213/2019 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.02.2024

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

213
ZÁKON
z 25. júna 2019
o odplatách a o poskytovaní príspevku v civilnom letectve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
§ 1
Predmet úpravy
Tento zákon upravuje
a)
postup a pravidlá na určovanie systému odplát za použitie verejného letiska a za poskytovanie letiskových služieb1) (ďalej len „letisková odplata“) a postup a pravidlá na určovanie výšky letiskovej odplaty,
b)
postup a pravidlá na určovanie výšky odplaty za poskytovanie leteckej navigačnej služby,2)
c)
štátny odborný dozor (ďalej len „dozor“) nad systémom letiskových odplát a nad systémom výkonnosti a spoplatňovania leteckých navigačných služieb,3)
d)
účel, podmienky, rozsah, spôsob a kontrolu poskytovania príspevku v oblasti civilného letectva,
e)
zverejňovanie informácií o poskytovaní príspevku v civilnom letectve.
PRVÁ ČASŤ
ODPLATY
§ 2
Letiskové odplaty
(1)
Osoba, ktorá prevádzkuje verejné letisko,4) z ktorého sa vykonáva obchodná letecká doprava,5) ktorá je držiteľom platného prevádzkového povolenia6) alebo osvedčenia pre prevádzkovateľa letiska7) a ktorá poskytuje letiskové služby leteckým dopravcom8) (ďalej len „prevádzkovateľ letiska“), je oprávnená vyberať letiskové odplaty v súlade s týmto zákonom alebo s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná.
(2)
Prevádzkovateľ letiska, z ktorého sa vykonáva obchodná letecká doprava a na ktorom je ročne odbavených viac ako päť miliónov cestujúcich a prevádzkovateľ letiska s najväčším počtom odbavených cestujúcich, postupuje pri určovaní letiskovej odplaty podľa § 3 a 4. Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo dopravy“) zverejní vo svojej rezortnej zbierke a na svojom webovom sídle zoznam letísk na území Slovenskej republiky, na ktoré sa vzťahuje táto povinnosť.
(3)
Ustanovenia § 3 a 4 sa nevzťahujú na odplaty vyberané za približovaciu službu riadenia9) a letiskovú službu riadenia10) (ďalej len „terminálne letecké navigačné služby“) a za oblastnú službu riadenia,11) na odplaty vyberané za služby pozemnej obsluhy a platby, ktoré sa vyberajú na financovanie pomoci zdravotne postihnutým cestujúcim a cestujúcim so zníženou pohyblivosťou.
§ 3
Konzultácie
(1)
Prevádzkovateľ letiska najmenej raz ročne uskutoční konzultácie s leteckými dopravcami alebo so združením leteckých dopravcov (ďalej len „združenie“), ktorí sa prihlásili na výzvu podľa § 4 ods. 1 o
a)
fungovaní systému letiskových odplát,
b)
výške letiskových odplát,
c)
kvalite poskytovaných letiskových služieb,
d)
plánoch novej letiskovej infraštruktúry12) ešte pred ich dokončením.
(2)
Ak prevádzkovateľ letiska a leteckí dopravcovia alebo združenie uzavrú dohodu, ktorej obsahom sú aj konzultácie podľa odseku 1 na obdobie dlhšie ako jeden rok, konzultácie sa uskutočňujú podľa tejto dohody.
(3)
Leteckí dopravcovia, ktorí založili združenie, sú povinní bezodkladne doručiť prevádzkovateľovi letiska oznámenie o vzniku združenia, najneskôr však do 30 dní od jeho registrácie.
(4)
Prevádzkovateľ letiska predloží leteckým dopravcom alebo združeniu každý návrh na zmenu v systéme letiskových odplát alebo vo výške letiskových odplát spolu s odôvodnením navrhovanej zmeny najneskôr 120 dní pred nadobudnutím platnosti týchto zmien. Prevádzkovateľ letiska nie je povinný návrh na zmenu predložiť v lehote podľa prvej vety, ak mu v tom bránia výnimočné okolnosti, ktoré musí leteckým dopravcom alebo združeniu odôvodniť. Prevádzkovateľ letiska konzultuje návrh na zmenu v systéme letiskových odplát alebo vo výške letiskových odplát s leteckými dopravcami alebo so združením a ich stanoviská posúdi pred uskutočnením tejto zmeny.
(5)
Ak sa prevádzkovateľ letiska a leteckí dopravcovia alebo združenie dohodnú na zmene v systéme letiskových odplát alebo vo výške letiskových odplát, zmena v systéme letiskových odplát alebo vo výške letiskových odplát nadobudne platnosť po uplynutí 60 dní od jej zverejnenia na webovom sídle prevádzkovateľa letiska.
(6)
Ak sa prevádzkovateľ letiska a leteckí dopravcovia alebo združenie nedohodnú na zmene v systéme letiskových odplát alebo vo výške letiskových odplát, prevádzkovateľ letiska odôvodní zmenu v systéme letiskových odplát alebo vo výške letiskových odplát s ohľadom na stanoviská leteckých dopravcov alebo stanovisko združenia. Zmena v systéme letiskových odplát alebo vo výške letiskových odplát nadobudne platnosť po uplynutí 60 dní od jej zverejnenia na webovom sídle prevádzkovateľa letiska.
(7)
Ak nedôjde k dohode podľa odseku 6, leteckí dopravcovia alebo združenie môžu do 30 dní od zverejnenia zmeny v systéme letiskových odplát alebo vo výške letiskových odplát podať na Dopravný úrad návrh na jej preskúmanie, inak toto právo zanikne. Dopravný úrad upovedomí prevádzkovateľa letiska o doručení návrhu na preskúmanie do piatich pracovných dní odo dňa doručenia tohto návrhu. Dňom doručenia návrhu na preskúmanie Dopravnému úradu lehota podľa odseku 6 prestáva plynúť a postupuje sa podľa odsekov 8 až 11.
(8)
Prevádzkovateľ letiska predloží Dopravnému úradu správu o výsledku konzultácií s leteckými dopravcami alebo so združením do siedmich pracovných dní odo dňa doručenia upovedomenia o doručení návrhu na preskúmanie. Dopravný úrad preskúma, či boli pri prijímaní zmeny v systéme letiskových odplát, alebo vo výške letiskových odplát dodržané postupy a pravidlá ustanovené týmto zákonom, zásada zákazu diskriminácie a zásada transparentnosti.
(9)
Dopravný úrad zmenu v systéme letiskových odplát alebo vo výške letiskových odplát potvrdí alebo zruší v lehote do 30 dní od podania návrhu na jej preskúmanie. V zložitých prípadoch Dopravný úrad rozhodne najneskôr do 60 dní; o predĺžení lehoty a dôvodoch jej predĺženia písomne upovedomí leteckého dopravcu alebo združenie a prevádzkovateľa letiska.
(10)
Ak ide o potvrdenie zmeny v systéme letiskových odplát alebo vo výške letiskových odplát táto zmena nadobudne platnosť po uplynutí 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia Dopravného úradu o potvrdení zmeny v systéme letiskových odplát alebo vo výške letiskových odplát prevádzkovateľovi letiska a leteckému dopravcovi alebo združeniu, ktorí podali návrh na preskúmanie. Prevádzkovateľ letiska v tejto lehote zverejní potvrdenú zmenu spolu s rozhodnutím Dopravného úradu na svojom webovom sídle.
(11)
Ak ide o zrušenie zmeny v systéme letiskových odplát alebo vo výške letiskových odplát, je prevádzkovateľ letiska povinný opätovne vykonať konzultácie podľa odseku 4. Prevádzkovateľ letiska je povinný začať opätovné konzultácie do 30 dní od doručenia rozhodnutia Dopravného úradu o zrušení zmeny a v novom návrhu zmeny v systéme letiskových odplát alebo vo výške letiskových odplát zohľadniť rozhodnutie Dopravného úradu.
§ 4
Transparentnosť a kvalita letiskových služieb
(1)
Prevádzkovateľ letiska pred konzultáciami podľa § 3 ods. 1 vyzve leteckých dopravcov alebo združenie, aby mu do 45 dní od doručenia výzvy poskytli tieto informácie:
a)
prognózy svojej prevádzky na príslušnom verejnom letisku,
b)
prognózy v súvislosti so zložením a s predpokladaným využitím ich lietadlového parku,
c)
svoje plánované rozvojové projekty na príslušnom verejnom letisku,
d)
svoje požiadavky voči príslušnému prevádzkovateľovi letiska.
(2)
Prevádzkovateľ letiska poskytne leteckým dopravcom alebo združeniu informácie o položkách, ktoré slúžia ako základ na určenie systému letiskových odplát alebo výšky letiskových odplát, ktoré na verejnom letisku vyberá tak, aby sa leteckí dopravcovia alebo združenie mali možnosť s nimi oboznámiť pred konzultáciami podľa § 3 ods. 1.
(3)
Informácie podľa odseku 2 obsahujú najmä
a)
zoznam letiskových služieb a letiskovej infraštruktúry poskytovaných za letiskovú odplatu,
b)
metodiku použitú na určenie letiskových odplát,
c)
celkovú štruktúru nákladov na letiskové služby a letiskovú infraštruktúru, na ktoré sa vzťahujú letiskové odplaty,
d)
výnosy z letiskových odplát a celkové náklady na letiskové služby, na ktoré sa vzťahujú,
e)
financovanie letiskových služieb a letiskovej infraštruktúry orgánmi verejnej správy, na ktoré sa vzťahujú letiskové odplaty,
f)
prognózy týkajúce sa výšky letiskových odplát, nárastu prevádzky a navrhovaných investícií na verejnom letisku,
g)
využívanie letiskovej infraštruktúry a zariadení letiska za príslušné časové obdobie,
h)
predpokladaný výsledok významných navrhovaných investícií s ohľadom na ich vplyv na kapacitu verejného letiska.
(4)
Ak prevádzkovateľ letiska alebo letecký dopravca označil informácie alebo niektorú z informácií poskytovaných podľa odsekov 1 až 3 za dôverné informácie13) alebo za predmet obchodného tajomstva alebo jeho súčasť, nemôžu byť tieto informácie bez jeho súhlasu poskytnuté alebo sprístupnené tretím stranám okrem kontrolných orgánov. Tým nie sú dotknuté ustanovenia osobitných predpisov.14)
(5)
Ak sa letecký dopravca alebo združenie neprihlási na výzvu prevádzkovateľa letiska podľa odseku 1 alebo na základe tejto výzvy nepredloží prevádzkovateľovi letiska informácie uvedené v odseku 1, nie je prevádzkovateľ letiska povinný pri rozhodovaní o systéme letiskových odplát alebo výške letiskových odplát prihliadať na ich stanovisko.
(6)
Ak v dôsledku plánovaných významných zmien v oblasti odbavovania lietadiel na verejnom letisku alebo v oblasti letiskovej infraštruktúry možno predpokladať potrebu úpravy systému letiskových odplát alebo výšky letiskových odplát, prevádzkovateľ letiska a leteckí dopravcovia alebo združenie rokujú o uzatvorení dohody o kvalite letiskových služieb poskytovaných na verejnom letisku. Tieto rokovania môžu byť súčasťou konzultácií podľa § 3 ods. 1. V dohode o kvalite letiskových služieb poskytovaných na verejnom letisku sa zohľadní kvalita letiskových služieb vo vzťahu k systému letiskových odplát a výške letiskových odplát.
(7)
Prevádzkovateľ letiska môže meniť kvalitu a rozsah poskytovaných letiskových služieb a rozsah poskytovaných odbavovacích budov alebo častí odbavovacích budov s cieľom poskytovať letiskové služby na mieru alebo poskytovať vyhradenú odbavovaciu budovu alebo časť odbavovacej budovy. Výška letiskových odplát sa môže odlišovať na základe kvality a rozsahu poskytovaných letiskových služieb a nákladov na tieto služby alebo na inom objektívnom a transparentnom základe.
(8)
Prevádzkovateľ letiska zabezpečí, aby každý letecký dopravca alebo združenie, ktoré chce využívať letiskové služby na mieru, vyhradenú odbavovaciu budovu alebo časť odbavovacej budovy, mal prístup k týmto letiskovým službám, k odbavovacej budove alebo k časti odbavovacej budovy. Ak taký prístup chce využívať viac leteckých dopravcov alebo združení, ako môže prevádzkovateľ letiska uspokojiť z dôvodu obmedzenej kapacity, prístup určí prevádzkovateľ letiska na základe relevantných, objektívnych, transparentných a nediskriminačných kritérií, ktoré schvaľuje Dopravný úrad.
§ 5
Odplaty za poskytovanie leteckých navigačných služieb
(1)
Osoba, ktorá poskytuje letecké navigačné služby (ďalej len „poskytovateľ leteckých navigačných služieb“),15) je za poskytnuté letecké navigačné služby oprávnená vyberať odplaty v súlade s týmto zákonom, medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, alebo osobitným predpisom.16)
(2)
Poskytovateľ leteckých navigačných služieb postupuje pri určovaní výšky odplaty za poskytovanie letových prevádzkových služieb17) v traťovej zóne spoplatňovania18) podľa osobitného predpisu.19)
(3)
Poskytovateľ leteckých navigačných služieb postupuje pri určovaní výšky odplaty za poskytovanie letových prevádzkových služieb v terminálnej zóne spoplatňovania20) (ďalej len „terminálna odplata“) podľa tohto zákona a nariadenia vlády Slovenskej republiky podľa odseku 8, ak osobitný predpis21) neustanovuje inak.
(4)
Ak Dopravný úrad vydal správu o posúdení,22) že poskytovanie terminálnej leteckej navigačnej služby, leteckej telekomunikačnej služby,23) leteckej meteorologickej služby,24) leteckej informačnej služby25) alebo dátových služieb manažmentu letovej prevádzky podlieha trhovým podmienkam a sú splnené podmienky podľa osobitného predpisu,26) poskytovateľ leteckých navigačných služieb postupuje pri určovaní výšky odplaty za poskytovanie týchto služieb podľa tohto zákona a nariadenia vlády Slovenskej republiky podľa odseku 8, ak osobitný predpis27) neustanovuje inak. Správu podľa prvej vety uverejní Dopravný úrad na svojom webovom sídle.
(5)
Terminálna odplata sa nesmie použiť na financovanie iných aktivít poskytovateľa leteckých navigačných služieb, ako je poskytovanie terminálnych leteckých navigačných služieb.
(6)
Poskytovateľ leteckých navigačných služieb konzultuje systém určovania výšky terminálnej odplaty so zástupcami používateľov vzdušného priestoru,28) pričom zohľadňuje zásady podľa osobitného predpisu.29) Konzultácie sú vykonávané najmenej dva mesiace pred zmenou výšky terminálnej odplaty.
(7)
Návrh plánu výkonnosti podľa osobitného predpisu30) schvaľuje vláda Slovenskej republiky.
(8)
Postup určovania a výpočtu výšky odplaty za poskytovanie leteckých navigačných služieb, podrobnosti o rozsahu a spôsobe konzultácií, podklady na konzultácie a zóny spoplatňovania ustanoví vláda Slovenskej republiky nariadením.
§ 6
Účtovníctvo poskytovateľa leteckých navigačných služieb
(1)
Poskytovateľ leteckých navigačných služieb účtuje o skutočnostiach týkajúcich sa poskytovania leteckej navigačnej služby v súlade s osobitným predpisom31) v členení osobitne podľa jednotlivých leteckých navigačných služieb a zón spoplatňovania, ak osobitný predpis32) neustanovuje inak.
(2)
Poskytovateľ leteckej navigačnej služby zostavuje33) ročnú účtovnú závierku a vyhotovuje34) výročnú správu minimálne v rozsahu podľa osobitného predpisu,35), ktoré sú overené štatutárnym audítorom36) a uložené do registra účtovných závierok.37)
§ 7
Oslobodenie od odplát
Letiskové odplaty alebo odplaty za poskytovanie leteckých navigačných služieb sa nevyberajú pri letoch oslobodených od odplát
a)
podľa osobitného predpisu,38)
b)
podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo
c)
ktoré ustanoví vláda Slovenskej republiky nariadením.
§ 8
Pôsobnosť Dopravného úradu
Dopravný úrad
a)
vykonáva dozor podľa § 9 nad
1.
dodržiavaním postupu a pravidiel pri určovaní systému letiskových odplát a výšky letiskových odplát,
2.
systémom výkonnosti a spoplatňovania leteckých navigačných služieb,
b)
ukladá pokuty podľa § 10.
§ 9
Dozor
(1)
Dozor vykonávajú zamestnanci Dopravného úradu na základe písomného poverenia na výkon dozoru (ďalej len „poverený zamestnanec“).
(2)
Poverený zamestnanec je pri výkone dozoru oprávnený, ak sú splnené ustanovenia osobitného predpisu,39)
a)
požadovať vyjadrenie, informácie, údaje a vysvetlenie,
b)
vykonávať potrebné zisťovania,
c)
predvolávať osoby na podanie vysvetlenia,
d)
vyžadovať predloženie dokladov a iných písomností a nahliadať do nich,
e)
odoberať originály alebo úradne osvedčené kópie dokladov a iných písomností potrebných na zabezpečenie dôkazov a vyhotovovať z nich kópie,
f)
vstupovať na pozemky, do objektov, zariadení, prevádzok a iných priestorov osoby podliehajúcej výkonu dozoru.
