204/2019 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.09.2019

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

204
VYHLÁŠKA
Ministerstva financií Slovenskej republiky
zo 4. júla 2019,
ktorou sa ustanovuje obsah ročnej správy o vykonaných vnútorných auditoch
Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 18 ods. 2 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Ročná správa o vykonaných vnútorných auditoch obsahuje údaje uvedené v prílohe.
§ 2
Zrušuje sa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 109/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje obsah ročnej správy o vykonaných vnútorných auditoch.
§ 3
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembra 2019.
Ladislav Kamenický v. r.