanie vykonané počas dosčítavania s pomocou asistenta sčítania podľa § 8 ods. 4,
n)
prípravou sčítania všetky úkony a operácie nevyhnutné zo strany úradu najmä na
1.
určenie rozsahu údajov podľa § 2 a určenie spôsobu zistenia jednotlivých údajov podľa zoznamu,
2.
navrhnutie, tvorbu alebo obstaranie technologickej infraštruktúry potrebnej na zabezpečenie sčítania,
3.
vyhodnotenie rozsahu, štruktúry, účelnosti a kvality využitia údajov z administratívnych zdrojov na účely sčítania,
4.
overenie možnosti integrácie údajov získaných rôznymi spôsobmi zisťovania údajov podľa tohto zákona,
5.
overenie možnosti vygenerovania potrebných ukazovateľov sčítania, účelného spracovania údajov získaných v rámci sčítania a imputácie potrebných údajov,
6.
územnú prípravu,
7.
testovanie potrebných technických prostriedkov, zariadení a technologickej infraštruktúry na účely realizácie sčítania,
8.
odbornú prípravu osôb poverených úradom, asistentov sčítania a ďalších osôb podieľajúcich sa na sčítaní,
9.
pilotné zisťovanie,
o)
územnou prípravou priestorová a databázová identifikácia všetkých objektov v štatistickej územnej jednotke, ktoré môžu v rozhodujúcom okamihu sčítania slúžiť na bývanie,
p)
pilotným zisťovaním testovanie funkčnosti všetkých procesov nevyhnutných na riadnu a včasnú realizáciu sčítania vrátane testovania editácie a spracovania, ktoré sa zameriava aj na činnosti v teréne, monitoring a logistiku,
q)
postcenzom sčítanie obyvateľov, domov a bytov vykonávané úradom po roku 2021, ktoré bude zabezpečovať aktualizáciu vybraných cenzových údajov v kratších časových intervaloch (ročných, trojročných, päťročných).
§ 4
Rozhodujúci okamih sčítania a doba sčítania
(1)
Rozhodujúcim okamihom sčítania, na ktorý sa vzťahujú údaje zisťované počas doby sčítania vrátane doby podľa § 5a ods. 1, je polnoc zo štvrtka 31. decembra 2020 na piatok 1. januára 2021.
(2)
Doba sčítania obyvateľov trvá od 15. februára 2021 do 31. marca 2021.
(3)
Doba sčítania domov a bytov trvá od 1. júna 2020 do 12. februára 2021.
§ 5
Zisťovanie po sčítaní
Ak je to potrebné, úrad vykoná zisťovanie po sčítaní28) najneskôr do 31. októbra 2021. Na zisťovanie po sčítaní sa použijú primerane ustanovenia tohto zákona.
§ 5a
Dosčítavanie
(1)
Obec vykoná na základe rozhodnutia predsedu úradu podľa odseku 2 v spolupráci s úradom od 1. apríla 2021 do 31. októbra 2021 dosčítavanie, ktorým zabezpečí asistované sčítanie podľa § 8 ods. 4.
(2)
Predseda úradu rozhodne o začatí dosčítavania buď na celom území Slovenskej republiky, alebo v územnom obvode príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva, ak Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky alebo regionálny úrad verejného zdravotníctva nenariadil opatrenia pri ohrození verejného zdravia podľa osobitného predpisu,28a) ktoré neumožňujú obci poskytnúť povinnej osobe podľa § 7 ods. 1 písm. a) a b) službu asistovaného sčítania.
(3)
Ak Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky alebo regionálny úrad verejného zdravotníctva nariadil opatrenia pri ohrození verejného zdravia podľa osobitného predpisu,28a) ktoré neumožňujú obci poskytnúť povinnej osobe podľa § 7 ods. 1 písm. a) a b) službu asistovaného sčítania, predseda úradu rozhodne o zastavení dosčítavania buď na celom území Slovenskej republiky, alebo v územnom obvode príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva.
(4)
Na rozhodovanie predsedu úradu vo veci začatia alebo zastavenia dosčítavania podľa odsekov 2 a 3 sa nevzťahuje správny poriadok. Pred vydaním rozhodnutia o začatí dosčítavania a pred vydaním rozhodnutia o zastavení dosčítavania si predseda úradu vyžiada stanovisko Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky o nariadených opatreniach pri ohrození verejného zdravia. Predseda úradu v súlade s nariadenými opatreniami pri ohrození verejného zdravia v
a)
rozhodnutí o začatí dosčítavania určí jeho územnú pôsobnosť, dátum začatia dosčítavania a spôsoby poskytovania služby asistovaného sčítavania podľa § 8 ods. 4,
b)
rozhodnutí o zastavení dosčítavania určí jeho územnú pôsobnosť, dátum zastavenia dosčítavania a zruší svoje predchádzajúce rozhodnutie o začatí dosčítavania v rozsahu, v akom toto predchádzajúce rozhodnutie odporuje platným nariadeným opatreniam pri ohrození verejného zdravia.
(5)
Proti rozhodnutiu o začatí dosčítavania a proti rozhodnutiu o zastavení dosčítavania nie je prípustný opravný prostriedok v správnom konaní.
(6)
Rozhodnutie podľa odseku 2 alebo odseku 3 sa musí vyhotoviť v listinnej podobe a musí obsahovať výrok, odôvodnenie a poučenie, že rozhodnutie možno preskúmať súdom. Vo vyhotovení rozhodnutia sa uvedie aj orgán, ktorý rozhodnutie vydal, a dátum vydania rozhodnutia. Rozhodnutie musí mať odtlačok úradnej pečiatky a podpis s uvedením mena, priezviska predsedu úradu alebo osoby oprávnenej konať v jeho zastúpení. Rozhodnutie je vykonateľné dňom zverejnenia oznámenia o jeho vydaní vo Vestníku vlády Slovenskej republiky. Úrad zabezpečí upovedomenie verejnosti o vydaní rozhodnutia zverejnením jeho obsahu prostredníctvom masovokomunikačných prostriedkov a na webovom sídle úradu.
§ 6
Spôsob a forma zisťovania údajov
(1)
Úrad zisťuje údaje na účely sčítania prostredníctvom
a)
sčítacieho formulára na sčítanie obyvateľov,
b)
sčítacieho formulára na sčítanie domov a bytov,
c)
administratívnych zdrojov.29)
(2)
Úrad zisťuje údaje podľa § 2 spôsobom podľa odseku 1 výlučne v elektronickej podobe. Zisťovanie údajov podľa odseku 1 písm. a) a b) nie je výkonom pôsobnosti orgánu verejnej moci v elektronickej podobe podľa zákona o e-Governmente.
(3)
Úrad zabezpečí, aby boli sčítacie formuláre podľa odseku 1 písm. a) a b) dostupné okrem štátneho jazyka aj v jazyku maďarskom, rómskom, rusínskom, ukrajinskom, anglickom, francúzskom a nemeckom.
DRUHÁ ČASŤ
ZISŤOVANIE ÚDAJOV PROSTREDNÍCTVOM SČÍTACIEHO FORMULÁRA
§ 7
Povinné osoby
(1)
Povinnou osobou pre sčítanie obyvateľov prostredníctvom sčítacieho formulára je
a)
obyvateľ, o ktorom sa údaje zisťujú,
b)
zákonný zástupca obyvateľa,
c)
zriaďovateľ alebo zakladateľ zariadenia; ak takej osoby niet, štatutárny orgán zariadenia.
(2)
Povinnou osobou pre sčítanie domov a bytov prostredníctvom sčítacieho formulára je
a)
obec,
b)
osoba vykonávajúca správu bytového domu podľa osobitného predpisu.30)
§ 8
Sčítanie obyvateľov
(1)
Osoby podľa § 7 ods. 1 písm. a) a b) sú povinné poskytnúť údaje o obyvateľovi vrátane rodného čísla31) obyvateľa vyplnením sčítacieho formulára na sčítanie obyvateľov v rozsahu a podľa metodických vysvetliviek, ktoré sú súčasťou sčítacieho formulára na sčítanie obyvateľov, úplne a pravdivo podľa stavu k rozhodujúcemu okamihu sčítania. Ak je osoba podľa § 7 ods. 1 písm. a) a b) cudzincom, ktorý nemá pridelené rodné číslo, je povinná ako identifikátor poskytnúť dátum narodenia a pohlavie obyvateľa.
(2)
Povinná osoba podľa § 7 ods. 1 písm. a) a b) plní povinnosť podľa odseku 1 počas doby sčítania obyvateľov, ak tento zákon neustanovuje inak.
(3)
Osoba podľa § 7 ods. 1 písm. a) a b) môže splniť povinnosť podľa odseku 1 aj prostredníctvom inej osoby, najmä blízkej osoby alebo osoby žijúcej s obyvateľom v jednej bytovej domácnosti.
