209/2019 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2021

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

209
ZÁKON
z 27. júna 2019,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 462/2008 Z. z., zákona č. 37/2009 Z. z., zákona č. 184/2009 Z. z., zákona č. 37/2011 Z. z., zákona č. 390/2011 Z. z., zákona č. 324/2012 Z. z., zákona č. 125/2013 Z. z., zákona č. 464/2013 Z. z., zákona č. 307/2014 Z. z., zákona č. 377/2014 Z. z., zákona č. 61/2015 Z. z., zákona č. 188/2015 Z. z., zákona č. 440/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 216/2016 Z. z., zákona č. 56/2017 Z. z., zákona č. 151/2017 Z. z., zákona č. 178/2017 Z. z., zákona č. 182/2017 Z. z., zákona č. 62/2018 Z. z., zákona č. 209/2018 Z. z., zákona č. 210/2018 Z. z., zákona č. 365/2018 Z. z. a zákona č. 375/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 písm. a) sa za slovami „v materskej škole“ vypúšťa čiarka a slová „alebo fyzická osoba pred začatím plnenia povinnej školskej dochádzky“.
2.
V § 3 písmeno a) znie:
„a)
bezplatnosti vzdelania pre deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie v materskej škole povinné,“.
3.
V § 16 ods. 2 druhá veta znie: „Dokladom o získanom stupni vzdelania je osvedčenie o získaní predprimárneho vzdelania.“.
4.
V § 18 ods. 2 písmeno a) znie:
„a)
osvedčenie o získaní predprimárneho vzdelania,“.
5.
V § 19 sa vypúšťajú odseky 4 až 7.
Doterajšie odseky 8 a 9 sa označujú ako odseky 4 a 5.
6.
V § 19 ods. 4 sa slová „prevencie a“ nahrádzajú slovom „prevencie,“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „a doklad o získaní predprimárneho vzdelania“.
7.
V § 28 odsek 2 znie:
„(2)
Materská škola sa zriaďuje spravidla pri počte desať detí. Výchova a vzdelávanie v materskej škole sa uskutočňuje podľa školského vzdelávacieho programu. Materská škola z hľadiska organizácie výchovy a vzdelávania poskytuje
a)
poldennú výchovu a vzdelávanie alebo
b)
celodennú výchovu a vzdelávanie.“.
8.
V § 28 odsek 5 znie:
„(5)
Výšku mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy zriadenej obcou určí obec všeobecne záväzným nariadením;31) tento príspevok sa určuje jednotnou sumou pre všetky deti prijaté do materskej školy. Mesačný príspevok sa uhrádza vopred do desiateho dňa v kalendárnom mesiaci.“.
9.
V § 28 ods. 6 písmeno a) znie:
„a)
pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné,“.
10.
V § 28 odseky 8 a 9 znejú:
„(8)
Deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, sa spravidla zaraďujú do samostatnej triedy. Deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa zaraďujú do tried spolu s ostatnými deťmi alebo do samostatných tried pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Do samostatnej triedy pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami nemožno zaradiť dieťa výlučne z dôvodu, že pochádza zo sociálne znevýhodneného prostredia; ak samostatnú triedu tvoria len deti zo sociálne znevýhodneného prostredia, v triede môže byť najviac 16 detí. Samostatné triedy možno vytvárať aj pre deti, ktoré sa učia cudzí jazyk; najvyšší počet detí v takejto triede je 12. Individuálnu logopedickú činnosť zabezpečuje v materskej škole logopéd, ktorý je zamestnancom zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.
(9)
Najvyšší počet detí v triede materskej školy je
a)
18 v triede pre deti vo veku dva roky až tri roky,
b)
20 v triede pre deti vo veku tri roky až štyri roky,
c)
21 v triede pre deti vo veku štyri roky až päť rokov,
d)
22 v triede pre deti vo veku päť rokov až šesť rokov,
e)
21 v triede pre deti vo veku dva roky až šesť rokov.“.
11.
V § 28 ods. 10 písmeno c) znie:
„c)
pokračovania plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole alebo“.
12.
V § 28 ods. 15 sa za slovo „zástupcov“ vkladajú slová „alebo nimi splnomocnenej osoby“.
13.
V § 28 odsek 17 znie:
„(17)
Riaditeľ materskej školy určuje zaradenie dieťaťa do triedy.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 33 sa vypúšťa.
14.
Za § 28 sa vkladajú § 28a a 28b, ktoré znejú:
㤠28a
(1)
Pre dieťa, ktoré dosiahlo päť rokov veku do 31. augusta, ktorý predchádza začiatku školského roka, od ktorého bude dieťa plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole, je predprimárne vzdelávanie povinné.
(2)
Povinné predprimárne vzdelávanie v materskej škole trvá jeden školský rok, ak odsek 3 neustanovuje inak.
(3)
Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roka veku nedosiahlo školskú spôsobilosť, riaditeľ materskej školy rozhodne19) o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole na základe písomného súhlasu príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast a s informovaným súhlasom zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia.
(4)
Ak dieťa ani po pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole nedosiahlo školskú spôsobilosť, začne najneskôr 1. septembra, ktorý nasleduje po dni, v ktorom dieťa dovŕšilo siedmy rok veku, plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole.
(5)
Ak zákonný zástupca dieťaťa alebo zástupca zariadenia požiada, aby bolo na povinné predprimárne vzdelávanie v materskej škole prijaté dieťa, ktoré nedovŕšilo piaty rok veku do 31. augusta, je povinný k žiadosti predložiť súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast.
