215/2019 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.08.2019

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

215
ZÁKON
z 18. júna 2019
o zaručenej elektronickej fakturácii a centrálnom ekonomickom systéme a o doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
§ 1
Základné ustanovenia
(1)
Tento zákon upravuje
a)
náležitosti zaručenej elektronickej faktúry,
b)
postup pri zaručenej elektronickej fakturácii,
c)
zriadenie informačného systému elektronickej fakturácie (ďalej len „fakturačný systém“) a podmienky jeho používania,
d)
centrálny ekonomický systém a jeho používanie.
(2)
Týmto zákonom nie sú dotknuté ustanovenia o vyhotovení a vydaní faktúry podľa osobitného predpisu1) ani povinnosti, ktoré vo vzťahu k zaručenej elektronickej faktúre vyplývajú z osobitného predpisu.2)
(3)
Povinnosť vydávať alebo prijímať zaručené elektronické faktúry má osoba, o ktorej to ustanovuje tento zákon. Osoby, ktoré nemajú povinnosť vydávať alebo prijímať zaručené elektronické faktúry, môžu postupovať podľa tohto zákona, ak sa tak dohodnú a ak tomu nebránia osobitné predpisy.3)
§ 2
Zaručená elektronická faktúra
(1)
Zaručenou elektronickou faktúrou sa rozumie dokument v elektronickej podobe, ktorý obsahuje náležitosti podľa odseku 2, je vyhotovený v dátovej štruktúre a formáte elektronického dokumentu podľa tohto zákona a všeobecne záväzného právneho predpisu vydaného podľa § 10 písm. a) a vydáva a prijíma sa prostredníctvom fakturačného systému.
(2)
Zaručená elektronická faktúra obsahuje
a)
identifikátor obchodného prípadu (ďalej len „identifikátor prípadu“), ak je pridelený,
b)
poradové číslo zaručenej elektronickej faktúry,
c)
označenie obdobia, v ktorom bolo dodané plnenie, dátum dodania plnenia a dátum vyhotovenia zaručenej elektronickej faktúry,
d)
identifikačné údaje osoby, ktorá dodáva plnenie (ďalej len „dodávateľ“), a osoby, ktorá prijíma plnenie alebo ktorej je plnenie poskytované (ďalej len „odberateľ“),
e)
identifikačné údaje osoby, ktorá v mene odberateľa prijíma plnenie, ak existuje,
f)
informácie o zástupcovi dodávateľa4) na účely daňového konania, ak je určený,
g)
obsah dodaného plnenia,
h)
údaje potrebné na uskutočnenie platby za dodané plnenie,
i)
informáciu o zľave z ceny alebo o poplatkoch, či sankciách, ak sa uplatňujú,
j)
cenu za jednotlivé plnenia, vyjadrenie množstva plnenia a celkovú cenu,
k)
číslo oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenia použitého ako výzva na súťaž, oznámenia o koncesii, oznámenia o vyhlásení súťaže návrhov uverejnených v Úradnom vestníku Európskej únie a vo Vestníku verejného obstarávania, alebo číslo pridelené verejným obstarávateľom a obstarávateľom, ak ide o zákazky,5) ktoré sa neuverejňujú v Úradnom vestníku Európskej únie alebo vo Vestníku verejného obstarávania, ak ide o plnenie zákazky alebo zadanej koncesie podľa zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy, uzavretej podľa osobitného predpisu,6)
l)
náležitosti faktúry podľa osobitného predpisu,7) ak zaručenú elektronickú faktúru vyhotovuje osoba, ktorá je povinná vyhotoviť faktúru;8) v zaručenej elektronickej faktúre sa uvádzajú náležitosti podľa písmen a) až k) a m) v rovnakom znení, v akom sa uvedú vo faktúre,7)
m)
doplňujúce údaje, ak sa na nich dohodnú dodávateľ a odberateľ.
(3)
Zaručená elektronická faktúra musí byť vyhotovená a vydaná v dátovej štruktúre v súlade s technickou normou.9) Zaručená elektronická faktúra a s ňou súvisiace elektronické dokumenty, ktoré sa vkladajú do fakturačného systému, musia byť vyhotovené a vydané vo formáte elektronického dokumentu ustanovenom všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným podľa § 10 písm. a).
§ 3
Povinnosť vydávať alebo prijímať zaručenú elektronickú faktúru
(1)
Povinnosť vydávať zaručenú elektronickú faktúru sa vzťahuje na
a)
dodávateľa plnenia rozpočtovej organizácii alebo príspevkovej organizácii, ktorá je zapojená na štátny rozpočet, vo vzťahu k plneniam zo zmluvy; táto povinnosť sa vzťahuje aj na osobu, ktorá na základe právneho vzťahu s dodávateľom dodáva časť plnenia (ďalej len „subdodávateľ“), ak rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia uhrádza plnenie priamo subdodávateľovi,
b)
dodávateľa zo zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy podľa osobitného predpisu,6) vo vzťahu k plneniam z týchto právnych vzťahov; táto povinnosť sa vzťahuje aj na subdodávateľov, ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ uhrádza plnenie priamo subdodávateľovi.
