200/2019 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.08.2020 do 08.07.2021

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

200
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 3. júla 2019
o poskytovaní pomoci na dodávanie a distribúciu ovocia, zeleniny, mlieka a výrobkov z nich pre deti a žiakov v školách
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:
§ 1
Predmet úpravy
Toto nariadenie vlády upravuje poskytovanie finančnej pomoci z finančných prostriedkov Európskej únie1) (ďalej len „prostriedky únie“) a z výdavkov štátneho rozpočtu určených na spolufinancovanie spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie2) (ďalej len „prostriedky štátneho rozpočtu“) v rámci spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov3) na vykonávanie školského programu (ďalej len „pomoc“) na
a)
dodávanie alebo distribúciu mliečnych výrobkov uvedených v prílohe č. 1 (ďalej len „školské mliečne výrobky“) pre deti v materskej škole prevádzkovanej v Slovenskej republike,4) pre žiakov v základnej škole prevádzkovanej v Slovenskej republike5) alebo pre deti alebo žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v škole6) prevádzkovanej v Slovenskej republike (ďalej len „žiak“),
b)
dodávanie ovocia a zeleniny uvedených v prílohe č. 2 (ďalej len „školské ovocie a zelenina“) pre žiakov,
c)
sprievodné opatrenia, ktoré zahŕňajú
1.
ochutnávku mliečnych výrobkov alebo ovocia a zeleniny žiakmi,
2.
exkurziu žiakov u pestovateľa ovocia a zeleniny, na miesto určené na produkciu ovocia a zeleniny, do podniku, v ktorom sa spracúva ovocie a zelenina, do chovu hospodárskych zvierat, v ktorom sa produkujú mliečne výrobky, alebo do podniku, v ktorom sa spracúvajú mliečne výrobky,
3.
vzdelávaciu aktivitu pre žiakov súvisiacu s cieľmi školského programu,
4.
súťaž propagujúcu pred žiakmi spotrebu mliečnych výrobkov alebo spotrebu ovocia a zeleniny alebo
5.
výsadbu rastlín určených na produkciu ovocia a zeleniny vo vonkajších priestoroch školy podľa písmena a) za účasti žiakov, obhospodarovanie týchto rastlín alebo starostlivosť o tieto priestory školy za účasti žiakov,
d)
propagáciu školského programu vykonávaného v Slovenskej republike.
§ 2
Vymedzenie základných pojmov
Na účely tohto nariadenia vlády sa rozumie
a)
mliečnym výrobkom poľnohospodársky výrobok7) v sektore mlieka a mliečnych výrobkov,8) na ktorý sa vzťahuje spoločná organizácia poľnohospodárskych trhov,
b)
ovocím a zeleninou poľnohospodársky výrobok v sektore ovocia a zeleniny9) alebo výrobok zo spracovaného ovocia a zeleniny,10) na ktorý sa vzťahuje spoločná organizácia poľnohospodárskych trhov,
c)
distribúciou dodávanie potravín nachádzajúcich sa v škole jednotlivým žiakom tejto školy,
d)
sprievodnými opatreniami sprievodné vzdelávacie opatrenia11) podporujúce distribúciu mliečnych výrobkov alebo ovocia a zeleniny12) žiakom podľa osobitného predpisu,13)
e)
súvisiacimi nákladmi súvisiace náklady spojené s vybavením, reklamou, monitorovaním, vyhodnocovaním, logistikou a distribúciou14) v rámci programu podľa osobitného predpisu,14a) na pokrytie ktorých sa neposkytuje časť týchto prostriedkov únie určená na dodávanie a distribúciu mliečnych výrobkov alebo ovocia a zeleniny,
f)
školským programom program poskytovania prostriedkov únie v rámci spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov na dodávanie a distribúciu mliečnych výrobkov a ovocia a zeleniny žiakom podľa osobitného predpisu,13) na sprievodné opatrenia a na pokrytie súvisiacich nákladov,
g)
školským rokom školský rok na účely školského programu,15)
h)
príslušným školským rokom školský rok, na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. a) až d), v ktorom sa žiada o schválenie poskytovania pomoci, o pridelenie maximálnej výšky pomoci alebo o poskytnutie pomoci,
i)
realizačným obdobím obdobie príslušného školského roka
1.
od 1. septembra alebo od skoršieho dátumu, ktorý je zverejnený na webovom sídle Pôdohospodárskej platobnej agentúry (ďalej len „platobná agentúra“), do 31. decembra,
2.
od 1. januára do 31. marca alebo
3.
od 1. apríla do 30. júna alebo do neskoršieho dátumu, ktorý je zverejnený na webovom sídle platobnej agentúry,
j)
žiadateľom osoba, ktorá žiada o schválenie poskytovania pomoci na zabezpečovanie činností podľa § 1 v príslušnom školskom roku,
k)
schváleným žiadateľom žiadateľ, ktorý má schválené poskytovanie pomoci na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. a) až d) v príslušnom školskom roku,
l)
žiadateľom o pridelenie schválený žiadateľ, ktorý žiada o pridelenie maximálnej výšky pomoci na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. a) až d) v príslušnom školskom roku,
m)
uznaným žiadateľom osoba, ktorá má pridelenú maximálnu výšku pomoci na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. a) až d) v príslušnom školskom roku,
n)
zmluvným žiakom žiak, pre ktorého schválený žiadateľ v príslušnom školskom roku zabezpečuje činnosti podľa § 1 písm. a) až c), na zabezpečovanie ktorých má schválené poskytovanie pomoci,
o)
oprávneným mliečnym výrobkom školský mliečny výrobok, na ktorého dodávanie alebo distribúciu pre žiakov možno poskytnúť pomoc,
p)
oprávneným ovocím a zeleninou školské ovocie a zelenina, na ktorej dodávanie pre žiakov možno poskytnúť pomoc,
q)
schváleným mliečnym výrobkom druh školského mliečneho výrobku, na ktorého dodávanie alebo distribúciu pre žiakov v príslušnom školskom roku má schválený žiadateľ schválené poskytovanie pomoci,
r)
schváleným ovocím a zeleninou druh školského ovocia a zeleniny, na ktorého dodávanie pre žiakov v príslušnom školskom roku má schválený žiadateľ schválené poskytovanie pomoci.
§ 3
Školské mliečne výrobky a školské ovocie a zelenina
(1)
Maximálna veľkosť porcií školských mliečnych výrobkov pre jedného žiaka je uvedená v prílohe č. 1. Maximálna veľkosť porcií školského ovocia a zeleniny pre jedného žiaka je uvedená v prílohe č. 2.
(2)
Oprávnený mliečny výrobok a oprávnené ovocie a zelenina musí spĺňať požiadavky na kvalitu, bezpečnosť a hygienu podľa osobitných predpisov.16)
(3)
Obsah mliečnej zložky v oprávnenom mliečnom výrobku nesmie byť nižší ako minimálny obsah mliečnej zložky v mliečnom výrobku, ktorý sa dodáva alebo distribuuje žiakom v rámci školského programu, pri ktorom možno na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. a) dodávaním alebo distribuovaním tohto mliečneho výrobku podľa osobitného predpisu16a) poskytnúť pomoc z prostriedkov únie vo výške podľa § 7 ods. 3.