(6)
Dieťaťu so zdravotným znevýhodnením, ktoré je oslobodené od povinnosti dochádzať do materskej školy a jeho zdravotný stav mu neumožňuje vzdelávať sa, sa na základe písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast a písomného súhlasu zariadenia výchovného poradenstva a prevencie neposkytuje vzdelávanie do pominutia dôvodov, pre ktoré došlo k oslobodeniu od povinnosti dochádzať do materskej školy.
§ 28b
(1)
O povolenie individuálneho vzdelávania dieťaťa môže zákonný zástupca dieťaťa alebo zástupca zariadenia písomne požiadať riaditeľa materskej školy, do ktorej bolo dieťa prijaté na povinné predprimárne vzdelávanie (ďalej len „kmeňová materská škola“).
(2)
O povolení individuálneho vzdelávania rozhoduje riaditeľ kmeňovej materskej školy v rámci rozhodovania o oslobodení dieťaťa od povinnosti dochádzať do školy podľa osobitného predpisu.32aa) Individuálne vzdelávanie v kmeňovej materskej škole sa povoľuje dieťaťu, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné a
a)
jeho zdravotný stav mu neumožňuje účasť na povinnom predprimárnom vzdelávaní v kmeňovej materskej škole alebo
b)
jeho zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia o to požiada.
(3)
Ak zákonný zástupca dieťaťa alebo zástupca zariadenia požiada o povolenie individuálneho vzdelávania podľa odseku 2 písm. a), prílohou k žiadosti je písomný súhlas všeobecného lekára pre deti a dorast; predprimárne vzdelávanie dieťaťa, ktorému bolo povolené individuálne vzdelávanie, zabezpečuje kmeňová materská škola, ktorej riaditeľ rozhodol o povolení individuálneho vzdelávania, v rozsahu najmenej dve hodiny týždenne.
(4)
Výdavky spojené s individuálnym vzdelávaním podľa odseku 2 písm. b) znáša zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia. Predprimárne vzdelávanie dieťaťa, ktorému bolo povolené individuálne vzdelávanie podľa odseku 2 písm. b), zabezpečuje zákonný zástupca dieťaťa alebo zástupca zariadenia prostredníctvom
a)
osoby, ktorá má ukončené najmenej úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie, alebo
b)
zariadenia podľa osobitného predpisu.32ab)
(5)
Žiadosť zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia o povolenie individuálneho vzdelávania podľa odseku 2 písm. b) obsahuje
a)
meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo a miesto trvalého pobytu dieťaťa,
b)
obdobie, na ktoré sa má individuálne vzdelávanie povoliť,
c)
dôvody na povolenie individuálneho vzdelávania,
d)
individuálny program vzdelávania vypracovaný v spolupráci s kmeňovou materskou školou, ktorý tvorí obsah individuálneho vzdelávania dieťaťa,
e)
meno a priezvisko fyzickej osoby, ktorá bude uskutočňovať individuálne vzdelávanie dieťaťa, ktorému má byť povolené individuálne vzdelávanie, a doklady o splnení kvalifikačných predpokladov podľa odseku 4 písm. a); ak sa individuálne vzdelávanie zabezpečuje v zariadení podľa odseku 4 písm. b), názov, sídlo a identifikačné číslo organizácie tohto zariadenia,
f)
ďalšie skutočnosti, ktoré majú vplyv na individuálne vzdelávanie dieťaťa.
(6)
Zákonný zástupca dieťaťa alebo zástupca zariadenia je povinný v termíne určenom kmeňovou materskou školou zabezpečiť absolvovanie overenia osobnostného rozvoja dieťaťa, ktoré má povolené individuálne vzdelávanie podľa odseku 2 písm. b). Overenie uskutočňuje kmeňová materská škola v priebehu februára príslušného školského roka, v ktorom dieťa plní povinné predprimárne vzdelávanie.
(7)
Dieťa, ktorému bolo povolené individuálne vzdelávanie podľa odseku 2 písm. a), neabsolvuje overovanie osobnostného rozvoja dieťaťa. Pedagogický zamestnanec, ktorý zabezpečuje individuálne vzdelávanie dieťaťa, na konci polroka príslušného školského roka predloží riaditeľovi kmeňovej materskej školy písomnú správu o individuálnom vzdelávaní dieťaťa.
(8)
Povolenie individuálneho vzdelávania dieťaťa podľa odseku 2 písm. b) riaditeľ kmeňovej materskej školy zruší
a)
na žiadosť zákonného zástupcu dieťaťa alebo zástupcu zariadenia,
b)
ak zákonný zástupca dieťaťa alebo zástupca zariadenia nezabezpečí absolvovanie overenia osobnostného rozvoja dieťaťa podľa odseku 6,
c)
ak dieťa na konci hodnotiaceho obdobia nedosiahlo očakávaný pokrok alebo
d)
na návrh hlavného školského inšpektora.
(9)
Riaditeľ kmeňovej materskej školy rozhodne o zrušení povolenia individuálneho vzdelávania do 30 dní od začatia konania a zároveň zaradí dieťa do príslušnej triedy kmeňovej materskej školy. Odvolanie proti rozhodnutiu o zrušení povolenia individuálneho vzdelávania nemá odkladný účinok.
(10)
Po ukončení individuálneho vzdelávania podľa odseku 8 dieťa nemožno opätovne individuálne vzdelávať podľa odseku 2 písm. b).“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 32aa a 32ab znejú:
„32aa) § 5 ods. 14 zákona č. 596/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
32ab) § 24 ods. 1 písm. c) a e) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 40/2017 Z. z.“.
