211/2019 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.2020

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

211
ZÁKON
z 19. júna 2019,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení zákona č. 214/2014 Z. z., zákona č. 29/2015 Z. z., zákona č. 130/2015 Z. z., zákona č. 273/2015 Z. z., zákona č. 272/2016 Z. z., zákona č. 374/2016 Z. z., zákona č. 238/2017 Z. z., zákona č. 69/2018 Z. z. a zákona č. 313/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 3 písm. n) druhom bode sa vypúšťajú slová „a ak orgán verejnej moci nemá pridelené identifikačné číslo organizácie, je identifikátorom súbor znakov pridelený podľa osobitného predpisu,7)“.
2.
V § 3 písm. n) treťom bode sa slová „právnickú osobu alebo fyzickú osobu podnikateľa, identifikačné číslo organizácie, a ak ide o zahraničnú právnickú osobu alebo fyzickú osobu podnikateľa“ nahrádzajú slovami „právnickú osobu, fyzickú osobu podnikateľa alebo podnikateľa, ktorý nie je právnickou osobou ani fyzickou osobou (ďalej len „zapísaná organizačná zložka“), identifikačné číslo organizácie, a ak ide o obdobný zahraničný subjekt,“ a slovo „majú“ sa nahrádza slovom „má“.
3.
V § 5 ods. 6 písm. b) sa slová „účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky“ nahrádzajú slovami „platobného účtu vedeného v banke, pobočke zahraničnej banky, Národnej banke Slovenska alebo Štátnej pokladnici (ďalej len „platobný účet“)“.
4.
V § 5 sa odsek 6 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:
„c)
sprístupnenie technických a programových prostriedkov potrebných na vykonanie úhrady podľa osobitných predpisov s použitím platobnej brány Štátnej pokladnice.7b)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 7b znie:
„7b) § 6 ods. 10 zákona č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 211/2019 Z. z.“.
5.
V § 5 ods. 7 sa slová „Správca špecializovaného portálu a správca informačného systému integrovaného obslužného miesta zabezpečujú plnenie povinnosti podľa odseku 6 písm. b) prostredníctvom ústredného portálu, na čo mu správca ústredného portálu poskytuje potrebnú súčinnosť.“ nahrádzajú slovami „Na účely podľa odseku 6 písm. c) je Štátna pokladnica povinná sprístupniť správcovi ústredného portálu technické vybavenie. Správca špecializovaného portálu a správca informačného systému integrovaného obslužného miesta zabezpečujú plnenie povinnosti podľa odseku 6 písm. b) a c) prostredníctvom ústredného portálu, na čo mu správca ústredného portálu poskytuje potrebnú súčinnosť.“.
6.
V § 6 sa odsek 3 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:
„c)
umožniť využívanie elektronickej služby verejnej správy8aa) prostredníctvom ústredného portálu, a to bez ohľadu na to, či takúto službu elektronicky poskytujú aj prostredníctvom špecializovaného portálu.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 8aa znie:
„8aa) § 3 písm. l) zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
7.
V § 7 ods. 1 sa slová „osobitný predpis“ nahrádzajú slovom „zákon“.
8.
§ 9a sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:
„(7)
Obec, ktorá využíva dátové centrum alebo zabezpečuje prevádzkovanie informačných systémov verejnej správy3) vo svojej správe prostredníctvom dátového centra upraveného na čiastočný rozsah používaných programových nástrojov alebo technických nástrojov, uhrádza správcovi dátového centra správny poplatok podľa osobitného predpisu.10)“.
9.
V § 10 ods. 6 sa slová „sprostredkúva vykonanie úhrady a poskytnutie informácie o úhrade podľa tohto zákona, ak ide o úhradu správnych poplatkov,10) súdnych poplatkov,11) ako aj iné platby, ktoré sú podľa osobitných predpisov alebo na ich základe vykonávané v prospech orgánu verejnej moci“ nahrádzajú slovami „slúži na sprostredkovanie vykonania úhrady a poskytnutie informácie o úhrade na účely podľa tohto zákona alebo osobitných predpisov,11a) ak ide o úhradu správnych poplatkov,10) súdnych poplatkov11) a iných platieb, ktoré sú podľa osobitných predpisov alebo na ich základe vykonávané v prospech alebo na účet orgánu verejnej moci alebo inej osoby, ktorá vykonáva zákonom ustanovené právomoci“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 11a znie:
„11a) Napríklad § 6 ods. 10 zákona č. 291/2002 Z. z. v znení zákona č. 211/2019 Z. z.“.
10.
V § 10a odsek 4 znie:
„(4)
Zápis podľa odseku 3 sa vykonáva vždy s platnosťou na dva roky a poskytovateľ vládnej cloudovej služby môže požiadať o zápis na ďalšie dva roky najskôr šesť mesiacov pred uplynutím tejto doby; ustanovenia odseku 3 sa použijú rovnako. Ak dôjde k zmene vládnej cloudovej služby alebo jej podstatných parametrov, úrad podpredsedu vlády vykoná opätovné posúdenie splnenia podmienok na zápis do evidencie vládnych cloudových služieb podľa odseku 3. Ak vládna cloudová služba prestane spĺňať podmienky na jej zápis do evidencie vládnych cloudových služieb podľa odseku 3, úrad podpredsedu vlády ju z evidencie vyčiarkne.“.
11.
V § 10a ods. 6 sa na konci pripája táto veta: „Orgán verejnej moci je povinný oznamovať úradu podpredsedu vlády, ktoré vládne cloudové služby využíva vrátane úradom podpredsedu vlády určených informácií potrebných na plnenie jeho úloh podľa odseku 8; na tento účel úrad podpredsedu vlády sprístupňuje pre orgány verejnej moci elektronickú službu.“.
12.
V § 11 ods. 3 písm. d) sa slová „podnikateľa, ktorý nie je právnickou osobou ani fyzickou osobou (ďalej len „zapísaná organizačná zložka“)“ nahrádzajú slovami „zapísanú organizačnú zložku“.
13.
V § 12 ods. 4 písm. d) treťom bode sa za slová „Slovenskej republiky“ vkladajú slová „alebo je občanom Slovenskej republiky mladším ako 18 rokov“.
14.
V § 12 ods. 5 sa na konci pripája táto veta: „Ak ide o elektronickú schránku maloletého, žiadosť autorizujú alebo podpisujú obaja rodičia alebo iný zákonný zástupca a k žiadosti sa prikladá dokument preukazujúci oprávnenie zastupovať maloletého pri právnych úkonoch, ak toto oprávnenie nevyplýva z referenčného údaja.“.
15.
V § 12 ods. 6 sa na konci pripája táto veta: „Správca modulu elektronických schránok zriadi elektronickú schránku aj na základe žiadosti orgánu verejnej moci, ktorý v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom12f) plní úlohy vo veciach ochrany ústavného zriadenia, vnútorného poriadku a bezpečnosti štátu, a to na účely plnenia jeho úloh.12g)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 12f a 12g znejú:
„12f) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej službe v znení neskorších predpisov.
12g) § 11 ods. 9 až 11 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. v znení zákona č. 444/2015 Z. z.“.
16.
V § 13 ods. 4 sa slová „alebo autentifikačný certifikát podľa § 22aa spôsobom podľa § 22a, ktoré boli pridelené alebo vydané“ nahrádzajú čiarkou a slovami „ktorý bol pridelený alebo vydaný“.
17.
V § 13 sa za odsek 7 vkladá nový odsek 8, ktorý znie:
„(8)
Ak ide o osobu podľa odseku 4 písm. f), oprávnenie na prístup a disponovanie s elektronickou schránkou maloletého vznikne, len ak táto osoba preukáže oprávnenie zastupovať maloletého pri právnych úkonoch, ak toto oprávnenie nevyplýva z referenčného údaja; ustanovenie odseku 7 sa použije primerane.“.
Doterajší odsek 8 sa označuje ako odsek 9.
18.
V § 14 ods. 1 sa slová „schránky a jeho právnemu nástupcovi, ak o ňom vie,“ nahrádzajú slovami „schránky, jeho právnemu nástupcovi, ak o ňom vie, a osobám oprávneným na prístup a disponovanie s elektronickou schránkou“.
19.
V § 14 ods. 2 písmeno e) znie:
„e)
uvedenému v žiadosti
1.
majiteľa elektronickej schránky o deaktiváciu elektronickej schránky, najskôr však tretí pracovný deň po doručení žiadosti, ak ide o elektronickú schránku fyzickej osoby, fyzickej osoby podnikateľa alebo toho, o kom to ustanoví osobitný predpis, ak nie je zároveň v postavení orgánu verejnej moci, alebo
2.
ústavu na výkon väzby, ústavu na výkon trestu odňatia slobody, ústavu na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých a nemocnice pre obvinených a odsúdených, ak ide o elektronickú schránku osoby, ktorá je vo väzbe alebo výkone trestu odňatia slobody, ak s tým majiteľ elektronickej schránky vyjadril súhlas.“.
20.
V § 14 ods. 5 sa na konci pripája táto veta: „Ak ide o elektronickú schránku maloletého, žiadosť podľa odseku 2 písm. e) a odseku 3 autorizujú alebo podpisujú obaja rodičia alebo iný zákonný zástupca a k žiadosti sa prikladá dokument preukazujúci oprávnenie zastupovať maloletého pri právnych úkonoch, ak toto oprávnenie nevyplýva z referenčného údaja.“.
21.
V § 17 ods. 1 písm. c) sa slová „na mieste“ nahrádzajú slovami „priamo u kontrolovaného subjektu alebo dohliadaného subjektu“.
22.
V § 19 ods. 4 písm. b) sa vypúšťajú slová „podľa § 22aa“.
23.
V § 19 odsek 5 znie:
„(5)
Pri prístupe osoby do informačného systému verejnej správy prostredníctvom prístupového miesta zabezpečuje overením správnosti a platnosti identifikátora osoby a použitého autentifikátora vykonanie autentifikácie
a)
autentifikačný modul, ak ide o autentifikátor podľa § 21 ods. 1 písm. a) alebo písm. b),
b)
správca komunikačnej časti autentifikačného modulu, ak ide o autentifikátor podľa § 21 ods. 1 písm. c) alebo písm. d),
c)
správca špecializovaného portálu, ak ide o autentifikáciu podľa § 21 ods. 6 a elektronické prostriedky tohto portálu zabezpečujú najmenej ten istý rozsah a kvalitu funkcií ako autentifikačný modul.“.
24.