(4)
Oprávnený mliečny výrobok nesmie obsahovať pridanú jedlú soľ okrem syra, ktorý môže obsahovať najvyššie prípustné množstvo pridanej jedlej soli ustanovené osobitným predpisom.17)
(5)
Oprávnené mliečne výrobky uvedené v prílohe č. 1 tabuľke B môžu obsahovať najviac 6 % pridaného cukru alebo medu.18)
(6)
Mliečny výrobok, s ktorým sa v rámci zabezpečovania činností podľa § 1 písm. a) dodáva alebo distribuuje aj iná potravina v samostatnom balení alebo v balení spojenom s balením tohto mliečneho výrobku, nie je oprávneným mliečnym výrobkom.
§ 4
Schvaľovanie poskytovania pomoci
(1)
Žiadosť o schválenie poskytovania pomoci na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. a) až d) v období podľa odseku 8 (ďalej len „žiadosť o schválenie“) možno platobnej agentúre podať od dátumu, ktorý je zverejnený na jej webovom sídle, do 31. mája kalendárneho roka, v ktorom sa začína príslušný školský rok; na žiadosť podanú mimo tohto obdobia sa neprihliada. Žiadosť o schválenie sa musí podať na tlačive, ktorého vzor je zverejnený na webovom sídle platobnej agentúry.
(2)
Žiadosť o schválenie na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. a) alebo
písm. b) obsahuje tieto údaje a prílohy:
a)
identifikačné údaje žiadateľa v rozsahu
1.
obchodné meno, adresa miesta podnikania a identifikačné číslo organizácie, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa,
2.
názov, adresu sídla a identifikačné číslo organizácie, ak ide o právnickú osobu,
b)
vymedzenie činností podľa § 1 písm. a) alebo písm. b), na ktorých zabezpečovanie žiadateľ žiada o schválenie poskytnutia pomoci,
c)
zoznam druhov školských mliečnych výrobkov alebo školského ovocia a zeleniny, ktoré žiadateľ plánuje v období podľa odseku 8 dodávať alebo distribuovať žiakom v rámci zabezpečovania činností podľa § 1 písm. a) alebo písm. b),
d)
informáciu od žiadateľa, že školské mliečne výrobky alebo školské ovocie a zelenina podľa písmena c) spĺňajú požiadavky podľa § 3 ods. 2, a informáciu o štáte alebo mieste, z ktorého školské mliečne výrobky alebo školské ovocie a zelenina podľa písmena c) pochádzajú,19)
e)
informáciu od žiadateľa o množstve pridaného cukru, soli, tuku a prídavných látok podľa osobitného predpisu20) v školských mliečnych výrobkoch alebo v školskom ovocí a zelenine podľa písmena c),
f)
písomne vyhotovené výsledky analýzy zloženia školských mliečnych výrobkov podľa písmena c), vykonanej akreditovaným laboratóriom, nie staršej ako tri mesiace, ktoré preukazujú, že tieto školské mliečne výrobky spĺňajú požiadavky na zloženie a zložky oprávnených mliečnych výrobkov ustanovené týmto nariadením vlády a osobitnými predpismi,21) a ktoré preukazujú podiel mliečnej zložky v týchto školských mliečnych výrobkoch,
g)
názov alebo obchodné meno a adresu prevádzkovateľa potravinárskeho podniku,22) pod ktorého názvom alebo obchodným menom sa školské mliečne výrobky alebo školské ovocie a zelenina podľa písmena c) uvádzajú na trh, ak sa týmito údajmi označujú povinne,23)
h)
informáciu o spôsobe balenia školských mliečnych výrobkov alebo školského ovocia a zeleniny podľa písmena c),
i)
informáciu o spôsobe distribúcie školských mliečnych výrobkov podľa písmena c) vrátane spôsobu ich skladovania; informácia obsahuje aj technickú dokumentáciu predajného prístroja alebo automatu, ktorý vydáva mliečne výrobky za odplatu (ďalej len „predajný automat“), s opisom mechanizmu vydávania mliečnych výrobkov, ktorého technické zabezpečenie umožňuje zamedziť vydaniu porcie školského mliečneho výrobku pre jedného zmluvného žiaka presahujúcej maximálnu veľkosť jednej porcie školského mliečneho výrobku pre jedného žiaka, ak žiadateľ plánuje mliečne výrobky v rámci zabezpečovania činností podľa § 1 písm. a) distribuovať prostredníctvom predajného automatu, a
j)
písomný záväzok žiadateľa podľa osobitného predpisu.24)
(3)
Žiadosť o schválenie na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. c) obsahuje
a)
údaje podľa odseku 2 písm. a),
b)
vymedzenie činností podľa § 1 písm. c), na ktorých zabezpečovanie žiadateľ žiada o schválenie poskytnutia pomoci, a
c)
prílohu, ktorou je písomný záväzok žiadateľa podľa osobitného predpisu.25)
(4)
Žiadosť o schválenie na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. d) obsahuje
a)
údaje podľa odseku 2 písm. a) a
b)
prílohu, ktorou je písomný záväzok žiadateľa podľa osobitného predpisu.25)
(5)
Poskytovanie pomoci možno schváliť26) len na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. a) až d) v období podľa odseku 8.
(6)
Poskytovanie pomoci na zabezpečovanie činností podľa
a)
§ 1 písm. a) alebo písm. b) možno schváliť len podnikateľovi,
b)
§ 1 písm. c) alebo písm. d) možno schváliť len fyzickej osobe – podnikateľovi alebo právnickej osobe.
(7)
Poskytovanie pomoci na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. a) sa schvaľuje na dodávanie alebo distribúciu druhov oprávnených mliečnych výrobkov vymedzených podľa odseku 2 písm. c). Poskytovanie pomoci na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. b) sa schvaľuje na dodávanie druhov oprávneného ovocia a zeleniny vymedzených podľa odseku 2 písm. c).
(8)
Poskytovanie pomoci na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. a) až d) sa schvaľuje na obdobie príslušného školského roka alebo na obdobie príslušného školského roka a ďalších bezprostredne po ňom nasledujúcich školských rokov. Obdobie, na ktoré sa schvaľuje poskytovanie pomoci na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. a) až d), nesmie trvať dlhšie ako do konca školského roka, ktorý sa končí v kalendárnom roku 2023.
(9)
Schválenie poskytovania pomoci na dodávanie oprávnených mliečnych výrobkov alebo oprávneného ovocia a zeleniny pre žiakov sa nevzťahuje na ich distribúciu pre žiakov.
(10)
Žiadosť o zmenu alebo o doplnenie schválenia poskytovania pomoci na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. a) až d) v období podľa odseku 8 (ďalej len „žiadosť o zmenu alebo o doplnenie schválenia“) možno platobnej agentúre podať od dátumu, ktorý je zverejnený na jej webovom sídle, do 31. mája kalendárneho roka, v ktorom sa školský rok začína; na žiadosť podanú mimo tohto obdobia sa neprihliada. Žiadosť o zmenu alebo o doplnenie schválenia sa musí podať na tlačive, ktorého vzor je zverejnený na webovom sídle platobnej agentúry.