(2)
Povinnosť prijímať zaručenú elektronickú faktúru sa vzťahuje na
a)
odberateľa plnenia od rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie, ktorá je zapojená na štátny rozpočet, vo vzťahu k tomuto plneniu,
b)
odberateľa plnenia od verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa vo vzťahu k tomuto plneniu,
c)
osobu, ktorá je podľa osobitného predpisu10) povinná postupovať ako verejný obstarávateľ.
(3)
Povinnosť vydávať a prijímať zaručenú elektronickú faktúru, ako aj ju ďalej spracúvať, sa vzťahuje na
a)
rozpočtovú organizáciu alebo príspevkovú organizáciu, ktorá je zapojená na štátny rozpočet,
b)
verejného obstarávateľa a obstarávateľa.
(4)
Povinnosť vydávať a prijímať zaručenú elektronickú faktúru sa nevzťahuje na plnenie
a)
spojené s utajovanou skutočnosťou, plnenie, ktoré si vyžaduje utajovanú skutočnosť alebo ktoré obsahuje utajovanú skutočnosť,
b)
spojené s použitím osobitných bezpečnostných opatrení alebo pri ktorom je nevyhnutná ochrana základných bezpečnostných záujmov Slovenskej republiky v súlade s medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná,11) ak ochranu týchto bezpečnostných záujmov Slovenskej republiky nie je možné zabezpečiť menej rušivými opatreniami,
c)
zo zmluvy uzatvorenej v pôsobnosti Slovenskej informačnej služby alebo Vojenského spravodajstva a zo zmluvy uzatvorenej na účely plnenia úloh Policajného zboru spravodajskej povahy,
d)
zo zmluvy uzatvorenej v pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky, ktorej účelom je zabezpečenie hospodárskej mobilizácie,12)
e)
zo zmluvy týkajúcej sa prevozu alebo uskladnenia vojenského materiálu, zbraní alebo streliva uzatvorenej v pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky, akciových spoločností v jeho zakladateľskej pôsobnosti a rozpočtových organizácií alebo príspevkových organizácií v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti alebo
f)
prijaté alebo poskytnuté zastupiteľským úradom Slovenskej republiky v zahraničí, ak ide o plnenie, ktoré
1.
nebolo predmetom zákazky5) vo verejnom obstarávaní,
2.
bolo predmetom inej ako nadlimitnej zákazky13) vo verejnom obstarávaní alebo
3.
bolo prijaté alebo poskytnuté zastupiteľským úradom Slovenskej republiky mimo územia členského štátu Európskej únie.
(5)
Povinnosť vydávať zaručenú elektronickú faktúru sa nevzťahuje na plnenie
a)
zo zmluvy uzatvorenej v pôsobnosti Národnej banky Slovenska,
b)
vyplývajúce zo záväzkov a pohľadávok Štátnej pokladnice alebo Agentúry pre riadenie dlhu a likvidity, ktoré sa týkajú poskytovania finančných služieb a platobných služieb, alebo
c)
nepresahujúce sumu 5 000 eur.
(6)
Povinnosť prijímať zaručenú elektronickú faktúru sa nevzťahuje na
a)
plnenie zo zmluvy uzatvorenej v pôsobnosti Národnej banky Slovenska alebo Agentúry pre riadenie dlhu a likvidity, ak nebolo predmetom nadlimitnej zákazky vo verejnom obstarávaní,
b)
plnenie vyplývajúce zo záväzkov a pohľadávok Štátnej pokladnice, ktoré sa týkajú poskytovania finančných služieb a platobných služieb, ak neboli predmetom nadlimitnej zákazky vo verejnom obstarávaní, alebo
c)
odberateľa, ktorý je fyzickou osobou a nie je podnikateľom.
(7)
Ak majú osoby podľa odsekov 1 až 3 povinnosť vyhotoviť faktúru podľa osobitného predpisu,1) v rovnakej lehote vydávajú aj zaručenú elektronickú faktúru; ak takúto povinnosť nemajú, vydávajú zaručenú elektronickú faktúru do 15 dní odo dňa dodania plnenia alebo od prijatia platby za plnenie.
§ 4
Zaručená elektronická fakturácia
(1)
Zaručenou elektronickou fakturáciou sa rozumie postup, ktorý pozostáva zo štádia vyhotovenia zaručenej elektronickej faktúry, vydania zaručenej elektronickej faktúry dodávateľom a prijatia zaručenej elektronickej faktúry na účely jej ďalšieho spracovania.
(2)
Vyhotovením zaručenej elektronickej faktúry sa rozumie vytvorenie zaručenej elektronickej faktúry prostredníctvom na to určeného programového nástroja alebo funkcie fakturačného systému alebo prostredníctvom iného programového nástroja.
