201/2019 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 08.02.2022

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

201
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 3. júla 2019
o priamej výchovno-vzdelávacej činnosti
Vláda Slovenskej republiky podľa § 7 ods. 2 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) nariaďuje:
§ 1
Predmet úpravy
(1)
Toto nariadenie vlády ustanovuje rozsah priamej výchovno-vzdelávacej činnosti pedagogického zamestnanca (ďalej len „základný úväzok“) a podrobnosti s ním súvisiace.
(2)
Základný úväzok sa ustanovuje ako týždenný počet hodín priamej výchovno-vzdelávacej činnosti.
§ 2
Hodina priamej výchovno-vzdelávacej činnosti
(1)
Hodinou priamej výchovno-vzdelávacej činnosti sa rozumie
a)
60 minút, ak ide o
1.
učiteľa materskej školy,
2.
učiteľa materskej školy pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
3.
učiteľa odbornej praxe alebo o majstra odbornej výchovy pri vedení odbornej praxe na pracovisku zamestnávateľa alebo pri vedení odbornej praxe na pracovisku praktického vyučovania,
4.
majstra odbornej výchovy pri vedení odborného výcviku,
5.
vychovávateľa školského klubu detí, školského internátu, centra voľného času, diagnostického centra, reedukačného centra alebo liečebno-výchovného sanatória,
6.
školského trénera,
7.
pedagogického asistenta učiteľa materskej školy alebo o pedagogického asistenta učiteľa materskej školy pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
8.
pedagogického asistenta vychovávateľa alebo
9.
pedagogického asistenta majstra odbornej výchovy alebo o pedagogického zamestnanca, ktorý poskytuje záujmové vzdelávanie na základe vzdelávacích poukazov,
b)
45 minút, ak ide o
1.
učiteľa základnej školy,
2.
učiteľa gymnázia,
3.
učiteľa strednej odbornej školy,
4.
učiteľa strednej športovej školy,
5.
učiteľa školy umeleckého priemyslu,
6.
učiteľa konzervatória,
7.
učiteľa školy pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
8.
učiteľa základnej umeleckej školy,
9.
učiteľa jazykovej školy,
10.
učiteľa diagnostickej triedy v diagnostickom centre,
11.
pedagogického asistenta učiteľa základnej školy, gymnázia, strednej odbornej školy, strednej športovej školy, školy umeleckého priemyslu, konzervatória alebo školy pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
12.
korepetítora,
13.
školského špeciálneho pedagóga,
14.
učiteľa odbornej praxe alebo o majstra odbornej výchovy pri vedení odbornej praxe v dielni alebo
15.
učiteľa školy umeleckého priemyslu, ktorý vedie umeleckú prax,
c)
40 minút, ak ide o
1.
vyučovaciu hodinu popoludňajšej zmeny pri zmenovom vyučovaní v základnej škole alebo
2.
vyučovaciu hodinu žiakov základnej školy v škole v prírode.
(2)
Hodina priamej výchovno-vzdelávacej činnosti môže trvať 40 minút v
a)
škole pre žiakov so zdravotným znevýhodnením okrem materskej školy pre deti so zdravotným znevýhodnením,
b)
základnej škole, ak ide o najmenej siedmu vyučovaciu hodinu a vyžadujú to miestne podmienky.
(3)
Ak ide o dopĺňanie základného úväzku podľa § 8 zákona, trvanie hodiny priamej výchovno-vzdelávacej činnosti sa určí podľa odsekov 1 a 2.
Základný úväzok
§ 3
(1)
Základný úväzok učiteľa je uvedený v prílohe č. 1.
(2)
Základný úväzok vychovávateľa je uvedený v prílohe č. 2.
(3)
Základný úväzok majstra odbornej výchovy je uvedený v prílohe č. 3.
(4)
Základný úväzok školského trénera a základný úväzok korepetítora je uvedený v prílohe č. 4.
(5)
Základný úväzok výchovného poradcu, základný úväzok kariérového poradcu a základný úväzok školského poradcu je uvedený v prílohe č. 5.
(6)
Základný úväzok vedúceho pedagogického zamestnanca je uvedený v prílohe č. 6.
(7)
Základný úväzok školského špeciálneho pedagóga, základný úväzok školského digitálneho koordinátora a základný úväzok učiteľa profesijného rozvoja sa neustanovuje.
