206/2019 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.08.2019

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

206
VYHLÁŠKA
Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
z 1. júla 2019,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 451/2006 Z. z. o odbornom lesnom hospodárovi
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky podľa § 66 písm. g) zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 451/2006 Z. z. o odbornom lesnom hospodárovi sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 ods. 2 písm. b) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „v doklade o absolvovaní praxe vydanom štatutárnym orgánom zamestnávateľa alebo zodpovednou osobou sa uvádza dĺžka pracovného pomeru alebo iného pracovnoprávneho vzťahu, počas ktorého žiadateľ v hlavnej činnosti zamestnania vykonával lesnícku prax,“.
2.
§ 1 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Žiadosť o vykonanie skúšky, ktorú žiadateľ predkladá do piatich rokov od predloženia predchádzajúcej žiadosti o vykonanie skúšky žiadateľa, ktorému ministerstvo oznámilo splnenie predpokladov podľa odseku 3 a ktorý sa skúšky nezúčastnil z dôvodu na jeho strane alebo skúške nevyhovel, obsahuje len doklad podľa odseku 2 písm. c); na podanie žiadosti sa primerane vzťahuje odsek 1.“.
3.
V § 2 ods. 2 písm. c) sa slová „lesných hospodárskych plánov“ nahrádzajú slovami „programov starostlivosti o lesy“.
4.
V § 3 odsek 2 znie:
„(2)
Za predsedu komisie a člena komisie možno po prerokovaní so Slovenskou lesníckou komorou vymenovať osobu s vysokoškolským vzdelaním lesníckeho zamerania druhého stupňa, ktorá je držiteľom osvedčenia o odbornej spôsobilosti odborného lesného hospodára (ďalej len „osvedčenie“) alebo osvedčenia o odbornej spôsobilosti na vyhotovovanie programu starostlivosti o lesy, alebo držiteľa dokladu o získaní osobitného kvalifikačného predpokladu na výkon štátnej správy lesného hospodárstva. Predseda komisie je štátny zamestnanec ministerstva.“.
5.
V § 4 ods. 3 a § 5 ods. 1 prvej vete sa slová „krajskému lesnému úradu“ nahrádzajú slovami „okresnému úradu v sídle kraja“.
6.
V § 5 ods. 1 prvej vete sa za slovo „osvedčenia“ vkladajú slová „a zápis do registra odborných lesných hospodárov (ďalej len „register“)“.
7.
V § 5 ods. 2 prvá veta znie: „Osvedčenie sa žiadateľovi vydá na základe protokolu podľa § 4 ods. 3, oznámenia ministerstva o odpustení vykonania skúšky a absolvovania praxe v lesníckych činnostiach alebo dokladu o získaní osobitného kvalifikačného predpokladu na výkon štátnej správy lesného hospodárstva.“.
8.
Za § 5 sa vkladá § 5a, ktorý znie:
㤠5a
(1)
Žiadosť o odpustenie vykonania skúšky a absolvovania praxe v lesníckych činnostiach sa podáva ministerstvu; vzor žiadosti je uvedený v prílohe č. 4.
(2)
Prílohou k žiadosti podľa odseku 1 je doklad o
a)
vzdelaní,
b)
štátnych skúškach z oblastí podľa § 2 ods. 2 a
c)
odbornej praxi v rámci štúdia potvrdený vysokou školou, na ktorej žiadateľ absolvoval štátne skúšky a odbornú prax.
(3)
Porovnanie rozsahu štátnej skúšky podľa odseku 2 písm. b) s rozsahom skúšky podľa § 2 ods. 2 sa vykoná v spolupráci s vysokou školou, na ktorej žiadateľ absolvoval štátnu skúšku.
(4)
Vykonanie skúšky možno odpustiť, ak žiadateľ absolvoval štátne skúšky podľa odseku 2 písm. b) s hodnotením v klasifikačnom stupni A – výborne.3)
(5)
Absolvovanie praxe v lesníckych činnostiach možno odpustiť žiadateľovi, ktorý absolvoval odbornú prax vo vysokoškolskom lesníckom podniku4) v rámci vysokoškolského štúdia druhého stupňa v rozsahu najmenej 200 hodín, pričom odborná prax v každej oblasti podľa § 2 ods. 2 písm. a) až c) a e) je v rozsahu najmenej 40 hodín.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 3 a 4 znejú:
„3) § 6 ods. 3 písm. a) vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 614/2002 Z. z. o kreditovom systéme štúdia v znení neskorších predpisov.
4) § 38 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
9.
V § 6 sa slovo „Odňatie“ nahrádza slovami „Zánik platnosti“.
10.
V § 7 písm. a) sa vypúšťa čiarka za slovom „narodenia“ a slová „číslo občianskeho preukazu a miesto“ sa nahrádzajú slovami „a adresa“.
11.
V § 7 písmená b) až e) znejú:
„b)
číslo osvedčenia, dátum zápisu do registra, miesto a dátum vydania osvedčenia a orgán štátnej správy lesného hospodárstva, ktorý osvedčenie vydal,
c)
záznam o porušení povinností hospodára a orgán štátnej správy lesného hospodárstva, ktorý porušenie zistil a zaznamenal,
d)
dátum a dôvod zániku platnosti osvedčenia, a ak platnosť zaniká rozhodnutím orgánu štátnej správy lesného hospodárstva, aj číslo rozhodnutia o zániku platnosti osvedčenia a dobu, na ktorú platnosť osvedčenia zaniká, a orgán štátnej správy lesného hospodárstva, ktorý rozhodnutie vydal,
e)
dátum vyčiarknutia z registra a“.
12.
§ 7 sa dopĺňa písmenom f), ktoré znie:
„f)
dátum účasti hospodára na školení.“.
14.
Vyhláška sa dopĺňa prílohou č. 4, ktorá znie:
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. augusta 2019.
Gabriela Matečná v. r.