(3)
Poverený zamestnanec je pri výkone dozoru povinný
a)
preukázať sa služobným preukazom a písomným poverením na výkon dozoru,
b)
vydávať osobe podliehajúcej výkonu dozoru, ktorej odoberie doklady alebo iné písomnosti podľa odseku 2 písm. e), potvrdenie o ich prevzatí a zabezpečiť ich ochranu pred stratou, zničením, poškodením alebo zneužitím,
c)
vrátiť bezodkladne osobe podliehajúcej výkonu dozoru doklady a iné písomnosti odobraté podľa odseku 2 písm. e), ak nie sú potrebné na ďalšie konanie,
d)
zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri výkone dozoru, okrem poskytnutia takto získaných informácií v konaní pred súdmi alebo inými orgánmi verejnej správy,
e)
dodržiavať osobitné predpisy na ochranu utajovaných skutočností a osobných údajov.40)
(4)
Dozor je neverejný. Ak Dopravný úrad prizve k výkonu dozoru špecialistu, ten sa môže zúčastniť výkonu dozoru na základe písomného poverenia vydaného Dopravným úradom a len pod vedením povereného zamestnanca. Špecialista má oprávnenia podľa odseku 2 písm. a), b), d) a f) a je povinný zachovávať mlčanlivosť podľa odseku 3 písm. d).
(5)
Dopravný úrad vykonáva dozor nezávisle od riadiacich orgánov prevádzkovateľa letiska, leteckých dopravcov a poskytovateľa leteckých navigačných služieb.
(6)
Osoba podliehajúca výkonu dozoru je pri výkone dozoru povinná, ak sú splnené podmienky podľa osobitného predpisu,39)
a)
strpieť výkon dozoru, poskytnúť poverenému zamestnancovi súčinnosť,
b)
podať vysvetlenia a informácie,
c)
umožniť vykonávanie potrebných zisťovaní,
d)
dostaviť sa na predvolanie Dopravného úradu a podať vysvetlenie,
e)
predložiť požadované doklady a iné písomnosti,
f)
umožniť poverenému zamestnancovi nahliadnuť do dokladov a iných písomností,
g)
umožniť odobratie originálov alebo úradne osvedčených kópií dokladov a iných písomností potrebných na zabezpečenie dôkazov,
h)
umožniť poverenému zamestnancovi vstup na pozemky, do objektov, zariadení, prevádzok a iných priestorov osoby podliehajúcej výkonu dozoru.
(7)
Poverený zamestnanec vypracuje z výkonu dozoru zápis o vykonaní dozoru (ďalej len „zápis“), ktorý obsahuje
a)
označenie orgánu dozoru,
b)
identifikačné údaje osoby podliehajúcej výkonu dozoru,
c)
miesto a dátum výkonu dozoru,
d)
predmet dozoru,
e)
výsledky dozoru,
f)
dátum vypracovania zápisu,
g)
meno, priezvisko a podpis povereného zamestnanca a špecialistu, ak sa dozoru zúčastnil,
h)
podpis osoby podliehajúcej výkonu dozoru.
(8)
Poverený zamestnanec je povinný oboznámiť so zápisom osobu podliehajúcu výkonu dozoru. Osoba podliehajúca výkonu dozoru má právo vyjadriť sa k obsahu zápisu v lehote, ktorú určí poverený zamestnanec. Poverený zamestnanec môže na základe odôvodnenej žiadosti osoby podliehajúcej výkonu dozoru predĺžiť lehotu na vyjadrenie. Ak osoba podliehajúca výkonu dozoru uplatní k zápisu námietky týkajúce sa kontrolných zistení, poverený zamestnanec vypracuje dodatok k zápisu. Ak sa osoba podliehajúca výkonu dozoru nevyjadrí k zápisu v lehote na vyjadrenie, rozumie sa tým, že k zápisu nemá námietky.
(9)
Ak osoba podliehajúca výkonu dozoru porušila povinnosti v oblasti postupov a dodržiavania pravidiel pri určovaní systému letiskových odplát a výšky letiskových odplát alebo v oblasti systému výkonnosti, alebo spoplatňovania leteckých navigačných služieb podľa tohto zákona alebo osobitných predpisov,41) je povinná v lehote určenej povereným zamestnancom v zápise vypracovať plán nápravných opatrení a preventívnych opatrení s uvedením lehoty plnenia takýchto opatrení a predložiť tento plán Dopravnému úradu na odsúhlasenie.
(10)
Osoba podliehajúca výkonu dozoru je povinná doručiť Dopravnému úradu písomnú správu o vykonaní opatrenia do 14 dní odo dňa jeho vykonania.
(11)
Dozor je ukončený podpísaním zápisu alebo podpísaním dodatku k zápisu povereným zamestnancom a osobou podliehajúcou výkonu dozoru; ak osoba podliehajúca výkonu dozoru odmietne podpísať zápis, dozor je ukončený dňom odmietnutia podpísania zápisu.
(12)
Dopravný úrad vypracúva a pravidelne prehodnocuje plány dozoru a vedie evidenciu o vykonaných dozoroch.
(13)
Prevádzkovateľ letiska a leteckí dopravcovia alebo združenie poskytnú Dopravnému úradu informácie potrebné na preskúmanie dôvodov, ktoré viedli prevádzkovateľa letiska k zmene v systéme letiskových odplát alebo vo výške letiskových odplát a poskytnú mu k tejto zmene svoje stanoviská.
(14)
Dopravný úrad zverejňuje výročnú správu o kontrolnej činnosti nad systémom letiskových odplát na svojom webovom sídle.
§ 10
Sankcie
(1)
Dopravný úrad uloží pokutu od 1 000 eur do 200 000 eur osobe, ktorá nesplní
a)
povinnosť uloženú týmto zákonom pri určovaní systému letiskových odplát a výšky letiskových odplát,
b)
povinnosť uloženú týmto zákonom alebo osobitným predpisom41) v systéme výkonnosti alebo v systéme spoplatňovania leteckých navigačných služieb.
(2)
Dopravný úrad uloží poriadkovú pokutu do 3 000 eur osobe, ktorá marí alebo sťažuje výkon dozoru alebo ktorá marí nápravu zistených nedostatkov. Poriadkovú pokutu môže Dopravný úrad uložiť aj opakovane, ak povinnosť nebola splnená v určenej lehote.
(3)
Pokutu podľa odseku 1 možno uložiť do dvoch rokov odo dňa, keď sa Dopravný úrad dozvedel o porušení povinnosti, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo. Poriadkovú pokutu podľa odseku 2 možno uložiť do šiestich mesiacov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo.
(4)
Dopravný úrad je pri určení výšky pokuty povinný zohľadniť okolnosti, za ktorých k porušeniu povinnosti došlo, najmä závažnosť následkov, trvanie protiprávneho stavu, ako aj to, či ide o opakované konanie alebo opomenutie. Ak ide o opakovaný správny delikt tej istej osoby do dvoch rokov od právoplatnosti predchádzajúceho rozhodnutia, možno uložiť pokutu až do výšky dvojnásobku hornej sadzby pokuty podľa odseku 1.
(5)
Pokuty sú príjmom štátneho rozpočtu.
§ 11
(1)
Ak ide o opakované neuhradenie letiskovej odplaty alebo odplaty za poskytovanie leteckých navigačných služieb je prevádzkovateľ letiska alebo poskytovateľ leteckých navigačných služieb oprávnený neposkytnúť ďalšie služby. Veliacemu pilotovi, veliteľovi lietadla alebo prevádzkovateľovi lietadla,42) leteckému prevádzkovateľovi43) alebo leteckému dopravcovi sa oznámi, že lietadlo až do ďalšieho oznámenia nemá povolenie vykonať let.
(2)
Ak je prevádzkovateľ letiska prijímateľom verejných prostriedkov, môže poskytnúť leteckému dopravcovi výhody, len ak je to v súlade s osobitnými predpismi v oblasti štátnej pomoci.44)
(3)
Týmto zákonom nie je dotknuté právo prevádzkovateľa letiska vyberať letiskové odplaty aj od prevádzkovateľa lietadla alebo leteckého prevádzkovateľa.
DRUHÁ ČASŤ
POSKYTOVANIE PRÍSPEVKU
§ 12
Účel poskytnutia príspevku
(1)
Príspevok sa môže poskytnúť na projekt z rozpočtovej kapitoly ministerstva dopravy ako výdavok štátneho rozpočtu v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok, z rozpočtu vyššieho územného celku alebo z rozpočtu obce na podporu civilného letectva za podmienok ustanovených týmto zákonom a v súlade s osobitnými predpismi v oblasti štátnej pomoci.44)
(2)
Projektom podľa odseku 1 sa rozumie súhrn aktivít alebo výkon činností, na ktoré sa vzťahuje poskytnutie príspevku na účel podľa odseku 3, ktoré predkladá žiadateľ v žiadosti o poskytnutie príspevku (ďalej len „žiadosť“) a ktoré realizuje prijímateľ v súlade so zmluvou o poskytnutí príspevku (ďalej len „zmluva“).
(3)
Ministerstvo dopravy môže v príslušnom rozpočtovom roku poskytnúť príspevok na
a)
bezpečnostnú ochranu letiska,
b)
výkon záchranných a hasičských služieb na letisku,
c)
prevádzku letiskovej infraštruktúry (ďalej len „prevádzková pomoc“),
d)
investície do letiskovej infraštruktúry (ďalej len „investičná pomoc“),
e)
odbavenie letov oslobodených od odplát,
f)
refundáciu výdavkov spojených s poskytovaním letových prevádzkových služieb letom oslobodeným od odplát,
g)
podporu vykonávania leteckého spojenia pravidelnej obchodnej leteckej dopravy medzi
1.
letiskami prevádzkovanými osobou podľa osobitného predpisu44a) (ďalej len „letisková spoločnosť“) alebo
2.
letiskom prevádzkovaným letiskovou spoločnosťou a letiskom na území iného štátu.
(4)
Vyšší územný celok alebo obec môže v príslušnom rozpočtovom roku poskytnúť príspevok podľa odseku 3 písm. b) až d) a g).45)
Podmienky poskytnutia príspevku
§ 13
(1)
Príspevok podľa § 12 ods. 3 písm. a) až e) možno poskytnúť žiadateľovi, ktorým je letisková spoločnosť alebo osoba, ktorá uzavrela s letiskovou spoločnosťou zmluvu o nájme letiskovej infraštruktúry vo vlastníctve tejto letiskovej spoločnosti alebo zmluvu umožňujúcu využívanie letiskovej infraštruktúry žiadateľom bez zmeny vlastníctva letiskovej infraštruktúry a poskytuje letiskové služby leteckým dopravcom.
(2)
Príspevok podľa § 12 ods. 3 písm. f) možno poskytnúť žiadateľovi, ktorým je poskytovateľ leteckých navigačných služieb podľa § 5 ods. 1 poskytujúci letové prevádzkové služby.
(3)
Príspevok podľa § 12 ods. 3 písm. g) možno poskytnúť žiadateľovi, ktorým je letecký dopravca, ktorý
a)
je držiteľom prevádzkovej licencie podľa osobitného predpisu45a) alebo obdobného dokladu vydaného príslušným orgánom iného štátu ako Slovenská republika a
b)
vykonáva alebo bude vykonávať pravidelnú obchodnú leteckú dopravu medzi letiskami podľa § 12 ods. 3 písm. g) na základe medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo na základe povolenia vydaného ministerstvom dopravy, ak osobitný predpis neustanovuje inak.46)
§ 14
(1)
Príspevok podľa § 12 ods. 3 písm. a) až e) možno poskytnúť žiadateľovi,
a)
ktorý má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom,
b)
voči ktorému nie je vedené konkurzné konanie, nie je v konkurze, v reštrukturalizácii a nebol voči nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,
c)
voči ktorému nie je vedená exekúcia alebo výkon rozhodnutia,
d)
ktorý nie je v likvidácii,
e)
ktorý neporušil v predchádzajúcich troch rokoch zákaz nelegálneho zamestnávania,
f)
ktorý nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov,46a)
g)
ktorý nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie, prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie, účasti vo verejnom obstarávaní,47)
h)
ktorý je zapísaný v registri partnerov verejného sektora, ak je osobou, ktorá má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora,
i)
ktorý nemá obmedzenú alebo pozastavenú platnosť prevádzkového povolenia6) alebo osvedčenia pre prevádzkovateľa letiska,7)
j)
ktorý poskytuje súčinnosť v štátnom štatistickom zisťovaní v oblasti civilného letectva alebo poskytuje štatistické a iné údaje týkajúce sa jeho činnosti alebo účasti v civilnom letectve,
k)
ktorý nemá evidované nedoplatky voči daňovému úradu alebo colnému úradu podľa osobitných predpisov48) a nemá evidované daňové nedoplatky voči správcovi dane, ktorým je obec,
l)
ktorý nie je povinný vrátiť pomoc na základe predchádzajúceho rozhodnutia Európskej komisie, v ktorom bola táto pomoc označená za neoprávnenú a nezlučiteľnú s vnútorným trhom.
(2)
Príspevok podľa § 12 ods. 3 písm. a) možno poskytnúť žiadateľovi, ak nežiada alebo nečerpá finančné prostriedky Európskej únie alebo iné finančné prostriedky aj od iného orgánu verejnej správy alebo inej osoby hospodáriacej s prostriedkami štátneho rozpočtu na rovnaký účel, ako je účel uvedený v § 12 ods. 3 písm. a).
(3)
Príspevok podľa § 12 ods. 3 písm. f) možno poskytnúť žiadateľovi, ak
a)
má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom,
b)
je zapísaný v registri partnerov verejného sektora, ak je osobou, ktorá má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora,
c)
nemá obmedzenú alebo pozastavenú platnosť osvedčenia49) alebo poverenia na poskytovanie letových prevádzkových služieb,50)
d)
poskytuje súčinnosť v štátnom štatistickom zisťovaní v oblasti civilného letectva alebo poskytuje štatistické a iné údaje týkajúce sa jeho činnosti alebo účasti v civilnom letectve,
e)
nemá evidované nedoplatky voči daňovému úradu alebo colnému úradu podľa osobitných predpisov48) a nemá evidované daňové nedoplatky voči správcovi dane, ktorým je obec,
f)
nežiada alebo nečerpá finančné prostriedky Európskej únie alebo iné finančné prostriedky aj od iného orgánu verejnej správy alebo inej osoby hospodáriacej s prostriedkami štátneho rozpočtu na rovnaký účel, ako je účel uvedený v § 12 ods. 3 písm. f).
(4)
Príspevok podľa § 12 ods. 3 písm. g) možno poskytnúť žiadateľovi, ak
a)
spĺňa podmienky podľa odseku 1 písm. a) až h), k) a l),
b)
nemá obmedzenú alebo pozastavenú platnosť dokladu podľa § 13 ods. 3,
c)
nežiada alebo nečerpá finančné prostriedky Európskej únie, finančné prostriedky iného štátu ako Slovenská republika, finančné prostriedky od iného orgánu verejnej správy alebo finančné prostriedky od inej osoby hospodáriacej s prostriedkami štátneho rozpočtu na rovnaký účel, ako je účel uvedený v § 12 ods. 3 písm. g),
d)
nebol právoplatne odsúdený za trestný čin subvenčného podvodu, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie alebo za trestný čin machinácií vo verejnom obstarávaní a verejnej dražbe, ak ide o fyzickú osobu.
(5)
Príspevok možno poskytnúť žiadateľovi podľa
a)
§ 12 ods. 3 písm. a), b) a e) až do výšky 100 % oprávnených nákladov,
b)
§ 12 ods. 3 písm. c) a d) do výšky ustanovenej osobitným predpisom,51) zohľadňujúc majetkovú účasť poskytovateľa u žiadateľa alebo iný podiel poskytovateľa na majetku alebo podnikaní u žiadateľa v čase podania žiadosti,
c)
§ 12 ods. 3 písm. f) až do výšky 100 % oprávnených výdavkov,
d)
§ 12 ods. 3 písm. g) až do výšky 100 % oprávnených nákladov alebo oprávnených výdavkov, ak osobitný predpis neustanovuje inak.44)
(6)
Príspevok podľa § 12 ods. 3 písm. f) možno použiť len na refundáciu výdavkov spojených s poskytovaním letových prevádzkových služieb letom oslobodeným od odplát uhradených v predchádzajúcich rozpočtových rokoch.
(7)
Príspevok podľa § 12 ods. 3 písm. a) až e) nemožno poskytnúť ani použiť na
a)
úhradu záväzkov z predchádzajúcich rozpočtových rokov,
b)
refundáciu výdavkov uhradených v predchádzajúcich rozpočtových rokoch,
c)
úhradu výdavkov nezahrnutých do rozpočtu projektu alebo ktoré nie sú v súlade s účelom podľa § 12 ods. 3 písm. a) až e),
d)
úhradu miezd, platov, služobných príjmov, ostatných osobných vyrovnaní a výdavkov na správu žiadateľa, ktoré nesúvisia s projektom,
e)
splácanie úverov, pôžičiek a úrokov z prijatých úverov a pôžičiek.
(8)
Príspevok podľa § 12 ods. 3 písm. f) nemožno poskytnúť ani použiť na
a)
splácanie úverov, pôžičiek a úrokov z prijatých úverov a pôžičiek,
b)
úhradu miezd, platov, služobných príjmov, ostatných osobných vyrovnaní a výdavkov na správu žiadateľa, ktoré nesúvisia s účelom poskytnutia príspevku.
