208/2019 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 16.07.2019

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

208
ZÁKON
z 27. júna 2019,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 69/2017 Z. z., zákona č. 73/2017 Z. z. a zákona č. 344/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 ods. 1 sa za slovom „hnutí“ čiarka nahrádza spojkou „a“ a vypúšťajú sa slová „a tretích strán podľa § 8“.
2.
V § 5 sa vypúšťa odsek 15.
Doterajší odsek 16 sa označuje ako odsek 15.
3.
§ 8 sa vypúšťa.
4.
V § 11 ods. 8 sa slová „štátnou komisiou“ nahrádzajú slovami: „Štátnou komisiou pre voľby a kontrolu financovania politických strán (ďalej len „štátna komisia“)“.
5.
V § 18 ods. 1 sa za slovom „prezidenta“ čiarka nahrádza spojkou „a“ a vypúšťajú sa slová „a tretia strana“.
6.
V § 19 ods. 2 sa vypúšťa písmeno a).
Doterajšie písmená b) až g) sa označujú ako písmena a) až f).
7.
V § 19 ods. 4 sa vypúšťa písmeno a).
Doterajšie písmená b) až g) sa označujú ako písmená a) až f).
8.
V § 19 ods. 6 sa vypúšťa písmeno a).
Doterajšie písmená b) až e) sa označujú ako písmená a) až d).
9.
V § 19 odsek 7 znie:
„(7)
Ministerstvo vnútra uloží
a)
politickej strane, ktorá prekročila prípustnú sumu nákladov podľa § 3 ods. 1 a § 7, pokutu vo výške dvojnásobku sumy, o ktorú prekročila prípustnú sumu nákladov,
b)
kandidátovi na prezidenta, ktorý prekročil prípustnú sumu nákladov podľa § 5 ods. 1, pokutu vo výške dvojnásobku sumy, o ktorú prekročil prípustnú sumu nákladov,
c)
kandidátovi podľa § 6, ktorý prekročil prípustnú sumu nákladov podľa § 6 ods. 1, pokutu vo výške dvojnásobku sumy, o ktorú prekročil prípustnú sumu nákladov.“.
10.
V § 19 sa vypúšťa odsek 8.
Doterajšie odseky 9 až 15 sa označujú ako odseky 8 až 14.
11.
V § 19 ods. 9 sa za slovo „ktorá“ vkladajú slová „vedie volebnú kampaň po čase ustanovenom v § 2 ods. 2 alebo“ a číslovka „10 000“ sa nahrádza číslovkou „100 000“.
12.
V § 19 ods. 10 sa slová „odsekov 1 až 10“ nahrádzajú slovami „odsekov 1 až 9“.
13.
V § 19 ods. 13 sa slová „odsekov 1, 3, 5 a 7“ nahrádzajú slovami „odsekov 1, 3 a 5“.
14.
V § 20 ods. 2 sa číslovka „1 000“ nahrádza číslovkou „30 000“.
15.
Za § 23 sa vkladá § 24, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠24
Prechodné ustanovenia
(1)
Práva a povinnosti subjektov oprávnených viesť volebnú kampaň podľa pravidiel účinných pre voľby vykonané do 25. mája 2019 zostávajú zachované.
(2)
Porušenia pravidiel vedenia a financovania volebnej kampane pre voľby vykonané do 25. mája 2019 sa posudzujú podľa ustanovení účinných v čase vykonania týchto volieb.“.
Čl. II
Zákon č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 568/2008 Z. z., zákona č. 266/2010 Z. z., zákona č. 181/2014 Z. z., zákona č. 54/2015 Z. z., zákona č. 131/2015 Z. z., zákona č. 272/2015 Z. z., zákona č. 375/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z. a zákona č. 344/2018 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.
V § 14 ods. 1 písm. f) sa v zátvorke za slová „§ 8 ods. 7,“ vkladajú slová „§ 22 ods. 8,“.
2.
V § 22 ods. 4 sa za druhú vetu vkladá nová tretia veta, ktorá znie: „Strana môže od jedného člena v kalendárnom roku prijať členský príspevok najviac v celkovej sume 10 000 eur.“ a v poslednej vete sa za slovo „druhej“ vkladajú slová „alebo tretej“.
3.
§ 22 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:
„(8)
Strana môže mať počas jedného volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky príjmy podľa § 22 ods. 1 písm. a), b) a h) najviac 3 500 000 eur. Ak štátna komisia zistí, že príjmy strany podľa § 22 ods. 1 písm. a), b) a h) počas jedného volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky presiahli sumu 3 500 000 eur, ministerstvo na základe oznámenia štátnej komisie túto stranu zapíše v registri strán s dodatkom „v likvidácii“. Dňom zápisu vstupuje strana do likvidácie a bude môcť vykonávať iba pôsobnosť súvisiacu so zrušením strany; ustanovenie § 30 ods. 9 sa použije primerane.“.
4.
Za § 34e sa vkladá § 34f, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠34f
Prechodné ustanovenia
(1)
Ustanovenie § 22 ods. 4 v znení účinnom od nadobudnutia účinnosti tohto zákona sa nevzťahuje na členské príspevky, ktoré strana prijala pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona.
(2)
Ustanovenie § 22 ods. 8 sa počas volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky zvolenej v roku 2016 vzťahuje na príjmy podľa § 22 ods. 1 písm. a), b) a h), ktoré má strana po nadobudnutí účinnosti tohto zákona.“.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Zuzana Čaputová v. r.

Andrej Danko v. r .

Peter Pellegrini v. r.