V § 21 odsek 1 znie:
„(1)
Na účely autentifikácie je možné použiť autentifikátor, ktorým je
a)
úradný autentifikátor, ktorým sú občiansky preukaz s elektronickým čipom a bezpečnostný osobný kód podľa osobitného predpisu15) alebo doklad o pobyte s elektronickým čipom a bezpečnostný osobný kód podľa osobitného predpisu,15a)
b)
alternatívny autentifikátor, ktorý ustanoví všeobecne záväzný právny predpis,
c)
autentifikačný certifikát, ak ide o autentifikáciu pri prístupe k informačnému systému alebo pri elektronickej komunikácii, ktoré súvisia s výkonom verejnej moci, alebo na účely prístupu do elektronickej schránky alebo disponovania s elektronickou schránkou, a to automatizovaným spôsobom, s použitím technického prostriedku alebo programového prostriedku, alebo
d)
prostriedok elektronickej identifikácie vydaný v rámci schémy elektronickej identifikácie,15b) ktorý je uvedený v zozname podľa osobitného predpisu,15c)ak sú splnené podmienky podľa osobitného predpisu.15d)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 15b až 15d znejú:
„15b) Čl. 3 ods. 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zrušení smernice 1999/93/ES (Ú. v. EÚ L 257, 28. 8. 2014) v platnom znení.
15c) Čl. 9 nariadenia (EÚ) č. 910/2014 v platnom znení.
15d) Čl. 6 nariadenia (EÚ) č. 910/2014 v platnom znení.“.
25.
V § 21 odseky 3 až 5 znejú:
„(3)
Na účely vykonania autentifikácie správcovia podľa odseku 4 zabezpečujú vytvorenie a zachovanie väzby medzi každým identifikátorom osoby a každým autentifikátorom tak, aby ku každému identifikátoru osoby bolo možné priradiť len platný autentifikátor vydaný tejto osobe a aj platný autentifikátor vydaný fyzickej osobe, ktorá je oprávnená za túto osobu alebo v jej mene konať zo zákona alebo je oprávnená pristupovať alebo disponovať s jej elektronickou schránkou. Na účely podľa prvej vety správcovia podľa odseku 4 zabezpečujú aj
a)
vedenie údajov o väzbe medzi každým zrušeným alebo zmeneným identifikátorom osoby a každým zneplatneným alebo zrušeným autentifikátorom, aby bolo možné spätne určiť, ktorý autentifikátor bol priradený ku ktorému identifikátoru osoby; to neplatí, ak ide o autentifikačný certifikát,
b)
zverejnenie informácie o zodpovedajúcej úrovni zabezpečenia podľa osobitného predpisu20a) na ústrednom portáli ku každému druhu autentifikátora.
(4)
Povinnosti podľa odseku 3 plní správca
a)
autentifikačnej časti autentifikačného modulu, ak ide o autentifikátor podľa odseku 1 písm. a) a b),
b)
komunikačnej časti autentifikačného modulu, ak ide o autentifikátor podľa odseku 1 písm. c) a d); ak ide o autentifikátor podľa odseku 1 písm. d), plní ich v rozsahu, v akom sú údaje dostupné zo zákonom ustanovených evidencií vedených v Slovenskej republike alebo zo schémy elektronickej identifikácie zverejnenej podľa osobitného predpisu,15d)
c)
informačného systému registra právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci,12d) ak ide o identifikáciu fyzickej osoby, ktorá je oprávnená zo zákona konať za právnickú osobu, podnikateľa alebo orgán verejnej moci alebo v ich mene,
d)
modulu elektronických schránok, ak ide o identifikáciu fyzickej osoby, ktorá je oprávnená pristupovať alebo disponovať s elektronickou schránkou.
(5)
Na účely a v rozsahu nevyhnutnom na splnenie povinnosti podľa odseku 3 sú správcovia podľa odseku 4 oprávnení získavať údaje z informačných systémov verejnej správy3) a správca informačného systému verejnej správy3) je povinný im tieto údaje poskytnúť, a to aj automatizovaným spôsobom; ustanovenia § 17 ods. 6 druhej vety sa použijú rovnako.“.
26.
V § 21 ods. 6 sa na konci pripájajú tieto vety: „Po dohode so správcom komunikačnej časti autentifikačného modulu je možné použiť iný spôsob autentifikácie podľa prvej vety aj na autentifikáciu pri prístupe k ústrednému portálu, elektronickej komunikácii prostredníctvom ústredného portálu, pri prístupe do elektronickej schránky alebo disponovaní s elektronickou schránkou. Orgán verejnej moci zverejňuje na ústrednom portáli informáciu o zodpovedajúcej úrovni zabezpečenia podľa osobitného predpisu20a) ku každému spôsobu autentifikácie podľa prvej vety.“.
27.
V § 22 ods. 3 sa slová „odseku 7“ nahrádzajú slovami „odseku 6“.
28.
V § 22 sa vypúšťa odsek 4.
Doterajšie odseky 5 až 8 sa označujú ako odseky 4 až 7.
29.
V § 22 ods. 6 sa slová „odseku 5“ nahrádzajú slovami „odseku 4“.
30.
Nadpis nad § 22a sa vypúšťa.
31.
§ 22a vrátane nadpisu znie:
㤠22a
Autentifikačný certifikát
(1)
Autentifikačný certifikát je elektronický dokument, ktorý preukazuje elektronickú identitu toho, komu bol vydaný, a používa sa na účely identifikácie a autentifikácie pri automatizovanom prístupe k informačnému systému alebo elektronickej komunikácii, ktoré súvisia s výkonom verejnej moci, alebo na účely automatizovaného prístupu do elektronickej schránky alebo disponovanie s elektronickou schránkou.
(2)
Správca komunikačnej časti autentifikačného modulu vedie, na účely zabezpečenia identifikácie a autentifikácie s použitím autentifikačného certifikátu, register autentifikačných certifikátov, ktorý je informačným systémom verejnej správy.3)
(3)
Správca komunikačnej časti autentifikačného modulu eviduje v registri autentifikačných certifikátov o autentifikačnom certifikáte
a)
údaje potrebné na vykonanie identifikácie a autentifikácie s jeho použitím, a to počas celej doby jeho platnosti a vo vzťahu k všetkým účelom a informačným systémom, pre ktoré má byť používaný,
b)
identifikáciu aplikačného rozhrania podľa § 25 ods. 7, údaje o programovom prostriedku, ktorý má byť na prístup k nemu používaný, údaje o prevádzkovateľovi programového prostriedku a identifikátor osoby každého, v mene koho je prevádzkovateľ programového prostriedku oprávnený konať, ak má byť autentifikačný certifikát používaný na autentifikáciu na účely podľa odseku 1 prostredníctvom aplikačného rozhrania podľa § 25 ods. 7.
(4)
Autentifikačný certifikát do registra autentifikačných certifikátov zapíše a zápis zruší správca komunikačnej časti autentifikačného modulu na žiadosť toho, komu bol autentifikačný certifikát vydaný. Správca komunikačnej časti autentifikačného modulu môže zrušiť zápis autentifikačného certifikátu v registri autentifikačných certifikátov aj bez žiadosti, ak vznikne možnosť alebo riziko jeho zneužitia; o tom je povinný osobu, ktorej bol vydaný, bezodkladne upovedomiť.
(5)
Úspešnú autentifikáciu autentifikačným certifikátom je možné vykonať, len ak je autentifikačný certifikát v registri autentifikačných certifikátov zapísaný a neuplynula doba jeho platnosti.“.
32.
§ 22aa a 22b sa vrátane nadpisu § 22aa vypúšťajú.
33.
V § 23 ods. 1 písmeno b) znie:
„b)
kvalifikovaným elektronickým podpisom,17) ktorého kvalifikovaný certifikát obsahuje minimálny súbor osobných identifikačných údajov reprezentujúcich jedinečným spôsobom fyzickú osobu podľa osobitného predpisu,20aa) a ktorý zahrnul do autorizácie aj kvalifikovanú elektronickú časovú pečiatku,19) ktorá určuje dátum a čas, po ktorom nastala autorizácia, ak je podľa osobitného predpisu náležitosťou podania vlastnoručný podpis, ktorý musí byť úradne osvedčený.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 20aa znie:
„20aa) Bod 1 prílohy vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2015/1501 z 8. septembra 2015 o rámci interoperability podľa článku 12 ods. 8 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu (Ú. v. EÚ L 235, 9. 9. 2015) v platnom znení.“.
34.
V § 23 odsek 3 znie:
„(3)
Ak tento zákon alebo osobitný predpis20b) vyžaduje autorizáciu konkrétnou osobou alebo osobou v konkrétnom postavení, orgán verejnej moci na autorizáciu použije kvalifikovaný elektronický podpis17) vyhotovený s použitím mandátneho certifikátu,20) ku ktorému sa pripojí kvalifikovaná elektronická časová pečiatka.19) Ak tento zákon alebo osobitný predpis20c) ustanovuje len povinnosť autorizácie bez označenia konkrétnej osoby alebo osoby v konkrétnom postavení, alebo autorizujúcu osobu označuje len všeobecne ako oprávnenú osobu, orgán verejnej moci na autorizáciu použije kvalifikovaný elektronický podpis17) vyhotovený s použitím mandátneho certifikátu20) alebo kvalifikovanú elektronickú pečať,18) ku ktorým sa pripojí kvalifikovaná elektronická časová pečiatka.19) Ak orgán verejnej moci vydáva elektronický úradný dokument, o ktorom vie, že je určený na použitie do zahraničia, alebo ak o to z dôvodu použitia v zahraničí požiada osoba, ktorej sa takýto dokument vydáva, orgán verejnej moci na autorizáciu použije kvalifikovaný elektronický podpis17) vyhotovený s použitím mandátneho certifikátu,20) ku ktorému sa pripojí kvalifikovaná elektronická pečať18) a kvalifikovaná elektronická časová pečiatka.19)“.
35.
V § 23 ods. 4 písm. b) sa za slovo „autorizáciu,“ vkladajú slová „zodpovedá najmenej úrovni zabezpečenia „vysoká“ podľa osobitného predpisu20a) a“.
36.
V § 23 ods. 6 sa slová „[§ 49 písm. h)]“ nahrádzajú slovami „[§ 49 ods. 1 písm. h)]“.
37.
§ 23 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:
„(8)
Ak orgán verejnej moci prijme elektronické podanie, ktoré je autorizované kvalifikovaným elektronickým podpisom17) alebo kvalifikovanou elektronickou pečaťou,18) ku ktorým nie je pripojená kvalifikovaná elektronická časová pečiatka,19) orgán verejnej moci pripojí k nim kvalifikovanú elektronickú časovú pečiatku, ktorá zahŕňa objekt autorizácie.“.
38.