(9)
Príspevok podľa § 12 ods. 3 písm. g) nemožno poskytnúť ani použiť na
a)
splácanie úverov, pôžičiek a úrokov z prijatých úverov a pôžičiek,
b)
úhradu miezd, platov, služobných príjmov, ostatných osobných vyrovnaní a výdavkov na správu žiadateľa, ktoré nesúvisia s účelom poskytnutia príspevku,
c)
úhradu záväzkov alebo refundáciu výdavkov,
1.
ktoré boli alebo budú pokryté príjmami žiadateľa za poskytovanie leteckých dopravných služieb,
2.
na úhradu alebo refundáciu ktorých boli alebo budú poskytnuté finančné prostriedky Európskej únie, finančné prostriedky iného štátu ako Slovenská republika, finančné prostriedky od iného orgánu verejnej správy alebo finančné prostriedky od inej osoby hospodáriacej s prostriedkami štátneho rozpočtu na rovnaký účel, ako je účel uvedený v § 12 ods. 3 písm. g) alebo
3.
ktoré boli alebo budú uhradené na základe povinnosti vyplývajúcej z opatrení, rozhodnutí alebo rozsudkov alebo poistných zmlúv,
d)
úhradu výdavkov nezahrnutých do rozpočtu projektu alebo ktoré nie sú v súlade s účelom podľa § 12 ods. 3 písm. g).
(10)
Príspevok nemožno poskytnúť žiadateľovi, ak v rozpočtovom roku, ktorý predchádza rozpočtovému roku, v ktorom bola žiadosť podaná
a)
neumožnil oprávnenej osobe52) vykonať kontrolu hospodárenia s poskytnutým príspevkom,
b)
nepredložil vyúčtovanie poskytnutého príspevku v určenom termíne,
c)
predložil poskytovateľovi nepravdivé informácie vo vyúčtovaní poskytnutého príspevku,
d)
poskytovateľ odstúpil od zmluvy z dôvodu porušenia jej podmienok žiadateľom; ďalší príspevok nemožno poskytnúť počas dvoch rokov po odstúpení od zmluvy,
e)
predložil poskytovateľovi nepravdivé informácie vo vyúčtovaní dotácie, ktorá mu bola poskytnutá do 31. júla 2019 podľa osobitného predpisu.53)
(11)
Príspevok nemožno poskytnúť žiadateľovi, ktorému bola v predchádzajúcich troch rokoch ku dňu podania žiadosti vypovedaná zmluva o poskytnutí príspevku, ako formy minimálnej pomoci alebo štátnej pomoci (ďalej len „pomoc“).
(12)
Investičnú pomoc možno použiť na úhradu nákladov na
a)
obstaranie stavieb, pozemkov, strojov, prístrojov a zariadení,
b)
obstaranie práv duševného vlastníctva alebo softvéru,
c)
geologické práce,54)
d)
vybrané geodetické a kartografické činnosti,55)
e)
projektovú dokumentáciu.
(13)
Prevádzkovú pomoc možno použiť v súlade s účelom aj na úhradu nákladov na nájom stavieb, pozemkov, strojov, prístrojov alebo zariadení alebo nákladov na ich výpožičku.
(14)
Príspevok podľa § 12 ods. 3 písm. a) alebo písm. b) možno použiť v súlade s účelom aj na úhradu nákladov na
a)
obstaranie stavieb, pozemkov, strojov, prístrojov a zariadení,
b)
obstaranie práv duševného vlastníctva alebo softvéru,
c)
geologické práce,
d)
vybrané geodetické a kartografické činnosti,
e)
projektovú dokumentáciu,
f)
nájom stavieb, pozemkov, strojov, prístrojov alebo zariadení alebo nákladov na ich výpožičku.
§ 15
(1)
Stavby a pozemky musia byť obstarané za trhových podmienok a umiestnené v mieste realizácie projektu. Stroje, prístroje a zariadenia musia byť obstarané za trhových podmienok, umiestnené v mieste realizácie projektu a využívané výhradne prijímateľom v súlade s projektom a s účelom poskytnutia príspevku. Práva duševného vlastníctva a softvér musia byť obstarané za trhových podmienok od osôb iných ako tých, ktoré majú voči prijímateľovi postavenie partnerského podniku alebo prepojeného podniku podľa osobitného predpisu,56) musia byť zahrnuté do majetku prijímateľa a odpisované a využívané len prijímateľom v mieste realizácie projektu.
(2)
Ak sa poskytnutie príspevku žiada na výstavbu alebo na projektovú dokumentáciu na tento účel, podmienkou poskytnutia príspevku je
a)
vlastnícke právo alebo iné právo žiadateľa k pozemku57) a
b)
písomný záväzok žiadateľa, ak osobitný predpis58) neustanovuje inak, že
1.
práva k pozemku a vlastnícke právo k nadobudnutej stavbe sa nezmenia najmenej po dobu 20 rokov od dňa odovzdania stavby do užívania,
2.
dokončenú stavbu bude využívať na účel, na ktorý bol príspevok poskytnutý, najmenej po dobu 20 rokov od dňa odovzdania stavby do užívania a
3.
nedá do nájmu alebo neprenechá do výpožičky stavbu alebo pozemok najmenej po dobu 20 rokov odo dňa odovzdania stavby do užívania.
(3)
Ak sa poskytnutie príspevku žiada na zmenu stavby, na stavebné úpravy alebo na projektovú dokumentáciu na tento účel, podmienkou poskytnutia príspevku je
a)
vlastnícke právo alebo iné právo žiadateľa k stavbe57) a
b)
písomný záväzok žiadateľa, ak osobitný predpis58) neustanovuje inak, že
1.
práva podľa písmena a) sa nezmenia po dobu 20 rokov od dokončenia zmeny stavby alebo stavebnej úpravy,
2.
zrekonštruovanú stavbu bude využívať na účel, na ktorý bol príspevok poskytnutý, najmenej po dobu 20 rokov odo dňa odovzdania zrekonštruovanej stavby do užívania a
3.
nedá do nájmu alebo neprenechá do výpožičky zrekonštruovanú stavbu najmenej po dobu 20 rokov odo dňa odovzdania zrekonštruovanej stavby do užívania.
(4)
Ak sa poskytnutie príspevku požaduje na obstaranie strojov, prístrojov a zariadení, podmienkou poskytnutia príspevku je písomný záväzok žiadateľa, že nezmení vlastnícke právo k stroju, prístroju alebo zariadeniu, na ktoré bol prijímateľovi poskytnutý príspevok, obstarané stroje, prístroje alebo zariadenia bude využívať na účel, na ktorý mu bol príspevok poskytnutý a že ich neprenajme alebo neprenechá do výpožičky najmenej po dobu ich odpisovania; v prípade nájmu alebo výpožičky najmenej po dobu piatich rokov odo dňa poskytnutia príspevku.
(5)
Stavby a stroje, prístroje a zariadenia súvisiace s realizáciou projektu musia spĺňať podmienky na ochranu životného prostredia.
(6)
Prijímateľ je povinný o poskytnutom príspevku viesť účtovnú evidenciu na každý účel oddelene v súlade s osobitným predpisom.31)
(7)
Náklady na obstaranie pozemku, stavbu, stavebné úpravy alebo na prípravné práce, na obstaranie strojov, prístrojov alebo zariadení, k obstaraniu ktorých došlo pred podaním žiadosti, sa nepovažujú za oprávnené, ak osobitný predpis neustanovuje inak.59)
(8)
Vlastník podielu u prijímateľa nie je oprávnený vykonať prevod tohto podielu na inú osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu poskytovateľa. Prijímateľ nesmie vykonať zlúčenie alebo splynutie prijímateľa s inou obchodnou spoločnosťou, rozdelenie prijímateľa alebo prevod podniku prijímateľa alebo jeho časti bez predchádzajúceho písomného súhlasu poskytovateľa.
§ 15a
Ministerstvo dopravy môže vo výzve na predloženie žiadosti určiť ďalšie podmienky poskytnutia príspevku.
§ 16
Žiadosť a jej prílohy
(1)
Príspevok možno poskytnúť na základe žiadosti, ktorú spolu s prílohami predkladá žiadateľ v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe. Ak nejde o príspevok poskytovaný ako pomoc ad hoc, žiadosť sa predkladá na základe výzvy na predloženie žiadosti zverejnenej na webovom sídle poskytovateľa v termíne, vo forme a spôsobom, ktoré určí poskytovateľ vo výzve na predloženie žiadosti.
(2)
Žiadosť, ak ide o účel podľa § 12 ods. 3 písm. a) až e) obsahuje
a)
identifikáciu žiadateľa v rozsahu
1.
názov alebo obchodné meno, označenie právnej formy, adresa sídla, identifikačné číslo, meno a priezvisko štatutárneho orgánu alebo mená a priezviská členov štatutárneho orgánu, ak ide o právnickú osobu,
2.
meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, adresa miesta podnikania, identifikačné číslo, ak bolo pridelené, meno a priezvisko zodpovedného zástupcu, ak je ustanovený, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa,
3.
meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, dátum narodenia, ak ide o fyzickú osobu,
b)
vymedzenie účelu, na ktorý sa príspevok požaduje,
c)
výšku požadovaného príspevku,
d)
číslo účtu vo formáte IBAN zriadeného v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, na ktorý sa má príspevok poukázať a názov banky alebo pobočky zahraničnej banky,
e)
popis projektu,
f)
štruktúrovaný rozpočet projektu a podrobný komentár k štruktúrovanému rozpočtu projektu,
g)
písomné vyhlásenie žiadateľa o tom, že
1.
má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom,
2.
nežiada alebo nečerpá finančné prostriedky Európskej únie alebo iné finančné prostriedky aj od iného orgánu verejnej správy alebo inej osoby hospodáriacej s prostriedkami štátneho rozpočtu na rovnaký účel, ako je účel uvedený v § 12 ods. 3 písm. a),
3.
nie je v likvidácii,
4.
účet zriadený v banke alebo v pobočke zahraničnej banky je používaný len na účel prijatia a použitia príspevku,
5.
voči nemu nie je vedená exekúcia a výkon rozhodnutia,
6.
poskytuje súčinnosť v štátnom štatistickom zisťovaní v oblasti civilného letectva alebo poskytuje štatistické a iné údaje týkajúce sa jeho činnosti alebo účasti v civilnom letectve,
7.
nie je povinný vrátiť pomoc na základe predchádzajúceho rozhodnutia Európskej komisie, v ktorom bola táto pomoc označená za neoprávnenú a nezlučiteľnú s vnútorným trhom,
h)
ďalšie náležitosti, ak ich určuje výzva na predloženie žiadosti alebo schéma pomoci podľa § 20.
(3)
Žiadosť, ak ide o účel podľa § 12 ods. 3 písm. f) obsahuje
a)
náležitosti podľa odseku 2 písm. a) až d), f) a h),
b)
písomné vyhlásenie žiadateľa o tom, že
1.
má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom,
2.
nežiada alebo nečerpá finančné prostriedky Európskej únie alebo iné finančné prostriedky od iného orgánu verejnej správy alebo inej osoby hospodáriacej s prostriedkami štátneho rozpočtu na rovnaký účel,
3.
účet zriadený v banke alebo v pobočke zahraničnej banky je používaný len na účel prijatia a použitia príspevku.
(4)
Žiadosť, ak ide o účel podľa § 12 ods. 3 písm. g) obsahuje
a)
náležitosti podľa odseku 2 písm. a) až f) a h),
b)
písomné vyhlásenie žiadateľa o
1.
skutočnostiach podľa odseku 2 písm. g) prvého bodu, tretieho bodu až piateho bodu a siedmeho bodu,
2.
tom, že nežiada alebo nečerpá finančné prostriedky Európskej únie, finančné prostriedky iného štátu ako Slovenská republika, finančné prostriedky od iného orgánu verejnej správy alebo finančné prostriedky od inej osoby hospodáriacej s prostriedkami štátneho rozpočtu na rovnaký účel, ako je účel uvedený v § 12 ods. 3 písm. g).
(5)
Prílohou k žiadosti podľa odseku 2 je
a)
prehľad o poskytnutých finančných prostriedkoch Európskej únie alebo o finančných prostriedkoch poskytnutých iným orgánom verejnej správy alebo inou osobou hospodáriacou s prostriedkami štátneho rozpočtu za posledné tri roky predchádzajúce roku podania žiadosti, ktoré boli poskytnuté žiadateľovi,
b)
kópia zmluvy o zriadení účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, na ktorý sa príspevok poukazuje,
c)
informácia o výške požadovaných alebo poskytnutých finančných prostriedkoch Európskej únie alebo informácia o iných finančných prostriedkoch od iného orgánu verejnej správy alebo inej osoby hospodáriacej s prostriedkami štátneho rozpočtu na rovnaký účel, ako je účel uvedený v § 12 ods. 3 písm. b) až e),
d)
potvrdenie príslušného konkurzného súdu, nie staršie ako tri mesiace, ku dňu predloženia žiadosti, že nie je voči nemu vedené konkurzné konanie, nie je v konkurze, v reštrukturalizácii a nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,
e)
potvrdenie príslušného inšpektorátu práce, nie staršie ako tri mesiace, ku dňu predloženia žiadosti, že neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania,
f)
potvrdenie Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne, nie staršie ako tri mesiace, ku dňu predloženia žiadosti, že nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, nedoplatky poistného na sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie,
g)
potvrdenie miestne príslušného správcu dane, ktorým je obec a daňového úradu alebo colného úradu, nie staršie ako tri mesiace, ku dňu predloženia žiadosti, že žiadateľ nemá evidované nedoplatky voči správcovi dane, ktorým je obec alebo finančnej správe,
h)
výpis z registra trestov alebo údaje potrebné na vyžiadanie tohto výpisu z registra trestov žiadateľa,
i)
iný doklad potrebný na posúdeniu žiadosti, ktorý poskytovateľ uvedie pre dané časové obdobie vo výzve na predloženie žiadosti alebo v schéme pomoci podľa § 20.
(6)
Prílohou k žiadosti podľa odseku 3 sú údaje a doklady podľa odseku 5 písm. a), b) a g).
(7)
Prílohou k žiadosti podľa odseku 4 sú
a)
údaje a doklady podľa odseku 5 písm. b), d) až i),
b)
prehľad o poskytnutých finančných prostriedkoch Európskej únie alebo finančných prostriedkoch iného štátu ako Slovenská republika alebo o finančných prostriedkoch poskytnutých iným orgánom verejnej správy alebo inou osobou hospodáriacou s prostriedkami štátneho rozpočtu za posledné tri roky ku dňu podania žiadosti,
c)
informácia o výške požadovaných alebo poskytnutých finančných prostriedkov Európskej únie alebo finančných prostriedkov iného štátu ako Slovenská republika alebo o výške finančných prostriedkov požadovaných alebo poskytnutých iným orgánom verejnej správy alebo inou osobou hospodáriacou s prostriedkami štátneho rozpočtu na rovnaký účel, ako je účel uvedený v § 12 ods. 3 písm. g),
d)
informácia o výške finančných prostriedkov, ktoré boli alebo budú pokryté príjmami žiadateľa za poskytovanie leteckých dopravných služieb,
e)
informácia o výške finančných prostriedkov, ktoré boli alebo budú uhradené na základe povinnosti vyplývajúcej z opatrení, rozhodnutí alebo rozsudkov alebo poistných zmlúv.
(8)
Prílohou k žiadosti, ak ide o účel podľa § 12 ods. 3 písm. a), b) a d), sú okrem dokladov podľa odseku 5 aj
a)
ak ide o výstavbu
1.
údaje potrebné na účel overenia vlastníckeho práva alebo iného práva žiadateľa k pozemku,
2.
výpis z pozemkovej knihy alebo inej obdobnej evidencie s identifikáciou parciel podľa katastra nehnuteľností, ak vlastnícke právo k nehnuteľnosti nie je zapísané na liste vlastníctva,
3.
zmluva o nájme nehnuteľnosti alebo zmluva o výpožičke nehnuteľnosti najmenej na obdobie 20 rokov odo dňa odovzdania stavby do užívania, ak žiadateľ nie je vlastníkom nehnuteľnosti; zmluvu možno nahradiť jej úradne osvedčenou kópiou,
4.
výkaz výmer na jednotlivé stavebné objekty,
b)
ak ide o zmenu stavby alebo stavebné úpravy
1.
