220/2019 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.08.2019

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

220
VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z 26. júna 2019,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 448/2007 Z. z. o podrobnostiach o faktoroch práce a pracovného prostredia vo vzťahu ku kategorizácii prác z hľadiska zdravotných rizík a o náležitostiach návrhu na zaradenie prác do kategórií v znení neskorších predpisov
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 62 písm. p) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 448/2007 Z. z. o podrobnostiach o faktoroch práce a pracovného prostredia vo vzťahu ku kategorizácii prác z hľadiska zdravotných rizík a o náležitostiach návrhu na zaradenie prác do kategórií v znení vyhlášky č. 98/2016 Z. z., vyhlášky č. 283/2016 Z. z. a vyhlášky č. 91/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
Úvodná veta znie:
„Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 62 písm. p) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:“.


2.
V prílohe č. 1 písmeno F. Lasery vrátane nadpisu nad písmenom znie:
„Umelé optické žiarenie
F. Lasery4)
Kategória Charakteristika prác
1. Práce s laserovými zariadeniami triedy 1, 1M alebo 1C.
2. Práce s laserovými zariadeniami triedy 2, 2M alebo 3R.
Práce s laserovými zariadeniami triedy 3B alebo 4, pri ktorých technické zabezpečenie laserového zariadenia vylučuje zásah zamestnanca priamym lúčom alebo odrazeným lúčom.
3. Práce s laserovými zariadeniami triedy 3B alebo 4, pri ktorých technické zabezpečenie laserového zariadenia nevylučuje zásah zamestnanca priamym lúčom alebo odrazeným lúčom.
4. Neurčuje sa.“.
3.
V prílohe č. 1 sa za písmeno F. Lasery vkladá nové písmeno G. Intenzívne pulzné svetlo, ktoré vrátane nadpisu nad písmenom znie:

„Umelé optické žiarenie
G. Intenzívne pulzné svetlo4)
Kategória Charakteristika prác
1. Neurčuje sa.
2. a) Práce so zariadeniami s intenzívnym pulzným svetlom s dávkou ožiarenia do 10 J · cm-2.
b) Práce so zariadeniami s intenzívnym pulzným svetlom, pri ktorých nie sú prekročené limitné hodnoty expozície nekoherentnému žiareniu.4a)
3. a) Práce so zariadeniami s intenzívnym pulzným svetlom s dávkou ožiarenia 10 J · cm-2 alebo viac.
b) Práce so zariadeniami s intenzívnym pulzným svetlom, pri ktorých sú prekročené limitné hodnoty expozície nekoherentnému žiareniu.
4. Neurčuje sa.“.
Doterajšie písmená G. až O. sa označujú ako písmená H. až P.
Poznámka pod čiarou k odkazu 4a znie:
„4a) Príloha č. 1 tabuľka č. 1.1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 410/2007 Z. z.“.


4.
V prílohe č. 1 písmeno O. Fyzická záťaž znie:
Poznámka pod čiarou k odkazu 10 znie:
„10) Príloha č. 2 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 281/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri ručnej manipulácii s bremenami.“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. augusta 2019.
Andrea Kalavská v. r.