§ 25 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:
„(7)
Správca ústredného portálu a správca špecializovaného portálu vytvoria verejne dostupné aplikačné rozhranie na vytvorenie a podanie elektronického podania automatizovaným spôsobom, a to pre všetky prípady, v ktorých umožňujú vytvorenie a podanie elektronického podania prostredníctvom používateľského rozhrania; to platí aj pre doplnkové služby na vytváranie elektronického podania prostredníctvom používateľského rozhrania, ak ich správca ústredného portálu alebo správca špecializovaného portálu vytvára. Správca modulu procesnej integrácie a integrácie údajov sprístupňuje v tomto module všetky programové rozhrania podľa prvej vety, na čo mu správcovia podľa prvej vety poskytnú súčinnosť.“.
39.
V § 28 ods. 3 sa slová „musí byť neoddeliteľne spojený s elektronickým úradným dokumentom, ktorého sa tieto právne skutočnosti týkajú, a to tak, že oba tieto elektronické úradné dokumenty sú spoločne autorizované“ nahrádzajú slovami „musí obsahovať jednoznačnú identifikáciu elektronického úradného dokumentu, ktorého sa tieto právne skutočnosti týkajú, alebo s ním musí byť neoddeliteľne spojený tak, že sú oba tieto elektronické úradné dokumenty spoločne autorizované“ a na konci sa pripája táto veta: „Ak elektronický úradný dokument podľa § 3 písm. k) tretieho bodu nie je spojený s elektronickým úradným dokumentom, ku ktorému sa preukazované právne skutočnosti viažu, spoločnou autorizáciou, orgán verejnej moci je povinný pri doručovaní elektronického úradného dokumentu podľa § 3 písm. k) tretieho bodu v jednej elektronickej úradnej správe doručiť aj elektronický úradný dokument, ku ktorému sa preukazované právne skutočnosti viažu.“.
40.
V § 31a ods. 6 sa na konci pripája táto veta: „Ak poštový podnik zistí, že informácia o výsledku doručenia nie je úplná alebo správna, bezodkladne ju zruší, doplní alebo opraví; ustanovenia druhej a tretej vety sa použijú rovnako.“.
41.
V § 31a ods. 12 sa slová „listinnej podoby elektronického úradného dokumentu a jeho doručenie adresátovi v listinnej podobe“ nahrádzajú slovami „listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu a jeho doručenie adresátovi“.
42.
V § 33 odsek 4 znie:
„(4)
Ak osobitný predpis umožňuje vylúčiť účinky náhradného doručenia a zároveň neustanovuje iný postup na rozhodovanie o neúčinnosti elektronického doručenia, orgán verejnej moci
a)
môže začať konanie o neúčinnosti elektronického doručenia aj bez návrhu, ak je podľa obsahu spisu zrejmé, že adresát sa nemohol s obsahom elektronickej úradnej správy v úložnej lehote oboznámiť,
b)
začne konanie o neúčinnosti elektronického doručenia aj bez návrhu, ak mu správca modulu elektronických schránok oznámi, že z technických dôvodov, ktoré nenastali na strane adresáta, nebolo možné elektronické úradné správy uložené v elektronickej schránke prevziať; ustanovenia odsekov 2 a 3 sa na oznámenie použijú primerane a správca modulu elektronických schránok v oznámení uvedie okolnosti znemožňujúce prístup k uloženým správam a ich trvanie.“.
43.
V § 35 sa odsek 3 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e)
Slovenský pozemkový fond, ak ide o zaručenú konverziu dokumentov pre vlastnú potrebu na účely výkonu jeho činnosti podľa osobitných predpisov.21b)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 21b znie:
„21b) Zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov.
Zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov.“.
44.
§ 37 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Vzor osvedčovacej doložky ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá úrad podpredsedu vlády.“.
45.
§ 39 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Orgán verejnej moci, ktorý použije novovzniknutý dokument zo zaručenej konverzie na účely výkonu verejnej moci, je povinný overiť súlad údajov uvedených v osvedčovacej doložke s údajmi v centrálnej evidencii záznamov o vykonaní zaručenej konverzie; to neplatí, ak ide o novovzniknutý dokument zo zaručenej konverzie, ktorú vykonal tento orgán verejnej moci.“.
46.
V § 39 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Ak sa zaručená konverzia vykonáva automatizovaným spôsobom, činnosti, ktoré sa inak vykonávajú manuálne, najmä posúdenie bezpečnostných prvkov pôvodného dokumentu, je možné vykonať automatizovane technickými prostriedkami alebo programovými prostriedkami, ak je znalcom alebo znaleckým ústavom v odvetví bezpečnosti a ochrany informačných systémov osvedčené, že zvolené prostriedky a postup ich použitia umožňujú dodržať podmienky výkonu zaručenej konverzie a sú zabezpečené proti zneužitiu; ustanovenia prvej vety tým nie sú dotknuté.“.
47.
V § 39 ods. 9 sa slová „odmeny a hotových výdavkov s ňou spojených v sume podľa sadzobníka úhrad za zaručenú konverziu“ nahrádzajú slovami „sumy určenej v sadzobníku úhrad za vykonanie zaručenej konverzie“ a slová „Orgán verejnej moci vykonáva zaručenú konverziu“ sa nahrádzajú slovami „Orgán verejnej moci zabezpečí vykonanie zaručenej konverzie“.
48.
V § 39 ods. 10 sa slová „vykonať zaručenú konverziu“ nahrádzajú slovami „zabezpečiť vykonanie zaručenej konverzie“.
49.
V § 40 písm. d) sa vypúšťajú slová „akreditovaný platiteľ alebo“ a za slovo „na“ sa vkladá slovo „platobný“.
50.
V § 40 písm. e), § 42 ods. 2 písm. a) a § 43 ods. 2 a 8 sa slovo „účtu“ nahrádza slovami „platobného účtu“.
51.
V § 40 písm. f) sa vypúšťajú slová „akreditovaného platiteľa alebo“ a slovo „ktorých“ sa nahrádza slovom „ktorého“.
52.
V § 41 sa vypúšťajú slová „alebo prostredníctvom akreditovaného platiteľa“.
53.
V § 42 ods. 2 úvodnej vete sa slová „príkaz na úhradu vytvorí“ nahrádzajú slovami „vytvorenie príkazu na úhradu zabezpečí“.
54.
§ 44 vrátane nadpisu znie:
㤠44
Povinnosti správcu komunikačnej časti platobného modulu, správcu administratívnej časti platobného modulu a orgánu verejnej moci, ktorého sa úhrada týka
(1)
Správca komunikačnej časti platobného modulu a správca administratívnej časti platobného modulu, každý v rozsahu pôsobnosti k časti platobného modulu, ktorej sú správcom, sú povinní v rámci funkcionality platobného modulu
a)
poskytnúť poplatníkovi vždy pred autorizáciou úhrady informáciu o nákladoch spojených s vykonaním úhrady, ktoré znáša poplatník, ak sú známe,
b)
sprístupniť v platobnom module všetky podporované spôsoby vykonania úhrady,
c)
umožniť v rámci jednotlivých podporovaných spôsobov vykonania úhrady poplatníkovi zadať všetky informácie a vykonať všetky úkony, ktoré sú na vykonanie úhrady potrebné,
d)
zabezpečiť vedenie evidencie prijatých informácií od integrovaného obslužného miesta podľa tejto časti a odoslaných informácií o úhrade, a to počas piatich rokov odo dňa prijatia informácie a odoslania informácie o úhrade,
e)
umožniť prevádzkovateľom integrovaného obslužného miesta a orgánu verejnej moci, ktorého sa úhrada týka, integrovať ich informačné systémy a iné prostriedky potrebné na výkon činnosti podľa tejto časti na zverejnené komunikačné rozhranie platobného modulu a poskytnúť im nevyhnutnú súčinnosť.
(2)
Správca komunikačnej časti platobného modulu zverejňuje na ústrednom portáli komunikačné rozhranie platobného modulu na účely integrácie informačných systémov.
(3)
Orgán verejnej moci, ktorého sa úhrada týka, je povinný viesť evidenciu prijatých informácií o úhrade; to neplatí, ak orgánu verejnej moci, ktorý je zapojený do centrálneho systému evidencie poplatkov, vedie evidenciu prijatých informácií o úhrade ministerstvo financií podľa osobitných predpisov.24)
(4)
Správca komunikačnej časti platobného modulu a správca administratívnej časti platobného modulu sú povinní poskytnúť orgánu verejnej moci, ktorého sa úhrada týka, a prevádzkovateľovi integrovaného obslužného miesta nevyhnutnú súčinnosť na účely plnenia ich povinností podľa tejto časti.
(5)
Orgány verejnej moci sú povinné oznámiť správcovi administratívnej časti platobného modulu identifikáciu platobného účtu, na ktorom prijímajú úhrady podľa tejto časti, najneskôr v deň zriadenia tohto platobného účtu; táto povinnosť sa obdobne vzťahuje aj na informáciu o zmene či zrušení takéhoto platobného účtu. Ak orgán verejnej moci, ktorý spoplatnené konanie alebo úkon vykonáva, je odlišný od príjemcu úhrady, sú oba tieto orgány povinné túto skutočnosť spolu s identifikáciou konania alebo úkonu oznámiť správcovi administratívnej časti platobného modulu; táto povinnosť sa obdobne vzťahuje aj na informáciu o zmene takejto skutočnosti.
(6)
Orgány verejnej moci sú povinné poskytnúť správcovi komunikačnej časti platobného modulu potrebné informácie a súčinnosť pri určovaní výšky úhrad na účely vytvárania príkazu na úhradu.
(7)
Prevádzkovateľ integrovaného obslužného miesta môže vykonať hromadnú úhradu len vtedy, ak uzatvoril písomnú dohodu o hromadných úhradách so správcom administratívnej časti platobného modulu. Dohoda podľa prvej vety musí byť v druhovo rovnakých prípadoch rovnaká s každým prevádzkovateľom integrovaného obslužného miesta a musí obsahovať aj povinnosť prevádzkovateľa integrovaného obslužného miesta vytvárať a poskytovať informácie na účely evidencie a identifikácie hromadných úhrad. Informácie podľa predchádzajúcej vety sa poskytujú spôsobom, ktorý umožní identifikáciu výšky v spojení s úhradou, ktorej sa výška týka, a s identifikáciou poplatníka, orgánu verejnej moci, ktorý spoplatnené konanie alebo úkon vykonáva, a identifikáciu právneho titulu, na základe ktorého sa úhrada vykonáva.
(8)
Orgán verejnej moci a prevádzkovateľ integrovaného obslužného miesta sú oprávnení na účely plnenia povinností podľa tejto časti spracúvať osobné údaje poplatníka, najmä identifikátor osoby poplatníka, v rozsahu nevyhnutnom na dosiahnutie tohto účelu a na nevyhnutnú dobu.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 24 znie:
„24) § 15a ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. v znení zákona č. 342/2016 Z. z.
§ 15a ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
55.
§ 45 až 48 sa vrátane nadpisov, nadpisu nad § 45 a poznámok pod čiarou k odkazom 25 až 27a vypúšťajú.
56.
