205/2019 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.08.2019

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

205
VYHLÁŠKA
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
z 1. júla 2019,
ktorou sa mení vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 570/2007 Z. z., ktorou sa ustanovuje minimálny rozsah a požiadavky horských aktivít, obsah tém a rozsah vstupného testu, osobitnej odbornej prípravy, podrobnosti o vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti a náležitosti osvedčenia o odbornej spôsobilosti na výkon horskej vodcovskej činnosti
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa § 11a ods. 10 zákona č. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej službe v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 570/2007 Z. z., ktorou sa ustanovuje minimálny rozsah a požiadavky horských aktivít, obsah tém a rozsah vstupného testu, osobitnej odbornej prípravy, podrobnosti o vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti a náležitosti osvedčenia o odbornej spôsobilosti na výkon horskej vodcovskej činnosti sa mení takto:
1.
§ 5 znie:
㤠5
(1)
Prípravu odborne spôsobilých osôb, ktoré vykonávajú osobitnú odbornú prípravu žiadateľov, a prípravu žiadateľov zabezpečuje školiace stredisko asociácie podľa vzdelávacieho projektu, ktorý schvaľuje predsedníctvo asociácie.
(2)
Vzdelávací projekt musí byť v súlade
a)
so štandardom Medzinárodnej federácie združení horských vodcov a
b)
s požiadavkami ochrany zdravia a bezpečnosti príjemcov služieb horských vodcov.“.
2.
Prílohy č. 1 až 3 vrátane nadpisov znejú:
„Príloha č. 1 k vyhláške č. 570/2007 Z. z.
MINIMÁLNY ROZSAH HORSKÝCH AKTIVÍT
A. Horolezecké výstupy, pri ktorých žiadateľ liezol ako prvý na lane alebo bol striedaný
Absolvovanie 30 horolezeckých výstupov vo vysokohorskom teréne
a)
15 výstupov v skale s prevýšením minimálne 300 metrov v klasifikácii minimálne VI UIAA pomocou vlastného istenia,
b)
15 výstupov v skale, snehu a ľade s prevýšením minimálne 300 metrov, pričom aspoň 5 výstupov s prevýšením minimálne 800 metrov, v klasifikácii D+ (IFAS – International French adjectival system).
B. Športové lezenie na skale a v ľade, pri ktorom žiadateľ liezol ako prvý na lane
a)
10 viacdĺžkových výstupov v klasifikácii obťažnosti aspoň VI+ UIAA,
b)
10 výstupov v ľade v klasifikácii obťažnosti aspoň WI 4 (Water Ice numerická stupnica).
C. Skialpinizmus
Absolvovanie 25 skialpinistických túr s prevýšením minimálne 1 000 m, z toho aspoň 10 túr v ľadovcovom teréne s prevýšením minimálne 1 400 m vo výstupe.
Príloha č. 2 k vyhláške č. 570/2007 Z. z.
OBSAH TÉM A ROZSAH VSTUPNÉHO TESTU
Téma Rozsah (v hodinách) Obťažnosť Hodnotí sa Poznámka
Športové lezenie na skale 8 min. VII UIAA istota a plynulosť pohybu v lezeckých topánkach
Lezenie na skale min. V+ UIAA istota a plynulosť pohybu vo vibramkách
Lezenie na snehu, ľade a firne 8 nad 50 stup. sklonu technika a istota s jedným horolezeckým čakanom a batohom
Technika chôdze v mačkách výstup, zostup, traverz technika a istota s jedným turistickým čakanom
Športové lezenie na ľade min. WI 4 (Water Ice numerická
stupnica)
istota a plynulosť pohybu s dvomi horolezeckými čakanmi
Horolezectvo v kombinácii
snehu a skaly
8 min. III – IV UIAA
orientácia, taktika a istota
Telesná kondícia a zjazdové lyžovanie na skialpinistickej túre 8 upravený a neupravený terén absolvovanie túry v časovom limite,
technika a istota
lyžovania
skialpinistický
výstroj
Znalosť horstiev
(Nízke Tatry, Vysoké Tatry a Západné Tatry), horolezecká terminológia
2 úroveň vedomostí písomný test
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. augusta 2019.
Denisa Saková v. r.