209/2019 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.10.2019 do 31.12.2020

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

209
ZÁKON
z 27. júna 2019,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. II
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1996 Z. z., zákona č. 72/1999 Z. z., zákona č. 121/2001 Z. z., zákona č. 509/2001 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 64/2002 Z. z., zákona č. 435/2002 Z. z., zákona č. 161/2003 Z. z., zákona č. 512/2003 Z. z., zákona č. 618/2004 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 277/2007 Z. z., zákona č. 325/2007 Z. z., zákona č. 165/2008 Z. z., zákona č. 245/2008 Z. z., zákona č. 510/2010 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 217/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 135/2013 Z. z., zákona č. 324/2014 Z. z., zákona č. 374/2014 Z. z., zákona č. 392/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 301/2016 Z. z., zákona č. 315/2016 Z. z., zákona č. 112/2018 Z. z., zákona č. 372/2018 Z. z. a zákona č. 4/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 8 sa odsek 4 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d)
nehnuteľný majetok štátu odplatne do vlastníctva obce, mestskej časti hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a mestskej časti mesta Košice (ďalej len „obec“), vyššieho územného celku alebo verejnoprávnej inštitúcie zriadenej zákonom.“.
2.
V § 8e písmeno d) znie:
„d)
nehnuteľného majetku štátu do vlastníctva obce, vyššieho územného celku alebo verejnoprávnej inštitúcie zriadenej zákonom za podmienky, že obec, vyšší územný celok alebo nimi zriadená rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia, alebo verejnoprávna inštitúcia zriadená zákonom bude tento nehnuteľný majetok vo svojom mene užívať na poskytovanie všeobecne prospešných služieb13ad) alebo na výstavbu verejnoprospešných stavieb,13ac)“.
Čl. III
Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 564/2004 Z. z., zákona č. 5/2005 Z. z., zákona č. 475/2005 Z. z., zákona č. 279/2006 Z. z., zákona č. 689/2006 Z. z., zákona č. 245/2008 Z. z., zákona č. 462/2008 Z. z., zákona č. 179/2009 Z. z., zákona č. 184/2009 Z. z., zákona č. 214/2009 Z. z., zákona č. 38/2011 Z. z., zákona č. 325/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 312/2013 Z. z., zákona č. 464/2013 Z. z., zákona č. 61/2015 Z. z., zákona č. 188/2015 Z. z., zákona č. 422/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 177/2017 Z. z., zákona č. 182/2017 Z. z., zákona č. 54/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 209/2018 Z. z., zákona č. 365/2018 Z. z. a zákona č. 138/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 3 ods. 8 písm. c) sa bodka na konci nahrádza slovom „alebo“.
2.
V § 3 sa odsek 8 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d)
ak nezabráni činnosti politickej strany alebo politického hnutia a ich propagácii v škole alebo v školskom zariadení.“.
10.
V § 6 ods. 15 sa vypúšťa čiarka za slovom „zriaďovateľom“ a slová „a to formou zriaďovania zariadení školského stravovania [ods. 2 písm. e)]“.
13.
V § 9 ods. 15 sa vypúšťa čiarka za slovom „zriaďovateľom“ a slová „a to formou zriaďovania zariadení školského stravovania“.
14.
§ 14 sa dopĺňa odsekom 13, ktorý znie:
„(13)
Ministerstvo oceňuje výhercov súťaží v oblasti výchovy a vzdelávania, ktorých organizátorom alebo spoluorganizátorom je ministerstvo a sú určené pre právnické osoby iné ako školy a školské zariadenia alebo pre fyzické osoby iné ako deti, žiaci alebo zamestnanci škôl a školských zariadení; ocenenie môže byť spojené s finančným darom alebo s vecným darom v rozsahu, ktorý určuje štatút príslušnej súťaže alebo minister.“.
15.
V § 37 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Priestupku sa dopustí zamestnanec školy alebo školského zariadenia, ktorý umožní v škole alebo v školskom zariadení činnosť politickej strany alebo politického hnutia a ich propagáciu.“.
Doterajšie odseky 2 až 4 sa označujú ako odseky 3 až 5.
16.
V § 37 odsek 3 znie:
„(3)
Za priestupok podľa odseku 1 alebo odseku 2 možno uložiť pokutu do 331,50 eura.“.
17.
V § 37 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Priestupky podľa odseku 2 prejednáva okresný úrad v sídle kraja.“.
19.
