22/2019 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.02.2019

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

22
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 9. januára 2019,
ktorým sa ustanovuje výška povinného príspevku a povinnej platby a podrobnosti o spôsobe výberu a platenia povinného príspevku a povinnej platby na účet Národného jadrového fondu
Vláda Slovenskej republiky podľa § 10 ods. 4 zákona č. 308/2018 Z. z. o Národnom jadrovom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) nariaďuje:
§ 1
Výška povinného príspevku
Výška ročného povinného príspevku na roky 2019 až 2022 je
a)
41 036 084 eur pre jadrovú elektráreň Jaslovské Bohunice V2,
b)
24 891 727 eur pre jadrovú elektráreň Mochovce 1, 2.
§ 2
Výška povinnej platby
(1)
Povinná platba na roky 2019 až 2022 sa ustanovuje ako suma vlastnej povinnej platby držiteľa povolenia na prevádzku jadrového zariadenia iného ako jadrové zariadenie na výrobu elektriny a platby z kumulačného fondu držiteľa povolenia na prevádzku jadrového zariadenia iného ako jadrové zariadenie na výrobu elektriny.
(2)
Výška vlastnej povinnej platby na rok 2019 je
a)
910 094 eur pre jadrové zariadenie Technológie na spracovanie a úpravu rádioaktívnych odpadov vrátane objektov a zariadení sem prevedených z jadrovej elektrárne A1,
b)
81 919 eur pre jadrové zariadenie Medzisklad vyhoretého jadrového paliva prevádzkované v lokalite Jaslovské Bohunice,
c)
29 907 eur pre jadrové zariadenie Finálne spracovanie kvapalných rádioaktívnych odpadov prevádzkované v lokalite Mochovce,
d)
18 689,50 eura pre jadrové zariadenie Integrálny sklad rádioaktívnych odpadov prevádzkované v lokalite Jaslovské Bohunice,
e)
50 761 eur pre jadrové zariadenie Republikové úložisko rádioaktívnych odpadov prevádzkované v lokalite Mochovce.
(3)
Výška platby z kumulačného fondu na rok 2019 je
a)
2 730 282 eur pre jadrové zariadenie Technológie na spracovanie a úpravu rádioaktívnych odpadov vrátane objektov a zariadení sem prevedených z jadrovej elektrárne A1,
b)
245 758 eur pre jadrové zariadenie Medzisklad vyhoretého jadrového paliva prevádzkované v lokalite Jaslovské Bohunice,
c)
89 720 eur pre jadrové zariadenie Finálne spracovanie kvapalných rádioaktívnych odpadov prevádzkované v lokalite Mochovce,
d)
56 068,50 eura pre jadrové zariadenie Integrálny sklad rádioaktívnych odpadov prevádzkované v lokalite Jaslovské Bohunice,
e)
152 283 eur pre jadrové zariadenie Republikové úložisko rádioaktívnych odpadov prevádzkované v lokalite Mochovce.
(4)
Výška vlastnej povinnej platby na rok 2020 je
a)
1 820 188 eur pre jadrové zariadenie Technológie na spracovanie a úpravu rádioaktívnych odpadov vrátane objektov a zariadení sem prevedených z jadrovej elektrárne A1,
b)
163 838,50 eura pre jadrové zariadenie Medzisklad vyhoretého jadrového paliva prevádzkované v lokalite Jaslovské Bohunice,
c)
59 813,50 eura pre jadrové zariadenie Finálne spracovanie kvapalných rádioaktívnych odpadov prevádzkované v lokalite Mochovce,
d)
37 379 eur pre jadrové zariadenie Integrálny sklad rádioaktívnych odpadov prevádzkované v lokalite Jaslovské Bohunice,
e)
101 522 eur pre jadrové zariadenie Republikové úložisko rádioaktívnych odpadov prevádzkované v lokalite Mochovce.
(5)
Výška platby z kumulačného fondu na rok 2020 je
a)
1 820 188 eur pre jadrové zariadenie Technológie na spracovanie a úpravu rádioaktívnych odpadov vrátane objektov a zariadení sem prevedených z jadrovej elektrárne A1,
b)
163 838,50 eura pre jadrové zariadenie Medzisklad vyhoretého jadrového paliva prevádzkované v lokalite Jaslovské Bohunice,
c)
59 813,50 eura pre jadrové zariadenie Finálne spracovanie kvapalných rádioaktívnych odpadov prevádzkované v lokalite Mochovce,
d)
37 379 eur pre jadrové zariadenie Integrálny sklad rádioaktívnych odpadov prevádzkované v lokalite Jaslovské Bohunice,
e)
101 522 eur pre jadrové zariadenie Republikové úložisko rádioaktívnych odpadov prevádzkované v lokalite Mochovce.