(3)
Vydaním zaručenej elektronickej faktúry sa rozumie vloženie zaručenej elektronickej faktúry do fakturačného systému, jej autorizácia a odoslanie na účely jej sprístupnenia odberateľovi. Vydanie zaručenej elektronickej faktúry sa vykonáva prostredníctvom na to určenej funkcie fakturačného systému. Autorizácia zaručenej elektronickej faktúry sa vykonáva autentifikáciou14) dodávateľa alebo ním poverenej osoby prostredníctvom na to určenej funkcie fakturačného systému alebo kvalifikovaným elektronickým podpisom15) alebo kvalifikovanou elektronickou pečaťou16) s kvalifikovaným certifikátom podľa osobitného predpisu17) obsahujúcim identifikačné údaje dodávateľa alebo ním poverenej osoby.
(4)
Prijatím zaručenej elektronickej faktúry sa rozumie prevzatie zaručenej elektronickej faktúry odberateľom po jej sprístupnení.
(5)
Zaručená elektronická faktúra sa považuje za doručenú dňom nasledujúcim po dni jej sprístupnenia odberateľovi.
(6)
Sprístupnením sa na účely tohto zákona rozumie umožnenie dispozície s dokumentom, informáciou alebo údajom oprávnenej osobe. Ak odberateľ nie je registrovaný vo fakturačnom systéme, správca fakturačného systému bezodkladne zabezpečí odoslanie zaručenej elektronickej faktúry a jej sprístupnenie tomuto odberateľovi na to určenou funkciou fakturačného systému.
(7)
Ak sa tak dodávateľ a odberateľ dohodnú, je k zaručenej elektronickej faktúre možné pripojiť rozpis dodaných plnení aj v elektronickej podobe, v štruktúrovanej forme spracovateľnej aj automatizovaným spôsobom informačnými systémami. Správca fakturačného systému môže sprístupniť vzor rozpisu dodaných plnení podľa prvej vety prostredníctvom tohto systému.
(8)
Kým nie je preukázaný opak, platí, že prijatú zaručenú elektronickú faktúru vyhotovil a vydal dodávateľ, ktorý je v nej ako dodávateľ uvedený.
(9)
Identifikátor prípadu slúži na jednoznačnú identifikáciu právneho vzťahu, na základe plnenia z ktorého bola vyhotovená a vydaná zaručená elektronická faktúra. Identifikátor prípadu je jedinečný vo vzťahu k jednej osobe a k jednému právnemu vzťahu vrátane dodatkov k právnemu titulu, na základe ktorého vznikol.
(10)
Správca fakturačného systému zabezpečí prostredníctvom funkcie fakturačného systému prideľovanie identifikátora prípadu, a to na žiadosť odberateľa registrovaného vo fakturačnom systéme. Vo vzťahu ku každému právnemu vzťahu sa prideľuje len jeden identifikátor prípadu, pričom už pridelený identifikátor prípadu nie je možné prideliť inému právnemu vzťahu, a to ani ak pôvodný právny vzťah zanikol. Už pridelený identifikátor prípadu je možné prideliť inej osobe, len ak dôjde k zmene strany príslušného právneho vzťahu, pričom právny vzťah zostáva zachovaný. Spôsob tvorby identifikátora prípadu určuje správca fakturačného systému.
(11)
Pridelený identifikátor prípadu sprístupní správca fakturačného systému žiadateľovi, ako aj ostatným stranám právneho vzťahu, ku ktorému bol pridelený.
(12)
Zaručenú elektronickú faktúru nie je možné vydať, ak
a)
neobsahuje identifikátor prípadu a
b)
ide o odberateľa, ktorý má podľa § 6 ods. 2 druhej vety povinnosť žiadať o pridelenie identifikátora prípadu.
(13)
Správca fakturačného systému vo fakturačnom systéme zabezpečí
a)
programový nástroj alebo funkciu na vyhotovenie zaručenej elektronickej faktúry,
b)
automatizovanú kontrolu dodržania formálnych náležitostí vydávanej zaručenej elektronickej faktúry podľa § 2 ods. 3 a jej odmietnutie, ak tieto náležitosti nespĺňa,
c)
možnosť pripojiť k vydanej zaručenej elektronickej faktúre súvisiace elektronické dokumenty,
d)
nemennosť obsahu zaručenej elektronickej faktúry od vydania zaručenej elektronickej faktúry do jej sprístupnenia vo fakturačnom systéme vrátane obsahu s ňou súvisiacich elektronických dokumentov,
e)
poskytnutie informácie o sprístupnení zaručenej elektronickej faktúry na účely prijatia zaručenej elektronickej faktúry alebo jej sprístupnenie, ak je miestom sprístupnenia fakturačný systém,
f)
vyhotovenie potvrdenia o dátume a čase vydania zaručenej elektronickej faktúry a prijatia zaručenej elektronickej faktúry a sprístupnenie potvrdenia dodávateľovi,
g)
vyhotovenie informácie o tom, ktorá osoba vykonala úspešnú autentifikáciu pri vydaní zaručenej elektronickej faktúry, a sprístupnenie informácie odberateľovi.