údaje potrebné na účel overenia vlastníckeho práva k nehnuteľnosti,
2.
zmluva o nájme nehnuteľnosti alebo zmluva o výpožičke nehnuteľnosti najmenej na obdobie 20 rokov odo dňa odovzdania zrekonštruovanej stavby do užívania, ak žiadateľ nie je vlastníkom nehnuteľnosti; zmluvu možno nahradiť jej úradne osvedčenou kópiou,
3.
výkaz výmer na jednotlivé stavebné objekty,
c)
ak ide o nájom alebo výpožičku strojov, prístrojov alebo zariadení zmluva o nájme alebo zmluva o výpožičke najmenej na obdobie piatich rokov odo dňa poskytnutia príspevku; zmluvu možno nahradiť jej úradne osvedčenou kópiou,
d)
ak ide o výkup pozemkov pod letiskovou infraštruktúrou, znalecký posudok na stanovenie trhovej hodnoty pozemkov vypracovaný odborne spôsobilou osobou,60) nie starší ako tri mesiace, ku dňu predloženia žiadosti,
e)
písomný záväzok žiadateľa o tom, že
1.
ak ide o stavbu, zmenu stavby alebo stavebné úpravy
1a.
nezmení vlastnícke právo k nehnuteľnosti alebo neurobí úkon smerujúci k zániku iného práva k nehnuteľnosti po dobu 20 rokov odo dňa odovzdania stavby alebo zrekonštruovanej stavby do užívania, zmeny stavby alebo stavebnej úpravy, ak osobitný predpis neustanovuje inak,61)
1b.
dokončenú stavbu alebo zrekonštruovanú stavbu bude žiadateľ využívať na účel, na ktorý mu bol príspevok poskytnutý, najmenej po dobu 20 rokov odo dňa odovzdania stavby alebo zrekonštruovanej stavby do užívania, ak osobitný predpis neustanovuje inak,61)
1c.
nedá do nájmu alebo neprenechá do výpožičky dokončenú stavbu alebo zrekonštruovanú stavbu najmenej po dobu 20 rokov odo dňa odovzdania stavby alebo zrekonštruovanej stavby do užívania, ak osobitný predpis neustanovuje inak,61)
2.
ak ide o stroje, prístroje alebo zariadenia
2a.
nezmení vlastnícke právo k stroju, prístroju alebo zariadeniu, na ktoré bol prijímateľovi poskytnutý príspevok najmenej po dobu ich odpisovania,
2b.
obstarané stroje, prístroje alebo zariadenia bude žiadateľ využívať na účel, na ktorý mu bol príspevok poskytnutý, najmenej po dobu ich odpisovania; ak ide o nájom alebo výpožičku najmenej po dobu piatich rokov odo dňa poskytnutia príspevku,
2c.
nedá do nájmu alebo neprenechá do výpožičky najmenej po dobu ich odpisovania,
f)
písomný súhlas všetkých vlastníkov nehnuteľnosti so zmenou stavby alebo so stavebnými úpravami, ak má žiadateľ nehnuteľnosť v nájme alebo vo výpožičke,
g)
právoplatný súhlas podľa osobitného predpisu,62) ak sa vyžaduje,
h)
právoplatné stavebné povolenie alebo úradne osvedčená kópia právoplatného stavebného povolenia vydaného príslušným stavebným úradom alebo oznámenie stavebného úradu k ohláseniu drobnej stavby alebo úradne osvedčená kópia oznámenia stavebného úradu k ohláseniu drobnej stavby, ak sa vyžaduje.
(9)
Žiadateľ predloží prílohy podľa odsekov 5 až 7 len vtedy, ak údaje v nich obsiahnuté nemôže poskytovateľ získať z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu.63) Ak ide o žiadateľa, ktorý má sídlo, miesto podnikania alebo trvalý pobyt mimo územia Slovenskej republiky, a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo trvalého pobytu niektorý z dokladov podľa odsekov 5 a 7 nevydáva, možno ho nahradiť obdobným dokladom vydaným príslušným orgánom tohto štátu; ak tento štát nevydáva ani obdobný doklad, možno ho nahradiť písomným vyhlásením žiadateľa.
(10)
Údaje podľa odseku 5 písm. h) poskytovateľ bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov.
(11)
Vzor žiadosti a vzory vybraných príloh k tejto žiadosti zverejní ministerstvo dopravy na svojom webovom sídle.
§ 17
Vyhodnocovanie žiadostí a schvaľovanie poskytnutia príspevku
(1)
Ak je poskytovateľom príspevku ministerstvo dopravy, žiadosť vyhodnocuje najmenej trojčlenná komisia, ktorú zriaďuje minister dopravy a výstavby Slovenskej republiky (ďalej len „minister“) ako svoj poradný orgán.
(2)
Člen komisie ani jemu blízka osoba64) nesmie byť
a)
žiadateľom alebo zaujatý voči žiadateľovi,
b)
štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu žiadateľa,
c)
spoločníkom, akcionárom alebo členom právnickej osoby, ktorá je žiadateľom,
d)
zamestnancom žiadateľa alebo zamestnancom právnickej osoby, ktorej je žiadateľ spoločníkom, akcionárom alebo členom,
e)
konečným užívateľom výhod žiadateľa, ktorý je ako partner verejného sektora zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa osobitného predpisu.65)
(3)
Člen komisie preukazuje splnenie podmienok podľa odseku 2 čestným vyhlásením.
(4)
Poskytnutie príspevku schvaľuje minister na základe návrhu komisie.
(5)
Podrobnosti o zložení komisie, o jej činnosti a o postupe pri rozhodovaní komisie ustanoví štatút, ktorý schvaľuje minister.
(6)
Ak je poskytovateľom príspevku vyšší územný celok alebo obec, na zriadenie komisie na vyhodnocovanie žiadosti a na schvaľovanie poskytnutia príspevku sa vzťahujú osobitné predpisy.66) Ustanovenia odsekov 2 a 3 platia pre vyšší územný celok a obec rovnako.
(7)
Poskytovateľ príspevku splnenie podmienok na poskytnutie príspevku posudzuje z údajov uvedených v predloženej žiadosti a v jej prílohách a z údajov získaných z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu.63)
§ 18
Zmluva
(1)
Príspevok sa poskytuje na základe písomnej zmluvy uzatvorenej medzi poskytovateľom a žiadateľom.
(2)
Prijímateľom príspevku je žiadateľ odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy.
(3)
Zmluva obsahuje
a)
identifikačné údaje zmluvných strán,
b)
účel poskytnutia príspevku,
c)
výšku poskytnutého príspevku,
d)
číslo účtu žiadateľa vo formáte IBAN zriadeného v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, na ktorý sa má príspevok poukázať a názov banky alebo pobočky zahraničnej banky,
e)
podmienky poskytnutia príspevku, podmienky čerpania, použitia zúčtovania a kontroly poskytnutého príspevku,
f)
termín odvodu nepoužitej časti príspevku a výnosov z príspevku a číslo účtu vo formáte IBAN zriadeného v Štátnej pokladnici, na ktorý sa má nepoužitá časť príspevku a výnosy z príspevku poukázať,
g)
práva a povinnosti zmluvných strán,
h)
zmluvnú pokutu za porušenie zmluvných povinností,
i)
podmienky odstúpenia od zmluvy,
j)
vymedzenie času, na ktorý sa zmluva uzatvára,
k)
záväzok prijímateľa, že poskytnutý príspevok alebo príslušnú časť poskytnutého príspevku vráti, ak mu v príslušnom rozpočtovom roku boli alebo budú poskytnuté finančné prostriedky Európskej únie alebo iné finančné prostriedky od iného orgánu verejnej správy, alebo od inej osoby hospodáriacej s prostriedkami štátneho rozpočtu na rovnaký účel,
l)
povinnosť oznámiť zmenu identifikačných údajov prijímateľa.
(4)
Zmluva môže obsahovať aj iné náležitosti alebo podmienky, ak ide o poskytnutie pomoci.
Osobitné ustanovenia o pomoci
§ 19
(1)
Pomoc sa poskytuje na základe schválenej schémy pomoci67) alebo ako pomoc ad hoc.68)
(2)
Poskytovateľom pomoci je
a)
ministerstvo dopravy, ak ide o pomoc poskytnutú podľa odseku 1,
b)
vyšší územný celok alebo obec s majetkovou účasťou u žiadateľa alebo s iným podielom u žiadateľa, ak ide o pomoc poskytnutú ako pomoc ad hoc,
c)
vyšší územný celok alebo obec, ak ide o pomoc poskytnutú podľa odseku 1.
(3)
Vyšší územný celok alebo obec, ako poskytovateľ pomoci, je pred poskytnutím pomoci povinný poskytnúť ministerstvu dopravy informácie minimálne o výške poskytovanej pomoci s podrobným popisom projektu a so stanoviskom koordinátora pomoci, ak sa vyžaduje.
§ 20
(1)
Pri vypracovaní návrhu schémy pomoci, ktorá nepodlieha notifikácii podľa osobitného predpisu,69) sa postupuje podľa osobitného predpisu.70) Schému pomoci schvaľuje na základe stanoviska71) koordinátora pomoci72) potvrdzujúceho súlad návrhu schémy pomoci s osobitnými predpismi v oblasti štátnej pomoci44) minister, ak poskytovateľom pomoci je ministerstvo dopravy, alebo ten, kto je oprávnený na schvaľovanie podľa osobitného predpisu,66) ak poskytovateľom pomoci je vyšší územný celok alebo obec. Po schválení schémy pomoci poskytovateľ postupuje podľa § 17.
(2)
Ak ide o minimálnu pomoc ad hoc alebo štátnu pomoc ad hoc, ktorá nepodlieha notifikácii podľa osobitného predpisu,69) poskytovateľ požiada koordinátora pomoci o stanovisko podľa osobitného predpisu73) pred vyhodnotením žiadosti a schválením poskytnutia pomoci podľa § 17.
(3)
Ak koordinátor pomoci vydá stanovisko, že navrhovaná pomoc podľa odseku 2 je v súlade s osobitným predpisom pre minimálnu pomoc73a) alebo pre skupinové výnimky,74) poskytovateľ postupuje podľa § 17.
(4)
Ak koordinátor pomoci vydá stanovisko, že navrhovaná pomoc podľa odseku 2 nie je v súlade s osobitným predpisom pre minimálnu pomoc73a) alebo pre skupinové výnimky,74) poskytovateľ žiadosť zamietne, o čom žiadateľa písomne informuje.
§ 21
(1)
Ak schéma pomoci alebo štátna pomoc ad hoc podlieha notifikácii, poskytovateľ zabezpečí notifikáciu štátnej pomoci podľa osobitného predpisu.69)
(2)
Ak Európska komisia prijme rozhodnutie, že navrhovaná štátna pomoc ad hoc podľa odseku 1 je zlučiteľná s vnútorným trhom, poskytovateľ po doručení konečného rozhodnutia Európskej komisie postupuje podľa § 17.
(3)
Ak Európska komisia prijme rozhodnutie, že navrhovaná štátna pomoc ad hoc podľa odseku 1 nie je zlučiteľná s vnútorným trhom, poskytovateľ žiadosť zamietne, o čom žiadateľa písomne informuje.
(4)
Ak Európska komisia prijme rozhodnutie, že navrhovaná schéma pomoci podľa odseku 1 je zlučiteľná s vnútorným trhom, poskytovateľ zabezpečí zverejnenie schémy pomoci podľa osobitného predpisu74a) a postupuje podľa § 17.
§ 22
Kontrola
(1)
Poskytovateľ vykonáva finančnú kontrolu75) hospodárenia s poskytnutým príspevkom a kontrolu dodržania podmienok dohodnutých v zmluve.
(2)
Pôsobnosť orgánov kontroly upravená osobitnými predpismi76) nie je týmto zákonom dotknutá.
(3)
Ak prijímateľ verejných prostriedkov porušil finančnú disciplínu, postupuje sa podľa osobitného predpisu.77)
(4)
Ak je poskytovateľom príspevku ministerstvo dopravy, v konaní o porušení finančnej disciplíny rozhoduje a sankcie za porušenie finančnej disciplíny pri nakladaní s finančnými prostriedkami štátneho rozpočtu ukladá a vymáha orgán podľa osobitného predpisu.78)
(5)
Ak je poskytovateľom príspevku vyšší územný celok, v konaní o porušení finančnej disciplíny rozhoduje a sankcie za porušenie finančnej disciplíny pri nakladaní s finančnými prostriedkami vyššie územného celku ukladá a vymáha vyšší územný celok.
(6)
Ak je poskytovateľom príspevku obec, v konaní o porušení finančnej disciplíny rozhoduje a sankcie za porušenie finančnej disciplíny pri nakladaní s finančnými prostriedkami obce ukladá a vymáha obec.
(7)
Dopravný úrad poskytuje poskytovateľovi alebo orgánu podľa odsekov 4 až 6 súčinnosť pri kontrole plnenia povinností prijímateľa a podmienok, za ktorých bol príspevok poskytnutý. Súčinnosťou sa rozumie najmä poskytnutie informácií majúcich vplyv na realizáciu projektu alebo na plnenie povinností prijímateľa alebo podmienok, za ktorých bol príspevok poskytnutý.
(8)
Prijímateľ je povinný strpieť výkon kontroly a poskytnúť súčinnosť poskytovateľovi alebo orgánu podľa odsekov 4 až 6, a to najmä predkladať listiny a doklady potrebné na posúdenie plnenia povinností prijímateľa a podmienok podľa tohto zákona a na jeho základe uzatvorených zmlúv medzi prijímateľom a poskytovateľom.
§ 23
Spracúvanie osobných údajov
(1)
Na účely vedenia evidencie žiadostí, žiadateľov a prijímateľov, na účely posudzovania žiadostí, schválenia výšky príspevku a uzavretia zmluvy a na účely kontroly použitia poskytnutého príspevku je poskytovateľ oprávnený získavať a spracúvať osobné údaje fyzickej osoby, ktorá je žiadateľom alebo prijímateľom, a to vrátane osobných údajov všetkých štatutárnych zástupcov právnických osôb, ktoré žiadajú o poskytnutie príspevku, v rozsahu podľa tohto zákona, ako aj osobné údaje nevyhnutné na overenie bezúhonnosti žiadateľa podľa registra trestov.
(2)
Poskytovateľ pri spracúvaní osobných údajov podľa odseku 1 postupuje v súlade s osobitnými predpismi.79)
(3)
S osobnými údajmi podľa odseku 1 sa môžu oboznamovať zamestnanci poskytovateľa, členovia komisie a orgány výkonu kontroly v rozsahu potrebnom a nevyhnutnom na účely posudzovania žiadostí, schválenia výšky príspevku a uzavretia zmluvy a na účely kontroly použitia poskytnutého príspevku.
§ 24
Zverejňovanie informácií
(1)
Poskytovateľ zverejňuje na svojom webovom sídle
a)
prehľad právnych predpisov upravujúcich poskytovanie príspevku v jeho pôsobnosti,
b)
schému pomoci, ak je poskytovateľom pomoci na základe schémy pomoci,
c)
výzvu na predloženie žiadosti najmenej 14 dní pred termínom predloženia žiadosti, ktorá obsahuje najmä
1.
okruh osôb, ktoré môžu podať žiadosť,
2.
účel poskytnutia príspevku,
3.
lehotu na predloženie žiadosti,
4.
spôsob odstraňovania formálnych nedostatkov žiadosti,
5.
zoznam príloh podľa § 16 ods. 5 až 7, ktoré z dôvodu použitia údajov v informačných systémoch verejnej správy podľa osobitného predpisu,63) žiadateľ nepredkladá,
d)
prehľad poskytnutých príspevkov vrátane výšky, účelu a identifikácie konečného prijímateľa v rozsahu názov alebo obchodné meno a identifikačné číslo, ak ide o právnickú osobu, meno a priezvisko a identifikačné číslo, ak bolo pridelené, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa alebo fyzickú osobu.
(2)
Poskytovateľ pomoci zabezpečí zverejnenie informácií o poskytnutej pomoci v Centrálnom registri v súlade a v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom.80)
(3)
Ministerstvo dopravy môže pred uplynutím lehoty určenej na predloženie žiadosti výzvu na predloženie žiadosti zmeniť alebo doplniť formou dodatku k tejto výzve; dodatok k výzve na predloženie žiadosti zverejňuje ministerstvo dopravy na svojom webovom sídle bez zbytočného odkladu. Žiadateľ, ktorý podal žiadosť pred zverejnením dodatku k výzve na predloženie žiadosti, môže svoju žiadosť doplniť alebo zmeniť, ak zmenou alebo doplnením výzvy na predloženie žiadosti môže byť jeho žiadosť dotknutá. Ministerstvo dopravy v dodatku k výzve na predloženie žiadosti primerane predĺži lehotu na predloženie žiadosti.
TRETIA ČASŤ
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 25
Spoločné ustanovenia
(1)
Žiadosť predloženú iným žiadateľom ako žiadateľom podľa § 13 alebo predloženú po termíne poskytovateľ neposudzuje.
(2)
Ak sú v žiadosti formálne nedostatky alebo žiadosť neobsahuje ustanovené náležitosti alebo prílohy, poskytovateľ vyzve žiadateľa v lehote a spôsobom, ktoré určí poskytovateľ vo výzve na predloženie žiadosti, aby formálne nedostatky odstránil alebo neúplnú žiadosť alebo chýbajúce prílohy doplnil. Ak žiadateľ v určenej lehote formálne nedostatky neodstráni alebo neúplnú žiadosť alebo chýbajúce prílohy nedoplní, poskytovateľ žiadosť neposudzuje.