(4)
Ak nie je povinná osoba podľa § 7 ods. 1 písm. a) a b) schopná sama zabezpečiť vyplnenie sčítacieho formulára na sčítanie obyvateľov podľa odseku 1 a ani prostredníctvom inej osoby podľa odseku 3 počas doby sčítania obyvateľov, zabezpečí splnenie tejto povinnosti počas dosčítavania v súlade s rozhodnutím podľa § 5a ods. 2
1.
v kontaktnom mieste s pomocou stacionárneho asistenta sčítania alebo bez pomoci stacionárneho asistenta sčítania,
2.
v zariadení podľa § 12 ods. 3 s pomocou stacionárneho asistenta sčítania alebo
3.
na mieste, kde sa zdržiava, s pomocou mobilného asistenta sčítania.
(5)
Osoba podľa § 7 ods. 1 písm. c) je povinná zabezpečiť
a)
uchovanie údajov, ktoré sa zisťujú podľa sčítacieho formulára na sčítanie obyvateľov, o obyvateľovi, ktorý bol k rozhodujúcemu okamihu sčítania ubytovaný v zariadení, a ktoré boli zariadeniu obyvateľom alebo jeho zákonným zástupcom poskytnuté, do vykonania sčítania tohto obyvateľa počas dosčítavania,
b)
poskytnutie údajov podľa písmena a) počas dosčítavania stacionárnemu asistentovi sčítania v zariadení, alebo ak stacionárny asistent sčítania nebol v zariadení vymenovaný, stacionárnemu asistentovi sčítania v kontaktnom mieste obce, na území ktorej sa zariadenie nachádza, alebo mobilnému asistentovi sčítania, ktorý pôsobí na území obce, kde sa zariadenie nachádza; splnenie tejto povinnosti nezbavuje osobu podľa § 7 ods. 1 písm. a) a b) povinnosti podľa odseku 1,
c)
informovanie obyvateľa, ktorý je ubytovaný v zariadení počas dosčítavania, o povinnosti vykonať sčítanie podľa odsekov 1 až 4,
d)
realizáciu opatrení, aby mohli obyvatelia vykonať sčítanie podľa odsekov 1 až 4, najmä vyčleniť časový úsek na účel sčítania a umožniť asistované sčítanie podľa odseku 4; táto povinnosť nevyžaduje zabezpečenie technických prostriedkov umožňujúcich splnenie povinnosti podľa odseku 1.
(6)
Ak osoba podľa § 7 ods. 1 písm. a) a b) alebo osoba, ktorá zabezpečuje plnenie povinnosti podľa odseku 3, nevyužije službu asistovaného sčítania, je povinná na účel sprístupnenia a odoslania sčítacieho formulára poskytnúť do Elektronického informačného systému pre sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 (ďalej len „elektronický systém“) údaje potrebné na identifikáciu jej elektronickej identity a údaje potrebné na overenie jej elektronickej identity prostredníctvom autentifikácie, ktorých zadanie elektronický systém vyžaduje.
§ 9
Sčítanie domov a bytov
(1)
Obec vykoná sčítanie domov a bytov vyplnením sčítacieho formulára na sčítanie domov a bytov v rozsahu a podľa metodických vysvetliviek, ktoré sú obsahom sčítacieho formulára na sčítanie domov a bytov, počas doby sčítania domov a bytov úplne, správne a pravdivo podľa stavu k rozhodujúcemu okamihu sčítania. Na splnenie tejto povinnosti použije obec údaje o dome a byte, ktoré jej boli poskytnuté alebo ktorými disponuje na účel plnenia iných činností obce, a údaje získané podľa odseku 2.
(2)
Ak je to potrebné, obec požiada osobu podľa § 7 ods. 2 písm. b) o poskytnutie údajov o domoch a bytoch, ktoré táto osoba spravuje a ktoré sú potrebné na splnenie povinnosti obce podľa odseku 1. Osoba podľa § 7 ods. 2 písm. b) je povinná poskytnúť údaje o domoch a bytoch špecifikované v žiadosti obce do 60 dní od doručenia tejto žiadosti.
§ 10
Asistent sčítania
(1)
Asistent sčítania pôsobí ako
a)
stacionárny asistent sčítania v
1.
kontaktnom mieste,
2.
zariadení,
b)
mobilný asistent sčítania.
(2)
Stacionárny asistent sčítania v kontaktnom mieste vykonáva úlohy asistenta sčítania počas dosčítavania v kontaktnom mieste. Ak sú pre jedno kontaktné miesto vymenovaní dvaja alebo viacerí stacionárni asistenti sčítania v kontaktnom mieste a je to potrebné, môže jeden z nich vykonávať aj úlohy stacionárneho asistenta sčítania v zariadení.
(3)
Stacionárny asistent sčítania v zariadení vykonáva úlohy asistenta sčítania počas dosčítavania v jednom alebo vo viacerých zariadeniach nachádzajúcich sa na území obce.
(4)
Mobilný asistent sčítania vykonáva úlohy asistenta sčítania pri sčítaní obyvateľov v teréne podľa jemu prideleného virtuálneho asistenčného obvodu.
§ 11
Predpoklady na vykonávanie činnosti asistenta sčítania
(1)
Vykonávať činnosť asistenta sčítania môže len fyzická osoba, ktorá
a)
je obyvateľom s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky,
b)
je staršia ako 18 rokov,
c)
je plne spôsobilá na právne úkony,
d)
je bezúhonná,
e)
získala minimálne úplné stredné vzdelanie,
f)
ovláda štátny jazyk,
g)
je spoľahlivá,
h)
získa odbornú spôsobilosť podľa § 13.
(2)
Za bezúhonného sa na účely tohto zákona nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin.
(3)
Na účel preukázania bezúhonnosti poskytne fyzická osoba údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.32) Údaje podľa prvej vety obec bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov. Ak fyzická osoba neposkytne tieto údaje na požiadanie starostu obce bez zbytočného odkladu, nemôže byť vymenovaná za asistenta sčítania.
(4)
Splnenie predpokladu podľa odseku 1 písm. e) sa preukazuje vysvedčením o maturitnej skúške alebo dokladom o získanom vyššom stupni vzdelania.
(5)
Splnenie predpokladov podľa odseku 1 písm. f) a g) overuje starosta obce osobným pohovorom pri vykonaní náboru podľa § 27 ods. 2 písm. e) v rozsahu nevyhnutnom na vykonávanie činnosti asistenta sčítania; odporúčaný postup overenia určí úrad v metodickom pokyne.
(6)
Predpoklad podľa odseku 1 písm. h) je asistent sčítania povinný splniť po svojom vymenovaní úspešným absolvovaním školenia na účel sčítania v termíne určenom úradom.
§ 12
Vymenovanie asistenta sčítania
(1)
Jedného alebo viacerých stacionárnych asistentov sčítania vymenuje starosta obce pre každé kontaktné miesto a jedného alebo viacerých stacionárnych asistentov sčítania pre jedno alebo viac zariadení nachádzajúcich sa na území obce podľa potreby tak, aby bola zabezpečená plynulosť a včasnosť poskytnutia údajov na účel sčítania. Ak kontaktné miesto prevádzkuje poštový podnik poskytujúci univerzálnu službu, jedného alebo viacerých stacionárnych asistentov sčítania vymenuje starosta obce na základe jeho návrhu.
(2)
Starosta obce môže za asistenta sčítania vymenovať len osobu, ktorá spĺňa predpoklady podľa § 11 ods. 1 písm. a) až g) a ktorá preukázateľne prejavila súhlas so svojím vymenovaním za asistenta sčítania.
(3)
Osoba podľa § 7 ods. 1 písm. c) doručí obci návrh na vymenovanie za stacionárneho asistenta sčítania v zariadení s identifikáciou zamestnanca alebo inej vhodnej osoby, ktorá spĺňa predpoklady podľa § 11 a ktorá prejavila súhlas so svojím vymenovaním, do 30 dní od doručenia výzvy obce podľa § 27 ods. 2 písm. g) a bezodkladne počas dosčítavania, ak je stacionárny asistent sčítania v zariadení vyčiarknutý zo zoznamu asistentov sčítania a osoba podľa § 7 ods. 1 písm. c) neplní úlohu podľa § 8 ods. 5.
(4)
Jedného alebo viacerých mobilných asistentov sčítania vymenuje starosta obce podľa potreby tak, aby bola so zreteľom na špecifické potreby obce zabezpečená plynulosť a včasnosť poskytnutia údajov na účely sčítania. Starosta obce vymenuje mobilných asistentov sčítania so zreteľom na jazyk národnostných menšín používaný v obci.
(5)
Starosta obce vymenuje na návrh osoby podľa § 7 ods. 1 písm. c) stacionárneho asistenta sčítania zo zamestnancov tohto zariadenia pre každé
a)
zariadenie s kapacitou vyššou ako 100 lôžok, ktorým je domov sociálnych služieb, zariadenie pre seniorov, zariadenie podporovaného bývania, zariadenie opatrovateľskej služby, špecializované zariadenie, centrum pre deti a rodiny, diagnostické centrum, liečebno-výchovné sanatórium, reedukačné centrum,
b)
zariadenie, ktorým je špecializovaná nemocnica, liečebňa, hospic a dom ošetrovateľskej starostlivosti.