§ 4
(1)
Základným úväzkom učiteľa spojenej školy je základný úväzok učiteľa tej organizačnej zložky,1) v ktorej vykonáva najvyšší počet hodín priamej výchovno-vzdelávacej činnosti. Ak nemožno určiť najvyšší počet hodín podľa prvej vety, základný úväzok je 23 hodín.
(2)
Učiteľovi odbornej praxe sa jeden týždeň vedenia odbornej praxe na pracovisku praktického vyučovania alebo na pracovisku zamestnávateľa započítava do základného úväzku ako
a)
10 hodín pri počte žiakov 1 až 4,
b)
16 hodín pri počte žiakov 5 až 9,
c)
22 hodín pri počte žiakov 10 a viac.
(3)
Učiteľovi, vychovávateľovi, majstrovi odbornej výchovy a školskému trénerovi sa do základného úväzku započítava priama výchovno-vzdelávacia činnosť v experimentálnom overovaní ako
a)
1 hodina, ak ide o experimentálne overovanie na 3 hodinách týždenne,
b)
2 hodiny, ak ide o experimentálne overovanie na najmenej 4 hodinách a najviac na 8 hodinách týždenne,
c)
3 hodiny, ak ide o experimentálne overovanie na najmenej 9 hodinách a najviac na 13 hodinách týždenne,
d)
4 hodiny, ak ide o experimentálne overovanie na najmenej 14 hodinách a najviac na 19 hodinách týždenne,
e)
5 hodín, ak ide o experimentálne overovanie na najmenej 20 hodinách týždenne.
(4)
Základný úväzok pedagogického asistenta je rovnaký ako základný úväzok
a)
učiteľa, ak ide o pedagogického asistenta učiteľa,
b)
vychovávateľa, ak ide o pedagogického asistenta vychovávateľa,
c)
majstra odbornej výchovy, ak ide o pedagogického asistenta majstra odbornej výchovy.
(5)
Základný úväzok učiteľa, ktorý je poverený funkciou pedagogického vedúceho školy v prírode z vysielaných pedagogických zamestnancov je
a)
14 hodín pri 1 triede alebo pri 2 triedach vyslaných do školy v prírode,
b)
12 hodín pri 3 triedach alebo pri 4 triedach vyslaných do školy v prírode,
c)
5 hodín pri najmenej 5 triedach vyslaných do školy v prírode.
(6)
Vychovávateľovi v centre voľného času sa do základného úväzku započíta ako jedna hodina každých 24 detí, rodičov a iných osôb do 30 rokov z priemerného mesačného počtu detí, rodičov a iných osôb do 30 rokov, ktorí sa zúčastnili v predchádzajúcom kalendárnom roku činnosti, ktorú vychovávateľ organizoval ako
a)
príležitostnú záujmovú činnosť formou podujatí, súťaží, olympiád, výletov a exkurzií zameraných na rozvoj vedomostí a zručností získaných v škole,
b)
prázdninovú činnosť formou miestnych táborov a pobytových táborov, odborných sústredení, činností v záujmových útvaroch a krátkodobých podujatí,
c)
voľnočasovú aktivitu, na ktorej sa zúčastňujú aj osoby, ktoré nenavštevujú centrum voľného času, alebo
d)
inú činnosť a vlastné projekty členov záujmových útvarov, na ktorých sa zúčastňujú aj osoby, ktoré nenavštevujú centrum voľného času.
(7)
Vychovávateľovi môže zamestnávateľ započítať za poskytovanie výchovy a vzdelávania deťom a žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
a)
najviac dve hodiny, ak ide o vychovávateľa špeciálneho výchovného zariadenia,
b)
najviac tri hodiny, ak ide o vychovávateľa školského internátu, ktorý je súčasťou školy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením, alebo ak ide o vychovávateľa školského internátu, ktorý je súčasťou špeciálneho výchovného zariadenia.
§ 5
Základný úväzok pri výkone niektorých špecializovaných činností
(1)
Do základného úväzku výchovného poradcu a školského poradcu sa započítavajú všetci žiaci školy, ak činnosti výchovného poradenstva a kariérového poradenstva poskytuje len výchovný poradca alebo len školský poradca.
(2)
Do základného úväzku výchovného poradcu a kariérového poradcu sa započítava jedna polovica celkového počtu žiakov školy, ak je v škole ustanovený jeden výchovný poradca a jeden kariérový poradca.