(3)
Žiadosť a prílohy k žiadosti musia byť predložené v štátnom jazyku alebo spolu s osvedčeným prekladom do štátneho jazyka; úradne osvedčený preklad do štátneho jazyka sa nevyžaduje, ak sú žiadosť a prílohy k žiadosti vydané v štátnom jazyku Českej republiky. Žiadosť v elektronickej podobe musí byť autorizovaná kvalifikovaným elektronickým podpisom80a) alebo uznaným spôsobom autorizácie80b) oprávnenej osoby. Prílohy v elektronickej podobe, ktoré vyhotovuje žiadateľ, musia byť autorizované kvalifikovaným elektronickým podpisom alebo uznaným spôsobom autorizácie oprávnenej osoby. Prílohy, ktoré nevyhotovuje žiadateľ, musia byť predložené v podobe zaručenej konverzie.80c) Ak vzniknú pochybnosti pri overení kvalifikovaného elektronického podpisu alebo uznaného spôsobu autorizácie, môže poskytovateľ oprávnenú osobu vyzvať na dodatočné preukázanie totožnosti. Prílohy v listinnej podobe musia byť predložené vo forme originálu alebo úradne osvedčenej kópie. Prílohy ku dňu podania žiadosti nesmú byť staršie ako tri mesiace.
(4)
Na poskytnutie príspevku podľa tohto zákona nie je právny nárok.
(5)
Prijímateľ nesmie poskytnutý príspevok previesť na inú osobu, ak nejde o priamu úhradu výdavkov spojených s realizáciou projektu.
(6)
Prijímateľ je povinný
a)
vrátiť poskytnutý príspevok alebo príslušnú nevyčerpanú časť poskytnutého príspevku poskytovateľovi v prípade obmedzenia alebo pozastavenia platnosti prevádzkového povolenia6) alebo osvedčenia pre prevádzkovateľa letiska,7)
b)
vrátiť poskytnutý príspevok, ak poruší povinnosti podľa tohto zákona alebo zmluvy,
c)
vynaložiť oprávnené náklady vo výške a v štruktúre podľa zmluvy,
d)
zachovať majetok, na ktorý bol poskytnutý príspevok v štruktúre podľa zmluvy; táto povinnosť nebráni výmene strojov, prístrojov, vybavenia alebo zariadenia, ktoré v priebehu uvedeného obdobia zastarali alebo sa pokazili,
e)
obstaraný majetok, na ktorý bol poskytnutý príspevok, poistiť proti krádeži, poškodeniu a zničeniu, ak to jeho povaha pripúšťa, a to bezodkladne po obstaraní majetku, najmenej na čas ustanovený týmto zákonom; počas poistenia je prijímateľ povinný zabezpečiť vinkuláciu poistného plnenia do výšky poskytnutého príspevku na projekt na účel podľa § 12 ods. 3 písm. d) v prospech poskytovateľa,
f)
bezodkladne od nadobudnutia vlastníckeho práva k nehnuteľnosti, na obstaranie alebo výstavbu ktorej mu bol poskytnutý príspevok, podať návrh na zápis poznámky do katastra nehnuteľností na príslušný okresný úrad podľa odseku 7.
(7)
Oprávnený prijímateľ je povinný podať návrh na zápis poznámky81) do katastra nehnuteľností. Okresný úrad vykoná zápis poznámky o tom, že ide o nehnuteľnosť podporenú príspevkom podľa tohto zákona, ktorú prijímateľ nie je oprávnený previesť bez predchádzajúceho písomného súhlasu poskytovateľa. Návrh na výmaz poznámky z katastra nehnuteľností je oprávnený prijímateľ podať po uplynutí doby podľa § 15. Prílohou k návrhu na výmaz poznámky z katastra nehnuteľnosti je písomný súhlas poskytovateľa s výmazom poznámky.
(8)
Na konanie podľa tohto zákona sa nevzťahuje správny poriadok okrem konania o ukladaní pokút podľa § 10.
(9)
Ustanovenia osobitného predpisu82) o obmedzení prístupu k informáciám nie sú týmto zákonom dotknuté.
§ 25a
Prechodné ustanovenia súvisiace s krízovou situáciou
spôsobenou ochorením COVID-19
(1)
Počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 (ďalej len „krízová situácia“) lehota podľa § 10 ods. 3 neplynie.
(2)
Na účely poskytovania príspevku počas krízovej situácie sa splnenie podmienky, že žiadateľ nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu, overuje v informačnom systéme finančnej správy v časti týkajúcej sa evidencie daňových nedoplatkov a nedoplatkov colného dlhu, nedoplatkov pokút a iných platieb vymeraných alebo uložených podľa colných predpisov, nedoplatkov dane z pridanej hodnoty alebo spotrebnej dane pri dovoze podľa poslednej aktualizácie pred obdobím vyhlásenej krízovej situácie.
(3)
Do lehoty pri dokladoch podľa § 16 ods. 5 písm. d) až g) a ods. 8 písm. d) a podľa § 25 ods. 3 sa nezapočítava čas trvania krízovej situácie.
§ 25b
Príspevok na zabezpečenie nevyhnutnej leteckej dostupnosti počas krízovej situácie spôsobenej ochorením COVID-19
(1)
Ministerstvo dopravy môže v príslušnom rozpočtovom roku poskytnúť zo svojej rozpočtovej kapitoly príspevok na úhradu oprávnených nákladov alebo refundáciu výdavkov, ktoré súvisia so zabezpečením nevyhnutnej leteckej dostupnosti územia Slovenskej republiky počas krízovej situácie vyhlásenej v súvislosti s ochorením COVID-19 (ďalej len „príspevok na zabezpečenie nevyhnutnej leteckej dostupnosti“).
(2)
Príspevok na zabezpečenie nevyhnutnej leteckej dostupnosti možno poskytnúť žiadateľovi podľa § 13 ods. 1,
a)
ktorý nežiada alebo nečerpá finančné prostriedky Európskej únie alebo iné finančné prostriedky aj od iného orgánu verejnej správy alebo inej osoby hospodáriacej s prostriedkami štátneho rozpočtu na rovnaký účel, ako je účel uvedený v odseku 1,
b)
ktorému v posledných troch rokoch od podania žiadosti podľa odseku 5 písm. a) nebola vypovedaná zmluva o poskytnutí pomoci,
c)
ktorý nie je v likvidácii,
d)
voči ktorému nie je vedená exekúcia alebo výkon rozhodnutia,
e)
voči ktorému nie je vedené konkurzné konanie, ktorý nie je v konkurze, v reštrukturalizácii a proti ktorému nebol zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,
f)
ktorého účet zriadený v banke alebo v pobočke zahraničnej banky je používaný len na účel prijatia a použitia príspevku na zabezpečenie nevyhnutnej leteckej dostupnosti,
g)
ktorý poskytuje súčinnosť v štátnom štatistickom zisťovaní v oblasti civilného letectva alebo poskytuje štatistické a iné údaje týkajúce sa jeho činnosti alebo účasti v civilnom letectve,
h)
ktorý nie je povinný vrátiť pomoc na základe predchádzajúceho rozhodnutia Európskej komisie, v ktorom bola táto pomoc označená za neoprávnenú a nezlučiteľnú s vnútorným trhom,
i)
ktorý je zapísaný v registri partnerov verejného sektora, ak je osobou, ktorá má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora,
j)
ktorý nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie, prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie, účasti vo verejnom obstarávaní a
k)
ktorý nie je podnikom v ťažkostiach podľa osobitného predpisu.83)
(3)
Príspevok na zabezpečenie nevyhnutnej leteckej dostupnosti možno poskytnúť za obdobie uvedené v schéme pomoci podľa odseku 5 písm. b) až do výšky 85 % oprávnených nákladov. Oprávnenými nákladmi sú náklady na obstaranie tovarov a služieb84) a osobné náklady85) spojené s poskytovaním letiskových služieb v období podľa prvej vety.
(4)
Oprávnenými nákladmi podľa odseku 3 nie sú náklady, na úhradu alebo refundáciu ktorých sa poskytli alebo sa poskytnú finančné prostriedky z rozpočtovej kapitoly ministerstva dopravy, vyššieho územného celku, obce alebo Európskej únie alebo iné finančné prostriedky aj od iného orgánu verejnej správy alebo inej osoby hospodáriacej s prostriedkami štátneho rozpočtu.
(5)
Príspevok na zabezpečenie nevyhnutnej leteckej dostupnosti možno poskytnúť na základe
a)
elektronicky predloženej žiadosti s prílohami, ktorých vzor zverejní ministerstvo dopravy na svojom webovom sídle,
b)
schválenej schémy pomoci, na ktorú sa primerane vzťahujú § 20 a 21,
c)
schválenia poskytnutia príspevku na zabezpečenie nevyhnutnej leteckej dostupnosti podľa § 17 a
d)
zmluvy podľa § 18.
(6)
Príspevok na zabezpečenie nevyhnutnej leteckej dostupnosti nemožno poskytnúť ani použiť na
a)
úhradu výdavkov nezahrnutých do rozpočtu projektu alebo ktoré nie sú v súlade s účelom podľa odseku 1,
b)
úhradu miezd, platov, služobných príjmov, ostatných osobných vyrovnaní a výdavkov na správu žiadateľa, ktoré nesúvisia s projektom,
c)
splácanie úverov, pôžičiek alebo úrokov z prijatých úverov alebo pôžičiek.
(7)
Žiadosť podľa odseku 5 písm. a) predložená na základe výzvy na predloženie žiadosti podľa odseku 9 obsahuje
a)
identifikáciu žiadateľa v rozsahu
1.
názov alebo obchodné meno, označenie právnej formy, adresa sídla, identifikačné číslo, meno a priezvisko štatutárneho orgánu alebo mená a priezviská členov štatutárneho orgánu, ak ide o právnickú osobu,
2.
meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, adresa miesta podnikania, identifikačné číslo, ak bolo pridelené, meno a priezvisko zodpovedného zástupcu, ak je ustanovený, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa,
3.
meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, dátum narodenia, ak ide o fyzickú osobu,
b)
vymedzenie účelu, na ktorý sa príspevok na zabezpečenie nevyhnutnej leteckej dostupnosti požaduje,
c)
výšku požadovaného príspevku na zabezpečenie nevyhnutnej leteckej dostupnosti,
d)
číslo účtu vo formáte IBAN zriadeného v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, na ktorý sa má príspevok na zabezpečenie nevyhnutnej leteckej dostupnosti poukázať a názov banky alebo pobočky zahraničnej banky,
e)
štruktúrovaný rozpočet projektu a podrobný komentár k štruktúrovanému rozpočtu projektu,
f)
písomné vyhlásenie žiadateľa o tom, že
1.
nežiada alebo nečerpá finančné prostriedky Európskej únie alebo iné finančné prostriedky aj od iného orgánu verejnej správy alebo inej osoby hospodáriacej s prostriedkami štátneho rozpočtu na obdobný účel, ako je účel uvedený v odseku 1,
2.
nie je v likvidácii,
3.
voči nemu nie je vedená exekúcia a výkon rozhodnutia,
4.
nie je voči nemu vedené konkurzné konanie, nie je v konkurze, v reštrukturalizácii a nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,
5.
účet zriadený v banke alebo v pobočke zahraničnej banky je používaný len na účel prijatia a použitia príspevku na zabezpečenie nevyhnutnej leteckej dostupnosti,
6.
poskytuje súčinnosť v štátnom štatistickom zisťovaní v oblasti civilného letectva alebo poskytuje štatistické a iné údaje týkajúce sa jeho činnosti alebo účasti v civilnom letectve,
7.
nie je povinný vrátiť pomoc na základe predchádzajúceho rozhodnutia Európskej komisie, v ktorom bola táto pomoc označená za neoprávnenú a nezlučiteľnú s vnútorným trhom,
8.
nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie, prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie, účasti vo verejnom obstarávaní,
9.
nie je podnikom v ťažkostiach.83)
(8)
Prílohou k žiadosti podľa odseku 5 písm. a) je
a)
prehľad o poskytnutých finančných prostriedkoch Európskej únie alebo o finančných prostriedkoch poskytnutých iným orgánom verejnej správy alebo inou osobou hospodáriacou s prostriedkami štátneho rozpočtu za posledné tri roky od podania žiadosti,
b)
kópia zmluvy o zriadení účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, na ktorý sa príspevok na zabezpečenie nevyhnutnej leteckej dostupnosti poukazuje,
c)
iný doklad potrebný na posúdenie žiadosti, ktorý poskytovateľ uvedie pre dané časové obdobie vo výzve na predloženie žiadosti.
(9)
Výzva na predloženie žiadosti sa zverejňuje na webovom sídle ministerstva dopravy najmenej päť dní pred termínom predloženia žiadosti a obsahuje náležitosti najmä podľa § 24 ods. 1 písm. c).
(10)
Na poskytovanie príspevku na zabezpečenie nevyhnutnej leteckej dostupnosti sa primerane použijú ustanovenia § 14 ods. 9 a § 22 až 25.
§ 25c
Príspevok na zmiernenie negatívnych následkov spôsobených ochorením COVID-19
(1)
Ministerstvo dopravy môže v príslušnom rozpočtovom roku poskytnúť zo svojej rozpočtovej kapitoly príspevok na úhradu oprávnených nákladov alebo refundáciu výdavkov, ktoré súvisia so zmiernením negatívnych následkov spôsobených ochorením COVID-19 (ďalej len „príspevok na zmiernenie negatívnych následkov“).
(2)
Príspevok na zmiernenie negatívnych následkov možno poskytnúť žiadateľovi, ktorým je letecký dopravca, ktorý
a)
je držiteľom platnej licencie na vykonávanie obchodnej leteckej dopravy vydanej Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky,
b)
v roku 2020 vykonával alebo v roku 2021 vykonáva pravidelnú86) obchodnú leteckú dopravu alebo nepravidelnú obchodnú leteckú dopravu, alebo v roku 2020 prenajímal alebo v roku 2021 prenajíma lietadlo a posádku lietadla inému leteckému dopravcovi na vykonávanie obchodnej leteckej dopravy so súhlasom podľa osobitného predpisu87) a
c)
prepravil v roku 2020 vykonávaním pravidelnej obchodnej leteckej dopravy, nepravidelnej obchodnej leteckej dopravy alebo v rámci prenájmu lietadla s posádkou lietadla alebo ich ľubovoľnej kombinácie menej ako 40 % z počtu prepravených cestujúcich v roku 2019.
(3)
Príspevok na zmiernenie negatívnych následkov možno poskytnúť žiadateľovi,
a)
ktorý nežiada alebo nečerpá finančné prostriedky Európskej únie alebo iné finančné prostriedky aj od iného orgánu verejnej správy alebo inej osoby hospodáriacej s prostriedkami štátneho rozpočtu na rovnaký účel, ako je účel uvedený v odseku 1,
b)
ktorému v posledných troch rokoch od podania žiadosti podľa odseku 6 písm. a) nebola vypovedaná zmluva o poskytnutí pomoci,
c)
ktorý nie je v likvidácii,
d)
voči ktorému nie je vedená exekúcia alebo výkon rozhodnutia,
e)
voči ktorému nie je vedené konkurzné konanie, ktorý nie je v konkurze, v reštrukturalizácii a proti ktorému nebol zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,
f)
ktorý poskytuje súčinnosť v štátnom štatistickom zisťovaní v oblasti civilného letectva alebo poskytuje štatistické a iné údaje týkajúce sa jeho činnosti alebo účasti v civilnom letectve,
g)
ktorý nie je povinný vrátiť pomoc na základe predchádzajúceho rozhodnutia Európskej komisie, v ktorom bola táto pomoc označená za neoprávnenú a nezlučiteľnú s vnútorným trhom,
h)
ktorý je zapísaný v registri partnerov verejného sektora, ak je osobou, ktorá má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora,
i)
ktorý nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie, trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie alebo trest zákazu účasti vo verejnom obstarávaní,
j)
ktorý nie je podnikom v ťažkostiach podľa osobitného predpisu,83)
k)
ktorý neporušil v predchádzajúcich troch rokoch zákaz nelegálneho zamestnávania,
l)
ktorý nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov88) a
m)
ktorý nemá obmedzenú alebo pozastavenú platnosť licencie podľa odseku 2 písm. a).
(4)
Maximálna výška príspevku na zmiernenie negatívnych následkov a oprávnené obdobie, za ktoré možno príspevok na zmiernenie negatívnych následkov poskytnúť sa uvedú v schéme pomoci podľa odseku 6 písm. b).
(5)
Oprávnenými nákladmi sú náklady na obstaranie tovarov a služieb84) a osobné náklady85) spojené s poskytovaním leteckých dopravných služieb v oprávnenom období podľa odseku 4. Oprávnenými nákladmi nie sú náklady na úhradu miezd, platov, služobných príjmov, ostatných osobných vyrovnaní a výdavkov na správu žiadateľa, ktoré nesúvisia s projektom a náklady na splácanie úverov, pôžičiek alebo úrokov z prijatých úverov alebo pôžičiek.
(6)
Príspevok na zmiernenie negatívnych následkov možno poskytnúť na základe
a)
elektronicky predloženej žiadosti s prílohami, ktorých vzor zverejní ministerstvo dopravy na svojom webovom sídle,
b)
schválenej schémy pomoci, na ktorú sa primerane vzťahujú § 20 a 21,
c)
schválenia poskytnutia príspevku na zmiernenie negatívnych následkov podľa § 17 a
d)
zmluvy podľa § 18.
