207/2019 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.08.2019 do 31.12.2020

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

207
VYHLÁŠKA
Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
z 1. júla 2019,
ktorou sa ustanovuje spôsob určenia výšky nájomného k lesným pozemkom za hospodárenie v lesoch
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky podľa § 22 ods. 9 zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení zákona č. 158/2019 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Táto vyhláška upravuje spôsob určenia výšky nájomného k lesným pozemkom za nájomný vzťah podľa § 22 ods. 2 zákona.
§ 2
Spôsob určenia výšky nájomného k lesným pozemkom za hospodárenie v lesoch je uvedený v prílohe.
§ 3
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. augusta 2019.
Gabriela Matečná v. r.