(11)
Schválenie poskytovania pomoci na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. a) až d) možno zmeniť alebo doplniť len s účinnosťou od začiatku školského roka, ktorý sa začína v kalendárnom roku, v ktorom sa o túto zmenu alebo doplnenie žiada. Zmenou alebo doplnením schválenia poskytovania pomoci na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. a) až d) nie je dotknuté schválenie poskytovania pomoci na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. a) až d) v školskom roku, v ktorom sa o túto zmenu alebo doplnenie žiada alebo v školskom roku, ktorý tomuto školskému roku predchádzal.
(12)
Žiadosť o zmenu alebo o doplnenie schválenia obsahuje tieto údaje a prílohy:
a)
identifikačné údaje schváleného žiadateľa, ktorý ju podáva, v rozsahu podľa odseku 2 písm. a),
b)
údaje a prílohy podľa odseku 2 písm. b) až e) a g) až i), údaje podľa odseku 3 písm. b) alebo údaje podľa odseku 7 alebo odseku 8, o ktorých zmenu alebo doplnenie schválený žiadateľ žiada, a
c)
doklad podľa odseku 2 písm. f), ak schválený žiadateľ žiada o zmenu alebo o doplnenie druhov schválených mliečnych výrobkov.
(13)
Schválený žiadateľ je povinný oznámiť platobnej agentúre do piatich dní každú zmenu skutočností, na základe ktorých mu bolo schválené poskytovanie pomoci na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. a) až d) v období podľa odseku 8 alebo na základe ktorých mu bolo toto schválenie zmenené alebo doplnené.
(14)
Návrh na doplnenie zoznamu školských mliečnych výrobkov možno platobnej agentúre podať do 31. januára kalendárneho roka. Žiadosť o doplnenie mliečnych výrobkov medzi školské mliečne výrobky možno podať na tlačive, ktorého vzor je zverejnený na webovom sídle platobnej agentúry.
§ 5
Prideľovanie maximálnej výšky pomoci
(1)
Žiadosť o pridelenie maximálnej výšky pomoci na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. a) až d) v príslušnom školskom roku (ďalej len „žiadosť o maximálnu pomoc“) možno platobnej agentúre podať od dátumu, ktorý je zverejnený na jej webovom sídle, do 30. septembra kalendárneho roka, v ktorom sa príslušný školský rok začína; na žiadosť podanú mimo tohto obdobia sa neprihliada. Žiadosť o maximálnu pomoc sa musí podať na tlačive, ktorého vzor je zverejnený na webovom sídle platobnej agentúry.
(2)
Žiadosť o maximálnu pomoc obsahuje
a)
údaje podľa § 4 ods. 2 písm. a),
b)
zoznam škôl, v ktorých sú na predprimárne alebo na základné vzdelávanie na začiatku príslušného školského roka prijatí27) zmluvní žiaci, pre ktorých schválený žiadateľ v príslušnom školskom roku zabezpečuje činnosti podľa § 1 písm. a) až c), ktoré sa týmto školám zaviazal zabezpečovať počas celého obdobia školského vyučovania28) príslušného školského roka, a ktoré sú identifikované v tomto zozname ich identifikátorom evidovaným v centrálnom registri škôl, školských zariadení, elokovaných pracovísk a zriaďovateľov, a pre školy, ktoré sú právnickými osobami, identifikovaných v tomto zozname aj ich identifikačným číslom,
c)
zoznam škôl, pre ktoré schválený žiadateľ v príslušnom školskom roku zabezpečuje informačný plagát29) v rámci zabezpečovania činností podľa § 1 písm. d) (ďalej len „informačný plagát“),
d)
počet zmluvných žiakov škôl podľa písmena b), pre ktorých schválený žiadateľ v príslušnom školskom roku zabezpečuje činnosti podľa § 1 písm. a) až c), ktoré sa týmto školám zaviazal zabezpečovať počas celého obdobia školského vyučovania príslušného školského roka, ktorý nepresahuje počet žiakov týchto škôl, o ktorých boli Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo školstva“) podľa osobitného predpisu29a) poskytnuté štatistické údaje pri posledných ročných zisťovaniach,
e)
vyhlásenie školy podľa písmena b) o počte jej zmluvných žiakov uvedených v písmene b),
f)
vyhlásenie školy podľa písmena b), že schválený žiadateľ pre jej zmluvných žiakov uvedených v písmene b) v príslušnom školskom roku zabezpečuje činnosti podľa § 1 písm. a) až c), ktoré sa jej zaviazal zabezpečovať počas celého obdobia školského vyučovania príslušného školského roka, obsahujúce vymedzenie činností podľa § 1 písm. c), na ktoré možno poskytnúť pomoc,30)
g)
vyhlásenie školy podľa písmena c) o tom, ktorý schválený žiadateľ jej podľa § 6 ods. 5 zabezpečuje informačný plagát,
h)
projekt zabezpečovania činností podľa § 1 písm. c) v príslušnom školskom roku, ktorý obsahuje vymedzenie jednotlivých činností a rozpis predpokladaných nákladov podľa osobitného predpisu,30) na pokrytie ktorých schválený žiadateľ žiada o pridelenie maximálnej výšky pomoci, zabezpečovaných osobitne pre zmluvných žiakov každej školy, ak schválený žiadateľ zabezpečuje činnosti podľa § 1 písm. c), a
i)
projekt zabezpečovania činností podľa § 1 písm. d) v príslušnom školskom roku, ktorý obsahuje vymedzenie jednotlivých činností a rozpis predpokladaných nákladov podľa osobitného predpisu,31) na pokrytie ktorých schválený žiadateľ žiada o pridelenie maximálnej výšky pomoci, ak schválený žiadateľ zabezpečuje činnosti podľa § 1 písm. d).
(3)
Maximálnu výšku pomoci možno prideliť len na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. a) až d) v príslušnom školskom roku, ktorých zabezpečovanie v príslušnom školskom roku je schválené. Maximálnu výšku pomoci na zabezpečovanie informačného plagátu možno prideliť len na jeho zabezpečovanie pre školu, pre ktorej zmluvných žiakov sa v príslušnom školskom roku zabezpečujú činnosti podľa § 1 písm. a) až c).
(4)
Maximálnu výšku pomoci na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. a) až d) možno prideliť len schválenému žiadateľovi, ktorý má poskytovanie pomoci na ich zabezpečovanie v príslušnom školskom roku schválené. Maximálnu výšku pomoci na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. a) až d), ktoré môže podľa § 6 ods. 4 zabezpečovať len jeden schválený žiadateľ, možno prideliť len jednému schválenému žiadateľovi.