(7)
Žiadosť predložená na základe výzvy podľa odseku 9 obsahuje
a)
identifikáciu žiadateľa v rozsahu
1.
názov alebo obchodné meno, označenie právnej formy, adresa sídla, identifikačné číslo, meno a priezvisko štatutárneho orgánu alebo mená a priezviská členov štatutárneho orgánu, ak ide o právnickú osobu,
2.
meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, adresa miesta podnikania, identifikačné číslo, ak bolo pridelené, meno a priezvisko zodpovedného zástupcu, ak je ustanovený, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa,
3.
meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, dátum narodenia, ak ide o fyzickú osobu,
b)
vymedzenie oprávnených nákladov na úhradu alebo výdavkov na refundáciu ktorých sa príspevok na zmiernenie negatívnych následkov požaduje,
c)
výšku požadovaného príspevku na zmiernenie negatívnych následkov,
d)
číslo účtu vo formáte IBAN zriadeného v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, na ktorý sa má príspevok na zmiernenie negatívnych následkov poukázať a názov banky alebo pobočky zahraničnej banky,
e)
písomné vyhlásenie žiadateľa o tom, že
1.
nežiada alebo nečerpá finančné prostriedky Európskej únie alebo iné finančné prostriedky aj od iného orgánu verejnej správy alebo inej osoby hospodáriacej s prostriedkami štátneho rozpočtu na obdobný účel, ako je účel uvedený v odseku 1,
2.
nie je v likvidácii,
3.
voči nemu nie je vedená exekúcia a výkon rozhodnutia,
4.
nie je voči nemu vedené konkurzné konanie, nie je v konkurze, v reštrukturalizácii a nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,
5.
poskytuje súčinnosť v štátnom štatistickom zisťovaní v oblasti civilného letectva alebo poskytuje štatistické a iné údaje týkajúce sa jeho činnosti alebo účasti v civilnom letectve,
6.
nie je povinný vrátiť pomoc na základe predchádzajúceho rozhodnutia Európskej komisie, v ktorom bola táto pomoc označená za neoprávnenú a nezlučiteľnú s vnútorným trhom,
7.
nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie, prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie, účasti vo verejnom obstarávaní,
8.
nie je podnikom v ťažkostiach podľa osobitného predpisu.83)
(8)
Prílohou k žiadosti podľa odseku 7 je
a)
prehľad o poskytnutých finančných prostriedkoch Európskej únie alebo o finančných prostriedkoch poskytnutých iným orgánom verejnej správy alebo inou osobou hospodáriacou s prostriedkami štátneho rozpočtu za posledné tri roky od podania žiadosti,
b)
kópia zmluvy o zriadení účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, na ktorý sa príspevok na zabezpečenie nevyhnutnej leteckej dostupnosti poukazuje,
c)
iný doklad potrebný na posúdenie žiadosti, ktorý poskytovateľ uvedie pre dané časové obdobie vo výzve na predloženie žiadosti.
(9)
Výzva na predloženie žiadosti sa zverejňuje na webovom sídle ministerstva dopravy najmenej päť dní pred termínom predloženia žiadosti a obsahuje náležitosti podľa § 24 ods. 1 písm. c).
(10)
Na poskytovanie príspevku na zmiernenie negatívnych následkov sa primerane použijú ustanovenia § 14 ods. 9 a § 22 až 25.
§ 25d
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. februára 2024
Poskytovanie príspevku na základe výzvy na predloženie žiadosti vyhlásenej do 31. januára 2024 sa dokončí podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. januára 2024.
§ 26
Transpozičné ustanovenie
Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.
§ 27
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa výnos Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky z 27. novembra 2014 č. 14097/2014/C410-SCLVD/73232-M o poskytovaní dotácií v oblasti civilného letectva (oznámenie č. 341/2014 Z. z.).
§ 27a
Zrušovacie ustanovenie účinné od 1. februára 2024
Zrušuje sa opatrenie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky z 25. novembra 2019 č. 21934/2019/SCL/96603-M, ktorým sa ustanovujú vzor žiadosti o poskytnutie príspevku v civilnom letectve a vzory vybraných príloh k tejto žiadosti (oznámenie č. 412/2019 Z. z.).
Čl. II
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 224/1996 Z. z., zákona č. 70/1997 Z. z., zákona č. 1/1998 Z. z., zákona č. 232/1999 Z. z., zákona č. 3/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 211/2000 Z. z., zákona č. 468/2000 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 96/2002 Z. z., zákona č. 118/2002 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 237/2002 Z. z., zákona č. 418/2002 Z. z., zákona č. 457/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 477/2002 Z. z., zákona č. 480/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 217/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 450/2003 Z. z., zákona č. 469/2003 Z. z., zákona č. 583/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 199/2004 Z. z., zákona č. 204/2004 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 434/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 541/2004 Z. z., zákona č. 572/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 581/2004 Z. z., zákona č. 633/2004 Z. z., zákona č. 653/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 5/2005 Z. z., zákona č. 8/2005 Z. z., zákona č. 15/2005 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 308/2005 Z. z., zákona č. 331/2005 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 342/2005 Z. z., zákona č. 473/2005 Z. z., zákona č. 491/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 558/2005 Z. z., zákona č. 572/2005 Z. z., zákona č. 573/2005 Z. z., zákona č. 610/2005 Z. z., zákona č. 14/2006 Z. z., zákona č. 15/2006 Z. z., zákona č. 24/2006 Z. z., zákona č. 117/2006 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z., zákona č. 126/2006 Z. z., zákona č. 224/2006 Z. z., zákona č. 342/2006 Z. z., zákona č. 672/2006 Z. z., zákona č. 693/2006 Z. z., zákona č. 21/2007 Z. z., zákona č. 43/2007 Z. z., zákona č. 95/2007 Z. z., zákona č. 193/2007 Z. z., zákona č. 220/2007 Z. z., zákona č. 279/2007 Z. z., zákona č. 295/2007 Z. z., zákona č. 309/2007 Z. z., zákona č. 342/2007 Z. z., zákona č. 343/2007 Z. z., zákona č. 344/2007 Z. z., zákona č. 355/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 359/2007 Z. z., zákona č. 460/2007 Z. z., zákona č. 517/2007 Z. z., zákona č. 537/2007 Z. z., zákona č. 548/2007 Z. z., zákona č. 571/2007 Z. z., zákona č. 577/2007 Z. z., zákona č. 647/2007 Z. z., zákona č. 661/2007 Z. z., zákona č. 92/2008 Z. z., zákona č. 112/2008 Z. z., zákona č. 167/2008 Z. z., zákona č. 214/2008 Z. z., zákona č. 264/2008 Z. z., zákona č. 405/2008 Z. z., zákona č. 408/2008 Z. z., zákona č. 451/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 495/2008 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 8/2009 Z. z., zákona č. 45/2009 Z. z., zákona č. 188/2009 Z. z., zákona č. 191/2009 Z. z., zákona č. 274/2009 Z. z., zákona č. 292/2009 Z. z., zákona č. 304/2009 Z. z., zákona č. 305/2009 Z. z., zákona č. 307/2009 Z. z., zákona č. 465/2009 Z. z., zákona č. 478/2009 Z. z., zákona č. 513/2009 Z. z., zákona č. 568/2009 Z. z., zákona č. 570/2009 Z. z., zákona č. 594/2009 Z. z., zákona č. 67/2010 Z. z., zákona č. 92/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 144/2010 Z. z., zákona č. 514/2010 Z. z., zákona č. 556/2010 Z. z., zákona č. 39/2011 Z. z., zákona č. 119/2011 Z. z., zákona č. 200/2011 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 254/2011 Z. z., zákona č. 256/2011 Z. z., zákona č. 258/2011 Z. z., zákona č. 324/2011 Z. z., zákona č. 342/2011 Z. z., zákona č. 363/2011 Z. z., zákona č. 381/2011 Z. z., zákona č. 392/2011 Z. z., zákona č. 404/2011 Z. z., zákona č. 405/2011 Z. z., zákona č. 409/2011 Z. z., zákona č. 519/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 49/2012 Z. z., zákona č. 96/2012 Z. z., zákona č. 251/2012 Z. z., zákona č. 286/2012 Z. z., zákona č. 336/2012 Z. z., zákona č. 339/2012 Z. z., zákona č. 351/2012 Z. z., zákona č. 439/2012 Z. z., zákona č. 447/2012 Z. z., zákona č. 459/2012 Z. z., zákona č. 8/2013 Z. z., zákona č. 39/2013 Z. z., zákona č. 40/2013 Z. z., zákona č. 72/2013 Z. z., zákona č. 75/2013 Z. z., zákona č. 94/2013 Z. z., zákona č. 96/2013 Z. z., zákona č. 122/2013 Z. z., zákona č. 144/2013 Z. z., zákona č. 154/2013 Z. z., zákona č. 213/2013 Z. z., zákona č. 311/2013 Z. z., zákona č. 319/2013 Z. z., zákona č. 347/2013 Z. z., zákona č. 387/2013 Z. z., zákona č. 388/2013 Z. z., zákona č. 474/2013 Z. z., zákona č. 506/2013 Z. z., zákona č. 35/2014 Z. z., zákona č. 58/2014 Z. z., zákona č. 84/2014 Z. z., zákona č. 152/2014 Z. z., zákona č. 162/2014 Z. z., zákona č. 182/2014 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 262/2014 Z. z., zákona č. 293/2014 Z. z., zákona č. 335/2014 Z. z., zákona č. 399/2014 Z. z., zákona č. 40/2015 Z. z., zákona č. 79/2015 Z. z., zákona č. 120/2015 Z. z., zákona č. 128/2015 Z. z., zákona č. 129/2015 Z. z., zákona č. 247/2015 Z. z., zákona č. 253/2015 Z. z., zákona č. 259/2015 Z. z., zákona č. 262/2015 Z. z., zákona č. 273/2015 Z. z., zákona č. 387/2015 Z. z., zákona č. 403/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 272/2016 Z. z., zákona č. 386/2016 Z. z., zákona č. 342/2016 Z. z., zákona č. 51/2017 Z. z., zákona č. 238/2017 Z. z., zákona č. 242/2017 Z. z., zákona č. 276/2017 Z. z., zákona č. 292/2017 Z. z., zákona č. 293/2017 Z. z., zákona č. 336/2017 Z. z., zákona č. 17/2018 Z. z., zákona č. 18/2018 Z. z., zákona č. 49/2018 Z. z., zákona č. 52/2018 Z. z., zákona č. 56/2018 Z. z., zákona č. 87/2018 Z. z., zákona č. 106/2018 Z. z., zákona č. 108/2018 Z. z., zákona č. 110/2018 Z. z., zákona č. 156//2018 Z. z., zákona č. 157/2018 Z. z., zákona č. 212/2018 Z. z., zákona č. 215/2018 Z. z., zákona č. 284/2018 Z. z., zákona č. 346/2018 Z. z., zákona č. 9/2019 Z. z., zákona č. 30/2019 Z. z., zákona č. 150/2019 Z. z., zákona č. 156/2019 Z. z., zákona č. 158/2019 Z. z. a zákona č, 211/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V sadzobníku správnych poplatkov časti VI. Doprava sa položka 90 dopĺňa písmenami f) a g), ktoré znejú:
f) Akreditácia na vykonávanie odbornej prípravy alebo opakovanej odbornej prípravy v oblasti ochrany civilného letectva pred činmi protiprávneho zasahovania
1. vydanie 1 000 eur
2. zmena 500 eur
g) Povolenie alebo poverenie na poskytovanie jednotlivých druhov leteckých navigačných služieb; každý druh leteckej navigačnej služby spoplatnený samostatne
1. vydanie 5 000 eur
2. zmena 2 500 eur
“.
2.
V sadzobnílu správnych poplatkov časti VI. DOPRAVA položke 91 písm. h) úvodnej vete sa slovo „ho“ nahrádza slovom „ju“.
3.
V sadzobnílu správnych poplatkov časti VI. DOPRAVA položke 91 písm. h) prvom bode sa suma „80 eur“ nahrádza sumou „160 eur“.
4.
V sadzobnílu správnych poplatkov časti VI. DOPRAVA položke 91 písm. h) druhom bode sa suma „140 eur“ nahrádza sumou „200 eur“.
5.
V sadzobníku správnych poplatkov časti VI. DOPRAVA položke 91 písmená s) a t) znejú:
s) Pridelenie jedinečného identifikačného kódu pre núdzový vysielač polohy pre
1. lietadlá s maximálnou vzletovou hmotnosťou do 5 700 kg 60 eur
2. lietadlá s maximálnou vzletovou hmotnosťou nad 5 700 kg vrátane 160 eur
t) Pridelenie kódu módu S pre
1. lietadlá s maximálnou vzletovou hmotnosťou do 5 700 kg 60 eur
2. lietadlá s maximálnou vzletovou hmotnosťou nad 5 700 kg vrátane 160 eur
“.
6.
V sadzobníku správnych poplatkov časti VI. DOPRAVA sa položka 91 dopĺňa písmenami w) až z), ktoré znejú
w) Osvedčenie poskytovateľa leteckých navigačných služieb; každý druh leteckej navigačnej služby spoplatnený jednotlivo
1. vydanie 4 000 eur
2. zmena 500 eur
x) Rozhodnutie o určení podmienok na prevádzkovanie osobitného letiska
1. vydanie 250 eur
2. zmena 100 eur
y) Prevádzková príručka osobitného letiska
1. schválenie prevádzkovej príručky 160 eur
2. zmena prevádzkovej príručky 40 eur
z) Schválenie zmeny letiskovej prevádzkovej príručky alebo dokumentu, ktorý ju nahrádza 25 % príslušnej
sadzby podľa
písmena h)
“.
Čl. III
Zákon č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 37/2002 Z. z., zákona č. 136/2004 Z. z., zákona č. 544/2004 Z. z., zákona č. 479/2005 Z. z., zákona č. 11/2006 Z. z., zákona č. 278/2009 Z. z., zákona č. 513/2009 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 241/2011 Z. z., zákona č. 404/2011 Z. z., zákona č. 402/2013 Z. z., zákona č. 58/2014 Z. z., zákona č. 299/2014 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 305/2016 Z. z. a zákona č. 177/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 písm. h) sa na konci vypúšťa čiarka a pripájajú sa tieto slová: „a ktorá spĺňa požiadavky podľa osobitných predpisov,1ab)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1ab znie:
1ab) Nariadenie Komisie (EÚ) č. 139/2014 z 12. februára 2014, ktorým sa stanovujú požiadavky a administratívne postupy týkajúce sa letísk podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 (Ú. v. EÚ L 44, 14. 2. 2014) v platnom znení.
Dohovor o medzinárodnom civilnom letectve (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 196/1995 Z. z).“.
2.
V § 2 písmeno i) znie:
„i)
leteckým pozemným zariadením komponenty a systémy a pozemné technické zariadenia a ich programové prostriedky, svetlá a svetelné návestidlá, ktoré majú vplyv na bezpečnosť letovej prevádzky a sú určené na poskytovanie leteckých navigačných služieb a na riadenie vzdušného priestoru a riadenie toku letovej prevádzky,“.
3.
V § 2 písm. m) sa čiarka za slovami „telekomunikačné služby“ nahrádza slovom „a“ a vypúšťajú sa slová „a služba pátrania a záchrany“.
4.
V § 2 písmeno o) znie:
„o)
osobitným letiskom územne vymedzená plocha s trávnatým povrchom alebo so spevneným povrchom trvalo alebo dočasne určená na vzlety a pristátia lietadiel a s tým súvisiace činnosti, na ktorej môžu byť umiestnené letecké pozemné zariadenia a ďalšie objekty slúžiace leteckej prevádzke a ktorá nie je letiskom podľa písmena h).“.
5.
V § 4 odsek 3 znie:
„(3)
Ministerstvo obrany vykonáva zabezpečenie letových prevádzkových služieb a riadenie letov
a)
štátnych lietadiel vo vyhradenom priestore alebo v časti vzdušného priestoru so zákazom letov alebo s obmedzením letov civilných lietadiel,
b)
pohotovostných lietadiel na úlohy zakročovania,
c)
pohotovostných lietadiel na účel prípravy alebo preverenia systému protivzdušnej obrany.“.
6.
V § 10 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Dopravný úrad na základe žiadosti
a)
prideľuje frekvencie z frekvenčného pásma leteckých telekomunikačných služieb v rámci vymedzených frekvencií v národnej tabuľke frekvenčného spektra,3)
b)
prideľuje individuálny kód módu S3aaa) odpovedača sekundárneho prehľadového radaru,3aab)
c)
prideľuje kód núdzového vysielača polohy.3aac)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 3aaa až 3aac znejú:
3aaa) Čl. 2 bod 95 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 923/2012 z 26. septembra 2012, ktorým sa stanovujú spoločné pravidlá lietania a prevádzkové stanovenia týkajúce sa služieb a postupov v letovej prevádzke a ktorým sa mení a dopĺňa vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 1035/2011 a nariadenia (ES) č. 1265/2007, (ES) č. 1794/2006, (ES) č. 730/2006, (ES) č. 1033/2006 a (EÚ) č. 255/2010 (Ú. v. EÚ L 281, 13. 10. 2012) v platnom znení.
3aab) Čl. 2 bod 118 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 923/2012 v platnom znení.
3aac) Napríklad bod CAT.IDE.A.280 a bod CAT.IDE.H.280 prílohy IV nariadenia Komisie (EÚ) č. 965/2012 z 5. októbra 2012, ktorým sa ustanovujú technické požiadavky a administratívne postupy týkajúce sa leteckej prevádzky podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 (Ú. v. EÚ L 296, 25. 10. 2012) v platnom znení, Dohovor o medzinárodnom civilnom letectve (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 196/1995 Z. z.).“.