(3)
Do základného úväzku výchovného poradcu sa započítava
a)
počet žiakov školy, ktorým poskytuje výchovné poradenstvo a kariérové poradenstvo, ak sú v škole ustanovení najmenej dvaja výchovní poradcovia a nie je ustanovený kariérový poradca, alebo
b)
jedna polovica počtu žiakov podľa písmena a), ak sú v škole ustanovení najmenej dvaja výchovní poradcovia a je ustanovený kariérový poradca.
(4)
Do základného úväzku kariérového poradcu sa započítava jedna polovica počtu žiakov školy, ktorým poskytuje kariérové poradenstvo, ak sú v škole ustanovení najmenej dvaja kariéroví poradcovia.
(5)
Do základného úväzku pedagogického zamestnanca sa môže započítať 1 hodina až 12 hodín za výkon špecializovaných činností školského digitálneho koordinátora.
§ 6
Základný úväzok vedúceho pedagogického zamestnanca
(1)
Do základného úväzku riaditeľa školy sa započítavajú všetky
a)
triedy školy,
b)
triedy elokovaných pracovísk, ak sú zriadené,
c)
oddelenia a výchovné skupiny všetkých súčastí školy, ak sú zriadené a
d)
triedy všetkých organizačných zložiek, oddelenia a výchovné skupiny všetkých súčastí, ak ide o spojenú školu.
(2)
Do základného úväzku riaditeľa
a)
školského internátu sa započítavajú všetky výchovné skupiny,
b)
centra voľného času sa započítava priemerný počet detí, rodičov a iných osôb do 30 rokov navštevujúcich centrum voľného času za predchádzajúci kalendárny rok.
(3)
Do základného úväzku riaditeľa školy a riaditeľa spojenej školy, ktorej súčasťou je centrum voľného času, sa započíta ako jedna trieda 24 detí, rodičov a iných osôb do 30 rokov, ktorí navštevovali centrum voľného času za predchádzajúci kalendárny rok.
(4)
Do základného úväzku riaditeľa školy sa započítava ako jedna trieda
a)
experimentálne overovanie v škole najmenej na 20 hodinách týždenne a najviac na 30 hodinách týždenne alebo
b)
účasť školy na medzinárodnom programe, ktorý trvá najmenej 6 mesiacov.
(5)
Do základného úväzku zástupcu riaditeľa školy sa
a)
započítavajú všetky triedy školy, všetky oddelenia a všetky výchovné skupiny v jeho priamej riadiacej pôsobnosti, ak ide o zástupcu riaditeľa
1.
materskej školy,
2.
základnej školy,
3.
gymnázia,
4.
praktickej školy,
5.
školy pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami okrem odborného učilišťa,
6.
strednej odbornej školy pre všeobecné vzdelávanie,
7.
strednej odbornej školy pre praktické vyučovanie,
8.
strednej športovej školy pre všeobecné vzdelávanie,
9.
strednej športovej školy pre praktické vyučovanie,
10.
strednej športovej školy pre športovú prípravu,
11.
odborného učilišťa pre všeobecné vzdelávanie,
12.
odborného učilišťa pre praktické vyučovanie,
13.
školy umeleckého priemyslu pre všeobecné vzdelávanie,
14.
školy umeleckého priemyslu pre umelecké vzdelávanie,
15.
konzervatória pre všeobecné vzdelávanie,
16.
konzervatória pre umelecké vzdelávanie alebo
17.
základnej umeleckej školy,
b)
započítava počet detí alebo žiakov školy alebo školského zariadenia, ak ide o zástupcu riaditeľa
1.
spojenej školy pre centrum voľného času,
2.
spojenej školy pre školský internát,
3.
spojenej školy pre špeciálne výchovné zariadenie,
4.
centra voľného času,
5.
školského internátu,
6.
špeciálneho výchovného zariadenia alebo
7.
špeciálneho výchovného zariadenia pre školský internát.