§ 5
Fakturačný systém
(1)
Fakturačný systém je informačný systém verejnej správy,18) ktorého správcom je Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo financií“).
(2)
Fakturačný systém zabezpečuje činnosti súvisiace so zaručenou elektronickou fakturáciou.
(3)
Správca fakturačného systému zriadi fakturačný systém tak, aby obsahoval funkcie potrebné na zabezpečenie postupu dotknutých osôb podľa tohto zákona a aby
a)
bol dostupný prostredníctvom jednotného prístupového miesta na webovom sídle ministerstva financií,
b)
bol každej registrovanej osobe vytvorený osobný profil a bolo umožnené kedykoľvek a bezodplatne využívať funkcie fakturačného systému na splnenie zákonom ustanovených povinností,
c)
bolo vo fakturačnom systéme bezodplatne prístupné programové rozhranie potrebné na automatizované využívanie jeho funkcií,
d)
bola na účely prístupu k fakturačnému systému a jeho používania vyžadovaná autentifikácia a na účely autentifikácie boli podporované aj identifikátor osoby19) a autentifikátor,20)
e)
bola vo vzťahu ku každému úkonu registrovanej osoby zabezpečená jednoznačná identifikácia toho, kto úkon vykonal, a umožnená jednoznačná identifikácia toho, voči komu úkon smeruje,
f)
bolo zabezpečené uchovávanie metaúdajov21) o zaručených elektronických faktúrach,
g)
bola zabezpečená možnosť registrovaným osobám zvoliť si zasielanie informácií o udalostiach vo fakturačnom systéme, a to v rozsahu, v akom si sami zvolia prostredníctvom funkcie fakturačného systému,
h)
boli najmenej po dobu piatich rokov uchovávané údaje o každej systémovej udalosti,
i)
bolo umožnené zaslať správcovi fakturačného systému upozornenie pri zneužití fakturačného systému, jeho využívaní v rozpore so zákonom alebo pri podozrení z takejto činnosti,
j)
boli užívateľské rozhranie a funkcie dostupné aj v anglickom jazyku.
§ 6
Registrácia vo fakturačnom systéme
(1)
Registráciou vo fakturačnom systéme je aktivácia osobného profilu osoby.
(2)
Osoby podľa § 3 ods. 1 až 3 sú bezodkladne po uzavretí zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy, s plnením z ktorej je spojená povinnosť vydávať alebo prijímať zaručenú elektronickú faktúru, povinné zaregistrovať sa vo fakturačnom systéme, ak ešte zaregistrované nie sú. V lehote podľa prvej vety, najneskôr však do 20 dní, odkedy sa o právnom titule dozvedel, je odberateľ podľa § 3 ods. 1 až 3 povinný požiadať o pridelenie identifikátora prípadu pre každú zmluvu, s plnením z ktorej je spojená povinnosť vydávať alebo prijímať zaručenú elektronickú faktúru, ak ide o odberateľa, ktorý je
a)
svojimi informačnými systémami priamo prepojený na fakturačný systém, alebo
b)
osobou, ktorá je povinná žiadať o pridelenie identifikátora prípadu podľa zverejnenej informácie o sprístupnení podľa § 8 ods. 2.
(3)
Ak ide o osoby, ktoré sú zapísané v registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci22) (ďalej len „register právnických osôb“) alebo v zozname hospodárskych subjektov,23) správca fakturačného systému im vytvorí osobný profil bezodkladne po tom, ako sa dozvie o ich vzniku. Osobný profil osoby podľa prvej vety je aktivovaný prvým prihlásením sa do fakturačného systému.
(4)
Ak ide o osoby, ktoré nie sú zapísané v registri právnických osôb alebo v zozname hospodárskych subjektov, vytvárajú a aktivujú si osobný profil bezodplatne prostredníctvom funkcie fakturačného systému na to určenej.
(5)
Na účely identifikácie osoby a autentifikácie osoby pri vytváraní a aktivácii osobného profilu, ako aj pri používaní fakturačného systému je možné použiť
a)
identifikátor osoby a autentifikátor alebo
b)
identifikačné údaje a autentifikačné údaje, ktoré vydá správca fakturačného systému, ak osoba nedisponuje identifikátorom osoby alebo autentifikátorom.
(6)
Správca fakturačného systému vydáva identifikačné údaje a autentifikačné údaje bezodplatne a na žiadosť osoby v procese vytvárania alebo aktivácie osobného profilu; to platí aj, ak osoba požiada o vydanie nových údajov po strate, zničení, odcudzení alebo pri nebezpečenstve zneužitia pôvodných údajov. Identifikačné údaje a autentifikačné údaje musia byť bezvýznamové.
(7)
Identifikačné údaje a autentifikačné údaje doručuje správca fakturačného systému do vlastných rúk alebo elektronickým spôsobom tak, aby boli údaje chránené pred stratou, zničením, odcudzením a vyzradením inej osobe, než ktorej boli vydané.