Doterajšie odseky 2 až 4 sa označujú ako odseky 3 až 5.
7.
V § 10 ods. 3 sa vypúšťa prvá veta.
8.
V § 28 ods. 2 sa spojka „a“ nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú tieto slová: „a pri osobitných letiskách“.
9.
V § 29 sa za odsek 4 vkladajú nové odseky 5 a 6, ktoré znejú:
„(5)
Dopravný úrad v konaní začatom z vlastného podnetu zruší
a)
ochranné pásma letiska na základe právoplatného rozhodnutia o udelení súhlasu so zrušením letiska podľa § 27 ods. 1 alebo
b)
ochranné pásma leteckého pozemného zariadenia na základe právoplatného rozhodnutia o udelení súhlasu so zrušením leteckého pozemného zariadenia podľa § 27 ods. 3.
(6)
Dopravný úrad môže v konaní začatom z vlastného podnetu rozhodnúť o zrušení ochranných pásem, ak
a)
zanikne účel, na ktorý bolo vydané rozhodnutie o určení ochranných pásem alebo
b)
letisko alebo letecké pozemné zariadenie nemá viac ako desať rokov platné povolenie na prevádzkovanie letiska alebo leteckého pozemného zariadenia a nespĺňa požiadavky na bezpečnú prevádzku7a) a nebola podaná žiadosť o vydanie povolenia na prevádzkovanie letiska alebo leteckého pozemného zariadenia alebo žiadosť o vydanie rozhodnutia o určení podmienok podľa § 33 ods. 2.“.
Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 7.
Poznámka pod čiarou k odkazu 7a znie:
7a) Napríklad čl. 38 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1139 zo 4. júla 2018 o spoločných pravidlách v oblasti civilného letectva, ktorým sa zriaďuje Agentúra Európskej únie pre bezpečnosť letectva a ktorým sa menia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2111/2005, (ES) č. 1008/2008, (EÚ) č. 996/2010, (EÚ) č. 376/2014 a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/30/EÚ a 2014/53/EÚ a zrušujú nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 552/2004 a (ES) č. 216/2008 a nariadenie Rady (EHS) č. 3922/91 (Ú. v. EÚ L 212, 22. 8. 2018), Dohovor o medzinárodnom civilnom letectve (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 196/1995 Z. z).“.
10.
V § 32 ods. 1 sa vypúšťa slovo „okruh“ a na konci sa pripája táto veta:
„Dopravný úrad v konaní o vydanie povolenia na prevádzkovanie letiska skúma súlad letiska a letiskovej infraštruktúry, letiskového vybavenia a prevádzky letiska s požiadavkami na zaistenie bezpečnej leteckej prevádzky.“.
11.
V § 32 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto vety: „Ak žiadateľ o prevádzkovanie letiska alebo leteckého zariadenia nepredloží výpis z registra trestov podľa § 37 ods. 3, poskytne Dopravnému úradu údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.8aaa) Údaje podľa druhej vety Dopravný úrad bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 8aaa znie:
8aaa) § 10 ods. 4 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z.“.
12.
V § 32 sa vypúšťa odsek 10.
Doterajšie odseky 11 a 12 sa označujú ako odseky 10 a 11.
13.
§ 33 vrátane nadpisu znie:
㤠33
Osobitné letisko
(1)
Z osobitného letiska nie je možné vykonávať lety do tretej krajiny a nie je možné vykonávať obchodnú leteckú dopravu.
(2)
Dopravný úrad určuje alebo mení rozhodnutím podmienky prevádzkovania osobitného letiska najmä so zohľadnením bezpečnosti leteckej prevádzky. Dopravný úrad v konaní o vydanie rozhodnutia podľa prvej vety skúma súlad osobitného letiska, infraštruktúry, vybavenia a prevádzky osobitného letiska s požiadavkami na zaistenie bezpečnej leteckej prevádzky. Dopravný úrad vedie evidenciu vydaných rozhodnutí.
(3)
Držiteľ rozhodnutia podľa odseku 2
1.
je povinný uzavrieť zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou osobitného letiska a plniť ju,
2.
zodpovedá za bezpečnosť leteckej prevádzky na osobitnom letisku; na tento účel koordinuje činnosť všetkých osôb zúčastnených na používaní osobitného letiska,
3.
sa riadi v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu rozhodnutiami ministerstva,
4.
je povinný požiadať Dopravný úrad o zmenu podmienok na prevádzkovanie osobitného letiska pred zmenou prevádzkových alebo technických parametrov osobitného letiska, ktoré sú uvedené v rozhodnutí podľa odseku 2.
(4)
Bezpečnosť leteckej prevádzky na osobitnom letisku zabezpečujú ochranné pásma. Ochranné pásma osobitného letiska určuje na návrh žiadateľa o vydanie rozhodnutia podľa odseku 2 Dopravný úrad. Na ochranné pásma a na postup pri ich určovaní sa vzťahujú ustanovenia § 29.
(5)
Podrobnosti o technických parametroch osobitného letiska, ochranných pásmach osobitného letiska a o používaní osobitných letísk ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 8ca až 8cd sa vypúšťajú.
14.
§ 33a až 33c sa vypúšťajú.
Poznámka pod čiarou k odkazu 8ce sa vypúšťa.
15.
V § 34a odsek 8 znie:
„(8)
Odbornú prípravu z bezpečnostnej ochrany vykonáva fyzická osoba akreditovaná ministerstvom v rozsahu obsahu kurzov schválených ministerstvom.“.
16.
V § 34a ods. 10 sa čiarka za slovom „prípravy“ nahrádza slovom „a“ a vypúšťajú sa slová „a povoľovaní odbornej prípravy pre vlastnú potrebu“.
17.
V § 37 ods. 3 tretej vete sa nad slovom „trestov“ odkaz 9aa nahrádza odkazom 8aaa a poznámka pod čiarou k odkazu 9aa sa vypúšťa.
18.
V § 47 písm. f) sa slová „§ 10 ods. 2“ nahrádzajú slovami „§ 10 ods. 3“.
19.
V § 47 písm. h) prvom bode sa slová „§ 10 ods. 3“ nahrádzajú slovami „§ 10 ods. 4“.
20.
V § 47 písmeno k) znie:
„k)
udeľuje akreditáciu na vykonávanie odbornej prípravy a opakovanej odbornej prípravy v oblasti bezpečnostnej ochrany a schvaľuje obsahy kurzov odbornej prípravy v oblasti bezpečnostnej ochrany,“.
21.
V § 48 ods. 1 písm. a) sa vypúšťa štvrtý bod.
Doterajší piaty bod a šiesty bod sa označujú ako štvrtý bod a piaty bod.
22.
V § 48 ods. 1 písm. e) druhom bode sa slová „§ 32 ods. 1 a 11“ nahrádzajú slovami „§ 32 ods. 1 a 10“.
23.
V § 48 ods. 1 písmeno i) znie:
„i)
prideľuje
1.
frekvencie z frekvenčného pásma leteckých telekomunikačných služieb v rámci vymedzených frekvencií v národnej tabuľke frekvenčného spektra,
2.
individuálny kód módu S odpovedača sekundárneho prehľadového radaru,
3.
kód núdzového vysielača polohy,“.
24.
V § 48 ods. 1 písm. r) sa za slová „(§ 29 ods. 2)“ vkladajú slová „a osobitného letiska (§ 33 ods. 4)“.
25.
V § 48 ods. 1 písmeno t) znie:
„t)
určuje a mení podmienky prevádzkovania osobitného letiska (§ 33 ods. 2),“.
26.
V § 48 ods. 1 sa písmeno u) dopĺňa tretím bodom, ktorý znie:
„3.
letiskovú prevádzkovú príručku11bf) a jej zmenu a prevádzkovú príručku osobitného letiska a jej zmenu,“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 11bf znie:
11bf) Bod ADR.OR.E.005 prílohy III nariadenia Komisie (EÚ) č. 139/2014 z 12. februára 2014, ktorým sa stanovujú požiadavky a administratívne postupy týkajúce sa letísk podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 (Ú. v. EÚ L 44, 14. 2. 2014) v platnom znení.
Dohovor o medzinárodnom civilnom letectve (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 196/1995 Z. z.).“.
27.
V § 48 ods. 1 písm. v) sa vypúšťajú slová „oprávneným na podnikanie“ a slová „§ 53 ods. 3“ sa nahrádzajú slovami „§ 53 ods. 4“.
28.
V § 48 ods. 3 sa za slová „športové účely“ vkladajú slová „a dohľadom nad používaním osobitných letísk“.
29.
V § 49 ods. 2 sa za slová „a iných výrobkov leteckej techniky, letísk“ a za slová „na prevádzkovanie letísk“ vkladá čiarka a slová „osobitných letísk“.
30.
V § 49 ods. 4 sa za slová „leteckých pozemných zariadení,“ vkladajú slová „držitelia rozhodnutia podľa § 33 ods. 2,“.
31.
§ 49a sa vypúšťa.
Poznámky pod čiarou k odkazom 11e až 11g sa vypúšťajú.
32.
V § 51 nadpise sa vypúšťajú slová „právnickým osobám a fyzickým osobám oprávneným na podnikanie“.
33.
V § 51 ods. 1 úvodná veta znie: „Ministerstvo uloží pokutu do 166 000 eur osobe, ktorá“.
34.
V § 51 ods. 1 písmeno d) znie:
„d)
zriadi letisko alebo letecké pozemné zariadenie, vykoná jeho podstatnú zmenu alebo ho zruší bez súhlasu alebo v rozpore s podmienkami určenými v rozhodnutí o udelení súhlasu podľa § 27.“.
35.
V § 51 sa odsek 1 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e)
poskytuje odbornú prípravu v oblasti bezpečnostnej ochrany bez akreditácie alebo v rozpore so schváleným obsahom kurzov.“.
36.
V § 51 ods. 2 úvodná veta znie: „Dopravný úrad uloží pokutu do 33 190 eur osobe, ktorá“.
37.
V § 51 ods. 2 písm. d) sa vypúšťajú slová „zriadi alebo“ a za slovo „povolení“ sa vkladajú slová „alebo v rozpore s letiskovou prevádzkovou príručkou“.
38.
V § 51 ods. 2 písm. e) sa vypúšťajú slová „ako prevádzkovateľ lietadla alebo letecký dopravca“.
39.
V § 51 ods. 2 písm. g) sa vypúšťajú slová „ako letecký dopravca alebo prevádzkovateľ verejného letiska“.
40.
V § 51 sa odsek 2 dopĺňa písmenom j), ktoré znie:
„j)
vykonáva z osobitného letiska obchodnú leteckú dopravu.“.
41.
V § 51 ods. 3 úvodná veta znie: „Dopravný úrad uloží pokutu do 16 600 eur osobe, ktorá“.
42.
V § 51 ods. 3 písmená e) a f) znejú:
„e)
nedodrží zákaz alebo obmedzenie vzťahujúce sa na ochranné pásmo alebo umiestni stavbu alebo zariadenie nestavebnej povahy, ktoré by svojimi vlastnosťami mohli ohroziť bezpečnosť leteckej prevádzky, mimo ochranného pásma bez súhlasu alebo v rozpore s podmienkami určenými v rozhodnutí podľa § 29 alebo v súhlase podľa § 30,
f)
neumiestni alebo neudržiava na stavbe alebo na zariadení nestavebnej povahy letecké prekážkové značenie vo funkčnom stave alebo toto značenie umiestni alebo udržiava v rozpore s podmienkami určenými Dopravným úradom,“.
43.
V § 51 sa odsek 3 dopĺňa písmenami h) a i), ktoré znejú:
„h)
prevádzkuje osobitné letisko bez rozhodnutia o určení podmienok podľa § 33 ods. 2 alebo v rozpore s podmienkami určenými v tomto rozhodnutí alebo v rozpore s prevádzkovou príručkou osobitného letiska,
i)
vykoná z osobitného letiska let do tretej krajiny.“.
44.
V § 51 ods. 4 úvodná veta znie: „Dopravný úrad uloží pokutu do 3 300 eur osobe, ktorá“.
45.
V § 51 ods. 4 písm. a) sa vypúšťajú slová „ako prevádzkovateľ lietadla“ a slová „podľa tohto zákona“.
46.
V § 51 ods. 4 sa vypúšťa písmeno c).
47.
§ 53 znie:
㤠53
(1)
Priestupku na úseku civilného letectva sa dopustí ten, kto
a)
vykoná let v časti vzdušného priestoru, v ktorej bolo vykonanie letu zakázané,
b)
vykoná let v časti vzdušného priestoru, v ktorej bolo vykonanie letu obmedzené,
c)
zapríčiní ako držiteľ preukazu odbornej spôsobilosti člena leteckého personálu leteckú nehodu alebo incident,
d)
vykonáva oprávnenia vyplývajúce z preukazu o odbornej spôsobilosti člena leteckého personálu po požití prostriedkov, ktoré znižujú zdravotnú spôsobilosť,
e)
sa odmietne podrobiť skúške na zistenie užitia prostriedkov, ktoré znižujú zdravotnú spôsobilosť,
f)
nevie sa preukázať preukazom odbornej spôsobilosti pri výkone činnosti člena leteckého personálu,
g)
vykonáva činnosť člena leteckého personálu bez príslušnej odbornej spôsobilosti alebo po zrušení, obmedzení alebo odňatí dokladov podľa § 54,
h)
vykonáva činnosť člena leteckého personálu bez platného dokladu o zdravotnej spôsobilosti,
i)
vykonáva činnosť člena leteckého personálu bez príslušnej zdravotnej spôsobilosti,
j)
vykonáva činnosť člena leteckého personálu v rozpore s podmienkami určenými v doklade o zdravotnej spôsobilosti,
k)
poruší ako člen leteckého personálu v leteckej prevádzke iným spôsobom ustanovenie tohto zákona alebo všeobecne záväzného právneho predpisu vydaného na jeho základe alebo na základe medzinárodných štandardov alebo odporúčaní medzinárodných organizácií v oblasti civilného letectva, ktoré Slovenská republika prijala, alebo osobitných predpisov v oblasti civilného letectva,11i)
l)
sa dopustí činu protiprávneho zasahovania v civilnom letectve, ktorý nie je trestným činom,
m)
poruší podmienky určené rozhodnutím podľa § 7 ods. 2,
n)
vykoná vzlet z iného miesta ako z letiska alebo z osobitného letiska, ak osobitný predpis neustanovuje inak;11j) to neplatí, ak ide o vzlet lietadla, ktoré vlečie iné lietadlo po vynútenom alebo bezpečnostnom pristátí.
(2)
Dopravný úrad uloží za priestupok
a)
podľa odseku 1 písm. a) spáchaný úmyselne pokutu 3 500 eur alebo spáchaný z nedbanlivosti pokutu 500 eur,
b)
podľa odseku 1 písm. b) spáchaný úmyselne 2 000 eur alebo spáchaný z nedbanlivosti pokutu 100 eur,
c)
podľa odseku 1 písm. c) pokutu 2 000 eur,
d)
podľa odseku 1 písm. d) a e) pokutu 1 500 eur,
e)
podľa odseku 1 písm. f) a h) pokutu 300 eur,
f)
podľa odseku 1 písm. g) a i) pokutu 2 000 eur,
g)
podľa odseku 1 písm. j) pokutu 1 000 eur,
h)
podľa odseku 1 písm. k) a l) pokutu od 100 do 3 300 eur,
i)
podľa odseku 1 písm. m) spáchaný úmyselne pokutu 2 000 eur alebo spáchaný z nedbanlivosti pokutu 100 eur,
j)
podľa odseku 1 písm. n) pokutu od 100 eur do 2 000 eur.
(3)
Dopravný úrad je pri určení výšky pokuty povinný zohľadniť okolnosti, za ktorých k porušeniu povinnosti došlo, najmä na závažnosť následkov, trvanie protiprávneho stavu, ako aj to, či ide o opakované konanie alebo opomenutie.
(4)
Priestupky prejednáva Dopravný úrad.
(5)
Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje osobitný predpis.12)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 11j znie:
11j) Napríklad čl. 2 ods. 99 nariadenia (EÚ) č. 923/2012 v platnom znení, body 63, 86a, 87 a 99 prílohy I nariadenia (EÚ) č. 965/2012 v platnom znení.“.
48.
V § 55 ods. 2 sa za slová „(§ 6),“ vkladajú slová „určovania podmienok vykonávania letu lietadlom spôsobilým lietať bez pilota (§ 7 ods. 2),“, sa vypúšťajú slová „určovania letiskových odplát (§ 33a až 33c),“, za slová „(§ 22 až 24),“ sa vkladajú slová „schvaľovania kurzov odbornej prípravy (§ 34a ods. 8),“ a vypúšťajú sa slová „§ 33 ods. 3 a“.
49.
V § 56 odsek 2 znie:
„(2)
Štandardy a odporúčania podľa odseku 1 sa uverejňujú na webovom sídle ministerstva v slovenskom jazyku alebo v anglickom jazyku.“.
50.
§ 56a sa vypúšťa.
Poznámky pod čiarou k odkazom 14a až 14f sa vypúšťajú.
51.
§ 57a sa vypúšťa.
Poznámky pod čiarou k odkazom 15 a 16 sa vypúšťajú.
52.