(5)
Maximálna výška pomoci na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. a) až c) sa prideľuje na ich zabezpečovanie v príslušnom školskom roku pre počty zmluvných žiakov jednotlivých škôl, ktoré nepresahujú počty žiakov týchto škôl, o ktorých boli ministerstvu školstva podľa osobitného predpisu29a) poskytnuté štatistické údaje pri posledných ročných zisťovaniach. Maximálna výška pomoci pridelená na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. a) alebo písm. b) v príslušnom školskom roku je zároveň maximálnou výškou pomoci pridelenou na ich zabezpečovanie počas všetkých realizačných období príslušného školského roka. Maximálna výška pomoci pridelená na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. c) alebo písm. d) v príslušnom školskom roku je zároveň maximálnou výškou pomoci pridelenou na ich zabezpečovanie počas celého príslušného školského roka.
(6)
Pridelenie maximálnej výšky pomoci na dodávanie schválených mliečnych výrobkov alebo schváleného ovocia a zeleniny pre žiakov sa nevzťahuje na pridelenie maximálnej výšky pomoci na ich distribúciu pre žiakov.
(7)
Na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. c) v príslušnom školskom roku možno prideliť najviac 10 % z prostriedkov únie pridelených Slovenskej republike na vykonávanie školského programu v príslušnom školskom roku (ďalej len „pridelené prostriedky únie“).
(8)
Ak časť úhrnnej výšky predpokladaných nákladov schválených žiadateľov o pridelenie, uvedených v ich projektoch podľa odseku 2 písm. i), na pokrytie ktorej možno poskytnúť pomoc najviac podľa § 7 ods. 22, prekračuje limit podľa osobitného predpisu,32) maximálna výška pomoci z prostriedkov únie na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. d) v príslušnom školskom roku, ktorá sa prideľuje žiadateľovi o pridelenie, zodpovedá súčinu časti výšky predpokladaných nákladov žiadateľa o pridelenie uvedených v jeho projekte podľa odseku 2 písm. i), na pokrytie ktorej možno poskytnúť pomoc najviac podľa § 7 ods. 22, a koeficientu krátenia, ktorý zodpovedá podielu najvyššieho podielu z pridelených prostriedkov únie, ktorý možno prideliť na pokrytie určitých súvisiacich nákladov,32) a úhrnnej výšky časti predpokladaných nákladov žiadateľov o pridelenie uvedených v ich projektoch podľa odseku 2 písm. i), na pokrytie ktorej možno poskytnúť pomoc najviac podľa § 7 ods. 22.
(9)
Ak časť úhrnnej výšky predpokladaných nákladov žiadateľov o pridelenie uvedených v ich projektoch podľa odseku 2 písm. i), na pokrytie ktorej možno poskytnúť pomoc najviac podľa § 7 ods. 22,
a)
neprekračuje limit podľa osobitného predpisu,32) prvotný základ pre výpočet maximálnej výšky pomoci z prostriedkov únie pre žiadateľa o pridelenie na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. a) až c) (ďalej len „prvotný základ“) zodpovedá rozdielu celkovej výšky pridelených prostriedkov únie a úhrnnej výšky časti predpokladaných nákladov žiadateľov o pridelenie uvedených v ich projektoch podľa odseku 2 písm. i), na pokrytie ktorej možno podľa § 7 ods. 22 pomoc najviac poskytnúť,
b)
prekračuje limit podľa osobitného predpisu,32) prvotný základ zodpovedá rozdielu celkovej výšky pridelených prostriedkov únie a najvyššieho podielu z pridelených prostriedkov únie, ktorý možno prideliť na pokrytie určitých súvisiacich nákladov.
(10)
Prvotná časť pre výpočet maximálnej výšky pomoci z prostriedkov únie na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. c) (ďalej len „prvotná časť“) zodpovedá podielu prvotného základu a úhrnného počtu zmluvných žiakov, pre ktorých žiadatelia o pridelenie v príslušnom školskom roku zabezpečujú činnosti podľa § 1 písm. a) až c); do úhrnného počtu týchto zmluvných žiakov sa osobitne započítava počet zmluvných žiakov, pre ktorých žiadatelia o pridelenie v príslušnom školskom roku zabezpečujú činnosti podľa
(11)
Prvotná výška pomoci z prostriedkov únie pre žiadateľa o pridelenie na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. c) (ďalej len „prvotná výška pomoci“) zodpovedá
a)
súčinu prvotnej časti a úhrnného počtu zmluvných žiakov, pre ktorých žiadateľ o pridelenie v príslušnom školskom roku zabezpečuje činnosti podľa § 1 písm. c), ak je tento súčin nižší ako výška predpokladaných nákladov podľa písmena b), alebo
b)
výške časti predpokladaných nákladov žiadateľa o pridelenie uvedených v jeho projekte podľa odseku 2 písm. h), na pokrytie ktorej možno poskytnúť pomoc najviac podľa § 7 ods. 22, ak je táto výška rovná alebo nižšia ako súčin podľa písmena a).
(12)
Ak úhrnná výška prvotných výšok pomoci nepresahuje limit podľa odseku 7, druhotný základ pre výpočet maximálnej výšky pomoci z prostriedkov únie pre žiadateľa o pridelenie na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. a) a b) (ďalej len „druhotný základ“) zodpovedá rozdielu prvotného základu a úhrnnej výšky prvotných výšok pomoci.
(13)
Ak úhrnná výška prvotných výšok pomoci z prostriedkov únie pre žiadateľov o pridelenie na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. c) presahuje limit podľa odseku 7, osobitný základ pre výpočet maximálnej výšky pomoci z prostriedkov únie pre žiadateľa o pridelenie na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. c) (ďalej len „osobitný základ“) zodpovedá najvyššiemu podielu z pridelených prostriedkov únie, ktorý možno prideliť na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. c).
(14)
Osobitná pomerná časť pre výpočet maximálnej výšky pomoci z prostriedkov únie na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. c) (ďalej len „osobitná časť“) zodpovedá podielu osobitného základu a úhrnného počtu zmluvných žiakov, pre ktorých žiadatelia o pridelenie v príslušnom školskom roku zabezpečujú činnosti podľa § 1 písm. c).
(15)
Osobitná výška pomoci z prostriedkov únie pre žiadateľa o pridelenie na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. c) (ďalej len „osobitná výška pomoci“) zodpovedá
a)
súčinu osobitnej časti a úhrnného počtu zmluvných žiakov, pre ktorých žiadateľ o pridelenie v príslušnom školskom roku zabezpečuje činnosti podľa § 1 písm. c), ak je tento súčin nižší ako výška predpokladaných nákladov podľa písmena b), alebo
b)
výške časti predpokladaných nákladov žiadateľa o pridelenie uvedených v jeho projekte podľa odseku 2 písm. h), na pokrytie ktorej možno poskytnúť pomoc najviac podľa § 7 ods. 22, ak je táto výška rovná alebo nižšia ako súčin podľa písmena a).
(16)
Špeciálny základ pre výpočet maximálnej výšky pomoci z prostriedkov únie pre žiadateľa o pridelenie na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. a) a b) (ďalej len „špeciálny základ“) zodpovedá rozdielu prvotného základu a úhrnnej výšky osobitných výšok pomoci.