(8)
Správca fakturačného systému zruší registráciu vo fakturačnom systéme, ak dôjde k zániku registrovanej osoby, jej smrti alebo vyhláseniu za mŕtveho.
(9)
Prostredníctvom osobného profilu registrovaná osoba využíva funkcie fakturačného systému a zriaďuje, mení a zrušuje oprávnenia osôb, ktoré funkcie fakturačného systému v jej mene využívajú.
(10)
Na účely registrácie vo fakturačnom systéme a správy profilov registrovaných osôb je správca fakturačného systému oprávnený získavať informácie od iných orgánov verejnej moci vrátane každej zmeny v týchto informáciách, bezodplatne a automatizovaným spôsobom podľa osobitného predpisu.24)
(11)
Na účely identifikácie osoby a autentifikácie osoby podľa odseku 5 písm. a) sa postupuje podľa osobitného predpisu25) a na tento účel sú správcovia častí autentifikačného modulu26) povinní poskytnúť správcovi fakturačného systému súčinnosť potrebnú na zabezpečenie identifikácie osoby a autentifikácie osoby.
§ 7
Centrálny ekonomický systém
(1)
Centrálny ekonomický systém tvorí
a)
súbor usmernení v oblastiach podľa odseku 2, ktorého účelom je zabezpečiť jednotné vykonávanie vnútorných riadiacich procesov a organizačných procesov a činností používateľa centrálneho ekonomického systému v týchto oblastiach,
b)
informačný systém verejnej správy, ktorý slúži na spracúvanie údajov a na riadne a efektívne vykonávanie procesov a činností podľa písmena a) (ďalej len „ekonomický informačný systém“).
(2)
Centrálny ekonomický systém slúži na výkon vnútorných riadiacich procesov a organizačných procesov a s nimi súvisiacich činností, v rozsahu a v súlade s osobitnými predpismi, pri
a)
vedení účtovníctva a výkazníctve,27)
b)
evidencii a správe majetku,28)
c)
riadení ľudských zdrojov,29)
d)
evidencii a realizácii rozpočtu.30)
(3)
Správcom ekonomického informačného systému je ministerstvo financií.
(4)
Ministerstvo financií zabezpečuje budovanie a rozvoj ekonomického informačného systému a vydávanie usmernení podľa odseku 1 písm. a).
(5)
Používateľom ekonomického informačného systému (ďalej len „používateľ“) je
a)
rozpočtová organizácia, ktorá je zapojená na štátny rozpočet,
b)
príspevková organizácia, ktorá je zapojená na štátny rozpočet,
c)
verejná výskumná inštitúcia,31)
d)
iný subjekt verejnej správy,32) ako je uvedený v písmenách a) až c), ktorý na základe návrhu zriaďovateľa alebo zakladateľa subjektu verejnej správy uzatvorí dohodu o pripojení s ministerstvom financií.
(6)
Ministerstvo financií zabezpečí výkon procesov a činností podľa odseku 2 pre používateľov, s ktorými uzatvorí dohodu o výkone procesov a činností, na základe návrhu ústredného orgánu štátnej správy alebo návrhu zriaďovateľa alebo zakladateľa používateľa.
(7)
Centrálny ekonomický systém sa nepoužíva na výkon vnútorných riadiacich procesov a organizačných procesov a s nimi súvisiacich činností v pôsobnosti Slovenskej informačnej služby, Národného bezpečnostného úradu a Vojenského spravodajstva. Platobné jednotky zriadené ako vnútorné organizačné jednotky na základe podmienok ustanovených v právnych aktoch Európskej únie nepoužívajú centrálny ekonomický systém na výkon špecifických procesov a funkcionalít informačných systémov využívaných pri implementácii fondov Európskej únie a iných finančných nástrojov, na ktoré používajú účtovný a ekonomický systém podľa osobitného predpisu.33)
(8)
K údajom z ekonomického informačného systému majú nepretržitý a automatizovaný prístup alebo nepretržitý a priamy prístup
a)
používateľ,
b)
správca ekonomického informačného systému.
(9)
V ekonomickom informačnom systéme sa používajú aj údaje z týchto informačných systémov, registrov a evidencií:
a)
fakturačný systém,
b)
centrálna evidencia majetku,34)
c)
centrálny register splatných pohľadávok štátu,35)
d)
rozpočtový informačný systém,
e)
informačný systém štátnej pokladnice,
f)
centrálny konsolidačný systém,
g)
centrálny informačný systém štátnej služby,36)
h)
informačný systém centrálnej správy referenčných údajov verejnej správy,37)
i)
centrálny register zmlúv,38)
j)
agendový informačný systém používateľa,
k)
dochádzkový informačný systém používateľa,
l)
stravovací informačný systém používateľa a ubytovací informačný systém používateľa,
m)
systém používateľa na zverejňovanie objednávok, zmlúv a faktúr.
