222/2019 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.09.2019

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

222
ZÁKON
z 20. júna 2019,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 592/2006 Z. z. o poskytovaní vianočného príspevku niektorým poberateľom dôchodku a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 592/2006 Z. z. o poskytovaní vianočného príspevku niektorým poberateľom dôchodku a o doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 555/2007 Z. z., zákona č. 463/2008 Z. z., zákona č. 242/2011 Z. z., zákona č. 338/2013 Z. z., zákona č. 240/2014 Z. z., zákona č. 140/2015 Z. z., zákona č. 242/2015 Z. z., zákona č. 287/2016 Z. z., zákona č. 266/2017 Z. z. a zákona č. 289/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 ods. 1 sa slová „60 %“ nahrádzajú slovami „sumu rovnajúcu sa 65 %“ a na konci sa bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „zaokrúhlenú na 10 eurocentov nahor.“.
2.
V § 1 odsek 8 znie:
„(8)
Suma vianočného príspevku
a)
je 200 eur, ak suma dôchodku alebo úhrn súm dôchodkov je najviac v sume životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu,4)
b)
sa určí podľa vzorca uvedeného v prílohe č. 1, ak suma dôchodku alebo úhrn súm dôchodkov je vyšší ako suma životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu a súčasne nepresiahne sumu dvojnásobku životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu,
c)
sa určí podľa vzorca uvedeného v prílohe č. 2, ak suma dôchodku alebo úhrn súm dôchodkov je vyšší ako dvojnásobok sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu; suma vianočného príspevku je najmenej 10 eur.“.
3.
V § 1 ods. 9 sa slová „písm. b)“ nahrádzajú slovami „písm. b) a c)“.
4.
Doterajšia príloha sa označuje ako príloha č. 1, ktorá vrátane nadpisu znie:
„Príloha č. 1
k zákonu č. 592/2006 Z. z.
URČENIE SUMY VIANOČNÉHO PRÍSPEVKU PODĽA § 1 ods. 8 písm. b)
Suma vianočného príspevku podľa § 1 ods. 8 písm. b) sa určí podľa tohto vzorca:
VP = 200 – 0,36 * (D – ŽM),

kde
VP je suma vianočného príspevku,
D je suma dôchodku alebo úhrn súm dôchodkov,
ŽM je suma životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu.“.
5.
Za prílohu č. 1 sa vkladá príloha č. 2, ktorá vrátane nadpisu znie:
„Príloha č. 2
k zákonu č. 592/2006 Z. z.
URČENIE SUMY VIANOČNÉHO PRÍSPEVKU PODĽA § 1 ods. 8 písm. c)
Suma vianočného príspevku podľa § 1 ods. 8 písm. c) sa určí podľa tohto vzorca:
VP = max {174,52 – 0,36 * (D – ŽM); 10},

kde
VP je suma vianočného príspevku,
D je suma dôchodku alebo úhrn súm dôchodkov,
ŽM je suma životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu.“.
Čl. II
Zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení zákona č. 393/2012 Z. z., zákona č. 96/2013 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z. a zákona č. 375/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 6 ods. 7 druhej vete sa suma „597 490 eur“ nahrádza sumou „697 490 eur“.
2.
Za § 16b sa vkladá § 16c, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠16c
Prechodné ustanovenia k úprave účinnej od 1. septembra 2019
Žiadosť o dotáciu na podporu rekondičných aktivít podľa § 6 ods. 1 písm. b) na rozpočtový rok 2019 sa predkladá ministerstvu v dvoch vyhotoveniach v termíne od 1. septembra 2019 do 15. septembra 2019. Informácie uvedené v § 14 ods. 3 písm. d) a e) zverejní ministerstvo na svojom webovom sídle 1. septembra 2019. “.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2019.
Zuzana Čaputová v. r.

Andrej Danko v. r.

Peter Pellegrini v. r.