Doterajší text § 49 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2)
Pri používaní hodnôt údajov, zápise, zmene, výmaze a poskytovaní zdrojového údaja, oprave hodnôt údajov a pri stotožnení údajov je na účely medzisystémovej identifikácie subjektu evidencie, ktorým je cudzinec bez pobytu na území Slovenskej republiky, možné použiť sadu znakov podľa osobitného predpisu.25)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 25 znie:
„25) § 23b ods. 4 zákona č. 253/1998 Z. z. v znení zákona č. 211/2019 Z. z.“.
57.
V § 55 ods. 2 prvej vete sa slová „formou elektronického odpisu.21)“ nahrádzajú slovami „prostredníctvom modulu procesnej integrácie a integrácie údajov alebo formou elektronického odpisu,21) ak sú poskytované iným prostriedkom elektronickej komunikácie.“.
58.
V § 56 ods. 1 sa vypúšťa písmeno a).
Doterajšie písmená b) až h) sa označujú ako písmená a) až g).
59.
V § 56 ods. 1 písm. g) sa slová „a) až g)“ nahrádzajú slovami „a) až f)“.
60.
V § 56 ods. 4 sa vypúšťajú slová „jedného roka odo dňa zistenia porušenia povinnosti, najneskôr však do“.
61.
V § 59 ods. 1 písm. i) sa slová „podľa § 22aa“ nahrádzajú slovami „podľa § 22a“ a slová „podľa § 22b ods. 3“ sa nahrádzajú slovami „podľa § 22a ods. 4“.
62.
V § 59 ods. 1 písm. j) sa za slovo „rovnopisu“ vkladajú slová „a formáty elektronických dokumentov príloh, z ktorých je možné vyhotoviť rovnopis“.
63.
V § 59 ods. 1 písm. k) tretí bod znie:
„3.
vzor osvedčovacej doložky a podrobnosti o spôsobe jej vyhotovenia,“.
64.
V § 59 ods. 2 písm. c) sa slová „podľa § 22 ods. 5 a 6“ nahrádzajú slovami „podľa § 22 ods. 4 a 5“.
65.
V § 60f ods. 5 sa slovo „2019“ nahrádza slovom „2022“.
66.
Za § 60g sa vkladajú § 60h a 60i, ktoré vrátane nadpisov znejú:
㤠60h
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. augusta 2019
(1)
Orgán verejnej moci je povinný plniť povinnosť podľa § 6 ods. 3 písm. c) najneskôr od 1. januára 2020.
(2)
Správca modulu elektronických schránok umožní zriaďovanie elektronických schránok pre maloletých najneskôr od 1. januára 2020.
(3)
Správca komunikačnej časti autentifikačného modulu zriadi evidenciu podľa § 22a ods. 3 písm. b) najneskôr do 1. júla 2020.
(4)
Orgán verejnej moci je povinný vykonávať autorizáciu spôsobom podľa § 23 ods. 3 poslednej vety najneskôr od 1. septembra 2019 a plniť povinnosť podľa § 23 ods. 8 najneskôr od 1. júla 2020.
(5)
Povinnosť overiť súlad údajov uvedených v osvedčovacej doložke s údajmi v centrálnej evidencii záznamov o vykonanej zaručenej konverzii podľa § 39 ods. 1 sa uplatňuje na novovzniknuté dokumenty zo zaručenej konverzie vykonanej po zriadení centrálnej evidencie záznamov o vykonaní zaručenej konverzie podľa § 60d ods. 1.
(6)
Úrad podpredsedu vlády zriadi centrálnu evidenciu záznamov o vykonanej zaručenej konverzii a začne prideľovať osobám vykonávajúcim konverziu evidenčné číslo záznamu o vykonanej zaručenej konverzii podľa § 39 ods. 6 najneskôr 1. decembra 2019; o zriadení centrálnej evidencie záznamov o vykonanej zaručenej konverzii a prideľovaní evidenčného čísla záznamu o vykonanej zaručenej konverzii informuje úrad podpredsedu vlády na svojom webovom sídle a na ústrednom portáli. Do dňa nasledujúceho po dni zriadenia centrálnej evidencie záznamov o vykonanej zaručenej konverzii nie je osoba vykonávajúca konverziu povinná postupovať podľa § 36 ods. 5 a Notárska komora Slovenskej republiky nie je povinná postupovať podľa § 39 ods. 6.
(7)
Osoba vykonávajúca konverziu je povinná zaslať úradu podpredsedu vlády údaje z evidencie záznamov o vykonanej zaručenej konverzii za obdobie odo dňa vykonania prvej zaručenej konverzie do dňa nasledujúceho po dni zriadenia centrálnej evidencie záznamov o vykonanej zaručenej konverzii.
§ 60i
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júla 2020
Ak ide o aplikačné rozhranie pre vytvorenie a podanie elektronického podania automatizovaným spôsobom podľa § 25 ods. 7 pre prípady, v ktorých bolo do 31. júla 2019 možné vytvorenie a podanie elektronického podania prostredníctvom používateľského rozhrania, správca ústredného portálu, správca špecializovaného portálu a správca modulu procesnej integrácie a integrácie údajov sú povinní splniť povinnosti podľa § 25 ods. 7 najneskôr do 1. júla 2022.“.
Čl. II
Zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 293/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 187/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákona č. 80/1998 Z. z., zákona č. 256/2001 Z. z., zákona č. 420/2002 Z. z., zákona č. 518/2003 Z. z., zákona č. 217/2004 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 549/2004 Z. z., zákona č. 571/2007 Z. z., zákona č. 285/2008 Z. z., zákona č. 66/2009 Z. z., zákona č. 499/2009 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 139/2010 Z. z., zákona č. 559/2010 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 145/2013 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 115/2014 Z. z., zákona č. 363/2014 Z. z., zákona č. 122/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 153/2017 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z. a zákona č. 119/2019 Z. z. sa dopĺňa takto:
Za § 34c sa vkladajú § 34d a 34e, ktoré znejú:
㤠34d
(1)
Pozemkový fond na účely výkonu svojej činnosti podľa tohto zákona a osobitných predpisov21a) vykonáva jednotlivé úkony voči orgánom verejnej moci, právnickým osobám a podnikateľom elektronicky v rozsahu podľa osobitného predpisu.23ra) Na účely podľa prvej vety pozemkový fond doručuje elektronické dokumenty do elektronickej schránky;23rb) na elektronické doručovanie sa použijú ustanovenia osobitného predpisu.23rc)
(2)
Právnické osoby a podnikatelia sú povinní vykonávať voči pozemkovému fondu úkony a doručujú mu písomnosti elektronicky do elektronickej schránky23rb) pozemkového fondu; na elektronické doručovanie sa použijú ustanovenia osobitného predpisu.23rc) Ak na konkrétne úkony a písomnosti pozemkový fond určí elektronický formulár a zverejní ho na svojom webovom sídle, právnická osoba a podnikateľ na tieto úkony a písomnosti použijú určený elektronický formulár.
§ 34e
(1)
Ak je na účely výkonu činnosti pozemkového fondu potrebné získavať alebo použiť dokumenty alebo údaje vrátane osobných údajov a referenčných údajov23rd) alebo preukázať skutočnosti, je správca alebo prevádzkovateľ informačného systému registra právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci,23re) správca alebo prevádzkovateľ registra fyzických osôb,23rf) správca alebo prevádzkovateľ informačného systému katastra nehnuteľností23rg) a správca iného informačného systému verejnej správy povinný takéto dokumenty, údaje alebo skutočnosti bezodplatne a bezodkladne poskytnúť pozemkovému fondu v rozsahu nevyhnutnom na plnenie jeho úloh, a to aj automatizovaným spôsobom a bez súhlasu dotknutých osôb. Ak sú dokumenty, údaje alebo skutočnosti podľa prvej vety predmetom bankového tajomstva, daňového tajomstva, poštového tajomstva, telekomunikačného tajomstva alebo iného tajomstva alebo povinnosti mlčanlivosti podľa osobitných predpisov, poskytnú sa len, ak je udelený súhlas osoby, ktorá je podľa osobitných predpisov takýto súhlas oprávnená dať; to neplatí, ak sa podľa osobitných predpisov na ich poskytnutie súhlas nevyžaduje.
(2)
Dokumenty, údaje a skutočnosti podľa odseku 1 sa pozemkovému fondu poskytujú najmä prostredníctvom modulu procesnej integrácie a integrácie údajov23rh) a spôsobom podľa osobitného predpisu.23ri) Na účely podľa prvej vety je správca modulu procesnej integrácie a integrácie údajov povinný poskytnúť pozemkovému fondu potrebnú súčinnosť.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 23ra až 23ri znejú:
„23ra) § 17 ods. 1 a 4 zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení zákona č. 211/2019 Z. z.
23rb) § 3 písm. l) zákona č. 305/2013 Z. z.
23rc) § 29 až 34 zákona č. 305/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.
23rd) § 49 ods. 1 písm. d) zákona č. 305/2013 Z. z. v znení zákona č. 211/2019 Z. z.
23re) § 7 ods. 1 zákona č. 272/2015 Z. z. o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 52/2018 Z. z.
23rf) § 23a ods. 2 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
23rg) § 20 písm. a) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. v znení zákona č. 600/2008 Z. z.
23rh) § 10 ods. 11 zákona č. 305/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.
23ri) § 55 zákona č. 305/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
Čl. III
Zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 89/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 150/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 85/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 232/1995 Z. z., zákona č. 12/1998 Z. z., zákona č. 457/2000 Z. z., zákona č. 162/2001 Z. z., zákona č. 418/2002 Z. z., zákona č. 531/2003 Z. z., zákona č. 215/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 420/2004 Z. z., zákona č. 432/2004 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 621/2005 Z. z., zákona č. 24/2007 Z. z., zákona č. 273/2007 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 511/2007 Z. z., zákona č. 264/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 71/2009 Z. z., zákona č. 503/2009 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 381/2011 Z. z., zákona č. 286/2012 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 297/2012 Z. z., zákona č. 64/2013 Z. z., zákona č. 125/2013 Z. z., zákona č. 347/2013 Z. z., zákona č. 357/2013 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 87/2015 Z. z., zákona č. 253/2015 Z. z., zákona č. 267/2015 Z. z., zákona č. 273/2015 Z. z., zákona č. 390/2015 Z. z., zákona č. 402/2015 Z. z., zákona č. 438/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 307/2016 Z. z., zákona č. 342/2016 Z. z., zákona č. 2/2017 Z. z., zákona č. 54/2017 Z. z., zákona č. 141/2017 Z. z., zákona č. 152/2017 Z. z., zákona č. 238/2017 Z. z., zákona č. 52/2018 Z. z. a zákona č. 345/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 9 ods. 1 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak sa poplatok platí prostredníctvom platobnej brány Štátnej pokladnice,5ab) platí sa na príjmový účet vedený v Štátnej pokladnici.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 5ab znie:
„5ab) § § 6 ods. 10 zákona č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 211/2019 Z. z.“.