15.
V § 29 ods. 4 prvej vete sa vypúšťajú slová „s možnosťou zriadenia nultého ročníka“.
16.
V § 29 ods. 5 sa vypúšťa písmeno a).
Doterajšie písmená b) až e) sa označujú ako písmená a) až d).
17.
V § 29 sa vypúšťa odsek 7.
Doterajšie odseky 8 až 18 sa označujú ako odseky 7 až 17.
18.
V § 29 ods. 7 sa vypúšťa písmeno a).
Doterajšie písmená b) až e) sa označujú ako písmená a) až d).
19.
V § 29 ods. 14 a § 29 ods. 17 sa číslo „8“ nahrádza číslom „7“.
20.
V § 29 ods. 15 sa slová „8 a 15“ nahrádzajú slovami „7 a 14“.
21.
V § 29 ods. 16 sa slová „8 písm. a) až d)“ nahrádzajú slovami „7 písm. a) až c)“.
22.
V § 55 ods. 3 sa vypúšťajú slová „nultého ročníka, prípravného ročníka a“.
23.
V § 55 ods. 7 sa vypúšťajú slová „nultého ročníka, prípravného ročníka,“.
24.
§ 59 znie:
㤠59
(1)
Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma dieťa od troch rokov veku; výnimočne možno prijať dieťa od dovŕšenia dvoch rokov veku.
(2)
Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijímajú deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné. Ostatné podmienky prijímania určí riaditeľ materskej školy a zverejní ich na verejne prístupnom mieste alebo na webovom sídle materskej školy, ak ho má zriadené.
(3)
Riaditeľ materskej školy po dohode so zriaďovateľom určí miesto a termín podávania žiadostí o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie pre nasledujúci školský rok a podmienky na prijatie zverejní podľa odseku 2.
(4)
Dieťa sa na predprimárne vzdelávanie prijíma na základe žiadosti zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia, ktorú podáva riaditeľovi materskej školy spolu s potvrdením o zdravotnej spôsobilosti od všeobecného lekára pre deti a dorast; potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa. Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie sa podáva v čase od 1. mája do 31. mája.
(5)
Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, k žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie sa prikladá aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast. Dieťa od dovŕšenia dvoch rokov veku možno prijať na predprimárne vzdelávanie, ak sú v materskej škole vytvorené vhodné kapacitné, personálne, materiálne a iné podmienky.
(6)
Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie obsahuje údaje podľa § 11 ods. 6 písm. a) prvého bodu až šiesteho bodu a písm. b). Zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia môže materskej škole doručiť žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie aj prostredníctvom
a)
elektronického podania doručeného do elektronickej schránky materskej školy21a) alebo
b)
elektronického dokumentu, ktorý je autorizovaný kvalifikovaným elektronickým podpisom.9a)
(7)
Riaditeľ materskej školy rozhoduje o prijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie podľa osobitného predpisu.47) O prijatí dieťaťa rozhodne riaditeľ školy do 15. júna, ktorý predchádza školskému roku, v ktorom sa má predprimárne vzdelávanie dieťaťa začať.
(8)
V rozhodnutí o prijatí dieťaťa môže riaditeľ materskej školy určiť adaptačný pobyt, ktorý nesmie byť dlhší ako tri mesiace, alebo ak ide o prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, diagnostický pobyt dieťaťa, ktorý nesmie byť dlhší ako tri mesiace. V materskej škole pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami nesmie diagnostický pobyt dieťaťa presiahnuť jeden rok.
(9)
Dieťa, ktoré navštevuje materskú školu pred dovŕšením veku, od ktorého je predprimárne vzdelávanie povinné, pokračuje v povinnom predprimárnom vzdelávaní v príslušnej materskej škole. Ak sa zákonný zástupca dieťaťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, alebo zástupca zariadenia rozhodne, že dieťa prihlási na povinné predprimárne vzdelávanie do inej materskej školy, ako je tá, ktorú navštevovalo pred začiatkom povinného predprimárneho vzdelávania, o prijatie dieťaťa požiada podľa odseku 4.
(10)
Do materskej školy pri zdravotníckom zariadení prijíma riaditeľ materskej školy dieťa, ktoré nastúpilo na liečbu, liečebný pobyt alebo ozdravný pobyt na základe písomného odporúčania jeho ošetrujúceho lekára.
(11)
Dieťa možno podľa kapacitných možností materskej školy prijať na predprimárne vzdelávanie aj v priebehu školského roka.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 47 znie:
„47) § 5 ods. 14 písm. a) zákona č. 596/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
25.
Za § 59 sa vkladá § 59a, ktorý znie:
㤠59a
(1)
Povinné predprimárne vzdelávanie plní dieťa v materskej škole v obci, v ktorej má trvalý pobyt (ďalej len „spádová materská škola“), ak zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia pre dieťa nevyberie inú materskú školu. Dieťa môže plniť povinné predprimárne vzdelávanie aj v inej ako spádovej materskej škole, ak ho riaditeľ tejto materskej školy prijme na predprimárne vzdelávanie.
(2)
Riaditeľ spádovej materskej školy je povinný prednostne prijať na povinné predprimárne vzdelávanie deti s trvalým pobytom v obci a deti umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu.23)
(3)
Dieťa môže plniť povinné predprimárne vzdelávanie mimo obce, v ktorej má trvalý pobyt, na základe rozhodnutia riaditeľa materskej školy, do ktorej sa hlási. Riaditeľ materskej školy, do ktorej bolo dieťa prijaté, oznámi túto skutočnosť riaditeľovi spádovej materskej školy.
