209/2019 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.09.2019 do 30.09.2019

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

209
ZÁKON
z 27. júna 2019,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. II
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1996 Z. z., zákona č. 72/1999 Z. z., zákona č. 121/2001 Z. z., zákona č. 509/2001 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 64/2002 Z. z., zákona č. 435/2002 Z. z., zákona č. 161/2003 Z. z., zákona č. 512/2003 Z. z., zákona č. 618/2004 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 277/2007 Z. z., zákona č. 325/2007 Z. z., zákona č. 165/2008 Z. z., zákona č. 245/2008 Z. z., zákona č. 510/2010 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 217/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 135/2013 Z. z., zákona č. 324/2014 Z. z., zákona č. 374/2014 Z. z., zákona č. 392/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 301/2016 Z. z., zákona č. 315/2016 Z. z., zákona č. 112/2018 Z. z., zákona č. 372/2018 Z. z. a zákona č. 4/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 8 sa odsek 4 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d)
nehnuteľný majetok štátu odplatne do vlastníctva obce, mestskej časti hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a mestskej časti mesta Košice (ďalej len „obec“), vyššieho územného celku alebo verejnoprávnej inštitúcie zriadenej zákonom.“.
2.
V § 8e písmeno d) znie:
„d)
nehnuteľného majetku štátu do vlastníctva obce, vyššieho územného celku alebo verejnoprávnej inštitúcie zriadenej zákonom za podmienky, že obec, vyšší územný celok alebo nimi zriadená rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia, alebo verejnoprávna inštitúcia zriadená zákonom bude tento nehnuteľný majetok vo svojom mene užívať na poskytovanie všeobecne prospešných služieb13ad) alebo na výstavbu verejnoprospešných stavieb,13ac)“.
Čl. III
Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 564/2004 Z. z., zákona č. 5/2005 Z. z., zákona č. 475/2005 Z. z., zákona č. 279/2006 Z. z., zákona č. 689/2006 Z. z., zákona č. 245/2008 Z. z., zákona č. 462/2008 Z. z., zákona č. 179/2009 Z. z., zákona č. 184/2009 Z. z., zákona č. 214/2009 Z. z., zákona č. 38/2011 Z. z., zákona č. 325/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 312/2013 Z. z., zákona č. 464/2013 Z. z., zákona č. 61/2015 Z. z., zákona č. 188/2015 Z. z., zákona č. 422/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 177/2017 Z. z., zákona č. 182/2017 Z. z., zákona č. 54/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 209/2018 Z. z., zákona č. 365/2018 Z. z. a zákona č. 138/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 3 ods. 8 písm. c) sa bodka na konci nahrádza slovom „alebo“.
2.
V § 3 sa odsek 8 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d)
ak nezabráni činnosti politickej strany alebo politického hnutia a ich propagácii v škole alebo v školskom zariadení.“.
10.
V § 6 ods. 15 sa vypúšťa čiarka za slovom „zriaďovateľom“ a slová „a to formou zriaďovania zariadení školského stravovania [ods. 2 písm. e)]“.
13.
V § 9 ods. 15 sa vypúšťa čiarka za slovom „zriaďovateľom“ a slová „a to formou zriaďovania zariadení školského stravovania“.
14.
§ 14 sa dopĺňa odsekom 13, ktorý znie:
„(13)
Ministerstvo oceňuje výhercov súťaží v oblasti výchovy a vzdelávania, ktorých organizátorom alebo spoluorganizátorom je ministerstvo a sú určené pre právnické osoby iné ako školy a školské zariadenia alebo pre fyzické osoby iné ako deti, žiaci alebo zamestnanci škôl a školských zariadení; ocenenie môže byť spojené s finančným darom alebo s vecným darom v rozsahu, ktorý určuje štatút príslušnej súťaže alebo minister.“.
15.
V § 37 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Priestupku sa dopustí zamestnanec školy alebo školského zariadenia, ktorý umožní v škole alebo v školskom zariadení činnosť politickej strany alebo politického hnutia a ich propagáciu.“.
Doterajšie odseky 2 až 4 sa označujú ako odseky 3 až 5.
16.
V § 37 odsek 3 znie:
„(3)
Za priestupok podľa odseku 1 alebo odseku 2 možno uložiť pokutu do 331,50 eura.“.
17.
V § 37 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Priestupky podľa odseku 2 prejednáva okresný úrad v sídle kraja.“.
19.
V § 39hc sa na konci pripája táto veta: „Príspevok na dopravu patriaci žiakovi, ktorý plní povinnú školskú dochádzku na prvom stupni základnej školy alebo na druhom stupni základnej školy v školskom obvode určenom podľa predpisov účinných do 31. decembra 2018, zostáva zachovaný aj v nasledujúcich ročníkoch žiaka príslušného stupňa na tejto základnej škole.“.
Čl. VIII
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia okrem čl. II a čl. III bodov 1, 2, 10 a 13 až 17, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. septembra 2019, čl. VI a čl. VII, ktoré nadobúdajú účinnosť
1. októbra 2019, a čl. I, čl. III bodov 3 až 9, 11, 12 a 18, čl. IV a čl. V, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2021.
Zuzana Čaputová v. r.

Andrej Danko v. r .

Peter Pellegrini v. r.