2.
V § 9 ods. 2 sa slová „akreditovaného platiteľa,5ab)“ nahrádzajú slovami „platobnej brány Štátnej pokladnice,5ab)“.
3.
V nadpise § 11b sa vypúšťajú slová „alebo akreditovaného platiteľa“.
4.
V § 11b ods. 1 a 2 sa vypúšťajú slová „akreditovaného platiteľa5ab) alebo“.
5.
V sadzobníku súdnych poplatkov sa za položku 24aa vkladá položka 24ab, ktorá znie:
„Položka 24ab
Vyhotovenie viacjazyčného štandardného formulára podľa osobitného predpisu ..............................5 eur
Poznámka:
Osobitným predpisom sa rozumie nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1191 zo 6. júla 2016 o podporovaní voľného pohybu občanov prostredníctvom zjednodušenia požiadaviek na predkladanie určitých verejných listín v Európskej únii a o zmene nariadenia (EÚ) č. 1024/2012 (U. v. EÚ L 200, 26. 7. 2016).“.
Čl. IV
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 224/1996 Z. z., zákona č. 70/1997 Z. z., zákona č. 1/1998 Z. z., zákona č. 232/1999 Z. z., zákona č. 3/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 211/2000 Z. z., zákona č. 468/2000 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 96/2002 Z. z., zákona č. 118/2002 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 237/2002 Z. z., zákona č. 418/2002 Z. z., zákona č. 457/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 477/2002 Z. z., zákona č. 480/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 217/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 450/2003 Z. z., zákona č. 469/2003 Z. z., zákona č. 583/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 199/2004 Z. z., zákona č. 204/2004 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 434/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 541/2004 Z. z., zákona č. 572/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 581/2004 Z. z., zákona č. 633/2004 Z. z., zákona č. 653/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 5/2005 Z. z., zákona č. 8/2005 Z. z., zákona č. 15/2005 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 308/2005 Z. z., zákona č. 331/2005 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 342/2005 Z. z., zákona č. 468/2005 Z. z., zákona č. 473/2005 Z. z., zákona č. 491/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 558/2005 Z. z., zákona č. 572/2005 Z. z., zákona č. 573/2005 Z. z., zákona č. 610/2005 Z. z., zákona č. 14/2006 Z. z., zákona č. 15/2006 Z. z., zákona č. 24/2006 Z. z., zákona č. 117/2006 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z., zákona č. 126/2006 Z. z., zákona č. 224/2006 Z. z., zákona č. 342/2006 Z. z., zákona č. 672/2006 Z. z., zákona č. 693/2006 Z. z., zákona č. 21/2007 Z. z., zákona č. 43/2007 Z. z., zákona č. 95/2007 Z. z., zákona č. 193/2007 Z. z., zákona č. 220/2007 Z. z., zákona č. 279/2007 Z. z., zákona č. 295/2007 Z. z., zákona č. 309/2007 Z. z., zákona č. 342/2007 Z. z., zákona č. 343/2007 Z. z., zákona č. 344/2007 Z. z., zákona č. 355/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 359/2007 Z. z., zákona č. 460/2007 Z. z., zákona č. 517/2007 Z. z., zákona č. 537/2007 Z. z., zákona č. 548/2007 Z. z., zákona č. 571/2007 Z. z., zákona č. 577/2007 Z. z., zákona č. 647/2007 Z. z., zákona č. 661/2007 Z. z., zákona č. 92/2008 Z. z., zákona č. 112/2008 Z. z., zákona č. 167/2008 Z. z., zákona č. 214/2008 Z. z., zákona č. 264/2008 Z. z., zákona č. 405/2008 Z. z., zákona č. 408/2008 Z. z., zákona č. 451/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 495/2008 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 8/2009 Z. z., zákona č. 45/2009 Z. z., zákona č. 188/2009 Z. z., zákona č. 191/2009 Z. z., zákona č. 274/2009 Z. z., zákona č. 292/2009 Z. z., zákona č. 304/2009 Z. z., zákona č. 305/2009 Z. z., zákona č. 307/2009 Z. z., zákona č. 465/2009 Z. z., zákona č. 478/2009 Z. z., zákona č. 513/2009 Z. z., zákona č. 568/2009 Z. z., zákona č. 570/2009 Z. z., zákona č. 594/2009 Z. z., zákona č. 67/2010 Z. z., zákona č. 92/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 144/2010 Z. z., zákona č. 514/2010 Z. z., zákona č. 556/2010 Z. z., zákona č. 39/2011 Z. z., zákona č. 119/2011 Z. z., zákona č. 200/2011 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 254/2011 Z. z., zákona č. 256/2011 Z. z., zákona č. 258/2011 Z. z., zákona č. 324/2011 Z. z., zákona č. 342/2011 Z. z., zákona č. 363/2011 Z. z., zákona č. 381/2011 Z. z., zákona č. 392/2011 Z. z., zákona č. 404/2011 Z. z., zákona č. 405/2011 Z. z., zákona č. 409/2011 Z. z., zákona č. 519/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 49/2012 Z. z., zákona č. 96/2012 Z. z., zákona č. 251/2012 Z. z., zákona č. 286/2012 Z. z., zákona č. 336/2012 Z. z., zákona č. 339/2012 Z. z., zákona č. 351/2012 Z. z., zákona č. 439/2012 Z. z., zákona č. 447/2012 Z. z., zákona č. 459/2012 Z. z., zákona č. 8/2013 Z. z., zákona č. 39/2013 Z. z., zákona č. 40/2013 Z. z., zákona č. 72/2013 Z. z., zákona č. 75/2013 Z. z., zákona č. 94/2013 Z. z., zákona č. 96/2013 Z. z., zákona č. 122/2013 Z. z., zákona č. 144/2013 Z. z., zákona č. 154/2013 Z. z., zákona č. 213/2013 Z. z., zákona č. 311/2013 Z. z., zákona č. 319/2013 Z. z., zákona č. 347/2013 Z. z., zákona č. 387/2013 Z. z., zákona č. 388/2013 Z. z., zákona č. 474/2013 Z. z., zákona č. 506/2013 Z. z., zákona č. 35/2014 Z. z., zákona č. 58/2014 Z. z., zákona č. 84/2014 Z. z., zákona č. 152/2014 Z. z., zákona č. 162/2014 Z. z., zákona č. 182/2014 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 262/2014 Z. z., zákona č. 293/2014 Z. z., zákona č. 335/2014 Z. z., zákona č. 399/2014 Z. z., zákona č. 40/2015 Z. z., zákona č. 79/2015 Z. z., zákona č. 120/2015 Z. z., zákona č. 128/2015 Z. z., zákona č. 129/2015 Z. z., zákona č. 247/2015 Z. z., zákona č. 253/2015 Z. z., zákona č. 259/2015 Z. z., zákona č. 262/2015 Z. z., zákona č. 273/2015 Z. z., zákona č. 387/2015 Z. z., zákona č. 403/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 272/2016 Z. z., zákona č. 342/2016 Z. z., zákona č. 386/2016 Z. z., zákona č. 51/2017 Z. z., zákona č. 238/2017 Z. z., zákona č. 242/2017 Z. z., zákona č. 276/2017 Z. z., zákona č. 292/2017 Z. z., zákona č. 293/2017 Z. z., zákona č. 336/2017 Z. z., zákona č. 17/2018 Z. z., zákona č. 18/2018 Z. z., zákona č. 49/2018 Z. z., zákona č. 52/2018 Z. z., zákona č. 56/2018 Z. z., zákona č. 87/2018 Z. z., zákona č. 106/2018 Z. z., zákona č. 108/2018 Z. z., zákona č. 110/2018 Z. z., zákona č. 156/2018 Z. z., zákona č. 157/2018 Z. z., zákona č. 212/2018 Z. z., zákona č. 215/2018 Z. z., zákona č. 284/2018 Z. z., zákona č. 312/2018 Z. z., zákona č. 346/2018 Z. z., zákona č. 9/2019 Z. z., zákona č. 30/2019 Z. z., zákona č. 150/2019 Z. z., zákona č. 156/2019 Z. z. a zákona č. 158/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 sa za slovo „inštitúcií“ vkladá čiarka a slová „a DataCentra“ sa nahrádzajú slovami „DataCentra a správcu informačného systému dátového centra obcí1ab)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1ab znie:
„1ab) § 9a ods. 1 zákona č. 305/2013 Z. z. v znení zákona č. 273/2015 Z. z.“.
2.
V § 7 ods. 1 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak sa poplatok platí prostredníctvom platobnej brány Štátnej pokladnice,6) platí sa na príjmový účet vedený v Štátnej pokladnici.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 6 znie:
„6) § 6 ods. 10 zákona č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 211/2019 Z. z.“.
3.
V § 7 ods. 2, 4 a 5 sa slová „integrovaného obslužného miesta alebo akreditovaného platiteľa podľa osobitného predpisu.6ab)“ nahrádzajú slovami „integrovaného obslužného miesta6ab) alebo platobnej brány Štátnej pokladnice.6)“.
4.
V § 7 ods. 11 a § 12 ods. 2 sa vypúšťajú slová „alebo akreditovaného platiteľa“.
5.
§ 10 sa dopĺňa odsekmi 14 a 15, ktoré znejú:
„(14)
Poplatok alebo preplatok, ktorý neprevyšuje 1,70 eura a ktorý nemožno podľa odseku 9 prvej vety vrátiť, je príjmom podľa § 17 ods. 1.
(15)
Ak zanikol nárok na vrátenie poplatku alebo preplatku podľa odseku 11, tento poplatok alebo preplatok je príjmom podľa § 17 ods. 1.“.
6.
Poznámka pod čiarou k odkazu 7c znie:
„7c) § 20 až 27 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 372/2018 Z. z.“.
7.
Za § 19l sa vkladá § 19m, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠19m
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. augusta 2019
(1)
Ustanovenie § 10 ods. 14 v znení účinnom od 1. augusta 2019 sa použije aj na poplatok a preplatok, ktorý nemožno vrátiť podľa § 10 ods. 9 prvej vety v znení účinnom do 31. júla 2019.
(2)
Ustanovenie § 10 ods. 15 v znení účinnom od 1. augusta 2019 sa použije aj na poplatok a preplatok, pri ktorom zanikol nárok na vrátenie podľa § 10 ods. 11 v znení účinnom do 31. júla 2019.“.