(4)
Dieťa, ktoré nemá trvalý pobyt v Slovenskej republike, plní povinné predprimárne vzdelávanie v materskej škole, ktorú určí orgán miestnej štátnej správy v školstve.
(5)
Povinné predprimárne vzdelávanie plní dieťa formou pravidelného denného dochádzania v pracovných dňoch v rozsahu najmenej štyri hodiny denne, okrem času školských prázdnin; tým nie je dotknuté právo tohto dieťaťa zúčastňovať sa na predprimárnom vzdelávaní aj v čase školských prázdnin.“.
26.
V § 60 ods. 1 v prvej vete sa vypúšťajú slová „na začatie plnenia povinnej školskej dochádzky“, v druhej vete sa za slovo „veku“ vkladajú slová „a absolvovalo povinné predprimárne vzdelávanie“ a na konci sa pripája táto veta: „Ak ide o dieťa, ktoré absolvovalo predprimárne vzdelávanie v zahraničí, zákonný zástupca predloží riaditeľovi kmeňovej školy doklad s uvedením názvu a adresy materskej školy, ktorý potvrdzuje, že dieťa navštevovalo príslušnú materskú školu.“.
27.
V § 60 sa vypúšťa odsek 4.
Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 4.
28.
V § 61 ods. 3 sa slová „ods. 10“ nahrádzajú slovami „ods. 9“.
29.
V § 97 odsek 3 znie:
„(3)
Základná škola pre žiakov so zdravotným znevýhodnením má spravidla deväť až desať ročníkov.“.
30.
V § 103 ods. 9 písm. b) sa za slová „prijatie do“ vkladá slovo „základnej“.
31.
V § 107 ods. 3 sa vypúšťajú písmená a) a b) a na konci sa pripájajú slová „do špecializovanej triedy podľa § 29 ods.10“.
32.
V § 144 ods. 1 písmeno c) znie:
„c)
bezplatné vzdelanie pre deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie v materskej škole povinné,“.
33.
V § 160 ods. 1 a 2 sa slová „ods. 8“ nahrádzajú slovami „ods. 7“.
34.
Za § 161i sa vkladá § 161j, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠161j
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2021
(1)
Do nultého ročníka a prípravného ročníka zriadeného podľa predpisov účinných do 31. decembra 2020 možno zaradiť deti najneskôr do 15. júna 2021 na školský rok 2021/2022.
(2)
Žiak, ktorý bol zaradený do nultého ročníka a prípravného ročníka podľa predpisov účinných do 31. decembra 2020, nultý ročník a prípravný ročník dokončí podľa predpisov účinných do 31. decembra 2020.“.
Čl. II
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1996 Z. z., zákona č. 72/1999 Z. z., zákona č. 121/2001 Z. z., zákona č. 509/2001 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 64/2002 Z. z., zákona č. 435/2002 Z. z., zákona č. 161/2003 Z. z., zákona č. 512/2003 Z. z., zákona č. 618/2004 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 277/2007 Z. z., zákona č. 325/2007 Z. z., zákona č. 165/2008 Z. z., zákona č. 245/2008 Z. z., zákona č. 510/2010 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 217/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 135/2013 Z. z., zákona č. 324/2014 Z. z., zákona č. 374/2014 Z. z., zákona č. 392/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 301/2016 Z. z., zákona č. 315/2016 Z. z., zákona č. 112/2018 Z. z., zákona č. 372/2018 Z. z. a zákona č. 4/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 8 sa odsek 4 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d)
nehnuteľný majetok štátu odplatne do vlastníctva obce, mestskej časti hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a mestskej časti mesta Košice (ďalej len „obec“), vyššieho územného celku alebo verejnoprávnej inštitúcie zriadenej zákonom.“.
2.
V § 8e písmeno d) znie:
„d)
nehnuteľného majetku štátu do vlastníctva obce, vyššieho územného celku alebo verejnoprávnej inštitúcie zriadenej zákonom za podmienky, že obec, vyšší územný celok alebo nimi zriadená rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia, alebo verejnoprávna inštitúcia zriadená zákonom bude tento nehnuteľný majetok vo svojom mene užívať na poskytovanie všeobecne prospešných služieb13ad) alebo na výstavbu verejnoprospešných stavieb,13ac)“.
Čl. III
Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 564/2004 Z. z., zákona č. 5/2005 Z. z., zákona č. 475/2005 Z. z., zákona č. 279/2006 Z. z., zákona č. 689/2006 Z. z., zákona č. 245/2008 Z. z., zákona č. 462/2008 Z. z., zákona č. 179/2009 Z. z., zákona č. 184/2009 Z. z., zákona č. 214/2009 Z. z., zákona č. 38/2011 Z. z., zákona č. 325/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 312/2013 Z. z., zákona č. 464/2013 Z. z., zákona č. 61/2015 Z. z., zákona č. 188/2015 Z. z., zákona č. 422/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 177/2017 Z. z., zákona č. 182/2017 Z. z., zákona č. 54/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 209/2018 Z. z., zákona č. 365/2018 Z. z. a zákona č. 138/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 3 ods. 8 písm. c) sa bodka na konci nahrádza slovom „alebo“.
2.
V § 3 sa odsek 8 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d)
ak nezabráni činnosti politickej strany alebo politického hnutia a ich propagácii v škole alebo v školskom zariadení.“.