(10)
Osoby, ktoré spravujú alebo vedú evidencie a registre uvedené v odseku 9 písm. g) až i), sú povinné bezodplatne ministerstvu financií poskytnúť údaje na účely podľa tohto zákona, a to nepretržite a automatizovane alebo nepretržite a priamo; tým nie sú dotknuté ustanovenia osobitného predpisu.39)
(11)
Osoby, ktoré spravujú alebo vedú informačné systémy a evidencie uvedené v odseku 9 písm. j) až m), sú povinné bezodplatne ministerstvu financií poskytnúť údaje na účely podľa tohto zákona, a to nepretržite a automatizovane alebo nepretržite a priamo.
(12)
Na písomnú žiadosť poskytne ministerstvo financií údaje z ekonomického informačného systému zriaďovateľovi a zakladateľovi používateľov, osobám, ktoré spravujú alebo vedú informačné systémy, registre a evidencie uvedené v odseku 9 a analytickým útvarom ústredných orgánov štátnej správy.
(13)
Používatelia sú povinní používať ekonomický informačný systém v rozsahu a spôsobom ustanovenými týmto zákonom, všeobecne záväznými právnymi predpismi vydanými na jeho vykonanie a usmerneniami vydávanými ministerstvom financií.
(14)
Ministerstvo financií zabezpečí prepojenie fakturačného systému a centrálneho ekonomického systému tak, aby v ekonomickom informačnom systéme boli automatizovane prístupné zaručené elektronické faktúry a súvisiace elektronické dokumenty vydané alebo prijaté používateľom a do fakturačného systému boli zasielané informácie o ich sprístupnení používateľovi.
(15)
V ekonomickom informačnom systéme sa vedú osobné údaje v rozsahu podľa tohto zákona alebo osobitných predpisov.40) Používatelia spracúvajú osobné údaje fyzických osôb v rozsahu nevyhnutnom na účely výkonu procesov a činností podľa odseku 1 písm. a) alebo na účely plnenia svojich povinností podľa tohto zákona a osobitných predpisov. Na ochranu osobných údajov sa vzťahuje všeobecný predpis o ochrane osobných údajov.
(16)
Zoznam spracúvaných osobných údajov a okruh dotknutých osôb, o ktorých sa údaje spracúvajú, sú uvedené v prílohe č. 1.
Spoločné ustanovenia
§ 8
(1)
Správca fakturačného systému vytvára fakturačný systém tak, aby bol postupne sprístupňovaný na používanie pre jednotlivé skupiny osôb, ktoré majú povinnosť prijímať alebo vydávať zaručenú elektronickú faktúru, alebo pre jednotlivé štádiá zaručenej elektronickej fakturácie; na tento účel je oprávnený, v súčinnosti s týmito osobami, vykonávať testovanie funkcií fakturačného systému tak, aby testovanie predchádzalo dňu, od ktorého sú osoby podľa § 3 ods. 1 až 3 povinné vydávať alebo prijímať zaručenú elektronickú faktúru.
(2)
Na účely podľa odseku 1 správca fakturačného systému zverejňuje vo svojom publikačnom orgáne najmenej 30 dní pred sprístupnením fakturačného systému pre konkrétnu skupinu osôb alebo jej časť, ako aj pre konkrétne štádium zaručenej elektronickej fakturácie dátum, od ktorého bude fakturačný systém pre túto skupinu osôb alebo pre toto štádium zaručenej elektronickej fakturácie sprístupnený, vrátane určenia osôb, ktoré majú povinnosť žiadať o pridelenie identifikátora prípadu. Informáciu podľa prvej vety správca fakturačného systému sprístupní všetkým osobám registrovaným vo fakturačnom systéme.
(3)
Osoby podľa § 3 ods. 1 až 3 sú povinné vydávať alebo prijímať zaručenú elektronickú faktúru a žiadať o pridelenie identifikátora prípadu odo dňa a v rozsahu určenom vo zverejnenej informácii o sprístupnení fakturačného systému podľa odseku 2. Povinnosť vydávať alebo prijímať zaručenú elektronickú faktúru a žiadať o pridelenie identifikátora prípadu sa nevzťahuje na plnenia zo zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy uzavretej predo dňom určeným vo zverejnenej informácii o sprístupnení fakturačného systému podľa odseku 2, a to po dobu šiestich mesiacov odo dňa zverejnenia tejto informácie.
§ 9
(1)
Na postup podľa § 4 a 6 sa nevzťahuje správny poriadok.
(2)
Miestom na sprístupnenie zaručenej elektronickej faktúry, dokumentu alebo informácie, alebo na prijatie elektronickej správy podľa tohto zákona je elektronická schránka,41) a ak nie je aktivovaná alebo si subjekt registrovaný vo fakturačnom systéme zvolí, tak osobný profil vo fakturačnom systéme alebo obdobné miesto v centrálnom ekonomickom systéme.
(3)
Ministerstvo financií a správca modulu elektronických schránok42) zabezpečia prepojenie oboch informačných systémov tak, aby do fakturačného systému boli zasielané informácie o sprístupnení zaručenej elektronickej faktúry a s ňou súvisiacich dokumentov odberateľovi.