V § 39hc sa na konci pripája táto veta: „Príspevok na dopravu patriaci žiakovi, ktorý plní povinnú školskú dochádzku na prvom stupni základnej školy alebo na druhom stupni základnej školy v školskom obvode určenom podľa predpisov účinných do 31. decembra 2018, zostáva zachovaný aj v nasledujúcich ročníkoch žiaka príslušného stupňa na tejto základnej škole.“.
Čl. VI
Zákon č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 644/2007 Z. z., zákona č. 598/2008 Z. z., zákona č. 59/2009 Z. z., zákona č. 400/2009 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 224/2010 Z. z., zákona č. 33/2011 Z. z., zákona č. 220/2011 Z. z., zákona č. 334/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 322/2014 Z. z., zákona č. 78/2015 Z. z., zákona č. 273/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 55/2017 Z. z., zákona č. 274/2017 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z. a zákona č. 54/2019 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 14 sa odsek 3 dopĺňa písmenom p), ktoré znie:
„p)
okresnému úradu v sídle kraja na účely preukázania bezúhonnosti
1.
úspešného uchádzača o výkon pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca alebo pracovnej činnosti odborného zamestnanca alebo
2.
pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca.33ab)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 33ab znie:
„33ab) § 15 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 209/2019 Z. z.“.
Čl. VII
Zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 15 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Ak ide o obzvlášť závažný zločin, trestný čin nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi, trestný čin znásilnenia, trestný čin sexuálneho násilia, trestný čin sexuálneho zneužívania, trestný čin súlože medzi príbuznými, trestný čin opustenia dieťaťa, trestný čin zanedbania povinnej výživy, trestný čin týrania blízkej osoby a zverenej osoby, trestný čin ohrozovania mravnej výchovy mládeže, trestné činy korupcie, trestný čin výroby detskej pornografie, trestný čin rozširovania detskej pornografie, trestný čin prechovávania detskej pornografie a účasť na detskom pornografickom predstavení a trestný čin ohrozovania mravnosti, za bezúhonného sa nepovažuje ani ten, komu bolo odsúdenie za taký trestný čin zahladené alebo na ktorého sa hľadí, ako keby nebol za taký trestný čin odsúdený.“.
Doterajšie odseky 2 až 9 sa označujú ako odseky 3 až 10.
2.
V § 15 ods. 3 prvej vete sa slová „výpisom z“ nahrádzajú slovom „odpisom“ a za slovo „mesiace“ sa vkladá čiarka a slová „a to každých päť rokov počas trvania pracovného pomeru u toho istého zamestnávateľa najneskôr k 31. máju príslušného roka“.
3.
V poznámke pod čiarou k odkazu 18 sa citácia „§ 10 zákona č. 330/2007 Z. z.“ nahrádza citáciou „§ 13 zákona č. 330/2007 Z. z.“.
4.
V § 15 odsek 4 znie:
„(4)
Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec poskytne na účel preukázania bezúhonnosti podľa odseku 3 pred uzavretím pracovnoprávneho vzťahu okresnému úradu v sídle kraja údaje potrebné na vyžiadanie odpisu registra trestov. Údaje podľa prvej vety zašle okresný úrad v sídle kraja pred vznikom pracovnoprávneho vzťahu v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie odpisu registra trestov.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 19 sa vypúšťa.
5.
V § 15 sa vypúšťa odsek 5.
Doterajšie odseky 6 až 10 sa označujú ako odseky 5 až 9.
6.
§ 15 sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:
„(10)
Ak pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec neposkytne na účel preukázania bezúhonnosti podľa odseku 3 údaje potrebné na vyžiadanie odpisu registra trestov, nepovažuje sa na účely tohto zákona za bezúhonného.“.
7.
Za § 90 sa vkladá § 90a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠90a
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. októbra 2019
Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec poskytne na účel preukázania bezúhonnosti podľa predpisov účinných od 1. októbra 2019 okresnému úradu v sídle kraja údaje potrebné na vyžiadanie odpisu registra trestov najneskôr do 31. mája 2020, inak sa nepovažuje na účely tohto zákona za bezúhonného.“.
Čl. VIII
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia okrem čl. II a čl. III bodov 1, 2, 10 a 13 až 17, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. septembra 2019, čl. VI a čl. VII, ktoré nadobúdajú účinnosť
1. októbra 2019, a čl. I, čl. III bodov 3 až 9, 11, 12 a 18, čl. IV a čl. V, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2021.
Zuzana Čaputová v. r.

Andrej Danko v. r .

Peter Pellegrini v. r.