3.
V § 5 ods. 3 sa vypúšťajú písmená b) a c).
Doterajšie písmená d) až n) sa označujú ako písmená b) až l).
4.
Poznámka pod čiarou k odkazu 21 znie:
„21) § 12a ods. 1 písm. a) zákona č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.“.
5.
V § 5 odsek 14 znie:
„(14)
Riaditeľ materskej školy a riaditeľ materskej školy pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami rozhoduje o
a)
prijatí dieťaťa do materskej školy,
b)
prijatí dieťaťa na adaptačný pobyt alebo na diagnostický pobyt,
c)
prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy,
d)
oslobodení dieťaťa od povinnosti dochádzať do školy zo zdravotných dôvodov, ak ide o povinné predprimárne vzdelávanie,
e)
povolení individuálneho vzdelávania dieťaťa, ak ide o povinné predprimárne vzdelávanie,
f)
pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania,
g)
predčasnom skončení predprimárneho vzdelávania, ak nejde o povinné predprimárne vzdelávanie,
h)
určení príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy, ktorej zriaďovateľom je okresný úrad v sídle kraja, ak nejde o povinné predprimárne vzdelávanie.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 18a sa vypúšťa.
6.
§ 5 sa dopĺňa odsekmi 15 a 16, ktoré znejú:
„(15)
Ak zákonný zástupca dieťaťa nedbá o riadne plnenie povinného predprimárneho vzdelávania svojho dieťaťa, oznámi riaditeľ materskej školy túto skutočnosť príslušnému orgánu štátnej správy a obci, v ktorej má zákonný zástupca dieťaťa trvalý pobyt.
(16)
Zákonný zástupca dieťaťa nedbá o riadne plnenie povinného predprimárneho vzdelávania, najmä ak neprihlási dieťa na plnenie povinného predprimárneho vzdelávania alebo ak dieťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, neospravedlnene vynechá viac ako päť dní v mesiaci.21)“.
7.
V § 6 ods. 3 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:
„b)
plnenie povinného predprimárneho vzdelávania v materských školách, ktorých je zriaďovateľom,“.
Doterajšie písmená b) až d) sa označujú ako písmená c) až e).
8.
V § 6 ods. 12 sa za písmeno d) vkladá nové písmeno e), ktoré znie:
„e)
poskytuje finančné prostriedky na stravovanie detí materských škôl a materských škôl pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v zriaďovateľskej pôsobnosti okresných úradov v sídle kraja, ak sa stravujú v zariadeniach školského stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti alebo inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby,“.
Doterajšie písmená e) až k) sa označujú ako písmená f) až l).
9.
V § 6 ods. 12 písm. i) štvrtom bode sa vypúšťa čiarka a pripájajú sa tieto slová: „a počet detí, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné,“.
10.
V § 6 ods. 15 sa vypúšťa čiarka za slovom „zriaďovateľom“ a slová „a to formou zriaďovania zariadení školského stravovania [ods. 2 písm. e)]“.
11.
V § 6 ods. 24 sa bodka na konci nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „výška príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole sa určuje len pre deti, pre ktoré nie je predprimárne vzdelávanie povinné.“.
12.
§ 6 sa dopĺňa odsekom 25, ktorý znie:
„(25)
Obec rozhoduje v druhom stupni vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhodol riaditeľ materskej školy, ktorej je príslušná obec zriaďovateľom (§ 5 ods. 14).“ .“.
13.
V § 9 ods. 15 sa vypúšťa čiarka za slovom „zriaďovateľom“ a slová „a to formou zriaďovania zariadení školského stravovania“.
14.
§ 14 sa dopĺňa odsekom 13, ktorý znie:
„(13)
Ministerstvo oceňuje výhercov súťaží v oblasti výchovy a vzdelávania, ktorých organizátorom alebo spoluorganizátorom je ministerstvo a sú určené pre právnické osoby iné ako školy a školské zariadenia alebo pre fyzické osoby iné ako deti, žiaci alebo zamestnanci škôl a školských zariadení; ocenenie môže byť spojené s finančným darom alebo s vecným darom v rozsahu, ktorý určuje štatút príslušnej súťaže alebo minister.“.
15.
V § 37 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Priestupku sa dopustí zamestnanec školy alebo školského zariadenia, ktorý umožní v škole alebo v školskom zariadení činnosť politickej strany alebo politického hnutia a ich propagáciu.“.
Doterajšie odseky 2 až 4 sa označujú ako odseky 3 až 5.
16.
V § 37 odsek 3 znie:
„(3)
Za priestupok podľa odseku 1 alebo odseku 2 možno uložiť pokutu do 331,50 eura.“.
17.
V § 37 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Priestupky podľa odseku 2 prejednáva okresný úrad v sídle kraja.“.
18.
V § 38 ods. 4 sa za slová „vylúčenia a pochvaly riaditeľom školy,“ vkladajú slová „§ 5 ods. 14,“.
19.
V § 39hc sa na konci pripája táto veta: „Príspevok na dopravu patriaci žiakovi, ktorý plní povinnú školskú dochádzku na prvom stupni základnej školy alebo na druhom stupni základnej školy v školskom obvode určenom podľa predpisov účinných do 31. decembra 2018, zostáva zachovaný aj v nasledujúcich ročníkoch žiaka príslušného stupňa na tejto základnej škole.“.