(17)
Druhotná pomerná časť pre výpočet maximálnej výšky pomoci z prostriedkov únie na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. a) a b) (ďalej len „druhotná časť“) zodpovedá podielu druhotného základu a úhrnného počtu zmluvných žiakov, pre ktorých žiadatelia o pridelenie v príslušnom školskom roku zabezpečujú činnosti podľa § 1 písm. a) a b); do úhrnného počtu týchto zmluvných žiakov sa osobitne započítava počet zmluvných žiakov, pre ktorých žiadatelia o pridelenie v príslušnom školskom roku zabezpečujú činnosti podľa
(18)
Špeciálna pomerná časť pre výpočet maximálnej výšky pomoci z prostriedkov únie na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. a) a b) (ďalej len „špeciálna časť“) zodpovedá podielu špeciálneho základu a úhrnného počtu zmluvných žiakov, pre ktorých žiadatelia o pridelenie v príslušnom školskom roku zabezpečujú činnosti podľa § 1 písm. a) a b); do úhrnného počtu týchto zmluvných žiakov sa osobitne započítava počet zmluvných žiakov, pre ktorých žiadatelia o pridelenie v príslušnom školskom roku zabezpečujú činnosti podľa
(19)
Ak úhrnná výška prvotných výšok pomoci z prostriedkov únie pre žiadateľov o pridelenie na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. c) nepresahuje limit podľa odseku 7, maximálna výška pomoci z prostriedkov únie, ktorá sa prideľuje žiadateľovi o pridelenie na zabezpečovanie činností podľa
a)
§ 1 písm. a) v príslušnom školskom roku, zodpovedá súčinu druhotnej časti a úhrnného počtu zmluvných žiakov, pre ktorých žiadateľ o pridelenie v príslušnom školskom roku zabezpečuje činnosti podľa § 1 písm. a),
b)
§ 1 písm. b) v príslušnom školskom roku, zodpovedá súčinu druhotnej časti a úhrnného počtu zmluvných žiakov, pre ktorých žiadateľ o pridelenie v príslušnom školskom roku zabezpečuje činnosti podľa § 1 písm. b),
c)
§ 1 písm. c) v príslušnom školskom roku, zodpovedá prvotnej výške pomoci.
(20)
Ak úhrnná výška prvotných výšok pomoci z prostriedkov únie pre žiadateľov o pridelenie na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. c) presahuje limit podľa odseku 7, maximálna výška pomoci z prostriedkov únie, ktorá sa prideľuje žiadateľovi o pridelenie na zabezpečovanie činností podľa
a)
§ 1 písm. a) v príslušnom školskom roku, zodpovedá súčinu špeciálnej časti na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. a) a b) a úhrnného počtu zmluvných žiakov, pre ktorých žiadateľ o pridelenie v príslušnom školskom roku zabezpečuje činnosti podľa § 1 písm. a),
b)
§ 1 písm. b) v príslušnom školskom roku, zodpovedá súčinu špeciálnej časti na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. a) a b) a úhrnného počtu zmluvných žiakov, pre ktorých žiadateľ o pridelenie v príslušnom školskom roku zabezpečuje činnosti podľa § 1 písm. b),
c)
§ 1 písm. c) v príslušnom školskom roku, zodpovedá osobitnej výške pomoci.
(21)
Ak Európska únia Slovenskej republike pridelené prostriedky únie pridelila1) na zabezpečovanie niektorých činností podľa § 1 písm. a) až d) samostatne, maximálna výška pomoci z prostriedkov únie, ktorá sa prideľuje žiadateľovi o pridelenie na zabezpečovanie týchto činností, je podľa odsekov 7 až 20 určená len z týchto samostatne pridelených prostriedkov únie, z výšky predpokladaných nákladov žiadateľov o pridelenie uvedených v ich projektoch podľa odseku 2 písm. h) a i) len na zabezpečovanie týchto činností a len z počtu zmluvných žiakov, pre ktorých žiadatelia o pridelenie v príslušnom školskom roku zabezpečujú tieto činnosti.
(22)
Ak sa na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. a) až d) v príslušnom školskom roku maximálna výška pomoci prideľuje aj z prostriedkov štátneho rozpočtu, možno ju prideľovať len tak, že sa prostriedkami štátneho rozpočtu
a)
doplnia pridelené prostriedky únie, pričom pridelenými prostriedkami únie sa podľa odsekov 7 až 21 rozumie súčet pridelených prostriedkov únie a prostriedkov štátneho rozpočtu, ktorými sa doplnili,
b)
doplní najvyšší podiel z pridelených prostriedkov únie, ktorý možno na zabezpečovanie ktorejkoľvek z činností podľa § 1 písm. a) až d) prideliť podľa tohto nariadenia vlády alebo podľa osobitného predpisu,33) najviac však vo výške časti súčtu výšky pridelených prostriedkov únie a celkovej výšky prostriedkov štátneho rozpočtu určených na vykonávanie školského programu zodpovedajúcej podielu tohto najvyššieho podielu na pridelených prostriedkoch únie, pričom týmto najvyšším podielom sa rozumie súčet tohto podielu a prostriedkov štátneho rozpočtu, ktorým sa doplnil alebo
c)
doplní ktorýkoľvek zo základov podľa odsekov 7 až 21, pričom týmto základom podľa odsekov 7 až 21 sa rozumie súčet časti pridelených prostriedkov únie, ktorej výška pred týmto doplnením zodpovedá tomuto základu a prostriedkov štátneho rozpočtu, ktorými sa doplnil.
(23)
Uznaný žiadateľ je povinný oznámiť platobnej agentúre do piatich dní každú zmenu skutočností, na základe ktorých mu bola pridelená maximálna výška pomoci na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. a) až d) v školskom roku.
§ 6
Práva a povinnosti pri vykonávaní školského programu
(1)
Schválený žiadateľ je povinný platobnej agentúre oznámiť
a)
začatie vykonávania činností podľa § 1 písm. c) alebo písm. d), ktoré v príslušnom školskom roku zabezpečuje, najmenej tri pracovné dni pred začatím ich vykonávania; to neplatí, ak ide o zabezpečovanie informačného plagátu, a
b)
ukončenie vykonávania činností podľa § 1 písm. a) až d), ktoré v príslušnom školskom roku zabezpečuje, do piatich dní od ukončenia ich vykonávania.
(2)
Škola, pre ktorej zmluvných žiakov schválený žiadateľ v príslušnom školskom roku zabezpečuje činnosti podľa § 1 písm. a) alebo písm. b), je povinná na požiadanie platobnej agentúry do piatich dní poskytnúť platobnej agentúre informácie o tejto škole alebo jej zmluvným žiakom dodaných množstvách školských mliečnych výrobkov alebo školského ovocia a zeleniny, ktoré schválený žiadateľ dodáva alebo distribuuje pre jej zmluvných žiakov počas ktoréhokoľvek realizačného obdobia.
(3)
Schválený žiadateľ alebo škola podáva platobnej agentúre oznámenia a poskytuje jej informácie podľa odsekov 1 a 2, § 4 ods. 13 a § 5 ods. 23 v elektronickej podobe alebo v listinnej podobe.