§ 13
Odborná spôsobilosť
(1)
Odborná spôsobilosť je znalosť tohto zákona, všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na jeho vykonanie a príslušných metodických pokynov úradu v rozsahu potrebnom na vykonávanie činnosti asistenta sčítania a na zabezpečenie ochrany osobných údajov pri výkone činnosti asistenta sčítania a prehĺbenie digitálnych zručností.
(2)
Odborná spôsobilosť podľa odseku 1 sa získava absolvovaním školenia. Rozsah, formu, termín a podmienky absolvovania školenia na účel sčítania určí úrad metodickým pokynom.
§ 14
Zoznam asistentov sčítania
(1)
Úrad zapíše do zoznamu asistentov sčítania osobu vymenovanú starostom obce za asistenta sčítania, ktorá nadobudla odbornú spôsobilosť.
(2)
Do zoznamu asistentov sčítania sa zapisujú tieto údaje:
a)
meno a priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu,
b)
identifikátor asistenta sčítania pridelený úradom,
c)
kontaktné údaje asistenta sčítania pridelené na plnenie jeho úloh podľa tohto zákona (telefónne číslo a adresa elektronickej pošty).
(3)
Úrad vyčiarkne zo zoznamu asistentov sčítania asistenta sčítania, ak
a)
preukázateľne prestal spĺňať predpoklady podľa § 11 ods. 1,
b)
o vyčiarknutie požiadal asistent sčítania alebo starosta obce, ktorý asistenta sčítania vymenoval, alebo osoba, ktorá navrhla asistenta sčítania na vymenovanie,
c)
zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho, alebo
d)
nie je z preukázateľných zdravotných dôvodov schopný vykonávať činnosť asistenta sčítania počas dosčítavania.
§ 15
Práva a povinnosti asistenta sčítania
(1)
Asistent sčítania vykonáva úlohy podľa tohto zákona najskôr dňom zápisu do zoznamu asistentov sčítania, ak tento zákon neustanovuje inak.
(2)
Asistent sčítania
a)
je oprávnený
1.
oboznamovať sa v rámci plnenia svojich úloh so všetkými údajmi podľa sčítacieho formulára na sčítanie obyvateľov, ktoré je osoba podľa § 7 ods. 1 povinná poskytnúť,
2.
žiadať od osoby podľa § 7 ods. 1 poskytnutie údajov podľa sčítacieho formulára na sčítanie obyvateľov,
b)
má nárok na poskytnutie technických pomôcok potrebných na výkon jeho úloh,
c)
je povinný
1.
zaznamenať v sčítacom formulári na sčítanie obyvateľov všetky údaje, ktoré poskytla osoba podľa § 7 ods. 1 písm. a) a b) alebo zariadenie v rozsahu podľa sčítacieho formulára na sčítanie obyvateľov, a odoslať ho,
2.
uskutočniť asistované sčítanie vo virtuálnom asistenčnom obvode pridelenom kontaktnou osobou, ak je mobilným asistentom sčítania,
3.
poskytnúť osobe podľa § 7 ods. 1 písm. a) a b) potrebnú podporu a usmernenie pri vypĺňaní sčítacieho formulára na sčítanie obyvateľov,
4.
riadiť sa pri plnení svojich úloh metodickými pokynmi úradu,
5.
plniť pokyny osoby poverenej úradom,
6.
preukazovať sa počas výkonu činnosti preukazom asistenta sčítania,
7.
plniť pokyny úradu na ochranu osobných údajov ustanovené v jeho metodickom pokyne,
8.
nahlásiť osobe poverenej úradom akékoľvek informácie o narušení priebehu sčítania, o porušení povinnosti podľa tohto zákona a o iných skutočnostiach, ktoré môžu mať podstatný vplyv na úplnosť, pravdivosť a včasnosť sčítania,
9.
prevziať preukaz asistenta sčítania a technické pomôcky potrebné na výkon jeho úloh od osoby poverenej úradom a chrániť ich pred stratou, poškodením alebo zničením,
10.
odovzdať preukaz asistenta sčítania a technické pomôcky podľa deviateho bodu pri ukončení činnosti asistenta sčítania,
11.
získať v termíne určenom úradom odbornú spôsobilosť podľa tohto zákona,
12.
poskytnúť kontaktnej osobe údaje potrebné na vydanie preukazu asistenta sčítania,
13.
nahlásiť kontaktnej osobe bezodkladne stratu alebo odcudzenie preukazu asistenta sčítania a stratu alebo odcudzenie technických pomôcok potrebných na výkon jeho úloh,
14.
plniť ďalšie úlohy ustanovené týmto zákonom a všeobecne záväznými právnymi predpismi vydanými na jeho vykonanie.
(3)
Mobilný asistent sčítania je povinný preukázať sa povinnej osobe pri uskutočňovaní asistovaného sčítania preukazom asistenta sčítania bez vyzvania, inak sa asistent sčítania preukazuje pri plnení svojich úloh na požiadanie. Preukaz vydá asistentovi sčítania úrad po získaní odbornej spôsobilosti; pri strate alebo odcudzení sa asistentovi sčítania vydá nový preukaz. Vzor preukazu asistenta sčítania, údaje a náležitosti, ktoré preukaz asistenta sčítania obsahuje, ustanoví úrad opatrením, ktoré sa vyhlási uverejnením jeho úplného znenia v zbierke zákonov.
§ 16
Odmeňovanie asistenta sčítania
(1)
Výkon činnosti asistenta sčítania je iným úkonom vo všeobecnom záujme. Asistent sčítania má nárok na pracovné voľno s náhradou mzdy alebo s náhradou platu v sume jeho priemerného zárobku. Samostatne zárobkovo činná osoba má nárok na náhradu, ktorá sa rovná pomernej časti minimálnej mzdy zamestnancov v pracovnom pomere odmeňovaných mesačnou mzdou.
(2)
Ak je asistentom sčítania osoba v pracovnom pomere k prevádzkovateľovi kontaktného miesta alebo k zariadeniu, výkon úloh a činnosti asistenta sčítania môže byť vykonávaný aj v rámci tohto pracovného pomeru. Na asistenta sčítania, ktorý je zamestnancom prevádzkovateľa kontaktného miesta alebo zamestnancom zariadenia a vykonáva činnosť asistenta sčítania v rámci plnenia pracovných úloh, sa neuplatňuje odsek 1.
(3)
Asistent sčítania nesmie byť pre výkon svojej činnosti obmedzený v právach a nárokoch vyplývajúcich z jeho pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu.
(4)
Zamestnávateľ, ktorý vyplatil náhradu mzdy alebo náhradu platu podľa odseku 1, a samostatne zárobkovo činná osoba, ktorá vykonávala činnosť asistenta sčítania, majú nárok na úhradu vyplatenej náhrady mzdy alebo náhrady platu. Nárok na náhradu podľa odseku 1 si uplatní zamestnávateľ alebo samostatne zárobkovo činná osoba v obci, ktorá asistenta sčítania vymenovala; ak je zamestnávateľom obec alebo poštový podnik poskytujúci univerzálnu poštovú službu, uplatní si nárok na úrade. Náhrada sa vypláca do 30 dní od uplatnenia nároku; nárok si možno uplatniť najskôr po uplynutí doby podľa § 5a ods. 1.
(5)
Asistent sčítania, ktorý nemá nárok na náhradu mzdy alebo náhradu platu podľa odseku 1 alebo nie je v pracovnom pomere k prevádzkovateľovi kontaktného miesta alebo k zariadeniu podľa odseku 2, má za činnosť asistenta sčítania nárok na odmenu, ktorú mu vyplatí obec do 30 dní po uplynutí doby podľa § 5a ods. 1; výška odmeny sa určí podľa opatrenia úradu, ktoré sa vyhlási uverejnením jeho úplného znenia v zbierke zákonov.
§ 17
Elektronický systém
(1)
Na účely získania údajov prostredníctvom sčítacích formulárov podľa tohto zákona zabezpečuje úrad vytvorenie a prevádzku elektronického systému dostupného cez webové sídlo úradu, prostredníctvom ktorého je možné vypĺňať sčítacie formuláre.
(2)
Elektronický systém je informačný systém verejnej správy, ktorého správcom je úrad. Úrad okrem povinností správcu informačného systému verejnej správy zabezpečí aj
a)
prevádzku, riadne fungovanie, dostupnosť a prístupnosť elektronického systému,
b)
vytvorenie komunikačného rozhrania, sčítacích formulárov a ich bezodplatné sprístupnenie prostredníctvom webového sídla úradu,
c)
systém identifikácie elektronickej identity obyvateľa a systém overenia elektronickej identity obyvateľa prostredníctvom jeho autentifikácie; na identifikáciu alebo autentifikáciu obyvateľa môže byť použité jeho rodné číslo,
d)
automatické vyhotovenie elektronického potvrdenia o vyplnení sčítacieho formulára,
e)
vyhotovenie sčítacieho formulára vyplneného údajmi, ak o to povinná osoba prostredníctvom elektronického systému požiada.