Čl. IV
Zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 564/2004 Z. z., zákona č. 689/2006 Z. z., zákona č. 245/2008 Z. z., zákona č. 462/2008 Z. z., zákona č. 179/2009 Z. z., zákona č. 184/2009 Z. z., zákona č. 38/2011 Z. z., zákona č. 390/2011 Z. z., zákona č. 325/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 81/2013 Z. z., zákona č. 464/2013 Z. z., zákona č. 307/2014 Z. z., zákona č. 377/2014 Z. z., zákona č. 61/2015 Z. z., zákona č. 188/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 182/2017 Z. z., zákona č. 209/2018 Z. z. a zákona č. 367/2018 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 1 ods. 1 písm. b) prvom bode sa slová „ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky5a)“ nahrádzajú slovami „pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 5a sa vypúšťa.
2.
§ 4aa vrátane nadpisu znie:
㤠4aa
Príspevok na dopravu
(1)
Ministerstvo pridelí z kapitoly ministerstva a z kapitoly ministerstva vnútra príspevok na dopravu na žiadosť zriaďovateľa verejnej školy, materskej školy zriadenej obcou alebo zriaďovateľa cirkevnej školy; to neplatí, ak obec alebo vyšší územný celok zabezpečuje bezplatnú autobusovú dopravu dieťaťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, alebo žiaka formou zmluvy o službách vo verejnom záujme22ba) z dotácie na financovanie bezplatnej autobusovej dopravy detí, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, žiakov základných škôl alebo žiakov stredných škôl poskytnutej podľa osobitného predpisu.22bb)
(2)
Škola, ktorú dieťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, alebo žiak navštevuje, mesačne uhrádza jeho zákonnému zástupcovi cestovné náklady na dopravu takého dieťaťa alebo takého žiaka z obce jeho trvalého pobytu do školy a späť vo výške najnižšieho žiackeho zľavneného cestovného v pravidelnej autobusovej doprave, ak zriaďovateľ nezabezpečí dopravu takého dieťaťa alebo takého žiaka inak.
(3)
Zákonný zástupca dieťaťa verejnej školy, materskej školy zriadenej obcou alebo cirkevnej školy, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, a zákonný zástupca žiaka verejnej školy alebo cirkevnej školy majú právo na úhradu cestovných nákladov na dopravu dieťaťa alebo žiaka podľa odseku 2 z obce jeho trvalého pobytu do
a)
verejnej školy v spoločnom školskom obvode,22d) v ktorej žiak plní povinnú školskú dochádzku, a späť, ak obec, v ktorej má žiak trvalý pobyt, na účel zabezpečenia plnenia povinnej školskej dochádzky nezriadi základnú školu,
b)
materskej školy, v ktorej dieťa plní povinné predprimárne vzdelávanie, a späť, ak obec, v ktorej má dieťa trvalý pobyt, na účel zabezpečenia povinného predprimárneho vzdelávania nezriadi materskú školu,
c)
najbližšej cirkevnej základnej školy a späť, ak v obci, v ktorej má žiak trvalý pobyt, nie je zriadená základná škola,
d)
najbližšej cirkevnej materskej školy a späť, ak v obci, v ktorej má dieťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, trvalý pobyt, nie je zriadená materská škola,
e)
najbližšej základnej školy pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami s príslušným zdravotným znevýhodnením alebo s nadaním a späť, ak ide o žiaka základnej školy pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, a v obci, v ktorej má žiak trvalý pobyt, nie je zriadená základná škola pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami s príslušným zdravotným znevýhodnením alebo s nadaním,
f)
najbližšej materskej školy pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami s príslušným zdravotným znevýhodnením alebo s nadaním a späť, ak ide o dieťa materskej školy pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, a v obci, v ktorej má dieťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, trvalý pobyt, nie je zriadená materská škola pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami s príslušným zdravotným znevýhodnením alebo s nadaním,
g)
najbližšej základnej školy s vyučovacím jazykom príslušnej národnostnej menšiny a späť, ak ide o žiaka základnej školy s vyučovacím jazykom príslušnej národnostnej menšiny, a v obci alebo v školskom obvode, v ktorom má žiak patriaci k národnostnej menšine trvalý pobyt, nie je zriadená základná škola s vyučovacím jazykom príslušnej národnostnej menšiny,
h)
najbližšej materskej školy s vyučovacím jazykom príslušnej národnostnej menšiny a späť, ak ide o dieťa materskej školy s vyučovacím jazykom príslušnej národnostnej menšiny, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, a v obci, v ktorej má dieťa patriace k národnostnej menšine, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, trvalý pobyt, nie je zriadená materská škola s vyučovacím jazykom príslušnej národnostnej menšiny,
i)
školy a späť do miesta jeho trvalého pobytu iným dopravným prostriedkom ako hromadnou dopravou za obdobie trvania zdravotného stavu žiaka, ktorý neumožňuje jeho prepravu do školy prostredníctvom hromadnej dopravy za podmienok podľa písmen a), c), e) a g),
j)
školy a späť do miesta jeho trvalého pobytu iným dopravným prostriedkom ako hromadnou dopravou za obdobie trvania zdravotného stavu dieťaťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, ktorý neumožňuje jeho prepravu do materskej školy prostredníctvom hromadnej dopravy za podmienok podľa písmen b), d), f) a h).
(4)
Úhrada cestovných nákladov na dopravu žiaka z obce jeho trvalého pobytu do najbližšej školy a späť podľa odseku 3 písm. g) platí rovnako aj pre žiaka so slovenskou národnosťou, ak v obci alebo v školskom obvode, v ktorom má žiak trvalý pobyt, nie je zriadená základná škola s vyučovacím jazykom slovenským.