(4)
Činnosti podľa § 1 písm. a) alebo písm. b), činnosti podľa § 1 písm. c) podporujúce distribúciu mliečnych výrobkov alebo činnosti podľa § 1 písm. c) podporujúce distribúciu ovocia a zeleniny alebo informačný plagát môže pre jednu školu v príslušnom školskom roku zabezpečovať len jeden schválený žiadateľ.
(5)
Schválený žiadateľ je povinný zabezpečiť informačný plagát pre každú školu, pre ktorú informačný plagát v príslušnom školskom roku zabezpečuje, ak si ho škola nezabezpečuje iným spôsobom.
(6)
Škola, pre ktorej zmluvných žiakov sa v príslušnom školskom roku zabezpečujú činnosti podľa § 1 písm. a) až c), je povinná zabezpečiť zverejnenie informačného plagátu podľa osobitného predpisu.29)
(7)
Škola, pre ktorej zmluvných žiakov schválený žiadateľ v príslušnom školskom roku zabezpečuje činnosti podľa § 1 písm. a) až d), je povinná schválenému žiadateľovi poskytnúť súčinnosť potrebnú pri podávaní žiadostí podľa § 7 ods. 1, 10 a 12.
(8)
Škola môže školské mliečne výrobky alebo školské ovocie a zeleninu zmluvným žiakom v rámci školského programu distribuovať spolu s jedlami poskytovanými v zariadení školského stravovania. Takto distribuované školské mliečne výrobky alebo školské ovocie a zelenina sa zmluvným žiakom neposkytujú v rámci školského stravovania.
(9)
Ak škola školské mliečne výrobky alebo školské ovocie a zeleninu zmluvným žiakom v rámci školského programu distribuuje spolu s jedlami poskytovanými v zariadení školského stravovania, škola je v súlade s osobitým predpisom34) povinná zabezpečiť zverejnenie informácie, že školské mliečne výrobky alebo školské ovocie a zelenina sú zmluvným žiakom distribuované v rámci školského programu,
a)
v označení zariadenia školského stravovania; vzor tejto informácie sa zverejňuje na webovom sídle platobnej agentúry,
b)
v jedálnom lístku zariadenia školského stravovania.
(10)
Ak schválený žiadateľ školské mliečne výrobky zmluvným žiakom distribuuje prostredníctvom predajného automatu, ktorý sa používa aj na predaj iných produktov ako školských mliečnych výrobkov, schválený žiadateľ je povinný zabezpečiť označenie predajného automatu informáciou, že školské mliečne výrobky sú zmluvným žiakom distribuované v rámci školského programu; vzor tejto informácie sa zverejňuje na webovom sídle platobnej agentúry.
(11)
Schválený žiadateľ, ktorý v príslušnom školskom roku zabezpečuje činnosti podľa § 1 písm. c) alebo písm. d), je pri ich zabezpečovaní povinný zabezpečiť uvedenie a zobrazenie údajov podľa osobitného predpisu.34a)
(12)
Podiel porcií poľnohospodárskych výrobkov v sektore spracovaného ovocia a zeleniny na celkovom množstve porcií oprávneného ovocia a zeleniny, ktoré schválený žiadateľ v rámci zabezpečovania činností podľa § 1 písm. b) v realizačnom období dodáva jednej škole, nesmie prekročiť 50 %; to neplatí, ak je prevádzka tejto školy obmedzená v rozsahu, ktorý schválenému žiadateľovi v realizačnom období neumožňuje zabezpečovať činnosti podľa § 1 písm. b) pre túto školu.
(13)
Schválený žiadateľ, ktorý v príslušnom školskom roku zabezpečuje činnosti podľa § 1 písm. a) alebo písm. b), je povinný tieto činnosti zabezpečovať najmenej počas dvoch realizačných období; to neplatí, ak je počas dvoch realizačných období príslušného školského roka obmedzená prevádzka všetkých škôl, pre ktoré bola schválenému žiadateľovi pridelená na zabezpečovanie týchto činností maximálna výška pomoci, v rozsahu, ktorý schválenému žiadateľovi neumožňuje zabezpečovať tieto činnosti pre tieto školy v týchto realizačných obdobiach.
(14)
Uznaný žiadateľ, ktorý v príslušnom školskom roku zabezpečuje činnosti podľa § 1 písm. a) alebo písm. b), je povinný tieto činnosti zabezpečovať pre všetky školy, pre ktoré mu bola na ich zabezpečovanie pridelená maximálna výška pomoci, najmenej počas jedného realizačného obdobia; túto povinnosť nemá vo vzťahu ku škole, pre ktorú bola tomuto uznanému žiadateľovi pridelená na zabezpečovanie týchto činností maximálna výška pomoci a ktorej prevádzka je počas všetkých realizačných období príslušného školského roka obmedzená v rozsahu, ktorý tomuto uznanému žiadateľovi neumožňuje zabezpečovať tieto činnosti pre túto školu v týchto realizačných obdobiach.
(15)
Za školské mliečne výrobky alebo školské ovocie a zeleninu, ktoré sú dodávané alebo distribuované v rámci zabezpečovania činností podľa § 1 písm. a) alebo písm. b), môže schválený žiadateľ od školy alebo od jej zmluvného žiaka žiadať úhradu najviac vo výške uvedenej v prílohách č. 1 a 2 (ďalej len „najvyššia úhrada“), ktorá zahŕňa aj daň z pridanej hodnoty (ďalej len „daň“). Najvyššia úhrada sa zaokrúhľuje na eurocenty nahor.
(16)
Ak najvyššia úhrada nedosahuje výšku dane, ktorej základom podľa osobitného predpisu35) je pomoc, ktorá sa podľa prílohy č. 1 alebo prílohy č. 2 poskytuje na dodávanie alebo distribúciu školského mliečneho výrobku alebo školského ovocia a zeleniny zmluvným žiakom, schválený žiadateľ môže od školy alebo od jej zmluvného žiaka žiadať úhradu najviac vo výške dane, ktorej základom podľa osobitného predpisu35) je pomoc, ktorá sa podľa prílohy č. 1 alebo prílohy č. 2 poskytuje na dodávanie alebo distribúciu tohto školského mliečneho výrobku alebo školského ovocia a zeleniny zmluvným žiakom.
§ 7
Poskytovanie pomoci
(1)
Žiadosť o poskytnutie pomoci na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. a) alebo písm. b) v realizačnom období možno platobnej agentúre podať v lehote ustanovenej osobitným predpisom.36)
(2)
Žiadosť o poskytnutie pomoci podľa odseku 1 obsahuje tieto údaje a prílohy:
a)
identifikačné údaje schváleného žiadateľa, ktorý ju podáva, v rozsahu podľa § 4 ods. 2 písm. a),
b)
informáciu o množstvách schválených mliečnych výrobkov alebo o množstvách schváleného ovocia a zeleniny, ktoré schválený žiadateľ dodával alebo distribuoval zmluvným žiakom v každej škole počas realizačného obdobia, rozdelených do skupín podľa osobitného predpisu,36a)
c)
vyhlásenie každej školy podľa písmena b) o
1.
množstvách školských mliečnych výrobkov alebo školského ovocia a zeleniny, ktoré schválený žiadateľ počas realizačného obdobia dodal tejto škole alebo ktoré distribuoval jej zmluvným žiakom, a o množstvách školských mliečnych výrobkov alebo školského ovocia a zeleniny, ktoré táto škola počas realizačného obdobia distribuovala svojim zmluvným žiakom,
2.