(3)
Podrobnosti identifikácie a autentifikácie podľa odseku 2 písm. c) ustanoví úrad opatrením, ktoré sa vyhlási uverejnením jeho úplného znenia v zbierke zákonov.
§ 18
Kontaktné miesto
(1)
Jedno alebo viac kontaktných miest prevádzkuje počas dosčítavania v súlade s rozhodnutím podľa § 5a ods. 2 obec. Kontaktné miesto zriadené obcou môže byť umiestnené v budove obecného úradu, integrovanom obslužnom mieste podľa zákona o e-Governmente alebo na inom vhodnom mieste. Kontaktné miesto môže na základe dohody s úradom prevádzkovať aj poštový podnik poskytujúci univerzálnu službu.
(2)
Kontaktné miesto musí
a)
spĺňať podmienky na plynulé, spoľahlivé a informačne a kyberneticky bezpečné zisťovanie údajov podľa tohto zákona (ďalej len „podmienky prevádzky“); podrobnosti o podmienkach prevádzky ustanoví úrad opatrením, ktoré sa vyhlási uverejnením jeho úplného znenia v zbierke zákonov,
b)
byť úradom zapísané do zoznamu kontaktných miest.
(3)
Prevádzkovateľ kontaktného miesta je povinný zabezpečiť, aby každé kontaktné miesto uvedené v zozname kontaktných miest spĺňalo podmienky prevádzky počas celej doby jeho prevádzkovania. Kontrolu dodržiavania podmienok prevádzky vykonáva úrad; na výkon tejto kontroly sa vzťahuje osobitný predpis.33)
(4)
Kontaktné miesto musí byť viditeľne označené.
§ 19
Zoznam kontaktných miest
(1)
Úrad zapíše do zoznamu kontaktných miest kontaktné miesto, ktoré podľa oznámenia prevádzkovateľa kontaktného miesta spĺňa podmienky prevádzky. Vykonanie zápisu úrad písomne oznámi prevádzkovateľovi kontaktného miesta. Prevádzkovateľ kontaktného miesta je povinný prevádzkovať kontaktné miesto počas dosčítavania.
(2)
Do zoznamu kontaktných miest sa zapisujú tieto údaje:
a)
označenie prevádzkovateľa kontaktného miesta,
b)
identifikátor kontaktného miesta pridelený úradom,
c)
adresa a kontaktné údaje kontaktného miesta (telefónne číslo a adresa elektronickej pošty).
(3)
Úrad vyčiarkne zo zoznamu kontaktných miest kontaktné miesto,
a)
ktoré nespĺňa podmienky prevádzky, ak prevádzkovateľ nevykonal v určenej lehote nápravu nedostatkov zistených kontrolou podľa § 18 ods. 3,
b)
o ktorého vyčiarknutie požiadal prevádzkovateľ kontaktného miesta,
c)
ktorého prevádzkovateľ zanikol.
(4)
Vyčiarknutie podľa odseku 3 úrad bezodkladne písomne oznámi prevádzkovateľovi kontaktného miesta a vyznačí v zozname kontaktných miest.
(5)
Zoznam kontaktných miest zverejní úrad na svojom webovom sídle.
TRETIA ČASŤ
ZISŤOVANIE ÚDAJOV Z ADMINISTRATÍVNYCH ZDROJOV
§ 20
(1)
Subjekt verejnej správy a osoba, ktorá je správcom34) alebo prevádzkovateľom35) informačného systému verejnej správy36) (ďalej len „správca administratívneho zdroja“), sú povinní poskytovať úradu na základe jeho písomnej žiadosti údaje, informácie, metaúdaje, ukazovatele o obyvateľovi vrátane rodného čísla obyvateľa použitého úradom pre integráciu údajov z informačných systémov verejnej správy a z iných administratívnych zdrojov, ktoré spravujú alebo prevádzkujú (ďalej len „údaje z administratívnych zdrojov“), na účel
a)
prípravy sčítania,
b)
zistenia údajov podľa § 2 v rámci sčítania a zisťovania po sčítaní v rozsahu pre naplnenie tém podľa prílohy,
c)
zabezpečenia kontinuity poskytovania údajov pre postcenzus.
(2)
Na účel podľa odseku 1 poskytne údaje z administratívnych zdrojov úradu najmä
a)
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky,
b)
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou,
c)
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo školstva“),
d)
Sociálna poisťovňa,
e)
Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky (ďalej len „úrad geodézie“),
f)
Zbor väzenskej a justičnej stráže (ďalej len „zbor“),
g)
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky (ďalej len „finančné riaditeľstvo“),
h)
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „ústredie práce“),
i)
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo životného prostredia“).
(3)
Úrad spracúva na účel podľa odseku 1 údaje najmä z
a)
registra fyzických osôb,37)
b)
registra adries,38)
c)
centrálneho registra poistencov verejného zdravotného poistenia,39)
d)
evidencie obvinených a odsúdených, ktoré vedie zbor,40)
e)
informačných systémov verejnej správy, ktorých správcom je
1.
ministerstvo školstva,
2.
Sociálna poisťovňa,
3.
úrad geodézie,
4.
finančné riaditeľstvo,
5.
ústredie práce,
6.
ministerstvo životného prostredia.
(4)
Príslušný správca administratívneho zdroja poskytne úradu údaje z administratívnych zdrojov k rozhodujúcemu okamihu sčítania v termíne do
a)
15. januára 2021 z registra fyzických osôb,
b)
15. januára 2021 z registra adries,
c)
15. januára 2021 z informačných systémov verejnej správy, ktorých správcom je ministerstvo životného prostredia,
d)
29. januára 2021 z informačných systémov verejnej správy, ktorých správcom je úrad geodézie,
e)
29. januára 2021 z evidencií obvinených a odsúdených, ktoré vedie zbor,
f)
1. marca 2021 z informačných systémov verejnej správy, ktorých správcom je ministerstvo školstva,
g)
31. marca 2021 z informačných systémov verejnej správy, ktorých správcom je ústredie práce,
h)
31. marca 2021 z informačných systémov verejnej správy, ktorých správcom je Sociálna poisťovňa,
i)
31. mája 2021 z centrálneho registra poistencov verejného zdravotného poistenia,
j)
30. júna 2021 z informačných systémov verejnej správy, ktorých správcom je finančné riaditeľstvo.
(5)
Splnenie povinnosti podľa odseku 4 nezbavuje príslušného správcu administratívneho zdroja povinnosti podľa odseku 1.
§ 21
(1)
Správca administratívneho zdroja poskytne úradu údaje z administratívnych zdrojov elektronickými prostriedkami, bezodplatne a na základe písomnej žiadosti úradu vopred prerokovanej so správcom administratívneho zdroja.
(2)
Správca administratívneho zdroja je povinný úradu poskytnúť na účel podľa § 20 ods. 1 aj údaje z administratívnych zdrojov, ktoré sú predmetom daňového tajomstva alebo iného tajomstva alebo povinnosti mlčanlivosti podľa osobitných predpisov;41) udelenie súhlasu osoby, ktorá je podľa osobitných predpisov takýto súhlas oprávnená udeliť, sa nevyžaduje.
(3)
V žiadosti podľa odseku 1 úrad uvedie
a)
identifikáciu príslušného registra, evidencie, zoznamu alebo iného informačného systému verejnej správy, ktorý spravuje alebo prevádzkuje správca administratívneho zdroja,
b)
zoznam údajov z administratívnych zdrojov, ktoré úrad požaduje poskytnúť,
c)
rozsah požadovaných údajov z administratívnych zdrojov,
d)
účel poskytnutia údajov z administratívnych zdrojov,
e)
termín poskytnutia údajov z administratívnych zdrojov.
(4)
Úrad vystaví správcovi administratívneho zdroja, ktorý poskytol úradu na základe jeho žiadosti vcelku alebo sčasti údaje z administratívneho zdroja, písomné potvrdenie obsahujúce údaje podľa odseku 3, informáciu o skutočnom rozsahu splnenia žiadosti úradu a dátum poskytnutia údajov.
(5)
Na poskytovanie a využívanie údajov z administratívnych zdrojov na účely sčítania sa nepoužijú ustanovenia zákona o e-Governmente.