§ 10
Splnomocňovacie ustanovenia
Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo financií, ustanoví
a)
formát elektronického dokumentu zaručenej elektronickej faktúry a s ňou súvisiacich elektronických dokumentov, ktoré sa vkladajú do fakturačného systému,
b)
podrobnosti o spôsobe uvádzania náležitostí zaručenej elektronickej faktúry,
c)
podrobnosti o zabezpečení odoslania zaručenej elektronickej faktúry a jej sprístupnenia podľa § 4 ods. 6,
d)
podrobnosti o rozsahu používania centrálneho ekonomického systému, spôsob používania centrálneho ekonomického systému a termíny jeho zavedenia.
§ 11
Prechodné ustanovenie
Ak ide o osoby zapísané do registra právnických osôb alebo do zoznamu hospodárskych subjektov do 31. decembra 2020, správca fakturačného systému im vytvorí osobný profil podľa § 6 ods. 3 do 28. februára 2021.
§ 12
Záverečné ustanovenie
Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 2.
Čl. II
Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 438/2015 Z. z., zákona č. 315/2016 Z. z., zákona č. 93/2017 Z. z., zákona č. 248/2017 Z. z., zákona č. 264/2017 Z. z., zákona č. 112/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 269/2018 Z. z. a zákona č. 345/2018 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.
§ 154 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Úrad spolu so zápisom hospodárskeho subjektu do zoznamu hospodárskych subjektov poskytne Ministerstvu financií Slovenskej republiky údaje o hospodárskom subjekte potrebné na zriadenie osobného profilu v informačnom systéme elektronickej fakturácie podľa osobitného predpisu;70a) na tento účel mu Ministerstvo financií Slovenskej republiky poskytne súčinnosť.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 70a znie:
„70a) Zákon č. 215/2019 Z. z. o elektronickej fakturácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
2.
Za § 187e sa vkladá § 187f, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠187f
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. augusta 2019
Úrad je povinný do 31. januára 2021 poskytnúť Ministerstvu financií Slovenskej republiky údaje potrebné na zriadenie osobného profilu v informačnom systéme elektronickej fakturácie70a) o každom verejnom obstarávateľovi a obstarávateľovi, ktorí majú do 31. decembra 2020 zriadený profil, ako aj o každom hospodárskom subjekte zapísanom do 31. decembra 2020 v zozname hospodárskych subjektov; na tento účel mu Ministerstvo financií Slovenskej republiky poskytne súčinnosť. Ministerstvo financií Slovenskej republiky zabezpečí vydanie identifikačných údajov a autentifikačných údajov, ktoré vydáva za podmienok podľa osobitného predpisu,75a) všetkým osobám oznámeným podľa prvej vety, ktoré tieto podmienky spĺňajú.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 75a znie:
„75a) § 6 ods. 5 písm. b) zákona č. 215/2019 Z. z.“.
Čl. III
Zákon č. 60/2018 Z. z. o technickej normalizácii sa dopĺňa takto:
1.
V § 8 ods. 2 sa za slová „medzinárodnej norme“ vkladá čiarka a slová „inej technickej norme“.
2.
Za § 15 sa vkladá § 15a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠15a
Osobitné poskytovanie slovenskej technickej normy
a technickej normalizačnej informácie
Úrad ako slovenský národný normalizačný orgán poskytne bezodplatne slovenskú technickú normu alebo technickú normalizačnú informáciu po predchádzajúcom rozhodnutí európskej normalizačnej organizácie alebo medzinárodného normalizačného orgánu o jej bezodplatnosti. Úrad poskytne prístup k takejto slovenskej technickej norme alebo technickej normalizačnej informácii prostredníctvom ich zverejnenia na svojom webovom sídle. Pri slovenskej technickej norme podľa prvej vety neplatí povinnosť uhradiť výdavky za jej poskytnutie ustanovené pre orgán štátnej správy v § 12 ods. 2.“.
Čl. IV
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. augusta 2019.
Zuzana Čaputová v. r.

Andrej Danko v. r.

Peter Pellegrini v. r.
Príloha č. 1 k zákonu č. 215/2019 Z. z.
ZOZNAM SPRACÚVANÝCH OSOBNÝCH ÚDAJOV A OKRUH DOTKNUTÝCH OSÔB,
O KTORÝCH SA ÚDAJE SPRACÚVAJÚ V EKONOMICKOM INFORMAČNOM SYSTÉME
1.