(6)
Výška vlastnej povinnej platby na rok 2021 je
a)
2 730 282 eur pre jadrové zariadenie Technológie na spracovanie a úpravu rádioaktívnych odpadov vrátane objektov a zariadení sem prevedených z jadrovej elektrárne A1,
b)
245 758 eur pre jadrové zariadenie Medzisklad vyhoretého jadrového paliva prevádzkované v lokalite Jaslovské Bohunice,
c)
89 720 eur pre jadrové zariadenie Finálne spracovanie kvapalných rádioaktívnych odpadov prevádzkované v lokalite Mochovce,
d)
56 068,50 eura pre jadrové zariadenie Integrálny sklad rádioaktívnych odpadov prevádzkované v lokalite Jaslovské Bohunice,
e)
152 283 eur pre jadrové zariadenie Republikové úložisko rádioaktívnych odpadov prevádzkované v lokalite Mochovce.
(7)
Výška platby z kumulačného fondu na rok 2021 je
a)
910 094 eur pre jadrové zariadenie Technológie na spracovanie a úpravu rádioaktívnych odpadov vrátane objektov a zariadení sem prevedených z jadrovej elektrárne A1,
b)
81 919 eur pre jadrové zariadenie Medzisklad vyhoretého jadrového paliva prevádzkované v lokalite Jaslovské Bohunice,
c)
29 907 eur pre jadrové zariadenie Finálne spracovanie kvapalných rádioaktívnych odpadov prevádzkované v lokalite Mochovce,
d)
18 689,50 eura pre jadrové zariadenie Integrálny sklad rádioaktívnych odpadov prevádzkované v lokalite Jaslovské Bohunice,
e)
50 761 eur pre jadrové zariadenie Republikové úložisko rádioaktívnych odpadov prevádzkované v lokalite Mochovce.
(8)
Výška vlastnej povinnej platby na rok 2022 je
a)
3 640 376 eur pre jadrové zariadenie Technológie na spracovanie a úpravu rádioaktívnych odpadov vrátane objektov a zariadení sem prevedených z jadrovej elektrárne A1,
b)
327 677 eur pre jadrové zariadenie Medzisklad vyhoretého jadrového paliva prevádzkované v lokalite Jaslovské Bohunice,
c)
119 627 eur pre jadrové zariadenie Finálne spracovanie kvapalných rádioaktívnych odpadov prevádzkované v lokalite Mochovce,
d)
74 758 eur pre jadrové zariadenie Integrálny sklad rádioaktívnych odpadov prevádzkované v lokalite Jaslovské Bohunice,
e)
203 044 eur pre jadrové zariadenie Republikové úložisko rádioaktívnych odpadov prevádzkované v lokalite Mochovce.
(9)
Výška platby z kumulačného fondu na rok 2022 pre jadrové zariadenia podľa odseku 8 je
0 eur.
§ 3
Spôsob výberu a platenia povinného príspevku a povinnej platby
(1)
Držiteľ povolenia na prevádzku jadrového zariadenia na výrobu elektriny platí povinný príspevok podľa § 10 ods. 2 zákona na účet Národného jadrového fondu v Štátnej pokladnici raz ročne so splatnosťou do 1. decembra príslušného kalendárneho roka.
(2)
Držiteľ povolenia na prevádzku jadrového zariadenia iného ako jadrové zariadenie na výrobu elektriny platí povinnú platbu podľa § 10 ods. 3 zákona na účet Národného jadrového fondu v Štátnej pokladnici raz ročne so splatnosťou do 1. decembra príslušného kalendárneho roka.
(3)
Povinný príspevok a povinná platba sa považujú za zaplatené pripísaním finančných prostriedkov na účet Národného jadrového fondu v Štátnej pokladnici.
§ 4
Prechodné ustanovenia
(1)
Držiteľ povolenia na prevádzku jadrového zariadenia na výrobu elektriny zaplatí povinné príspevky za obdobie do konca štvrtého štvrťroka 2018 podľa predpisu účinného do 31. januára 2019.
(2)
Povinné príspevky zaplatené za obdobie časti roka 2019 podľa predpisu účinného do
31. januára 2019 sa započítajú do celkovej sumy povinného príspevku podľa § 1.
§ 5
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 312/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe výberu a platenia povinného príspevku na Národný jadrový fond na vyraďovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 145/2012 Z. z.
§ 6
Účinnosť
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. februára 2019.
Peter Pellegrini v. r.