§ 22
(1)
Úrad je povinný využiť a spracúvať údaje z administratívnych zdrojov, ktoré mu boli poskytnuté, výlučne na účel podľa § 20 ods. 1 v rámci plnenia jeho úloh podľa tohto zákona a osobitných predpisov.42)
(2)
Úrad neposkytne údaje podľa odseku 1 ani neumožní prístup k nim, ak tento zákon neustanovuje inak. Údaje z administratívnych zdrojov poskytnuté úradu môžu spracúvať len určení štátni zamestnanci úradu a určení zamestnanci úradu. Iné osoby môžu údaje z administratívnych zdrojov poskytnutých úradu spracúvať výlučne na základe zmluvného vzťahu s úradom a na účel podľa § 20 ods. 1; plnenie úloh orgánov verejnej moci podľa osobitných predpisov43) tým nie je dotknuté.
(3)
Správca administratívneho zdroja, ktorý poskytol údaje podľa odseku 1, môže kontrolovať spôsob nakladania s týmito údajmi. Úrad po dohode s príslušným správcom administratívneho zdroja umožní na účely kontroly podľa predchádzajúcej vety jeho pracovníkom vstupovať do objektov úradu, v ktorých sú spracúvané alebo uchovávané údaje poskytnuté týmto správcom administratívneho zdroja, poskytne doklady a iné písomnosti preukazujúce spôsob nakladania s týmito údajmi.
§ 23
Technické zabezpečenie poskytovania údajov z administratívnych zdrojov
(1)
Podrobnosti o technickom zabezpečení poskytovania údajov z administratívnych zdrojov, najmä o dostupných elektronických prostriedkoch, podmienkach ich použitia, minimálnych požiadavkách na elektronické prostriedky správcu administratívneho zdroja, bezpečnosti informačných systémov určených na prenos, uchovávanie a spracovanie údajov z administratívnych zdrojov ustanoví úrad opatrením, ktoré sa vyhlási uverejnením jeho úplného znenia v zbierke zákonov.
(2)
Úrad a príslušný správca administratívneho zdroja upravia konkrétne podmienky technického zabezpečenia poskytovania údajov z administratívnych zdrojov dohodou; uzavretá dohoda musí byť v súlade s opatrením úradu podľa odseku 1.
ŠTVRTÁ ČASŤ
PÔSOBNOSŤ ORGÁNOV VEREJNEJ MOCI
§ 24
Pôsobnosť úradu
Úrad
a)
zodpovedá za prípravu sčítania a za funkčnosť elektronického systému,
b)
zabezpečuje činnosti potrebné na zisťovanie, spracovanie a šírenie údajov pre sčítanie,
c)
koordinuje činnosti ostatných orgánov verejnej moci a tretích osôb pri príprave a realizácii sčítania,
d)
zabezpečuje propagáciu sčítania a informačnú kampaň,
e)
zodpovedá za obsah a funkčnosť sčítacích formulárov,
f)
riadi a metodicky usmerňuje činnosti kontaktných bodov, kontaktných miest, kontaktných osôb a asistentov sčítania vrátane spracúvania osobných údajov,
g)
zabezpečuje poučenie kontaktných osôb a poučenie asistentov sčítania o ochrane osobných údajov,
h)
vydáva metodické pokyny k postupom podľa tohto zákona a zverejňuje ich na svojom webovom sídle,
i)
zabezpečuje na svojom webovom sídle prístup k sčítacím formulárom,
j)
zodpovedá za zverejnenie a poskytovanie výsledkov sčítania,
k)
môže preverovať dodržiavanie povinností vyplývajúcich z tohto zákona u obcí, na ktoré bol prenesený výkon štátnej správy pri príprave, priebehu a vykonaní sčítania, a ak je to potrebné, navrhuje obci opatrenia na odstránenie nedostatkov,
l)
plní ďalšie úlohy podľa tohto zákona.
§ 25
Pôsobnosť iných ústredných orgánov štátnej správy
(1)
Ministerstvo financií Slovenskej republiky poskytuje úradu súčinnosť pri príprave metodického pokynu o postupe obcí pri financovaní sčítania podľa tohto zákona.
(2)
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky spolupracuje s úradom pri zabezpečení
a)
sčítania obyvateľov vyslaných v rámci jeho pôsobnosti mimo územia Slovenskej republiky,
b)
plnenia úloh obce a jej orgánov podľa tohto zákona na území vojenského obvodu.44)
(3)
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky spolupracuje s úradom pri zabezpečení sčítania obyvateľov vyslaných v rámci jeho pôsobnosti mimo územia Slovenskej republiky.
(4)
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v súčinnosti s ústredím práce a vyšším územným celkom spolupracuje s úradom pri sčítaní
a)
obyvateľov ubytovaných v rozhodujúcom okamihu sčítania v zariadení sociálnych služieb a v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ktoré vykonáva opatrenia pobytovou formou,
b)
obyvateľov podľa § 7 ods. 1 písm. a) a b), ktorí nie sú schopní sami ani prostredníctvom inej osoby zabezpečiť vyplnenie sčítacieho formulára na sčítanie obyvateľov podľa § 8 ods. 1 počas doby sčítania obyvateľov.
(5)
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
a)
spolupracuje s úradom pri metodickom usmerňovaní obcí a okresných úradov v rámci sčítania,
b)
poskytne úradu zoznam obcí a ich častí.
(6)
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky spolupracuje s úradom pri zabezpečení sčítania obyvateľov vyslaných v rámci jeho pôsobnosti mimo územia Slovenskej republiky.
(7)
Ministerstvo školstva spolupracuje s úradom pri sčítaní obyvateľov ubytovaných v rozhodujúcom okamihu sčítania v zariadeniach v rámci jeho pôsobnosti.
(8)
Ministerstvo životného prostredia po dohode s úradom poskytne úradu priestorovú vrstvu základných sídelných jednotiek.
(9)
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky v súčinnosti s vyšším územným celkom spolupracuje s úradom pri sčítaní obyvateľov, ktorým sa poskytuje zdravotná starostlivosť v zariadeniach ústavnej zdravotnej starostlivosti v Slovenskej republike.
§ 26
Pôsobnosť okresných úradov
Okresný úrad pri príprave, priebehu a vykonaní sčítania
a)
poskytne súčinnosť príslušnému kontaktnému bodu pri organizačnom a technickom zabezpečení školení na účel sčítania,
b)
plní povinnosti obce podľa tohto zákona, ak príslušná obec nemá obecné zastupiteľstvo ani starostu obce počas šiestich mesiacov pred dobou sčítania domov a bytov a ak nie sú vyhlásené nové voľby do orgánov samosprávy obce tak, aby sa konali aspoň štyri mesiace pred dobou sčítania domov a bytov.
§ 27
Pôsobnosť obcí
(1)
Obec podľa tohto zákona na svojom území zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy pri príprave, priebehu a vykonaní sčítania.
(2)
Obec počas prípravy, priebehu a vykonania sčítania
a)
zabezpečuje v spolupráci s úradom informačnú a propagačnú kampaň na území obce,
b)
poskytuje súčinnosť príslušnému kontaktnému bodu pri školení asistentov sčítania vymenovaných starostom obce podľa § 12,
c)
vytvára nevyhnutné podmienky na prípravu, priebeh a vykonanie sčítania na svojom území,
d)
realizuje a zodpovedá za sčítanie domov a bytov na území obce,
e)
vykoná nábor a výber mobilných asistentov sčítania a stacionárnych asistentov sčítania na svojom území najneskôr do 11. januára 2021 a do tohto dátumu oznámi príslušnému kontaktnému bodu údaje o asistentovi sčítania vymenovanom príslušnou obcou, ktoré sa zapisujú do zoznamu asistentov sčítania podľa § 14 ods. 2 písm. a) a c),
f)
zabezpečuje podmienky pre riadny výkon činnosti mobilných asistentov sčítania na území obce v súlade s metodickým pokynom úradu,
g)
odošle najneskôr do 30. októbra 2020 osobe podľa § 7 ods. 1 písm. c) výzvu podľa § 12 ods. 3 na podanie návrhu na vymenovanie stacionárneho asistenta sčítania,
h)
vedie evidenciu obyvateľov, ktorí na území obce požiadali o službu asistovaného sčítania s pomocou mobilného asistenta sčítania,
i)
zriadi kontaktné miesto najneskôr 15 dní pred začiatkom doby podľa § 5a ods. 1, zabezpečí riadnu prevádzku obcou zriadeného kontaktného miesta počas dosčítavania a zverejní zoznam všetkých kontaktných miest na svojom území počas dosčítavania,
j)
monitoruje činnosť asistentov sčítania na území obce, a ak je to potrebné, navrhuje asistentom sčítania a osobám podľa § 7 ods. 1 písm. c) opatrenia na odstránenie nedostatkov,
k)
zodpovedá za úplnosť sčítania na území obce z hľadiska počtu obyvateľov obce a vytvára všetky predpoklady na dosiahnutie úplného sčítania na území obce,
l)
zabezpečuje sčítanie obyvateľov ubytovaných v zariadení, ktorého je obec zriaďovateľom, a zariadení v katastrálnom území obce; to neplatí, ak ide o zariadenia podľa § 12 ods. 5,
m)
zodpovedá za vytvorenie virtuálnych asistenčných obvodov,
n)
oznámi bezodkladne príslušnému kontaktnému bodu údaje o kontaktnom mieste zriadenom príslušnou obcou, ktoré sa zapisujú do zoznamu kontaktných miest podľa § 19 ods. 2 písm. a) a c),
o)
vykoná dodatočný nábor a výber mobilných asistentov sčítania a stacionárnych asistentov sčítania na svojom území v termíne určenom úradom, ak je to potrebné, a do tohto dátumu oznámi príslušnému kontaktnému bodu údaje o asistentovi sčítania vymenovanom príslušnou obcou, ktoré sa zapisujú do zoznamu asistentov sčítania podľa § 14 ods. 2 písm. a) a c),
p)
plní ďalšie úlohy podľa tohto zákona alebo ustanovené opatrením úradu vydaným na základe tohto zákona.
