21/2019 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.02.2019

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

21
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 9. januára 2019,
ktorým sa ustanovuje výška ročného odvodu určeného na úhradu historického dlhu z dodanej elektriny koncovým odberateľom elektriny a podrobnosti o spôsobe jeho výberu pre Národný jadrový fond, jeho použití a o spôsobe a lehotách jeho úhrady
Vláda Slovenskej republiky podľa § 10 ods. 6 a 7 zákona č. 308/2018 Z. z. o Národnom jadrovom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) nariaďuje:
§ 1
(1)
Výška ročného odvodu určeného na úhradu historického dlhu podľa § 10 ods. 1 písm. c) zákona (ďalej len „odvod“) prevádzkovateľa prenosovej sústavy sa ustanovuje ako súčin efektívnej sadzby odvodu za príslušný rok podľa § 2 a množstva elektriny dodanej koncovým odberateľom elektriny pripojeným do prenosovej sústavy, množstva elektriny dodanej a vyrobenej v miestnej distribučnej sústave pripojenej do prenosovej sústavy a množstva elektriny dodanej výrobcom elektriny priamo pripojeným do prenosovej sústavy koncovým odberateľom elektriny bez použitia sústav okrem vlastnej spotreby elektriny pri výrobe elektriny, ostatnej vlastnej spotreby elektriny výrobcu elektriny, ktorá nebola odobratá z prenosovej sústavy, vlastnej spotreby elektriny prevádzkovateľa prenosovej sústavy, elektriny na krytie strát v prenosovej sústave a spotreby elektriny na účely prečerpávania v prečerpávacích vodných elektrárňach za príslušný kalendárny mesiac.
(2)
Koncoví odberatelia elektriny a prevádzkovatelia miestnej distribučnej sústavy pripojení do prenosovej sústavy postupujú pri uhrádzaní odvodu za príslušný rok a poskytovaní súvisiacich údajov podľa prevádzkového poriadku1) prevádzkovateľa prenosovej sústavy.
(3)
Výška odvodu prevádzkovateľa regionálnej distribučnej sústavy sa ustanovuje ako súčin efektívnej sadzby odvodu za príslušný rok podľa § 2 a množstva elektriny dodanej koncovým odberateľom elektriny pripojeným do distribučnej sústavy, množstva elektriny dodanej a vyrobenej v miestnej distribučnej sústave pripojenej do regionálnej distribučnej sústavy a množstva elektriny dodanej výrobcom elektriny priamo pripojeným do regionálnej distribučnej sústavy koncovým odberateľom elektriny bez použitia sústav okrem vlastnej spotreby elektriny pri výrobe elektriny, ostatnej vlastnej spotreby elektriny výrobcu elektriny, ktorá nebola odobratá z regionálnej distribučnej sústavy, vlastnej spotreby elektriny prevádzkovateľa regionálnej distribučnej sústavy, elektriny na krytie strát v distribučnej sústave a spotreby elektriny na účely prečerpávania v prečerpávacích vodných elektrárňach za príslušný kalendárny mesiac.
(4)
Koncoví odberatelia elektriny a prevádzkovatelia miestnej distribučnej sústavy pripojení do regionálnej distribučnej sústavy postupujú pri uhrádzaní odvodu za príslušný rok a poskytovaní súvisiacich údajov podľa prevádzkového poriadku prevádzkovateľa regionálnej distribučnej sústavy.
(5)
Ak je koncový odberateľ elektriny pripojený do prenosovej sústavy, odvod za príslušný rok vo výške podľa odseku 1 uhrádza prevádzkovateľovi prenosovej sústavy.
(6)
Ak nie je koncový odberateľ elektriny pripojený do prenosovej sústavy, odvod za príslušný rok vo výške podľa odseku 3 uhrádza prostredníctvom prevádzkovateľa distribučnej sústavy, do ktorej je jeho odberné miesto pripojené.