Rozsah spracúvaných osobných údajov zamestnancov, ktoré obsahuje ekonomický informačný systém, tvorí: titul, meno a priezvisko, rodné priezvisko, predchádzajúce priezvisko, dátum narodenia, miesto narodenia, štát narodenia, adresa trvalého bydliska, adresa prechodného bydliska, korešpondenčná adresa, rodné číslo, pohlavie, národnosť, občianstvo, číslo občianskeho preukazu, číslo pasu, druh pracovného pomeru, pracovná pozícia, funkcia, osobné číslo, najvyššie dosiahnuté vzdelanie, ovládanie cudzieho jazyka, kvalifikačné predpoklady, rodinný stav, telefónne číslo, e-mailová adresa, bankové údaje, invalidita, zdravotné postihnutie, tehotenstvo, choroba z povolania, meno a priezvisko dieťaťa, rodné číslo dieťaťa, dátum narodenia dieťaťa, meno a priezvisko otca dieťaťa, dátum narodenia otca dieťaťa, rodné číslo otca dieťaťa, trvalý pobyt otca dieťaťa, meno a priezvisko matky dieťaťa, dátum narodenia matky dieťaťa, rodné číslo matky dieťaťa, trvalý pobyt matky dieťaťa, osobné údaje rodinných príslušníkov a osôb žijúcich v spoločnej domácnosti, výška príjmu manžela, osobné údaje a bankové údaje pozostalých, zložky platu a mzdy, členstvo v odborových organizáciách, typ neprítomnosti, biometrické údaje, iné osobné údaje nevyhnutné na dosiahnutie účelu podľa § 7 ods. 15.
2.
Rozsah spracúvaných osobných údajov dodávateľov, odberateľov, dlžníkov a veriteľov, ktoré obsahuje ekonomický informačný systém, tvorí: titul, meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa trvalého bydliska, adresa prechodného bydliska, korešpondenčná adresa, číslo občianskeho preukazu, číslo pasu, telefónne číslo, e-mailová adresa, bankové údaje, iné osobné údaje nevyhnutné na dosiahnutie účelu podľa § 7 ods. 15.
Príloha č. 2 k zákonu č. 215/2019 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/55/EÚ zo 16. apríla 2014 o elektronickej fakturácii vo verejnom obstarávaní (Ú. v. EÚ L 133, 06. 05. 2014).
1)
Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
2)
Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
3)
Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 198/1994 Z. z. o Vojenskom spravodajstve v znení neskorších predpisov, zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
4)
§ 9 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 331/2011 Z. z.
5)
§ 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
6)
Zákon č. 343/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov.
7)
§ 74 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
8)
§ 72 zákona č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
9)
Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2017/1870 zo 16. októbra 2017 o uverejnení odkazu na európsku normu pre elektronickú fakturáciu a zoznamu syntaxí podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/55/EÚ (Ú. v. EÚ L 266, 17. 10. 2017).
11)
Čl. 346 ods. 1 písm. b) Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Ú. v. EÚ C 202, 7. 6. 2016) v platnom znení.
12)
Napríklad § 7 ods. 11 zákona č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 173/2015 Z. z.
13)
14)
§ 3 písm. p) zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení zákona č. 273/2015 Z. z.
15)
Čl. 3 ods. 12 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zrušení smernice 1999/93/ES (Ú. v. EÚ L 257, 28. 8. 2014) v platnom znení.
16)
Čl. 3 ods. 27 nariadenia (EÚ) č. 910/2014 v platnom znení.
17)
Čl. 3 ods. 15 a 30 nariadenia (EÚ) č. 910/2014 v platnom znení.
18)
§ 2 ods. 1 písm. b) zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
19)
§ 3 písm. n) zákona č. 305/2013 Z. z. v znení zákona č. 273/2015 Z. z.
20)
§ 21 ods. 1 zákona č. 305/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.
21)
§ 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 275/2006 Z. z. v znení zákona č. 570/2009 Z. z.
§ 2 písm. w) výnosu Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 55/2014 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy.
22)
§ 2 zákona č. 272/2015 Z. z. o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
23)
24)
§ 17 ods. 6 zákona č. 305/2013 Z. z. v znení zákona č. 238/2017 Z. z.
25)
§ 19 zákona č. 305/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.
26)
§ 10 ods. 5 zákona č. 305/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.
27)
Napríklad zákon č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
28)
Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov.
29)
Napríklad zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
30)
Napríklad zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
31)
§ 1 ods. 2 zákona č. 243/2017 Z. z. o verejnej výskumnej inštitúcii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
32)
§ 3 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
33)
§ 38 a 39 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 93/2017 Z. z.
34)
§ 3c zákona č. 278/1993 Z. z. v znení zákona č. 324/2014 Z. z.
35)
§ 5 zákona č. 374/2014 Z. z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
36)
37)
§ 10 ods. 11 zákona č. 305/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.
38)
§ 5a ods. 8 zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.
39)
§ 17 ods. 6 zákona č. 305/2013 Z. z. v znení zákona č. 238/2017 Z. z.
40)
Napríklad § 14b zákona č. 278/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 21 ods. 1 zákona č. 374/2014 Z. z., § 28 zákona č. 55/2017 Z. z.
41)
§ 3 písm. l) zákona č. 305/2013 Z. z. v znení zákona č. 273/2015 Z. z.
42)
§ 10 ods. 4 zákona č. 305/2013 Z. z. v znení zákona č. 313/2018 Z. z.