§ 28
Ústredná komisia pre sčítanie
(1)
Predseda úradu zriadi na účely prípravy a realizácie sčítania Ústrednú komisiu pre sčítanie (ďalej len „ústredná komisia“) najneskôr do 1. októbra 2019. Podrobnosti o úlohách, činnosti a organizácii ústrednej komisie upraví štatút ústrednej komisie, ktorý vydá predseda úradu.
(2)
Činnosť a rokovania ústrednej komisie vedie predseda úradu, ktorý je zároveň predsedom ústrednej komisie.
(3)
Členov ústrednej komisie vymenúva predseda úradu tak, aby v nej boli okrem zástupcov úradu zastúpení aj správcovia administratívnych zdrojov, ústredné orgány štátnej správy podľa § 20 ods. 2, obce alebo ich združenia a odborníci z oblasti výskumu a vývoja.
(4)
Ústredná komisia
a)
vyhodnocuje postup prác pri príprave a realizácii sčítania, a ak je to potrebné, navrhuje opatrenia na odstránenie nedostatkov,
b)
prijíma stanoviská k otázkam sčítania v prípade potreby,
c)
rozhoduje kompetenčné spory týkajúce sa úloh podľa § 20, § 24 až 27; ak sa kompetenčný spor týka úloh úradu, predseda ústrednej komisie nehlasuje.
§ 29
Správne delikty
(1)
Správneho deliktu sa dopustí
a)
obyvateľ, o ktorom sa údaje zisťujú, okrem neplnoletého obyvateľa a obyvateľa s obmedzenou spôsobilosťou na právne úkony, ktorý poruší povinnosť poskytnúť údaje spôsobom podľa § 8 ods. 1 a zároveň nezabezpečí svoje sčítanie podľa § 8 ods. 2 až 4 a 6,
b)
zákonný zástupca neplnoletého obyvateľa alebo obyvateľa s obmedzenou spôsobilosťou na právne úkony, ktorý poruší povinnosť poskytnúť údaje spôsobom podľa § 8 ods. 1 a zároveň nezabezpečí sčítanie neplnoletého obyvateľa alebo obyvateľa s obmedzenou spôsobilosťou na právne úkony podľa § 8 ods. 2 až 4 a 6,
c)
osoba vykonávajúca správu bytového domu, ktorá poruší povinnosť poskytnúť údaje o domoch a bytoch, ktoré spravuje, podľa § 9 ods. 2,
d)
zakladateľ alebo zriaďovateľ zariadenia, a ak takej osoby niet, štatutárny orgán zariadenia, ak nezabezpečí plnenie povinnosti podľa § 8 ods. 5,
e)
asistent sčítania, ktorý poruší niektorú z povinností podľa § 15 ods. 2 písm. c),
f)
osoba, ktorá poruší povinnosť mlčanlivosti podľa § 34,
g)
správca administratívneho zdroja, ktorý neposkytne údaje v rozsahu a spôsobom podľa § 20 ods. 1,
h)
správca administratívneho zdroja, ktorý neposkytne údaje v termíne podľa § 20 ods. 4,
i)
orgán verejnej moci, ktorý poruší jemu uloženú povinnosť podľa § 25, § 26 alebo § 27 ods. 2.
(2)
Zodpovednosti za porušenie povinnosti, ktoré je správnym deliktom podľa odseku 1 písm. a), b) a e), sa fyzická osoba zbaví, ak preukáže, že zo závažných zdravotných dôvodov alebo v dôsledku iných okolností hodných osobitného zreteľa, ktoré nemohla ovplyvniť svojím konaním, od nej nebolo možné spravodlivo požadovať splnenie povinnosti, ktorej porušenie je správnym deliktom podľa odseku 1 písm. a), b) a e).
(3)
Zodpovednosti za porušenie povinnosti, ktoré je správnym deliktom podľa odseku 1 písm. c) a d), sa právnická osoba zbaví, ak preukáže, že vynaložila všetko úsilie, ktoré bolo možné spravodlivo požadovať, aby zabránila porušeniu povinnosti.
§ 30
Pokuty
(1)
Obec uloží pokutu
a)
od 25 eur do 250 eur za správny delikt podľa § 29 ods. 1 písm. a) alebo písm. b),
b)
od 250 eur do 1 500 eur za správny delikt podľa § 29 ods. 1 písm. c),
c)
od 1 000 eur do 5 000 eur za správny delikt podľa § 29 ods. 1 písm. d),
d)
od 100 eur do 1 500 eur za správny delikt podľa § 29 ods. 1 písm. e).
(2)
Úrad uloží pokutu
a)
od 200 eur do 5 000 eur za správny delikt podľa § 29 ods. 1 písm. f),
b)
od 1 000 eur do 35 000 eur za správny delikt podľa § 29 ods. 1 písm. g),
c)
od 10 000 eur do 35 000 eur za správny delikt podľa § 29 ods. 1 písm. h),
d)
od 250 eur do 20 000 eur za správny delikt podľa § 29 ods. 1 písm. i).
(3)
Obec a úrad pri ukladaní pokút prihliadnu najmä na závažnosť, spôsob, trvanie, následky protiprávneho konania, prípadné opakované porušenie povinnosti alebo na porušenie viacerých povinností. Od uloženia pokuty možno upustiť, ak s prihliadnutím na okolnosti podľa predchádzajúcej vety postačí k náprave samotné prejednanie správneho deliktu.
(4)
Správneho deliktu podľa § 29 ods. 1 písm. g) alebo písm. h) sa správca administratívneho zdroja dopustí opakovane uplynutím každých 45 dní odo dňa uplynutia lehoty ustanovenej v žiadosti podľa § 20 ods. 1 alebo § 20 ods. 4, počas ktorých nebola splnená povinnosť podľa § 20 ods. 1 alebo ods. 4.
(5)
Pokuta je splatná do 15 dní odo dňa, keď rozhodnutie o jej uložení nadobudlo právoplatnosť. Pokuty sú príjmom štátneho rozpočtu. Ak pokutu uloží obec, pokuta je príjmom rozpočtu obce.
(6)
Konanie o uložení pokuty možno začať do jedného roka odo dňa zistenia porušenia povinnosti, najneskôr však do dvoch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo.
PIATA ČASŤ
SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 31
Kontrola
Úrad kontroluje dodržiavanie povinností ustanovených týmto zákonom. Na výkon kontroly sa použijú základné pravidlá kontrolnej činnosti podľa osobitného predpisu.45)
§ 32
Uloženie údajov
Údaje, ktoré získa úrad v rámci sčítania, sa uchovávajú v osobitnom informačnom systéme verejnej správy zriadenom úradom na účel archivácie údajov sčítania v lehote a formáte podľa osobitného predpisu.46)
§ 33
Ochrana osobných údajov
(1)
Na spracúvanie osobných údajov podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o ochrane osobných údajov,47) ak tento zákon alebo všeobecný predpis o štátnej štatistike48) neustanovuje inak.
(2)
Vo vzťahu k osobným údajom získaným v rámci sčítania plní úrad povinnosti prevádzkovateľa podľa všeobecného predpisu o ochrane osobných údajov.49) Asistent sčítania má vo vzťahu k osobným údajom, s ktorými sa oboznámi v rámci plnenia úloh podľa tohto zákona, postavenie osoby konajúcej na základe pokynov úradu ako prevádzkovateľa podľa všeobecného predpisu o ochrane osobných údajov.50)
§ 34
Povinnosť mlčanlivosti
(1)
Povinnosť mlčanlivosti má každý, kto sa pri príprave, priebehu a vykonaní sčítania a pri spracovaní jeho výsledkov za akýchkoľvek okolností oboznámi s dôvernými štatistickými údajmi, ktoré boli získané sčítaním alebo ktoré sú výsledkami sčítania a umožňujú priamu alebo nepriamu identifikáciu osoby, alebo s podmienkami uchovávania týchto údajov.