(7)
Ak má koncový odberateľ elektriny s dodávateľom elektriny uzatvorenú zmluvu o združenej dodávke elektriny,2) uhrádza odvod za príslušný rok dodávateľovi elektriny. Odvod za príslušný rok uhrádza dodávateľ elektriny prostredníctvom prevádzkovateľa prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľa distribučnej sústavy (ďalej len „prevádzkovateľ sústavy“), do ktorej je pripojené odberné miesto koncového odberateľa elektriny.
(8)
Ak výrobca elektriny dodáva ním vyrobenú elektrinu koncovému odberateľovi elektriny bez použitia sústavy, koncový odberateľ elektriny uhrádza odvod za príslušný rok výrobcovi elektriny, ktorý ho následne uhrádza prevádzkovateľovi sústavy, do ktorej je výrobca elektriny pripojený.
(9)
Prevádzkovateľ miestnej distribučnej sústavy uhrádza odvod za príslušný rok prevádzkovateľovi sústavy, do ktorej je miestna distribučná sústava pripojená, za množstvo elektriny dodané v tejto miestnej distribučnej sústave priamo na základe zmluvy o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny3) alebo prostredníctvom dodávateľa elektriny, ktorý pre prevádzkovateľa miestnej distribučnej sústavy zabezpečuje dodávku elektriny na základe zmluvy o združenej dodávke elektriny vrátane platby z uplatnenia odvodu za príslušný rok za elektrinu vyrobenú vo vlastnom zariadení na výrobu elektriny a v inom zariadení na výrobu elektriny pripojených do miestnej distribučnej sústavy a spotrebovanú v rámci ostatnej spotreby elektriny prevádzkovateľa sústavy, okrem vlastnej spotreby elektriny pri výrobe elektriny, ostatnej vlastnej spotreby elektriny výrobcu elektriny, ktorá nebola odobratá zo sústavy, a spotreby elektriny na účely prečerpávania v prečerpávacích vodných elektrárňach.
(10)
Výrobca elektriny, ktorý elektrinu vyrobenú vo vlastnom zariadení na výrobu elektriny dodáva priamym vedením koncovým odberateľom elektriny alebo spotrebúva v mieste výroby elektriny, okrem vlastnej spotreby elektriny pri výrobe elektriny, ostatnej vlastnej spotreby elektriny výrobcu elektriny, ktorá nebola odobratá zo sústavy, a spotreby elektriny na účely prečerpávania v prečerpávacích vodných elektrárňach, uhrádza odvod za príslušný rok prevádzkovateľovi sústavy, do ktorej je pripojený.
(11)
Údaje potrebné na vyúčtovanie odvodu za príslušný rok sa odovzdávajú prevádzkovateľovi sústavy, do ktorej je prevádzkovateľ miestnej distribučnej sústavy alebo výrobca elektriny pripojený, vždy za príslušný kalendárny mesiac do siedmeho dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca.
(12)
Úhrada odvodu za príslušný rok sa neúčtuje za elektrinu na účely vývozu elektriny.
(13)
Odvod podľa odseku 1 uhrádza prevádzkovateľ prenosovej sústavy mesačne, a to do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po príslušnom kalendárnom mesiaci.
(14)
Odvod podľa odseku 3 uhrádza prevádzkovateľ distribučnej sústavy mesačne, a to do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po príslušnom kalendárnom mesiaci.
(15)
Odvod sa použije na úhradu
a)
nákladov súvisiacich s vyraďovaním jadrovej elektrárne A1 Jaslovské Bohunice z prevádzky vrátane nákladov na nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi z tohto vyraďovania,
b)
časti nákladov na vyraďovanie jadrovej elektrárne V1 Jaslovské Bohunice z prevádzky, ktorú tvorí rozdiel celkových nákladov na vyraďovanie jadrovej elektrárne V1 Jaslovské Bohunice a odvedených finančných prostriedkov na vyraďovanie jadrovej elektrárne po roku 1995 vrátane nákladov na nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi z tohto vyraďovania a finančných prostriedkov poskytnutých z Medzinárodného podporného fondu na odstavenie jadrovej elektrárne V1 Jaslovské Bohunice,
c)
nákladov na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom4) z jadrovej elektrárne V1 Jaslovské Bohunice.