(6)
Do základného úväzku zástupcu riaditeľa
a)
školy pre elokované pracovisko sa započítavajú všetky triedy, oddelenia a výchovné skupiny elokovaného pracoviska,
b)
spojenej školy pre organizačnú zložku sa započítavajú všetky triedy organizačnej zložky,
c)
spojenej školy sa započítavajú všetky oddelenia a výchovné skupiny súčasti spojenej školy,
d)
spojenej školy pre centrum voľného času, ktoré je súčasťou spojenej školy, sa započítava priemerný počet detí, rodičov a iných osôb do 30 rokov navštevujúcich centrum voľného času za predchádzajúci kalendárny rok,
e)
základnej školy s materskou školou pre materskú školu sa započítavajú všetky triedy materskej školy,
f)
základnej školy s materskou školou pre základnú školu sa započítavajú všetky triedy základnej školy a školského klubu detí, ak je zriadený,
g)
školy pre centrum voľného času, ktoré je súčasťou školy, sa započítava priemerný počet detí, rodičov a iných osôb do veku 30 rokov navštevujúcich centrum voľného času za predchádzajúci kalendárny rok,
h)
špeciálneho výchovného zariadenia pre základnú školu, ktorá je súčasťou špeciálneho výchovného zariadenia, sa započítavajú všetky triedy základnej školy.
(7)
Do základného úväzku vedúceho pedagogického zamestnanca
a)
materskej školy pri zdravotníckom zariadení, základnej školy pri zdravotníckom zariadení alebo základnej školy s materskou školou pri zdravotníckom zariadení sa započítava jedna polovica počtu tried pre chodiace deti, v ktorých sa vyučuje menej ako 15 hodín týždenne,
b)
gymnázia, strednej odbornej školy, strednej športovej školy alebo strednej odbornej školy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením sa započítavajú všetky triedy všetkých foriem štúdia,
c)
konzervatória alebo školy umeleckého priemyslu sa započítava ako jedna trieda 24 hodín priamej výchovno-vzdelávacej činnosti týždenne,
d)
strednej odbornej školy, strednej športovej školy, školy umeleckého priemyslu, gymnázia, konzervatória, praktickej školy alebo odborného učilišťa sa započítava 24 vyučovacích hodín žiakov plniacich povinnú školskú dochádzku umiestnených v zdravotníckom zariadení týždenne ako jedna trieda,
e)
strednej odbornej školy okrem hlavného majstra strednej odbornej školy sa započítava priame riadenie praktického vyučovania v systéme duálneho vzdelávania pri počte
1.
najmenej 50 % žiakov školy zapojených do systému duálneho vzdelávania ako tri triedy,
2.
najmenej 75 % žiakov školy zapojených do systému duálneho vzdelávania ako štyri triedy,
3.
100 % žiakov školy zapojených do systému duálneho vzdelávania ako päť tried,
f)
jazykovej školy sa započítava 20 hodín priamej výchovno-vzdelávacej činnosti týždenne ako jedna trieda,
g)
základnej umeleckej školy sa započítava ako jedna trieda
1.
24 hodín priamej výchovno-vzdelávacej činnosti týždenne v hudobnom odbore alebo
2.
24 žiakov vo výtvarnom odbore, tanečnom odbore, literárno-dramatickom odbore alebo v odbore audiovizuálnej a multimediálnej tvorby.
(8)
Do základného úväzku hlavného majstra a vedúceho vychovávateľa sa započítava počet detí alebo žiakov školy alebo školského zariadenia.
(9)
Do základného úväzku hlavného majstra strednej odbornej školy sa započítava priame riadenie praktického vyučovania v systéme duálneho vzdelávania pri počte najmenej 50 % žiakov školy zapojených do systému duálneho vzdelávania ako 50 žiakov.
§ 7
Prechodné ustanovenie
Vedúcemu pedagogickému zamestnancovi strednej odbornej školy, ktorá poskytuje vzdelávanie v odboroch vzdelávania v skupine odborov vzdelávania umenie a umeleckoremeselná tvorba I. alebo v skupine odborov vzdelávania umenie a umeleckoremeselná tvorba II. podľa predpisov účinných do 31. augusta 2019, sa do základného úväzku započítava ako jedna trieda 24 hodín priamej výchovno-vzdelávacej činnosti týždenne do ukončenia poskytovania vzdelávania v týchto odboroch vzdelávania najneskôr do 31. augusta 2022.
§ 8
Účinnosť
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. septembra 2019.
v z. Richard Raši v. r.
Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 201/2019 Z. z.
Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 201/2019 Z. z.
Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 201/2019 Z. z.
Príloha č. 6 k nariadeniu vlády č. 201/2019 Z. z.
1)
§ 20 ods. 3 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.