203/2019 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 22.07.2019 do 29.02.2020

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

203
VYHLÁŠKA
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
z 1. júla 2019,
ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 465/2013 Z. z. o technických požiadavkách
na elektrické zariadenia a elektronické zariadenia v znení
neskorších predpisov
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 2 zákona č. 346/2013 Z. z. o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických zariadeniach a elektronických zariadeniach a ktorým sa mení zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 465/2013 Z. z. o technických požiadavkách na elektrické zariadenia a elektronické zariadenia v znení vyhlášky č. 196/2014 Z. z., vyhlášky č. 346/2014 Z. z., vyhlášky č. 71/2016 Z. z., vyhlášky č. 329/2016 Z. z., vyhlášky č. 317/2017 Z. z., vyhlášky č. 199/2018 Z. z. a vyhlášky č. 104/2019 Z. z. sa dopĺňa takto:
2.
Príloha sa dopĺňa bodom 53, ktorý znie:
„53.
Delegovaná smernica Komisie (EÚ) 2019/178 zo 16. novembra 2018, ktorou sa na účely prispôsobenia vedeckému a technickému pokroku mení príloha III k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2011/65/EÚ, pokiaľ ide o výnimku pre olovo v ložiskách a puzdrách používaných v určitých necestných zariadeniach určených na profesionálne používanie
(Ú. v. EÚ L 33, 5. 2. 2019).“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 22. júla 2019 okrem čl. I prvého bodu, ktorý nadobúda účinnosť 1. marca 2020.
László Sólymos v. r.