Čl. V
Zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 369/1999 Z. z., zákona č. 441/2001 Z. z., zákona č. 660/2002 Z. z., zákona č. 174/2004 Z. z., zákona č. 215/2004 Z. z., zákona č. 454/2004 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 224/2006 Z. z., zákona č. 335/2007 Z. z., zákona č. 216/2008 Z. z., zákona č. 49/2012 Z. z., zákona č. 190/2013 Z. z., zákona č. 335/2014 Z. z., zákona č. 125/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 254/2016 Z. z. a zákona č. 177/2018 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.
V § 23a ods. 2 sa za slová „stálym rozhodcovským súdom,8aa)“ vkladajú slová „banke a pobočke zahraničnej banky,8ab) centrálnemu depozitárovi cenných papierov,8ac) poštovému podniku,8ad) podniku poskytujúcemu elektronické komunikačné siete alebo elektronické komunikačné služby,8ae)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 8ab až 8ae znejú:
„8ab) Napríklad § 89 ods. 7 a § 93a ods. 9 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 211/2019 Z. z.
8ac) § 99 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov.
8ad) § 11 ods. 5 a 6 zákona č. 324/2011 Z. z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
8ae) § 43 ods. 14 a § 56 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov.“.
2.
§ 23b sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Pre osoby podľa odseku 1 písm. d) je na účely medzisystémovej identifikácie možné určiť jedinečnú sadu znakov, ktorých spôsob tvorby určuje ministerstvo. Sada znakov podľa prvej vety je na účely medzisystémovej identifikácie identifikátorom osoby podľa osobitného zákona.8ba)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 8ba znie:
„8ba) § 3 písm. n) prvý bod zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov.“.
Čl. VI
Zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 430/2002 Z. z., zákona č. 510/2002 Z. z., zákona č. 165/2003 Z. z., zákona č. 603/2003 Z. z., zákona č. 215/2004 Z. z., zákona č. 554/2004 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 69/2005 Z. z., zákona č. 340/2005 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 214/2006 Z. z., zákona č. 644/2006 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 297/2008 Z. z., zákona č. 552/2008 Z. z., zákona č. 66/2009 Z. z., zákona č. 186/2009 Z. z., zákona č. 276/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 129/2010 Z. z., zákona č. 46/2011 Z. z., zákona č. 130/2011 Z. z., zákona č. 314/2011 Z. z., zákona č. 394/2011 Z. z., zákona č. 520/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 234/2012 Z. z., zákona č. 352/2012 Z. z., zákona č. 132/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 213/2014 Z. z., zákona č. 371/2014 Z. z., zákona č. 374/2014 Z. z., zákona č. 35/2015 Z. z., zákona č. 252/2015 Z. z., zákona č. 359/2015 Z. z., zákona č. 392/2015 Z. z., zákona č. 405/2015 Z. z., zákona č. 437/2015 Z. z., zákona č. 90/2016 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 292/2016 Z. z., zákona č. 298/2016 Z. z., zákona č. 299/2016 Z. z., zákona č. 315/2016 Z. z., zákona č. 386/2016 Z. z., zákona č. 2/2017 Z. z., zákona č. 264/2017 Z. z., zákona č. 279/2017 Z. z., zákona č. 18/2018 Z. z., zákona č. 69/2018 Z. z., zákona č. 108/2018 Z. z., zákona č. 109/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 345/2018 Z. z., zákona č. 373/2018 Z. z., zákona č. 6/2019 Z. z., zákona č. 30/2019 Z. z. a zákona č. 54/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 89 odsek 3 znie:
„(3)
Na účely odseku 2 možno totožnosť klientov preukázať
a)
dokladom totožnosti klienta podľa osobitných predpisov o dokladoch totožnosti,73) pričom prostredníctvom zariadení elektronickej komunikácie možno totožnosť klienta preukázať aj jeho dokladom totožnosti, ktorý je úradným autentifikátorom podľa osobitného predpisu;73aa) tým nie sú dotknuté ustanovenia o overení identifikácie podľa osobitného predpisu,21a)
b)
podpisom klienta, ak je tento klient osobne známy a ak je jeho podpis bez akýchkoľvek pochybností zhodný s podpisom klienta na podpisovom vzore uloženom v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, pri ktorého podpisovaní klient preukázal svoju totožnosť dokladom totožnosti,
c)
dokladom totožnosti73) zákonného zástupcu maloletého klienta, ktorý nemá doklad totožnosti, pričom prostredníctvom zariadení elektronickej komunikácie možno totožnosť zákonného zástupcu tohto maloletého klienta preukázať dokladom totožnosti, ktorý je úradným autentifikátorom podľa osobitného predpisu;73aa) pri maloletom klientovi, ktorý nemá doklad totožnosti, je však popri preukázaní totožnosti zákonného zástupcu tohto maloletého klienta potrebné aj
1.
predloženie dokladu, z ktorého je zrejmé oprávnenie zástupcu na zastupovanie maloletého klienta, a rodného listu maloletého klienta, alebo
2.
získanie preukázateľných elektronických údajov z úradnej evidencie, z ktorých je zrejmé a nepochybné oprávnenie zákonného zástupcu na zastupovanie maloletého klienta vrátane identifikačných údajov maloletého klienta,
d)
kvalifikovaným elektronickým podpisom,73ab) ak klient bol identifikovaný podľa písmena a) alebo písmena c),
e)
pri vykonávaní obchodu prostredníctvom technických zariadení osobitným identifikačným číslom alebo obdobným kódom, ktorý banka alebo pobočka zahraničnej banky pridelí klientovi, a autentifikačným údajom, ktorý banka alebo pobočka zahraničnej banky dohodne s klientom, alebo elektronickým podpisom; týmto ustanovením nie sú dotknuté ustanovenia osobitných predpisov.73ac)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 73aa až 73ac znejú:
„73aa) § 21 ods. 1 písm. a) zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov.
73ab) Čl. 3 ods. 12 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zrušení smernice 1999/93/ES (Ú. v. EÚ L 257, 28. 8. 2014) v platnom znení.
Zákon č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o dôveryhodných službách).
73ac) Napríklad delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2018/389 z 27. novembra 2017, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2366, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy pre silnú autentifikáciu zákazníka a spoločné a bezpečné otvorené komunikačné normy (Ú. v. EÚ L 69, 13. 3. 2018), zákon č. 297/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
2.
§ 89 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:
„(7)
Pri preukazovaní totožnosti klienta s použitím úradného autentifikátora73aa) podľa § 89 ods. 3 môže banka a pobočka zahraničnej banky, prostredníctvom spoločného registra bankových informácií (ďalej len „spoločný bankový register“) podľa § 92a, postupovať spôsobom ustanoveným pre identifikáciu a autentifikáciu podľa osobitného predpisu,74b) a to vrátane zisťovania a preukázania oprávnenia konať za alebo v mene inej osoby. Na účel podľa prvej vety sú správcovia častí autentifikačného modulu podľa osobitného predpisu74c) povinní poskytnúť prevádzkovateľovi spoločného bankového registra podľa § 92a súčinnosť potrebnú na zabezpečenie identifikácie a autentifikácie klienta s použitím úradného autentifikátora.73aa) Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo vnútra“) je povinné, v rozsahu údajov zapísaných v registri fyzických osôb,74d) poskytnúť banke alebo pobočke zahraničnej banky, a to aj prostredníctvom spoločného bankového registra podľa § 92a údaje o zástupcovi a maloletom klientovi na účely podľa odseku 3 písm. c) druhého bodu.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 74b až 74d znejú:
„74b) § 19 zákona č. 305/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.
74c) § 10 ods. 5 zákona č. 305/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.
74d) § 23a zákona č. 253/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
3.
V § 92a ods. 1 sa slová „spoločný register bankových informácií (ďalej len „spoločný bankový register“)“ nahrádzajú slovami „spoločný bankový register“.
4.
§ 93a sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:
„(9)
Na účely zisťovania, preverenia a kontroly identifikácie klientov a ich zástupcov, na účely uzatvárania a vykonávania obchodov s klientmi, na ďalšie účely podľa odseku 3, ako aj na účely aktualizácie už bankou a pobočkou zahraničnej banky uchovávaných údajov o klientoch a ich zástupcoch je banka a pobočka zahraničnej banky oprávnená aj bez súhlasu dotknutých osôb v rozsahu údajov zapísaných v registri fyzických osôb74d) a údajov uchovávaných v evidencii občianskych preukazov88ib) získať údaje podľa odseku 1 aj prostredníctvom spoločného bankového registra podľa § 92a. Na účel podľa prvej vety sú ministerstvo vnútra a správca komunikačnej časti autentifikačného modulu podľa osobitného predpisu74c) povinní poskytnúť banke alebo pobočke zahraničnej banky, a to aj prostredníctvom spoločného bankového registra podľa § 92a, údaje podľa odseku 1.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 88ib znie:
„88ib) § 15 zákona č. 224/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
5.
Za § 93b sa vkladá § 93c, ktorý znie:
㤠93c
Podrobnosti o spôsobe poskytovania a technické podmienky poskytovania údajov z registra fyzických osôb73d) a z evidencie občianskych preukazov88ib) podľa § 89 ods. 7 a § 93a ods. 9 upravia vzájomnou dohodou ministerstvo vnútra a prevádzkovateľ spoločného bankového registra podľa § 92a.“.
Čl. VII
Zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení zákona č. 291/2002 Z. z., zákona č. 510/2002 Z. z., zákona č. 162/2003 Z. z., zákona č. 594/2003 Z. z., zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 635/2004 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 7/2005 Z. z., zákona č. 266/2005 Z. z., zákona č. 336/2005 Z. z., zákona č. 213/2006 Z. z., zákona č. 644/2006 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 70/2008 Z. z., zákona č. 297/2008 Z. z., zákona č. 552/2008 Z. z., zákona č. 160/2009 Z. z., zákona č. 186/2009 Z. z., zákona č. 276/2009 Z. z., zákona č. 487/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 129/2010 Z. z., zákona č. 505/2010 Z. z., zákona č. 46/2011 Z. z., zákona č. 130/2011 Z. z., zákona č. 394/2011 Z. z., zákona č. 520/2011 Z. z., zákona č. 440/2012 Z. z., zákona č. 132/2013 Z. z., zákona č. 206/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 213/2014 Z. z., zákona č. 371/2014 Z. z., zákona č. 39/2015 Z. z., zákona č. 117/2015 Z. z., zákona č. 253/2015 Z. z., zákona č. 323/2015 Z. z., zákona č. 359/2015 Z. z., zákona č. 361/2015 Z. z., zákona č. 375/2015 Z. z., zákona č. 388/2015 Z. z., zákona č. 389/2015 Z. z., zákona č. 437/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 289/2016 Z. z., zákona č. 292/2016 Z. z., zákona č. 237/2017 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 373/2018 Z. z. a zákona č. 156/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 99 ods. 8 sa slová „odseku 18“ nahrádzajú slovami „odseku 23“.
2.
V § 99 ods. 11 sa vypúšťajú slová „§ 73 ods. 3 až 6 a“.