úhradách, ktoré zmluvní žiaci zaplatili za školské mliečne výrobky alebo za školské ovocie a zeleninu podľa prvého bodu,
3.
tom, či jej schválený žiadateľ na príslušný školský rok zabezpečil informačný plagát, a
4.
počte zmluvných žiakov v realizačnom období,
d)
kópie dokladov preukazujúcich uskutočnené plnenia medzi schváleným žiadateľom a školou, ktoré sa uskutočnili v rámci zabezpečovania činností podľa § 1 písm. a) počas realizačného obdobia; tieto doklady musia obsahovať slovné označenie a číselné označenie, obsah plnenia a označenie jeho účastníkov, údaj o cene za mernú jednotku školského mliečneho výrobku podľa prílohy č. 1 a vyjadrenie množstva, dátum vyhotovenia dokladu a dátum uskutočnenia plnenia, ak nie je zhodný s dátumom vyhotovenia dokladu a ak schválený žiadateľ vedie účtovníctvo podľa osobitného predpisu,37) aj ostatné náležitosti účtovných dokladov,38)
e)
kópie dokladov preukazujúcich uskutočnené plnenia medzi schváleným žiadateľom a školou, ktoré vznikli v rámci zabezpečovania činností podľa § 1 písm. b) počas realizačného obdobia; tieto doklady musia obsahovať slovné označenie a číselné označenie, obsah plnenia a označenie jeho účastníkov, údaj o cene za mernú jednotku školského ovocia a zeleniny podľa prílohy č. 2 a vyjadrenie množstva v merných jednotkách a v počtoch porcií, dátum vyhotovenia dokladu a dátum uskutočnenia plnenia, ak nie je zhodný s dátumom vyhotovenia dokladu a ak schválený žiadateľ vedie účtovníctvo podľa osobitného predpisu,37) aj ostatné náležitosti účtovných dokladov,38)
f)
výstupné zostavy z predajných automatov za realizačné obdobie, ktoré zahŕňajú údaje o množstvách školských mliečnych výrobkov podľa písmena a), ich predajnej cene a o spôsobe, akým za ne zmluvní žiaci platili, ak ide o žiadosť o poskytnutie pomoci na činnosti podľa § 1 písm. a) a ak sa školské mliečne výrobky distribuovali prostredníctvom predajných automatov,
g)
doklad preukazujúci obmedzenie prevádzky školy podľa § 6 ods. 12, ak toto obmedzenie prevádzky školy nie je všeobecne známe alebo ak platobnej agentúre nie je známe z jej úradnej činnosti,
h)
doklad preukazujúci obmedzenie prevádzky školy podľa § 6 ods. 13 alebo ods. 14, ak toto obmedzenie prevádzkovania školy nie je všeobecne známe alebo ak platobnej agentúre nie je známe z jej úradnej činnosti,
i)
písomné vyhlásenie schváleného žiadateľa, ktorý je právnickou osobou, že nie je zrušený,
j)
potvrdenie príslušného súdu, že právoplatne nerozhodol o zrušení schváleného žiadateľa, ktorý je právnickou osobou, nie staršie ako tri mesiace, ak toto potvrdenie nebolo platobnej agentúre predložené v rámci žiadosti o poskytnutie pomoci podľa odseku 1 v inom realizačnom období príslušného školského roka,
k)
písomné vyhlásenie schváleného žiadateľa, ktorý je právnickou osobou, že nemá byť zrušený uplynutím doby alebo splnením účelu, na ktorý bol zriadený alebo založený, alebo dňom uvedeným v prijatom rozhodnutí jeho spoločníkov alebo členov alebo v prijatom rozhodnutí jeho orgánu príslušného na prijatie takého rozhodnutia po dobu troch kalendárnych rokov nasledujúcich po skončení realizačného obdobia, za ktoré sa o poskytnutie pomoci na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. a) alebo písm. b) žiada,
l)
písomné vyhlásenie schváleného žiadateľa, že má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom,
m)
písomné vyhlásenie schváleného žiadateľa, že voči nemu nie je uskutočňovaný nútený výkon exekučného titulu,39)
n)
údaje, ktoré musí podľa osobitného predpisu40) obsahovať žiadosť o výpis z registra trestov schváleného žiadateľa, ak je schválený žiadateľ právnickou osobou, a
o)
kópiu zmluvy o vedení účtu schváleného žiadateľa v banke alebo v pobočke zahraničnej banky alebo potvrdenie banky alebo pobočky zahraničnej banky o vedení účtu schváleného žiadateľa v banke s uvedením medzinárodného bankového čísla účtu, ak tento doklad nebol platobnej agentúre predložený pred podaním žiadosti o poskytnutie pomoci podľa odseku 1.
(3)
Na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. a) sa poskytuje výška pomoci, ktorá je uvedená v prílohe č. 1, alebo výška pomoci znížená podľa odseku 4. Na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. b) sa poskytuje výška pomoci, ktorá je uvedená v prílohe č. 2, alebo výška pomoci znížená podľa odseku 4.
(4)
Ak protihodnota za dodávanie alebo distribúciu školského mliečneho výrobku alebo školského ovocia a zeleniny dodávanej alebo distribuovanej v rámci zabezpečovania činností podľa § 1 písm. a) alebo písm. b), ktorá nezahŕňa pomoc, ktorá sa poskytuje na dodávanie alebo distribúciu tohto školského mliečneho výrobku alebo školského ovocia a zeleniny podľa prílohy č. 1 alebo prílohy č. 2, nedosahuje výšku dane, ktorej základom podľa osobitného predpisu35) je táto pomoc, výška pomoci, ktorá sa na zabezpečovanie týchto činností podľa prílohy č. 1 alebo prílohy č. 2 poskytuje platiteľovi dane, sa znižuje na úroveň základu dane zodpovedajúcej protihodnote za dodávanie alebo distribúciu tohto školského mliečneho výrobku alebo školského ovocia a zeleniny, ktorá nezahŕňa pomoc, ktorá sa na dodávanie alebo distribúciu tohto školského mliečneho výrobku alebo školského ovocia a zeleniny poskytuje podľa prílohy č. 1 alebo prílohy č. 2.