(2)
Asistent sčítania je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých údajoch poskytnutých osobou podľa § 7 ods. 1 písm. a) a b) a zariadením a o podmienkach ich uchovávania, o ktorých sa dozvedel pri plnení úloh asistenta sčítania; táto povinnosť trvá aj po skončení plnenia úloh asistenta sčítania.
(3)
Asistent sčítania poruší povinnosť mlčanlivosti podľa odseku 2, najmä ak akýkoľvek údaj alebo podmienku jeho uchovávania podľa odseku 1 zverejní, oznámi, inak rozšíri alebo umožní sa s ním oboznámiť tretej osobe, zneužije vo svoj prospech, v prospech tretej osoby alebo v neprospech tretej osoby alebo použije inak ako v súlade s týmto zákonom.
(4)
Povinnosť mlčanlivosti podľa osobitného predpisu41) neporuší fyzická osoba, ktorá koná na základe právneho vzťahu so správcom administratívneho zdroja a poskytne úradu údaje z administratívnych zdrojov správcu administratívneho zdroja postupom podľa tohto zákona.
§ 35
Poskytovanie údajov získaných sčítaním
(1)
Úrad poskytne údaje získané sčítaním, ktoré nie sú dôvernými štatistickými údajmi,51) každému, kto o to požiada. Žiadateľ, ktorý nie je orgánom verejnej moci v Slovenskej republike, je povinný úradu uhradiť nevyhnutné náklady účelne vynaložené na poskytnutie údajov.
(2)
Na poskytovanie dôverných štatistických údajov získaných sčítaním sa vzťahuje všeobecný predpis o štátnej štatistike.52)
§ 36
Poskytovanie výsledkov sčítania a ďalších výstupov sčítania
(1)
Výsledky sčítania, ktoré neumožňujú priamu ani nepriamu identifikáciu osoby a ktoré úrad vytvoril spracovaním alebo sumarizáciou údajov získaných sčítaním, úrad zverejňuje na svojom webovom sídle v rozsahu určenom úradom.
(2)
Výsledky sčítania upravené podľa odseku 1 úrad zverejní najneskôr do 31. marca 2024. Základné výsledky sčítania v rozsahu určenom úradom zverejní úrad najneskôr do 1. januára 2022.
(3)
Úrad môže na základe písomnej dohody so záujemcom vytvoriť aj ďalšie výstupy zo sčítania, ktoré neumožňujú priamu ani nepriamu identifikáciu osoby za cenu určenú dohodou. Orgánu verejnej moci v Slovenskej republike poskytne úrad výstupy podľa prvej vety bezodplatne.
§ 37
Úhrada výdavkov sčítania
(1)
Výdavky spojené s prípravou, priebehom a vykonaním sčítania sa uhrádzajú zo štátneho rozpočtu. Výdavky obcí sa uhrádzajú zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly úradu.
(2)
Majetok nadobudnutý z prostriedkov štátneho rozpočtu určených na úhradu výdavkov obcí spojených s prípravou, priebehom a vykonaním sčítania môže obec do uplynutia doby podľa § 5a ods. 1 použiť len na zabezpečenie úloh obce podľa § 27; po uplynutí tejto doby môže obec použiť nadobudnutý majetok na zabezpečenie úloh samosprávy alebo na zabezpečenie úloh štátnej správy prenesených na obec.
§ 38
Spoločné ustanovenia
(1)
Na postupy podľa tohto zákona sa nevzťahuje správny poriadok okrem rozhodovania podľa § 30. O odvolaní proti rozhodnutiu o pokute podľa § 30 uloženej obcou rozhoduje úrad.
(2)
Ak tento zákon neustanovuje inak, na postup sčítania sa použijú ustanovenia všeobecného predpisu o štátnej štatistike.
§ 39
Prechodné ustanovenia
(1)
Od 1. júna 2020 do 31. marca 2021 nemožno zmeniť názov ulice a iného verejného priestranstva a rozhodnúť o zmene číslovania stavieb.
(2)
Dohody o poskytovaní údajov z administratívnych zdrojov uzavreté medzi úradom a príslušným správcom administratívneho zdroja na účely sčítania predo dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona zostávajú v platnosti okrem ustanovení určujúcich termín poskytnutia údajov; príslušný správca administratívneho zdroja poskytuje úradu údaje z administratívneho zdroja k rozhodujúcemu okamihu sčítania v roku 2021 v termíne určenom podľa § 20 ods. 4. Ak úrad určí nový zoznam, rozsah alebo termín poskytovania údajov z administratívnych zdrojov v žiadosti podľa § 21 ods. 1, nahrádzajú sa tým príslušné ustanovenia dohody podľa prvej vety. Ustanovenia dohody podľa prvej vety určujúce technické zabezpečenie poskytovania údajov z administratívnych zdrojov je možné nahradiť len dohodou podľa § 23 ods. 2.
§ 39a
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným dňom vyhlásenia
(1)
Asistent sčítania vymenovaný podľa § 12 v znení účinnom do dňa vyhlásenia sa považuje za asistenta sčítania vymenovaného podľa tohto zákona.
(2)
Kontaktné miesto zriadené obcou podľa § 27 ods. 2 písm. i) v znení účinnom do dňa vyhlásenia sa považuje za kontaktné miesto zriadené podľa tohto zákona.
Čl. II
Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 177/2004 Z. z., zákona č. 191/2004 Z. z., zákona č. 391/2004 Z. z., zákona č. 538/2004 Z. z., zákona č. 539/2004 Z. z., zákona č. 659/2004 Z. z., zákona č. 68/2005 Z. z., zákona č. 314/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 688/2006 Z. z., zákona č. 76/2007 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 530/2007 Z. z., zákona č. 561/2007 Z. z., zákona č. 621/2007 Z. z., zákona č. 653/2007 Z. z., zákona č. 168/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 563/2008 Z. z., zákona č. 567/2008 Z. z., zákona č. 60/2009 Z. z., zákona č. 184/2009 Z. z., zákona č. 185/2009 Z. z., zákona č. 504/2009 Z. z., zákona č. 563/2009 Z. z., zákona č. 374/2010 Z. z., zákona č. 548/2010 Z. z., zákona č. 129/2011 Z. z., zákona č. 231/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 331/2011 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z., zákona č. 406/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 548/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 188/2012 Z. z., zákona č. 189/2012 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č. 288/2012 Z. z., zákona č. 395/2012 Z. z., zákona č. 70/2013 Z. z., zákona č. 135/2013 Z. z., zákona č. 318/2013 Z. z., zákona č. 463/2013 Z. z., zákona č. 180/2014 Z. z., zákona č. 183/2014 Z. z., zákona č. 333/2014 Z. z., zákona č. 364/2014 Z. z., zákona č. 371/2014 Z. z., zákona č. 25/2015 Z. z., zákona č. 61/2015 Z. z., zákona č. 62/2015 Z. z., zákona č. 79/2015 Z. z., zákona č. 140/2015 Z. z., zákona č. 176/2015 Z. z., zákona č. 253/2015 Z. z., zákona č. 361/2015 Z. z., zákona č. 375/2015 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 389/2015 Z. z., zákona č. 437/2015 Z. z., zákona č. 440/2015 Z. z., zákona č. 341/2016 Z. z., zákona č. 264/2017 Z. z., zákona č. 279/2017 Z. z., zákona č. 335/2017 Z. z., zákona č. 344/2017 Z. z., zákona č. 57/2018 Z. z., zákona č. 63/2018 Z. z., zákona č. 112/2018 Z. z., zákona č. 209/2018 Z. z., zákona č. 213/2018 Z. z., zákona 317/2018 Z. z., zákona č. 347/2018 Z. z., zákona č. 368/2018 Z. z., zákona č. 385/2018 Z. z., zákona č. 4/2019 Z. z., zákona č. 10/2019 Z. z., zákona č. 54/2019 Z. z., zákona č. 88/2019 Z. z., zákona č. 155/2019 Z. z. a zákona č. 221/2019 Z. z. sa mení takto:
V § 5 ods. 1 písm. j) sa slová „sčítacieho komisára“ nahrádzajú slovami „asistenta sčítania“.