3.
V § 99 sa za odsek 11 vkladajú nové odseky 12 až 16, ktoré znejú:
„(12)
Centrálny depozitár je povinný pri poskytovaní služieb požadovať preukázanie totožnosti klienta; pri každom poskytovaní služby je klient povinný vyhovieť každej takejto žiadosti centrálneho depozitára. Poskytovanie služieb so zachovaním anonymity klienta je centrálny depozitár povinný odmietnuť.
(13)
Na účely podľa odseku 12 možno totožnosť klienta preukázať
a)
dokladom totožnosti klienta podľa osobitných predpisov o dokladoch totožnosti,89g) pričom prostredníctvom zariadení elektronickej komunikácie možno totožnosť klienta preukázať jeho dokladom totožnosti, ktorý je úradným autentifikátorom podľa osobitného predpisu,89h)
b)
podpisom klienta, ak je tento klient osobne známy a ak je jeho podpis bez akýchkoľvek pochybností zhodný s podpisom klienta na podpisovom vzore uloženom v centrálnom depozitári, pri ktorého podpisovaní klient preukázal svoju totožnosť dokladom totožnosti,
c)
dokladom totožnosti89g) zákonného zástupcu maloletého klienta, ktorý nemá doklad totožnosti, pričom prostredníctvom zariadení elektronickej komunikácie možno totožnosť zákonného zástupcu tohto maloletého klienta preukázať dokladom totožnosti, ktorý je úradným autentifikátorom podľa osobitného predpisu;89h) pri maloletom klientovi, ktorý nemá doklad totožnosti, je však popri preukázaní totožnosti zákonného zástupcu tohto maloletého klienta potrebné aj
1.
predloženie dokladu, z ktorého je zrejmé oprávnenie zástupcu na zastupovanie maloletého klienta, a rodného listu maloletého klienta, alebo
2.
získanie preukázateľných elektronických údajov z úradnej evidencie, z ktorých je zrejmé a nepochybné oprávnenie zákonného zástupcu na zastupovanie maloletého klienta vrátane identifikačných údajov maloletého klienta,
d)
kvalifikovaným elektronickým podpisom, 89i) ak klient bol identifikovaný podľa písmena a) alebo písmena c),
e)
pri poskytovaní služieb prostredníctvom technických zariadení osobitným identifikačným číslom alebo obdobným kódom, ktorý centrálny depozitár pridelí klientovi, a autentifikačným údajom, ktorý centrálny depozitár dohodne s klientom, alebo elektronickým podpisom; týmto ustanovením nie sú dotknuté ustanovenia osobitných predpisov.89j)
(14)
Pri preukazovaní totožnosti klienta s použitím úradného autentifikátora89h) podľa odseku 13 môže centrálny depozitár postupovať spôsobom ustanoveným pre identifikáciu a autentifikáciu podľa osobitného predpisu,89k) a to vrátane zisťovania a preukázania oprávnenia konať za alebo v mene inej osoby. Na účel podľa prvej vety sú správcovia častí autentifikačného modulu podľa osobitného predpisu89l) povinní poskytnúť centrálnemu depozitáru súčinnosť potrebnú na zabezpečenie identifikácie a autentifikácie klienta s použitím úradného autentifikátora.89h) Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo vnútra“) je povinné, v rozsahu údajov zapísaných v registri fyzických osôb,89m) poskytnúť centrálnemu depozitáru údaje o zástupcovi a maloletom klientovi na účely podľa odseku 13 písm. c) druhého bodu.
(15)
Na účely zisťovania, preverenia a kontroly identifikácie klientov a ich zástupcov, na účely poskytovania služieb klientom, ako aj na účely aktualizácie už centrálnym depozitárom uchovávaných údajov o klientoch a ich zástupcoch je centrálny depozitár oprávnený aj bez súhlasu dotknutých osôb v rozsahu údajov zapísaných v registri fyzických osôb89m) a údajov uchovávaných v evidencii občianskych preukazov89n) získať údaje podľa § 73a ods. 1. Na účel podľa prvej vety sú ministerstvo vnútra a správca komunikačnej časti autentifikačného modulu podľa osobitného predpisu89l) povinní poskytnúť centrálnemu depozitáru údaje podľa § 73a ods. 1.
(16)
Podrobnosti o spôsobe poskytovania a technické podmienky poskytovania údajov z registra fyzických osôb89m) a z evidencie občianskych preukazov89n) podľa odsekov 14 a 15 upravia vzájomnou dohodou ministerstvo vnútra a centrálny depozitár.“.
Doterajšie odseky 12 až 20 sa označujú ako odseky 17 až 25.
Poznámky pod čiarou k odkazom 89g až 89n znejú:
„89g) Napríklad zákon č. 224/2006 Z. z. o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 647/2007 Z. z. o cestovných dokladoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
89h) § 21 ods. 1 písm. a) zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov.
89i) Čl. 3 ods. 12 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zrušení smernice 1999/93/ES (Ú. v. EÚ L 257, 28. 8. 2014) v platnom znení.
Zákon č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o dôveryhodných službách).
89j) Napríklad delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2018/389 z 27. novembra 2017, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2366, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy pre silnú autentifikáciu zákazníka a spoločné a bezpečné otvorené komunikačné normy (Ú. v. EÚ L 69, 13. 3. 2018), zákon č. 297/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.
89k) § 19 zákona č. 305/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.
89l) § 10 ods. 5 zákona č. 305/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.
89m) § 23a zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
89n) § 15 zákona č. 224/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
4.
V § 99 ods. 23 úvodnej vete sa slová „odseku 20“ nahrádzajú slovami „odseku 25“.
Čl. VIII
Zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 386/2002 Z. z., zákona č. 428/2003 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 581/2004 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 68/2005 Z. z., zákona č. 659/2005 Z. z., zákona č. 238/2006 Z. z., zákona č. 198/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 70/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 381/2010 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 217/2012 Z. z., zákona č. 132/2013 Z. z., zákona č. 374/2014 Z. z., zákona č. 130/2015 Z. z., zákona č. 375/2015 Z. z., zákona č.125/2016 Z. z., zákona č. 243/2017 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z. a zákona č. 344/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 6 sa odsek 1 dopĺňa písmenom zc), ktoré znie:
„zc)
spravuje platobnú bránu Štátnej pokladnice.“.
2.
§ 6 sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:
„(10)
Platobnou bránou Štátnej pokladnice sa na účely tohto zákona rozumie súbor programových prostriedkov a technických prostriedkov slúžiacich na iniciáciu, vykonanie a prijatie úhrady v prospech klienta a na účet vedený v Štátnej pokladnici, najmä bezhotovostným prevodom z účtu v banke, pobočke zahraničnej banky alebo zahraničnej banky so sídlom v členskom štáte a platobnou kartou, ak je táto úhrada vykonávaná prostredníctvom webového sídla, špecializovaného portálu alebo iného obdobného miesta. Na účely používania platobnej brány Štátnej pokladnice je Štátna pokladnica oprávnená využívať funkcionality platobného modulu podľa osobitného predpisu14c) a evidencie platobných titulov verejnej správy.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 14c znie:
„14c) § 10 ods. 6 zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov.“.
3.
Za § 12 sa vkladá § 12a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠12a
Používanie platobnej brány Štátnej pokladnice
Ak klient umožňuje vykonať úhradu prostredníctvom webového sídla, špecializovaného portálu25) alebo iného obdobného miesta alebo je podľa osobitného predpisu povinný úhradu takýmto spôsobom umožniť, je povinný na tento účel sprístupniť aj technické prostriedky alebo programové prostriedky potrebné na vykonanie úhrady s použitím platobnej brány Štátnej pokladnice. Na účely podľa prvej vety poskytne Štátna pokladnica klientovi potrebnú súčinnosť.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 25 znie:
„25) § 5 ods. 3 zákona č. 305/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
4.
Za § 23d sa vkladá § 23e, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠23e
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. augusta 2019
(1)
Štátna pokladnica zriadi platobnú bránu Štátnej pokladnice podľa § 6 ods. 10 do 1. augusta 2020.
(2)
Klient je povinný postupovať podľa § 12a najneskôr do šiestich mesiacov odo dňa zavedenia platobnej brány Štátnej pokladnice do prevádzky. Štátna pokladnica oznámi deň zavedenia platobnej brány Štátnej pokladnice do prevádzky na svojom webovom sídle.“.
Čl. IX
Zákon č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z., zákona č. 160/2005 Z. z., zákona č. 102/2014 Z. z., zákona č. 373/2014 Z. z. a zákona č. 170/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
V § 5 ods. 8 písmeno b) sa bodka na konci nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to neplatí, ak je aspoň jednou zmluvnou stranou banka alebo pobočka zahraničnej banky,16a) poštový podnik16b) alebo podnik poskytujúci elektronické komunikačné siete alebo elektronické komunikačné služby.16c)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 16a až 16c znejú:
„16a) § 2 ods. 1 a 8 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
16b) § 7 zákona č. 324/2011 Z. z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
16c) § 5 ods. 1 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov.“.
Čl. X
Zákon č. 224/2006 Z. z. o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 693/2006 Z. z., zákona č. 647/2007 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 49/2012 Z. z., zákona č. 336/2012 Z. z., zákona č. 125/2015 Z. z., zákona č. 272/2016 Z. z. a zákona č. 351/2017 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
V § 15 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
„(4)
Orgány, ktoré vedú evidenciu občianskych preukazov, poskytujú údaje z evidencie aj banke a pobočke zahraničnej banky,10a) centrálnemu depozitárovi cenných papierov,10b) poštovému podniku10c) a podniku poskytujúcemu elektronické komunikačné siete alebo elektronické komunikačné služby,10d) a to spôsobom a v rozsahu podľa osobitných predpisov.10e)“.
Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 5.
Poznámky pod čiarou k odkazom 10a až 10e znejú:
„10a)Napríklad § 89 ods. 7 a § 93a ods. 9 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
10b) § 99 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov.
10c) § 11 ods. 5 a 6 zákona č. 324/2011 Z. z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 211/2019 Z. z.
10d) § 43 ods. 14 a § 56 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení zákona č. 211/2019 Z. z.
10e) § 93c zákona č. 483/2001 Z. z. v znení zákona č. 211/2019 Z. z.
§ 99 ods. 16 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení zákona č. 211/2019 Z. z.
§ 11 ods. 8 zákona č. 324/2011 Z. z. v znení zákona č. 211/2019 Z. z.
§ 56 ods. 12 zákona č. 351/2011 Z. z. v znení zákona č. 211/2019 Z. z.“.