(5)
Úhrada cestovných nákladov na dopravu dieťaťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, z obce jeho trvalého pobytu do najbližšej materskej školy a späť podľa odseku 3 písm. h) platí rovnako aj pre dieťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, so slovenskou národnosťou, ak v obci, v ktorej má dieťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, trvalý pobyt, nie je zriadená materská škola s vyučovacím jazykom slovenským.
(6)
Doba trvania zdravotného stavu dieťaťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, alebo zdravotného stavu žiaka, ktorý neumožňuje jeho prepravu do školy hromadnou dopravou, sa preukazuje potvrdením lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore pediatria, ktorý poskytuje všeobecnú ambulantnú starostlivosť pre deti a dorast.
(7)
Žiadosť o príspevok na dopravu predkladá zriaďovateľ ministerstvu prostredníctvom príslušného okresného úradu v sídle kraja najneskôr do 30. septembra príslušného kalendárneho roka.
(8)
Žiadosť o príspevok na dopravu obsahuje údaje o výške denných cestovných nákladov na dopravu detí, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, alebo žiakov do školy z miesta trvalého pobytu a späť v cene najnižšieho žiackeho zľavneného cestovného v pravidelnej autobusovej doprave a počte dochádzajúcich detí, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, alebo počte dochádzajúcich žiakov.
(9)
Výška príspevku na dopravu na dieťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, alebo na žiaka na kalendárny rok sa určí ako súčin denných cestovných nákladov a počtu dní prítomnosti dieťaťa alebo žiaka v škole; ak ide o dieťa alebo o žiaka školy, ktorej súčasťou je školský internát, a dieťa alebo žiak býva v školskom internáte, vo výške dvoch ciest mesačne do školy z miesta trvalého pobytu a späť v cene najnižšieho žiackeho zľavneného cestovného v pravidelnej autobusovej doprave.“.
3.
V § 6b odseky 1 a 2 znejú:
„(1)
Príspevok na výchovu a vzdelávanie pre materskú školu na kalendárny rok pozostáva z príspevku na výchovu a vzdelávanie na
a)
deti materskej školy, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, a
b)
deti materskej školy, ktoré sú členmi domácnosti, ktorej členovi sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi.
(2)
Príspevok na výchovu a vzdelávanie pre materskú školu na deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, sa určí ako súčet
a)
súčinu 8-násobku objemu finančných prostriedkov pripadajúceho na 43,75 % sumy životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa platnej k 1. januáru príslušného kalendárneho roka a počtu detí materskej školy, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, v školskom roku, ktorý sa začal v predchádzajúcom kalendárnom roku, a
b)
súčinu 4-násobku objemu finančných prostriedkov pripadajúceho na 43,75 % sumy životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa platnej k 1. septembru príslušného kalendárneho roka a počtu detí materskej školy, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, v školskom roku, ktorý sa začína v bežnom kalendárnom roku.“.
4.
V § 6b sa za odsek 2 vkladajú nové odseky 3 a 4, ktoré znejú:
„(3)
Príspevok na výchovu a vzdelávanie pre materskú školu na deti, ktoré sú členmi domácnosti, ktorej členovi sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, sa určí ako súčet
a)
súčinu 8-násobku objemu finančných prostriedkov pripadajúceho na 15 % sumy životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa platnej k 1. januáru príslušného kalendárneho roka a počtu detí materskej školy, ktoré sú členmi domácnosti, ktorej členovi sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, v školskom roku, ktorý sa začal v predchádzajúcom kalendárnom roku, a
b)
súčinu 4-násobku objemu finančných prostriedkov pripadajúceho na 15 % sumy životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa platnej k 1. septembru príslušného kalendárneho roka a počtu detí materskej školy, ktoré sú členmi domácnosti, ktorej členovi sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, v školskom roku, ktorý sa začína v bežnom kalendárnom roku.
(4)
Dátum rozhodujúci pre počet detí použitý pri určovaní príspevku na výchovu a vzdelávanie je podľa § 7 ods. 4.“.
Doterajšie odseky 3 až 5 sa označujú ako odseky 5 až 7.
5.
V § 6b ods. 6 písm. a) a b) sa číslo „3“ nahrádza číslom „5“.
6.
V § 6b sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý znie:
„(7)
Finančné prostriedky pridelené zriaďovateľovi podľa odseku 1 písm. a) možno použiť na aktivity súvisiace s výchovou a vzdelávaním detí, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, a to len na
a)
osobný príplatok alebo odmenu pedagogických zamestnancov materskej školy podľa osobitného predpisu,23h) ktorí sa podieľajú na výchove a vzdelávaní detí,
b)
zabezpečenie pedagogického asistenta pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
c)
zabezpečenie odborných zamestnancov materskej školy, ktorí sa podieľajú na výchove a vzdelávaní detí,23h)
d)
individuálne vzdelávanie detí,
e)
vybavenie miestnosti určenej na výchovu a vzdelávanie detí
1.
didaktickou technikou,
2.
učebnými pomôckami,
3.
pracovnými zošitmi a pracovnými listami,
4.
kompenzačnými pomôckami,
f)
úhradu nákladov súvisiacich s pobytom detí na aktivitách podľa osobitného predpisu,23ha)
g)
úhradu nákladov za spotrebný materiál použitý pri výchove a vzdelávaní detí,
h)
vybavenie exteriéru materskej školy
1.
záhradným náradím, náčiním a hrovými prvkami na rozvíjanie pohybových schopností a zručností detí,
2.
učebnými pomôckami na rozvíjanie prírodovednej gramotnosti a matematickej gramotnosti detí.“.