Čl. III
Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 191/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 585/2004 Z. z., zákona č. 614/2004 Z. z., zákona č. 1/2005 Z. z., zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 528/2005 Z. z., zákona č. 573/2005 Z. z., zákona č. 310/2006 Z. z., zákona č. 693/2006 Z. z., zákona č. 561/2007 Z. z., zákona č. 139/2008 Z. z., zákona č. 233/2008 Z. z., zákona č. 263/2008 Z. z., zákona č. 460/2008 Z. z., zákona č. 562/2008 Z. z., zákona č. 49/2009 Z. z., zákona č. 108/2009 Z. z., zákona č. 266/2009 Z. z., zákona č. 463/2009 Z. z., zákona č. 594/2009 Z. z., zákona č. 52/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 373/2010 Z. z., zákona č. 120/2011 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 231/2011 Z. z., zákona č. 257/2011 Z. z., zákona č. 468/2011 Z. z., zákona č. 324/2012 Z. z., zákona č. 96/2013 Z. z., zákona č. 308/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 436/2013 Z. z., zákona č. 495/2013 Z. z., zákona č. 310/2014 Z. z., zákona č. 311/2014 Z. z., zákona č. 14/2015 Z. z., zákona č. 336/2015 Z. z., zákona č. 353/2015 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 389/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 310/2016 Z. z., zákona č. 81/2017 Z. z., zákona č. 82/2017 Z. z., zákona č.57/2018 Z. z., zákona č. 63/2018 Z. z., zákona č. 64/2018 Z. z., zákona č. 108/2018 Z. z., zákona č. 112/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 317/2018 Z. z., zákona č. 376/2018 Z. z., zákona č. 35/2019 Z. z., zákona č. 83/3019 Z. z. a zákona č. 221/2019 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 6 sa odsek 2 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:
„f)
vykonávať funkciu člena volebnej komisie a zapisovateľa volebnej komisie a vykonávať činnosť asistenta sčítania pri sčítaní obyvateľov, domov a bytov.“.
Čl. IV
Zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 551/2010 Z. z., zákona č. 180/2011 Z. z., zákona č. 468/2011 Z. z., zákona č. 136/2013 Z. z., zákona č. 219/2014 Z. z., zákona č. 263/2014 Z. z., zákona č. 375/2014 Z. z., zákona č. 353/2015 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 355/2016 Z. z., zákona č. 191/2018 Z. z. a zákona č. 83/2019 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 18 sa odsek 3 dopĺňa písmenom t), ktoré znie:
„t)
odmena za výkon funkcie člena volebnej komisie a zapisovateľa volebnej komisie a príjem za výkon činnosti asistenta sčítania pri sčítaní obyvateľov, domov a bytov.“.
Čl. V
Zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 183/2014 Z. z., zákona č. 308/2014 Z. z., zákona č. 140/2015 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 81/2017 Z. z., zákona č. 42/2019 Z. z. a zákona č. 221/2019 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 4 ods. 3 písm. p) sa na konci pripájajú tieto slová: „a príjem za výkon činnosti asistenta sčítania pri sčítaní obyvateľov, domov a bytov“.
Čl. VI
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2019.
Zuzana Čaputová v. r.

Andrej Danko v. r.

Peter Pellegrini v. r.
Príloha k zákonu č. 223/2019 Z. z.
Témy a charakteristiky zisťované pri sčítaní
1.
Témy týkajúce sa obyvateľov
Rodné číslo
Miesto pobytu (trvalý a obvyklý)
Pobyt v zahraničí a rok príchodu do krajiny
Pohlavie
Dátum narodenia
Rodinný stav
Počet živonarodených detí
Štát a miesto narodenia
Štátna príslušnosť
Súčasná ekonomická aktivita
Zamestnanie
Odvetvie ekonomickej činnosti
Postavenie v zamestnaní
Najvyššie dosiahnuté vzdelanie
Miesto výkonu zamestnania alebo školy
Spôsob dopravy a periodicita dochádzky
Národnosť a materinský jazyk
Náboženstvo
Vzťahy medzi členmi domácnosti
2.
Témy týkajúce sa bývania
Forma vlastníctva bytu
Obývanosť bytu
Podlahová plocha bytu
Počet obytných miestností
Poloha bytu v dome
Zásobovanie vodou
Záchod
Kúpeľňa
Typ kúrenia
Zdroj energie používaný na vykurovanie
Typ domu, v ktorom sa nachádza byt
Typ vodovodnej prípojky domu, v ktorom sa nachádza byt
Obdobie výstavby domu, v ktorom sa nachádza byt
Materiál nosnej konštrukcie domu, v ktorom sa nachádza byt
Obnova domu, v ktorom sa nachádza byt
Typ kanalizačného systému domu, v ktorom sa nachádza byt
Plynová prípojka domu, v ktorom sa nachádza byt
Podmienky bývania
3.
Geopriestorové charakteristiky
Adresný bod53)
Adresa (kraj, okres, obec, časť obce, základná sídelná jednotka, ulica, súpisné číslo domu, orientačné číslo domu, číslo bytu)
1)
Napríklad čl. 14 ods. 2 Zmluvy o Európskej únii (Ú. v. ES C 202, 7. 6. 2016).
2)
Napríklad nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12. 2013) v platnom znení, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1304/2013 zo 17. decembra 2013 o Európskom sociálnom fonde a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1081/2006 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12. 2013) v platnom znení, § 2 ods. 1 zákona č. 184/1999 Z. z. o používaní jazykov národnostných menšín v znení zákona č. 204/2011 Z. z., nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov.
3)
Čl. 2 písm. d) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 763/2008 z 9. júla 2008 o sčítaní obyvateľov,
domov a bytov v platnom znení (Ú. v. EÚ L 218, 13. 8. 2008).
4)
§ 2 ods. 4 zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
5)
Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 157/1964 Zb. o Viedenskom dohovore o diplomatických stykoch.
6)
§ 43b ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona č. 237/2000 Z. z.
7)
§ 43c zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 237/2000 Z. z.
8)
§ 43b ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 237/2000 Z. z.
9)
§ 43b ods. 5 zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 237/2000 Z. z.
10)
§ 43 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
11)
Príloha vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2017/543 z 22. marca 2017, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 763/2008 o sčítaní obyvateľov, domov a bytov, pokiaľ ide o technické špecifikácie tém a ich členení (Ú. v. EÚ L 78, 23. 3. 2017).
12)
§ 38 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
13)
§ 35 zákona č. 448/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.
14)
§ 26 zákona č. 448/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.
15)
§ 27 zákona č. 448/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.
16)
§ 29 zákona č. 448/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.
17)
§ 34 zákona č. 448/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.
18)
§ 36 zákona č. 448/2008 Z. z. v znení zákona č. 485/2013 Z. z.
19)
§ 39 zákona č. 448/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.
20)
§ 45 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
21)
§ 121 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 125/2016 Z. z.
22)
§ 123 zákona č. 245/2008 Z. z. v znení zákona č. 125/2016 Z. z.
23)
§ 122 zákona č. 245/2008 Z. z. v znení zákona č. 125/2016 Z. z.
24)
§ 7 ods. 4 písm. a) druhého bodu zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
25)
§ 7 ods. 4 písm. b) zákona č. 578/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
26)
§ 7 ods. 4 písm. c) zákona č. 578/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
27)
§ 7 ods. 4 písm. d) zákona č. 578/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
28)
Čl. 2 bod 13 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2017/881 z 23. mája 2017, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 763/2008 o sčítaní obyvateľov, domov a bytov, pokiaľ ide o formu a štruktúru správ o kvalite a technický formát na zasielanie údajov, a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1151/2010 (Ú. v. EÚ L 135, 24. 5. 2017).
28a)
§ 48 ods. 4 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 286/2010 Z. z.
29)
§ 2 písm. l) zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov.
Čl. 2 bod 22 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2017/881.
30)
§ 6 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.
31)
Čl. 2 bod 21 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2017/881.
§ 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 301/1995 Z. z. o rodnom čísle.
32)
§ 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z.
33)
Zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
34)
§ 2 ods. 5 zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
35)
36)
37)
§ 23a zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 190/2013 Z. z.
38)
Zákon č. 125/2015 Z. z. o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
39)
§ 20 ods. 1 písm. e) prvého bodu zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
40)
§ 4 ods. 1 písm. s) zákona č. 4/2001 Z. z. o Zbore väzenskej a justičnej stráže v znení neskorších predpisov.
41)
Napríklad § 11 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 111 ods. 1 písm. c) zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.
42)
Napríklad nariadenie (EÚ) č. 763/2008, nariadenie Komisie (EÚ) č. 712/2017 z 20. apríla 2017, ktorým sa stanovuje referenčný rok a prijíma sa program štatistických údajov a metaúdajov pre sčítanie obyvateľov, domov a bytov podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 763/2008 (Ú. v. EÚ L 105, 21. 4. 2017), vykonávacie nariadenie (EÚ) 2017/543, vykonávacie nariadenie (EÚ) 2017/881.
43)
Napríklad zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Trestný poriadok v znení neskorších predpisov.
44)
§ 2 zákona č. 281/1997 Z. z. o vojenských obvodoch a zákon, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
45)
§ 8 až 13 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov.
46)
Čl. 6 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2017/881.
47)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 4. 5. 2016).
Zákon č. 18/2018 Z. z.
48)
Zákon č. 540/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
49)
Čl. 4 ods. 7 nariadenia (EÚ) 2016/679.
§ 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z. z.
50)
Čl. 29 nariadenia (EÚ) 2016/679.
§ 36 zákona č. 18/2018 Z. z.
51)
§ 2 písm. f) zákona č. 540/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
52)
§ 30 zákona č. 540/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
53)
§ 3 zákona č. 125/2015 Z. z.