Čl. XI
Zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 186/2009 Z. z., zákona č. 394/2011 Z. z., zákona č. 399/2014 Z. z., zákona č. 35/2015 Z. z., zákona č. 252/2015 Z. z., zákona č. 397/2015 Z. z., zákona č. 444/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 315/2016 Z. z., zákona č. 267/2017 Z. z. a zákona č. 52/2018 Z. z. sa mení takto:
V § 8 ods. 1 písm. b) sa slová „za jej fyzickej prítomnosti“ nahrádzajú slovami „a spôsobom podľa písmena a)“.
Čl. XII
Zákon č. 324/2011 Z. z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 402/2013 Z. z., zákona č. 125/2015 Z. z., zákona č. 391/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 243/2017 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z. a zákona č. 152/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 11 odsek 1 znie:
„(1)
Poštový podnik je oprávnený na účely poskytovania poštových služieb alebo poštového platobného styku alebo plnenia si povinností podľa tohto zákona spracúvať údaje, vrátane osobných údajov, odosielateľa, adresáta a ich zástupcov, a to meno, priezvisko, titul, adresu, dátum narodenia, rodné číslo, údaj o doklade totožnosti, bankové spojenie, telefónne číslo, emailovú adresu, vzťah zástupcu k adresátovi, údaj o priebehu distribúcie a nemožnosti dodania poštovej zásielky, v rozsahu nevyhnutnom na plnenie tohto účelu a na nevyhnutnú dobu. Poštový podnik je oprávnený poskytnúť, preniesť alebo zverejniť spracúvané osobné údaje len na účely ustanovené týmto zákonom a na účely plnenia pravidiel platných pre medzinárodný poštový styk.3)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 11 sa vypúšťa.
2.
V § 11 sa vypúšťa odsek 4.
Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 4.
3.
§ 11 sa dopĺňa odsekmi 5 až 8, ktoré znejú:
„(5)
Na účely preukázania totožnosti odosielateľa, adresáta alebo ich zástupcu s použitím úradného autentifikátora11a) môže poštový podnik prostredníctvom rozhrania podľa odseku 7, napojeného na evidenciu občianskych preukazov11b) a register fyzických osôb11c) postupovať rovnako ako pri identifikácii a autentifikácii podľa osobitného predpisu,11d) a to vrátane preukázania oprávnenia konať za alebo v mene inej osoby. Na účel podľa prvej vety sú správcovia častí autentifikačného modulu podľa osobitného predpisu11e) povinní poskytnúť prevádzkovateľovi rozhrania podľa odseku 7 súčinnosť potrebnú na zabezpečenie identifikácie a autentifikácie s použitím úradného autentifikátora.11a)
(6)
Na účely zisťovania, preverenia a kontroly totožnosti odosielateľa, adresáta alebo ich zástupcu a na účely poskytovania poštových služieb je poštový podnik aj bez súhlasu dotknutých osôb, a na účely aktualizácie už poštovým podnikom uchovávaných údajov o odosielateľovi, adresátovi alebo ich zástupcovi so súhlasom dotknutých osôb, oprávnený v rozsahu údajov zapísaných v registri fyzických osôb11c) a údajov uchovávaných v evidencii občianskych preukazov11b) získať údaje podľa odseku 1 aj prostredníctvom rozhrania podľa odseku 7. Na účel podľa prvej vety sú Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky a správca komunikačnej časti autentifikačného modulu podľa osobitného predpisu11e) povinní poskytnúť poštovému podniku prostredníctvom rozhrania podľa odseku 7 údaje podľa odseku 1.
(7)
Poskytovateľ univerzálnej služby prevádzkuje aplikačné rozhranie na účely získavania údajov z registra fyzických osôb11c) a údajov uchovávaných v evidencii občianskych preukazov11b) a sprístupňuje ho poštovému podniku na účely výkonu oprávnení podľa odsekov 5 a 6. Podrobnosti o technických podmienkach prístupu k rozhraniu podľa prvej vety upravia poskytovateľ univerzálnej služby a poštový podnik vzájomnou dohodou; ustanovenia § 9 sa použijú primerane.
(8)
Podrobnosti o spôsobe poskytovania a technické podmienky poskytovania údajov z registra fyzických osôb11c) a z evidencie občianskych preukazov11b) podľa odsekov 5 a 6 upravia vzájomnou dohodou Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky a poskytovateľ univerzálnej služby.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 11a až 11e znejú:
„11a) § 21 ods. 1 písm. a) zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov.
11b) § 15 zákona č. 224/2006 Z. z. o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 211/2019 Z. z.
11c) § 23a a 23b zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
11d) § 19 zákona č. 305/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.
11e) § 10 ods. 5 zákona č. 305/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
Čl. XIII
Zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 241/2012 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 402/2013 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 139/2015 Z. z., zákona č. 247/2015 Z. z., zákona č. 269/2015 Z. z., zákona č. 391/2015 Z. z., zákona č. 397/2015 Z. z., zákona č. 444/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 353/2016 Z. z., zákona č. 386/2016 Z. z., zákona č. 238/2017 Z. z., zákona č. 243/2017 Z. z., zákona č. 319/2017 Z. z., zákona č. 56/2018 Z. z., zákona č. 69/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 30/2019 Z. z. a zákona č. 94/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 43 ods. 1 písmeno e) znie:
„e)
pri získavaní, overovaní a aktualizácii údajov na účely podľa § 56 ods. 3 požadovať od účastníka alebo jeho splnomocneného zástupcu preukázanie totožnosti predložením preukazu totožnosti alebo iného dokladu totožnosti; pri uzatváraní zmluvy o poskytovaní verejných služieb na účely overenia poskytnutých údajov účastníka podľa odseku 2 písm. b) a na účely posúdenia podľa písmena c) druhého bodu z predloženého preukazu totožnosti alebo iného dokladu totožnosti aj bez súhlasu dotknutých osôb získavať údaje podľa § 56 ods. 3 písm. a) a dátum vydania a skončenia platnosti občianskeho preukazu alebo iného dokladu totožnosti, záznam o obmedzení alebo pozbavení spôsobilosti na právne úkony, meno, priezvisko, dátum narodenia a adresu trvalého pobytu opatrovníka, a ak ide o právnickú osobu, názov, sídlo a identifikačné číslo organizácie a zobrazenie podoby tváre účastníka alebo jeho splnomocneného zástupcu, a to kopírovaním, skenovaním, odčítaním elektronickými prostriedkami aj z elektronického čipu alebo iným zaznamenávaním na nosič informácií v rozsahu údajov uvedených v občianskom preukaze alebo inom doklade totožnosti.36c)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 36c znie:
„36c) Napríklad § 3 zákona č. 224/2006 Z. z. o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 49/2012 Z. z.“.
2.
§ 43 sa dopĺňa odsekom 14, ktorý znie:
„(14)
Na účely podľa odseku 1 písm. e), ak sa preukazuje totožnosť s použitím úradného autentifikátora,36d) môže podnik prostredníctvom rozhrania podľa § 56 ods. 11 napojeného na evidenciu občianskych preukazov36e) a register fyzických osôb36f) postupovať rovnako ako pri identifikácii a autentifikácii podľa osobitného predpisu,36g) a to vrátane preukázania oprávnenia konať za alebo v mene inej osoby. Na účel podľa prvej vety sú správcovia častí autentifikačného modulu podľa osobitného predpisu36h) povinní poskytnúť prevádzkovateľovi rozhrania podľa § 56 ods. 11 súčinnosť potrebnú na zabezpečenie identifikácie a autentifikácie s použitím úradného autentifikátora.36d)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 36d až 36h znejú:
„36d) § 21 ods. 1 písm. a) zákona č. 305/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.
36e) § 15 zákona č. 224/2006 Z. z. v znení zákona č. 211/2019 Z. z.
36f) § 23a a 23b zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
36g) § 19 zákona č. 305/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.
36h) § 10 ods. 5 zákona č. 305/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
3.
§ 56 sa dopĺňa odsekmi 10 až 12, ktoré znejú:
„(10)
Na účely zisťovania, preverenia a kontroly totožnosti účastníka alebo jeho splnomocneného zástupcu a na účely podľa odseku 3, ako aj na aktualizáciu údajov na tieto účely je podnik aj bez súhlasu dotknutých osôb oprávnený v rozsahu údajov zapísaných v registri fyzických osôb36f) a údajov uchovávaných v evidencii občianskych preukazov36e) získavať údaje podľa odseku 3 a údaje, ktorými sú dátum vydania a doba platnosti občianskeho preukazu alebo iného dokladu totožnosti, záznam o obmedzení alebo pozbavení spôsobilosti na právne úkony, meno, priezvisko, dátum narodenia a adresa trvalého pobytu opatrovníka, a ak ide o právnickú osobu, názov, sídlo a identifikačné číslo organizácie, zobrazenie podoby tváre účastníka alebo jeho splnomocneného zástupcu, čísla a série stratených a odcudzených občianskych preukazov vydaných účastníkovi aj prostredníctvom rozhrania podľa odseku 11. Na účel podľa prvej vety sú ministerstvo vnútra a správca komunikačnej časti autentifikačného modulu podľa osobitného predpisu36h) povinní poskytnúť podniku prostredníctvom rozhrania podľa odseku 11 údaje podľa odseku 3 a podľa prvej vety.
(11)
Podnik určený na poskytovanie univerzálnej služby prevádzkuje aplikačné rozhranie na účely získavania údajov z registra fyzických osôb36f) a údajov uchovávaných v evidencii občianskych preukazov36e) a sprístupňuje ho podniku na účely výkonu oprávnení podľa § 43 ods. 14 a podľa odseku 10. Podrobnosti o technických podmienkach prístupu k rozhraniu podľa prvej vety upravia podnik určený na poskytovanie univerzálnej služby a podnik vzájomnou dohodou za nediskriminačných podmienok.
(12)
Podrobnosti o spôsobe poskytovania a technické podmienky poskytovania údajov z registra fyzických osôb36f) a z evidencie občianskych preukazov36e) podľa odsekov 5 a 6 upravia vzájomnou dohodou ministerstvo vnútra a podnik určený na poskytovanie univerzálnej služby.“.
Čl. XIV
Zákon č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o dôveryhodných službách) sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 11 sa vypúšťa odsek 2. Súčasne sa zrušuje označenie odseku 1.
2.
Za § 18 sa vkladá § 18a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠18a
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. augusta 2019
V súvislosti s výkonom činností podľa § 11 ods. 2 v znení účinnom do 31. júla 2019, úrad prevedie súvisiacu prevádzkovú dokumentáciu, vrátane používaných osobných údajov, na nadobúdateľa písomnou dohodou.“.
Čl. XV
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. augusta 2019 okrem čl. I bodu 40, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2020, čl. II § 34d, ktorý nadobúda účinnosť 1. februára 2020, a čl. I bodu 38 a bodu 66 § 60i, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júla 2020.
Zuzana Čaputová v. r.

Andrej Danko v. r.

Peter Pellegrini v. r.