Doterajší odsek 7 sa označuje ako odsek 8.
7.
V § 6b ods. 8 úvodnej vete sa za číslo „1“ vkladajú slová „písm. b)“ a v písmene a) sa za slovo „odmenu“ vkladá slovo „pedagogických“.
8.
V § 8b ods. 1 písm. a) šiestom bode a siedmom bode sa číslo „4“ nahrádza číslom „6“.
Čl. V
Zákon č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 532/2007 Z. z., zákona č. 554/2008 Z. z., zákona č. 180/2011 Z. z., zákona č. 388/2011 Z. z., zákona č. 468/2011 Z. z., zákona č. 433/2013 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z. a zákona č. 83/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 12a ods. 1 písm. a) sa za slovo „dieťaťa“ vkladajú slová „alebo nedbá o riadne plnenie povinného predprimárneho vzdelávania nezaopatreného dieťaťa“.
2.
Poznámka pod čiarou k odkazu 19e znie:
„19e) § 5 ods. 11, 12, 15 a 16 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
3.
V § 12a ods. 6 písm. a) sa za slovo „dieťaťa“ vkladajú slová „alebo ak oprávnená osoba dbá o riadne plnenie povinného predprimárneho vzdelávania nezaopatreného dieťaťa“.
Čl. VI
Zákon č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 644/2007 Z. z., zákona č. 598/2008 Z. z., zákona č. 59/2009 Z. z., zákona č. 400/2009 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 224/2010 Z. z., zákona č. 33/2011 Z. z., zákona č. 220/2011 Z. z., zákona č. 334/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 322/2014 Z. z., zákona č. 78/2015 Z. z., zákona č. 273/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 55/2017 Z. z., zákona č. 274/2017 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z. a zákona č. 54/2019 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 14 sa odsek 3 dopĺňa písmenom p), ktoré znie:
„p)
okresnému úradu v sídle kraja na účely preukázania bezúhonnosti
1.
úspešného uchádzača o výkon pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca alebo pracovnej činnosti odborného zamestnanca alebo
2.
pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca.33ab)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 33ab znie:
„33ab) § 15 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 209/2019 Z. z.“.
Čl. VII
Zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 15 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Ak ide o obzvlášť závažný zločin, trestný čin nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi, trestný čin znásilnenia, trestný čin sexuálneho násilia, trestný čin sexuálneho zneužívania, trestný čin súlože medzi príbuznými, trestný čin opustenia dieťaťa, trestný čin zanedbania povinnej výživy, trestný čin týrania blízkej osoby a zverenej osoby, trestný čin ohrozovania mravnej výchovy mládeže, trestné činy korupcie, trestný čin výroby detskej pornografie, trestný čin rozširovania detskej pornografie, trestný čin prechovávania detskej pornografie a účasť na detskom pornografickom predstavení a trestný čin ohrozovania mravnosti, za bezúhonného sa nepovažuje ani ten, komu bolo odsúdenie za taký trestný čin zahladené alebo na ktorého sa hľadí, ako keby nebol za taký trestný čin odsúdený.“.
Doterajšie odseky 2 až 9 sa označujú ako odseky 3 až 10.
2.
V § 15 ods. 3 prvej vete sa slová „výpisom z“ nahrádzajú slovom „odpisom“ a za slovo „mesiace“ sa vkladá čiarka a slová „a to každých päť rokov počas trvania pracovného pomeru u toho istého zamestnávateľa najneskôr k 31. máju príslušného roka“.
3.
V poznámke pod čiarou k odkazu 18 sa citácia „§ 10 zákona č. 330/2007 Z. z.“ nahrádza citáciou „§ 13 zákona č. 330/2007 Z. z.“.
4.
V § 15 odsek 4 znie:
„(4)
Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec poskytne na účel preukázania bezúhonnosti podľa odseku 3 pred uzavretím pracovnoprávneho vzťahu okresnému úradu v sídle kraja údaje potrebné na vyžiadanie odpisu registra trestov. Údaje podľa prvej vety zašle okresný úrad v sídle kraja pred vznikom pracovnoprávneho vzťahu v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie odpisu registra trestov.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 19 sa vypúšťa.
5.
V § 15 sa vypúšťa odsek 5.
Doterajšie odseky 6 až 10 sa označujú ako odseky 5 až 9.
6.
§ 15 sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:
„(10)
Ak pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec neposkytne na účel preukázania bezúhonnosti podľa odseku 3 údaje potrebné na vyžiadanie odpisu registra trestov, nepovažuje sa na účely tohto zákona za bezúhonného.“.
7.
Za § 90 sa vkladá § 90a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠90a
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. októbra 2019
Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec poskytne na účel preukázania bezúhonnosti podľa predpisov účinných od 1. októbra 2019 okresnému úradu v sídle kraja údaje potrebné na vyžiadanie odpisu registra trestov najneskôr do 31. mája 2020, inak sa nepovažuje na účely tohto zákona za bezúhonného.“.
Čl. VIII
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia okrem čl. II a čl. III bodov 1, 2, 10 a 13 až 17, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. septembra 2019, čl. VI a čl. VII, ktoré nadobúdajú účinnosť
1. októbra 2019, a čl. I, čl. III bodov 3 až 9, 11, 12 a 18, čl. IV a čl. V, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2021.
Zuzana Čaputová v. r.

Andrej Danko v. r .

Peter Pellegrini v. r.