§ 2
(1)
Efektívna sadzba odvodu za príslušný rok je 3,27 eura za megawatthodinu elektriny, ak v odsekoch 2 a 3 nie je ustanovené inak.
(2)
Efektívna sadzba odvodu koncového odberateľa elektriny, ktorý je podnikom vykonávajúcim činnosť výrobcu v niektorom z odvetví uvedených v prílohe a ktorého elektroenergetická náročnosť nedosahuje 60 %, je 70 % efektívnej sadzby odvodu podľa odseku 1.
(3)
Efektívna sadzba odvodu koncového odberateľa elektriny, ktorý je podnikom vykonávajúcim činnosť výrobcu v niektorom z odvetví uvedených v prílohe a ktorého elektroenergetická náročnosť dosahuje najmenej 60 %, je 25 % efektívnej sadzby odvodu podľa odseku 1.
(4)
Efektívna sadzba odvodu podľa odsekov 2 a 3 sa vzťahuje na koncového odberateľa elektriny, len ak podiel hrubej pridanej hodnoty podniku z činností podľa príslušných odvetví uvedených v prílohe je v predchádzajúcom roku najmenej 50 % z celkovej hrubej pridanej hodnoty podniku.
(5)
Splnenie podmienok podľa odsekov 3 a 4 sa preukazuje ministerstvu do 30. júna na nasledujúci kalendárny rok.
(6)
Ministerstvo zverejní zoznam koncových odberateľov, na ktorých sa vzťahuje efektívna sadzba odvodu podľa odseku 2 alebo odseku 3, na svojom webovom sídle a každoročne do 30. októbra ho oznámi prevádzkovateľovi prenosovej sústavy a príslušnému prevádzkovateľovi distribučnej sústavy spolu s výškou efektívnej sadzby odvodu.
(7)
Prevádzkovateľ prenosovej sústavy alebo príslušný prevádzkovateľ distribučnej sústavy uplatňuje efektívnu sadzbu podľa odseku 2 alebo odseku 3 v každej faktúre vystavenej koncovému odberateľovi elektriny podľa odseku 6 v kalendárnom roku, v ktorom sa na koncového odberateľa elektriny vzťahuje efektívna sadzba odvodu podľa odseku 2 alebo odseku 3.
§ 3
(1)
Splnenie podmienok podľa § 2 ods. 3 a 4 sa na rok 2019 preukazuje ministerstvu do 31. marca 2019.
(2)
Ministerstvo zverejní zoznam koncových odberateľov, na ktorých sa vzťahuje efektívna sadzba odvodu podľa § 2 ods. 2 alebo ods. 3 v roku 2019, na svojom webovom sídle a do 30. apríla 2019 ho oznámi prevádzkovateľovi prenosovej sústavy a príslušnému prevádzkovateľovi distribučnej sústavy spolu s výškou efektívnej sadzby odvodu.
(3)
Prevádzkovateľ prenosovej sústavy a príslušný prevádzkovateľ distribučnej sústavy vykoná do 31. decembra 2019 vyúčtovanie efektívnej sadzby odvodu podľa § 2 ods. 2 a 3 na rok 2019 pre koncového odberateľa elektriny, ktorý spĺňa podmienku podľa § 2 ods. 4, na základe oznámenia ministerstva podľa odseku 2.
§ 4
Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 426/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o výške odvodu z dodanej elektriny koncovým odberateľom a spôsobe jeho výberu pre Národný jadrový fond na vyraďovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 19/2013 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 297/2013 Z. z.
§ 5
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. februára 2019.
Peter Pellegrini v. r.
1)
§ 15 ods. 6 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach.
2)
§ 26 ods. 9 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3)
§ 26 ods. 5 zákona č. 251/2012 Z. z. v znení zákona č. 309/2018 Z. z.
4)
§ 2 písm. h) tretí bod zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 143/2013 Z. z.
Príloha
k nariadeniu vlády č. 21/2019 Z. z.
Odvetvie Kód NACE
Výroba rafinovaných ropných produktov 1920
Výroba surového železa a ocele a ferozliatin 2410
Výroba hliníka 2442