Za § 57e sa vkladá § 57f, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠57f
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. augusta 2019
(1)
Iná plocha, ako je letisko, ktorá sa používa na vzlety a pristátia lietadiel iba dočasne alebo príležitostne alebo na vzlety a pristátia lietajúcich športových zariadení podľa predpisov účinných do 31. júla 2019 sa od 1. januára 2020 považuje za osobitné letisko podľa tohto zákona v znení účinnom od 1. augusta 2019. Osoba, ktorej boli určené podmienky na používanie inej plochy, ako je letisko, ktorá sa používa na vzlety a pristátia lietadiel iba dočasne alebo príležitostne alebo na vzlety a pristátia lietajúcich športových zariadení podľa predpisov účinných do 31. júla 2019, je oprávnená pokračovať v tejto činnosti podľa predpisu účinného do 31. júla 2019 do nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o určení podmienok podľa § 33 ods. 2 v znení účinnom od 1. augusta 2019. Konanie o určenie podmienok podľa § 33 ods. 2 v znení účinnom od 1. augusta 2019 musí začať do 31. júla 2020, inak doterajšie oprávnenie na používanie inej plochy, ako je letisko, ktorá sa používa na vzlety a pristátia lietadiel iba dočasne alebo príležitostne alebo na vzlety a pristátia lietajúcich športových zariadení zaniká.
(2)
Letisko bez platného povolenia podľa § 32 ods. 1 do 31. decembra 2020 sa od 1. januára 2021 považuje za osobitné letisko podľa tohto zákona v znení účinnom od 1. augusta 2019, ak nebolo začaté konanie o udelenie povolenia podľa § 32 ods. 1.
(3)
Žiadosť o vydanie rozhodnutia o určení podmienok podľa § 33 ods. 2 v znení účinnom od 1. augusta 2019 sa predkladá od 1. januára 2020.
(4)
Právoplatné rozhodnutie podľa § 34a ods. 8 udelené právnickej osobe, ktoré bolo vydané podľa doterajších predpisov, zostáva v platnosti do uplynutia doby, na ktorú bolo vydané.
(5)
Žiadosti o poskytnutie dotácie na účel podľa § 56a ods. 1 až 4 v znení účinnom do 31. júla 2019, ktoré boli predložené do 31. júla 2019, vybaví ministerstvo podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. júla 2019.
(6)
Finančnú kontrolu hospodárenia s poskytnutou dotáciou a kontrolu dodržania podmienok zmluvy o poskytnutí dotácie, ktorá bola poskytnutá na účel podľa § 56a ods. 1 až 4 v znení účinnom do 31. júla 2019, vykoná ministerstvo podľa predpisu účinného do 31. júla 2019.“.
53.
Príloha sa vypúšťa.
Čl. IV
Zákon č. 402/2013 Z. z. o Úrade pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a Dopravnom úrade a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 177/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 8 sa vypúšťa odsek 2.
Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 2 a 3.
2.
Za § 8 sa vkladá § 8a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠8a
Financovanie Dopravného úradu
(1)
Dopravný úrad je rozpočtová organizácia zapojená finančnými vzťahmi na štátny rozpočet prostredníctvom rozpočtovej kapitoly ministerstva.
(2)
Úkony súvisiace so zabezpečením štátneho odborného dozoru7a) nad bezpečnosťou7b) a ochranou civilného letectva pred činmi protiprávneho zasahovania7c) v oblasti leteckých navigačných služieb vykonáva Dopravný úrad za úhradu.7d)
(3)
Finančné prostriedky za výkon štátneho odborného dozoru získané zo spoločného systému spoplatňovania leteckých navigačných služieb7d) na základe zmluvy s poskytovateľom leteckých navigačných služieb, použije Dopravný úrad prostredníctvom samostatného účtu7e) na účely podľa osobitného predpisu.7d)
(4)
Ak Dopravný úrad vykonáva za odplatu činnosti pre agentúru podľa osobitného predpisu7f) alebo príslušné vnútroštátne orgány podľa osobitného predpisu,7g) príjmy z tejto činnosti môže použiť prostredníctvom samostatného účtu7e) na úhradu mzdových výdavkov a s tým súvisiaceho poistného a príspevkov do poisťovní a na nákup tovarov a služieb súvisiacich s výkonom tejto činnosti.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 7a až 7h znejú:
7a) Napríklad nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 300/2008 z 11. marca 2008 o spoločných pravidlách v oblasti bezpečnostnej ochrany civilného letectva a o zrušení nariadenia (ES) č. 2320/2002 (Ú. v. EÚ L 97, 9. 4. 2008) v platnom znení, vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1034/2011 zo 17. októbra 2011 o dohľade nad bezpečnosťou v manažmente letovej prevádzky a letových navigačných službách, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EÚ) č. 691/2010 (Ú. v. EÚ L 271, 18. 10. 2011), nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1139 zo 4. júla 2018 o spoločných pravidlách v oblasti civilného letectva, ktorým sa zriaďuje Agentúra Európskej únie pre bezpečnosť letectva a ktorým sa menia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2111/2005, (ES) č. 1008/2008, (EÚ) č. 996/2010, (EÚ) č. 376/2014 a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/30/EÚ a 2014/53/EÚ a zrušujú nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 552/2004 a (ES) č. 216/2008 a nariadenie Rady (EHS) č. 3922/91 (Ú. v. EÚ L 212, 22. 8. 2018), zákon č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 213/2019 Z. z. o odplatách a o poskytovaní príspevku v civilnom letectve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
7b) Napríklad vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 1034/2011, vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1035/2011 zo 17. októbra 2011, ktorým sa ustanovujú spoločné požiadavky na poskytovanie leteckých navigačných služieb a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 482/2008 a nariadenie (EÚ) č. 691/2010 (Ú. v. EÚ L 271, 18. 10. 2011) v platnom znení, Dohovor o medzinárodnom civilnom letectve (oznámenie MZV SR č. 196/1995 Z. z.).
7c) Napríklad čl. 3 ods. 2 nariadenia (ES) č. 300/2008 v platnom znení, § 35 zákona č. 143/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.
7d) Čl. 15 ods. 2 písm. b) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 550/2004 z 10. marca 2004 o poskytovaní letových navigačných služieb v jednotnom európskom nebi (nariadenie o poskytovaní služieb) (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 7/zv. 8; Ú. v. EÚ L 96, 31. 3. 2004) v platnom znení.
7e) § 22 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
7f) Čl. 75 nariadenia (EÚ) 2018/1139.
7g) Napríklad čl. 63 a 64 nariadenia (EÚ) 2018/1139, Dohovor o medzinárodnom civilnom letectve (oznámenie MZV SR č. 196/1995 Z. z.).“.
Čl. V
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. augusta 2019 okrem čl. III bodu 9, ktorý nadobúda účinnosť 1. augusta 2020.
Zuzana Čaputová v. r.

Andrej Danko v. r.

Peter Pellegrini v. r.
Príloha k zákonu č. 213/2019 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/12/ES z 11. marca 2009 o letiskových poplatkoch (Ú. v. EÚ L 70, 14. 3. 2009).
1)
Čl. 2 ods. 147 nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy (Ú. v. EÚ L 187, 26. 6. 2014) v platnom znení.
2)
Čl. 2 ods. 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 549/2004 z 10. marca 2004, ktorým sa stanovuje rámec na vytvorenie jednotného európskeho neba (rámcové nariadenie) (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 7/zv. 8; Ú. v. EÚ L 96, 31. 3. 2004) v platnom znení.
§ 2 písm. m) zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 544/2004 Z. z.
3)
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 390/2013 z 3. mája 2013, ktorým sa stanovuje systém výkonnosti leteckých navigačných služieb a sieťových funkcií (Ú. v. EÚ L 128, 9. 5. 2013).
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 391/2013 z 3. mája 2013, ktorým sa stanovuje spoločný systém spoplatňovania leteckých navigačných služieb (Ú. v. EÚ L 128, 9. 5. 2013).
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/317 z 11. februára 2019, ktorým sa stanovuje systém výkonnosti a spoplatňovania v jednotnom európskom nebi a ktorým sa zrušujú vykonávacie nariadenia (EÚ) č. 390/2013 a (EÚ) č. 391/2013 (Ú. v. EÚ L 56, 25. 2. 2019).
4)
§ 2 písm. j) zákona č. 143/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.
5)
Čl. 2 ods. 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1008/2008 z 24. septembra 2008 o spoločných pravidlách prevádzky leteckých dopravných služieb v Spoločenstve (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 293, 31. 10. 2008) v platnom znení.
Čl. 3 ods. 24 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1139 zo 4. júla 2018 o spoločných pravidlách v oblasti civilného letectva, ktorým sa zriaďuje Agentúra Európskej únie pre bezpečnosť letectva a ktorým sa menia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2111/2005, (ES) č. 1008/2008, (EÚ) č. 996/2010, (EÚ) č. 376/2014 a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/30/EÚ a 2014/53/EÚ a zrušujú nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 552/2004 a (ES) č. 216/2008 a nariadenie Rady (EHS) č. 3922/91 (Ú. v. EÚ L 212, 22. 8. 2018).
6)
§ 32 ods. 1 zákona č. 143/1998 Z. z. v znení zákona č. 402/2013 Z. z.
7)
Bod ADR.AR.C.035 prílohy II nariadenia Komisie (EÚ) č. 139/2014 z 12. februára 2014, ktorým sa stanovujú požiadavky a administratívne postupy týkajúce sa letísk podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 (Ú. v. EÚ L 44, 14. 2. 2014) v platnom znení.
8)
Čl. 2 ods. 10 a 11 nariadenia (ES) č. 1008/2008 v platnom znení.
§ 2 písm. g) zákona č. 143/1998 Z. z.
9)
Čl. 2 ods. 13 nariadenia (ES) č. 549/2004 v platnom znení.
10)
Čl. 2 ods. 2 nariadenia (ES) č. 549/2004 v platnom znení.
11)
Čl. 2 ods. 12 nariadenia (ES) č. 549/2004 v platnom znení.
12)
Čl. 2 ods. 144 nariadenia (EÚ) č. 651/2014 v platnom znení.
13)
§ 40 ods. 5 zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 151/2014 Z. z.
14)
§ 17 až 20 zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.
§ 18 ods. 7 zákona č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov.
15)
Čl. 2 ods. 5 nariadenia (ES) č. 549/2004 v platnom znení.
16)
Čl. 14 a 15 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 550/2004 z 10. marca 2004 o poskytovaní letových navigačných služieb v jednotnom európskom nebi (nariadenie o poskytovaní služieb) (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ,
kap. 7/zv. 8; Ú. v. EÚ L 96, 31. 3. 2004) v platnom znení.
Vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 391/2013.
Vykonávacie nariadenie (EÚ) 2019/317.
17)
Čl. 2 ods. 11 nariadenia (ES) č. 549/2004 v platnom znení.
§ 8 zákona č.143/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.
18)
Čl. 2 ods. 5 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 391/2013.
Čl. 2 ods. 8 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2019/317.
19)
Vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 391/2013.
Vykonávacie nariadenie (EÚ) 2019/317.
20)
Čl. 2 ods. 6 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 391/2013.
Čl. 2 ods. 21 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2019/317.
21)
Čl. 1 ods. 3 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 390/2013.
Čl. 1 ods. 5 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 391/2013.
Čl. 1 ods. 3, 4 a 5 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2019/317.
22)
Čl. 35 ods. 3 písm. a) vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2019/317.
23)
Čl. 2 ods. 16, 30 a 38 nariadenia (ES) č. 549/2004 v platnom znení.
§ 10 zákona č.143/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.
24)
Čl. 2 ods. 29 nariadenia (ES) č. 549/2004 v platnom znení.
§ 11 zákona č.143/1998 Z. z.
25)
Čl. 2 ods. 3 nariadenia (ES) č. 549/2004 v platnom znení.
§ 9 zákona č.143/1998 Z. z.
26)
Čl. 35 ods. 3 písm. b) až d) vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2019/317.
27)
Čl. 35 ods. 5 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2019/317.
28)
Čl. 2 ods. 2 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 391/2013.
Čl. 2 ods. 5 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2019/317.
29)
Čl. 15 nariadenia (ES) č. 550/2004 v platnom znení.
30)
Čl. 10 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2019/317.
31)
Zákon č. 431/2002 Z. z o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
32)
Čl. 12 ods. 3 nariadenia (ES) č. 550/2004 v platnom znení.
33)
Čl. 12 ods. 1 nariadenia (ES) č. 550/2004 v platnom znení.
34)
Čl. 12 ods. 2 nariadenia (ES) č. 550/2004 v platnom znení.
35)
Čl. 12 nariadenia (ES) č. 550/2004 v platnom znení.
36)
Zákon č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
37)
§ 23 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
38)
Čl. 10 ods. 1 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 391/2013.
Čl. 31 ods. 3 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2019/317.
39)
Napríklad zákon č. 281/1997 Z. z. o vojenských obvodoch a zákon, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
40)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 4. 5. 2016).
Zákon č. 215/2004 Z. z. v znení neskorších prepisov.
Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
41)
Nariadenie (ES) č. 550/2004 v platnom znení.
Vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 390/2013.
Vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 391/2013.
Vykonávacie nariadenie (EÚ) 2019/317.
42)
43)
§ 2 písm. f) zákona č. 143/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.
44)
Napríklad čl. 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Ú. v. EÚ C 202, 7. 6. 2016), nariadenie Komisie (EÚ) č. 360/2012 z 25. apríla 2012 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis v prospech podnikov poskytujúcich služby všeobecného hospodárskeho záujmu (Ú. v. EÚ L 114, 26. 4. 2012) v platnom znení, nariadenie Komisie (EÚ) č. 1407/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis (Ú. v. EÚ L 352, 24. 12. 2013), nariadenie (EÚ) č. 651/2014 v platnom znení, zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci).
44a)
§ 1 zákona č. 136/2004 Z. z. o letiskových spoločnostiach a o zmene a doplnení zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 37/2002 Z. z.
45)
§ 7 ods. 1 písm. i) a § 8 ods. 1 písm. i) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
45a)
Nariadenie (ES) č. 1008/2008 v platnom znení.
46)
Čl. 15 nariadenia (ES) č. 1008/2008 v platnom znení.
46a)
§ 170 ods. 21 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.
§ 25 ods. 5 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 221/2019 Z. z.
47)
48)
Zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
49)
Čl. 7 nariadenia (ES) č. 550/2004 v platnom znení.
50)
Čl. 7 a 8 nariadenia (ES) č. 550/2004 v platnom znení.
§ 8 zákona č. 143/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.
51)
Napríklad čl. 56a ods. 16 nariadenia (EÚ) č. 651/2014 v platnom znení.
52)
§ 2 písm. g) zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 372/2018 Z. z.
53)
Zákon č. 143/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.
54)
§ 2 zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov.
55)
§ 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov.
56)
Čl. 3 prílohy I nariadenia (EÚ) č. 651/2014 v platnom znení.
57)
§ 139 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
58)
Napríklad § 3 ods. 1 a 5 a § 13 ods. 3 zákona č. 136/2004 Z. z. v znení zákona č. 9/2013 Z. z.
59)
Napríklad čl. 6 nariadenia (EÚ) č. 651/2014 v platnom znení.
60)
Zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
61)
62)
§ 27 ods. 1 alebo ods. 3 zákona č. 143/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.
63)
Zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii).
65)
§ 19 zákona č. 315/2016 Z. z.
66)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov.
67)
§ 7 a 9 zákona č. 358/2015 Z. z.
68)
§ 8 a 9 zákona č. 358/2015 Z. z.
69)
§ 9 zákona č. 358/2015 Z. z.
70)
§ 7 zákona č. 358/2015 Z. z.
71)
72)
73)
73a)
Nariadenie (EÚ) č. 1407/2013 v platnom znení.
74)
Napríklad nariadenie (EÚ) č. 1407/2013, nariadenie (EÚ) č. 651/2014 v platnom znení.
74a)
75)
Zákon č. 357/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov.
76)
Napríklad § 14 ods. 2 zákon č. 358/2015 Z. z.
77)
§ 31 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
78)
§ 4 zákona č. 357/2015 Z. z. v znení zákona č. 372/2018 Z. z.
79)
Nariadenie (EÚ) 2016/679.
Zákon č. 18/2018 Z. z.
80)
80a)
Čl. 3 ods. 12 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 z 23. júla 2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zrušení smernice 1999/93/ES (Ú. v. EÚ L 257, 28. 8. 2014) v platnom znení.
80b)
§ 23 ods. 2 zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení zákona č. 238/2017 Z. z.
80c)
§ 35 ods. 2 zákona č. 305/2013 Z. z. v znení zákona č. 273/2015 Z. z.
81)
§ 38 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov.
82)
§ 8 až 13 zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.
83)
Čl. 2 ods. 18 nariadenia (EÚ) č. 651/2014 v platnom znení.
84)
§ 64 a 65 opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. decembra 2002 č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva (oznámenie č. 740/2002 Z. z.) v znení neskorších predpisov.
85)
§ 66 opatrenia č. 23054/2002-92 (oznámenie č. 740/2002 Z. z.) v znení neskorších predpisov.
86)
Čl. 2 bod 16 nariadenia (ES) č. 1008/2008 v platnom znení.
87)
§ 41 ods. 11 zákona č. 143/1998 Z. z. v znení zákona č. 544/2004 Z. z.
88)
§ 170 ods. 21 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 221/2019 Z. z.
§ 25 ods. 5 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 221/2019 Z. z.