(5)
Ak schválený žiadateľ, ktorý v príslušnom školskom roku zabezpečoval činnosti podľa § 1 písm. a) alebo písm. b), nesplnil povinnosť podľa § 6 ods. 13, celková výška pomoci, ktorá sa schválenému žiadateľovi poskytuje na dodávanie alebo distribúciu schválených mliečnych výrobkov alebo schváleného ovocia a zeleniny počas realizačného obdobia, v ktorom žiadateľ ukončil vykonávanie týchto činností v príslušnom školskom roku, sa znižuje o jednu tretinu. Ak sa celková výška pomoci, ktorá sa schválenému žiadateľovi poskytuje na dodávanie alebo distribúciu schválených mliečnych výrobkov alebo schváleného ovocia a zeleniny počas realizačného obdobia, znížila podľa osobitného predpisu40a) z dôvodu podania žiadosti podľa odseku 1 po lehote ustanovenej osobitným predpisom,36) táto znížená výška pomoci sa znižuje podľa tohto odseku.
(6)
Ak schválený žiadateľ, ktorý v príslušnom školskom roku zabezpečoval činnosti podľa § 1 písm. a) alebo písm. b), nesplnil povinnosť podľa § 6 ods. 14, celková výška pomoci, ktorá sa schválenému žiadateľovi poskytuje na dodávanie alebo distribúciu schválených mliečnych výrobkov alebo schváleného ovocia a zeleniny počas realizačného obdobia, v ktorom schválený žiadateľ ukončil vykonávanie týchto činností, sa znižuje o súčin buď druhotnej časti alebo špeciálnej časti na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. a) a b), z ktorej má schválený žiadateľ určenú pridelenú maximálnu výšku pomoci na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. a) alebo písm. b) v príslušnom školskom roku, a počtu zmluvných žiakov v školách, pre ktoré mu bola na zabezpečovanie týchto činností pridelená na ich zabezpečovanie táto maximálna výška pomoci a pre ktoré nezabezpečil tieto činnosti najmenej počas jedného realizačného obdobia. Ak sa celková výška pomoci, ktorá sa schválenému žiadateľovi poskytuje na dodávanie alebo distribúciu schválených mliečnych výrobkov alebo schváleného ovocia a zeleniny počas realizačného obdobia, znížila podľa osobitného predpisu40a) z dôvodu podania žiadosti podľa odseku 1 po lehote ustanovenej osobitným predpisom,36) alebo ak sa znížila podľa odseku 5, táto znížená výška pomoci sa znižuje podľa tohto odseku.
(7)
Ak škola alebo zmluvný žiak zaplatil za dodávanie alebo distribúciu schválených mliečnych výrobkov alebo schváleného ovocia a zeleniny schválenému žiadateľovi počas realizačného obdobia úhradu prevyšujúcu výšku najvyššej úhrady, celková výška pomoci, ktorá sa schválenému žiadateľovi poskytuje na dodávanie alebo distribúciu schválených mliečnych výrobkov alebo schváleného ovocia a zeleniny počas realizačného obdobia, sa znižuje o rozdiel medzi úhradou zaplatenou školou alebo úhradou zaplatenou zmluvným žiakom a najvyššou úhradou. Ak sa celková výška pomoci, ktorá sa schválenému žiadateľovi poskytuje na dodávanie alebo distribúciu schválených mliečnych výrobkov alebo schváleného ovocia a zeleniny počas realizačného obdobia, znížila podľa osobitného predpisu40a) z dôvodu podania žiadosti podľa odseku 1 po lehote ustanovenej osobitným predpisom,36) alebo ak sa znížila podľa odseku 5 alebo odseku 6, táto znížená výška pomoci sa znižuje podľa tohto odseku.
(8)
Schválený žiadateľ je povinný vrátiť rozdiel určený podľa odseku 7 škole alebo zmluvnému žiakovi do 30 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia platobnej agentúry o poskytnutí pomoci, ktorým platobná agentúra schválenému žiadateľovi znížila pomoc podľa odseku 7.
(9)
Poskytovanie pomoci na dodávanie oprávnených mliečnych výrobkov alebo oprávneného ovocia a zeleniny pre žiakov nezahŕňa poskytovanie pomoci na ich distribúciu pre žiakov. Celková výška pomoci na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. a) alebo písm. b), ktorá sa poskytuje schválenému žiadateľovi, sa zaokrúhľuje na eurocenty nadol.
(10)
Žiadosť o poskytnutie pomoci na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. c) v príslušnom školskom roku možno platobnej agentúre podať v lehote ustanovenej osobitným predpisom.36)
(11)
Žiadosť o poskytnutie pomoci podľa odseku 10 obsahuje tieto údaje a prílohy:
a)
údaje podľa § 4 ods. 2 písm. a),
b)
správu o vykonaní činností uvedených v projekte podľa § 5 ods. 2 písm. h) v príslušnom školskom roku, ktorá obsahuje aj informáciu o rozdelení poľnohospodárskych výrobkov, na ktoré sa vzťahuje spoločná organizácia poľnohospodárskych trhov, ktoré boli dodané alebo distribuované v rámci zabezpečovania činností podľa odseku 10 do skupín podľa osobitného predpisu,36a) ak boli v rámci zabezpečovania týchto činností takéto poľnohospodárske výrobky dodané alebo distribuované,
c)
vyhlásenie školy o
1.
činnostiach podľa odseku 10, ktoré schválený žiadateľ pre zmluvných žiakov zabezpečil počas príslušného školského roka, a
2.
počte zmluvných žiakov v príslušnom školskom roku,
d)
kópie dokladov o preukazujúcich uskutočnené plnenia, ktoré vznikli v rámci zabezpečovania činností podľa odseku 10; tieto doklady musia obsahovať slovné označenie a číselné označenie, obsah plnenia a označenie jeho účastníkov, peňažnú sumu alebo údaj o cene za mernú jednotku a vyjadrenie množstva, dátum vyhotovenia dokladu a dátum uskutočnenia plnenia, ak nie je zhodný s dátumom vyhotovenia dokladu a ak schválený žiadateľ vedie účtovníctvo podľa osobitného predpisu,37) aj ostatné náležitosti účtovných dokladov,38)
e)
písomné vyhlásenie schváleného žiadateľa, ktorý je právnickou osobou, že nemá byť zrušený uplynutím doby alebo splnením účelu, na ktorý bol zriadený alebo založený, alebo dňom uvedeným v prijatom rozhodnutí jeho spoločníkov alebo členov alebo v prijatom rozhodnutí jeho orgánu príslušného na prijatie takého rozhodnutia po dobu troch kalendárnych rokov nasledujúcich po skončení príslušného školského roka, za ktoré sa o poskytnutie pomoci na zabezpečovanie činností podľa odseku 10 žiada,
f)
doklady o úhrade nákladov, ktoré boli predmetom plnení podľa písmena d), a
g)
doklady podľa odseku 2 písm. i), j) a l) až o).
(12)
Žiadosť o poskytnutie pomoci na zabezpečenie informačných plagátov v príslušnom školskom roku možno platobnej agentúre podať v lehote ustanovenej osobitným predpisom.36)
(13)
Žiadosť o poskytnutie pomoci podľa odseku 12 obsahuje tieto údaje a prílohy:
a)
údaje podľa § 4 ods. 2 písm. a),
b)
informáciu o počte škôl, ktorým schválený žiadateľ v príslušnom školskom roku zabezpečil informačný plagát,
c)
vyhlásenie školy o tom, či jej schválený žiadateľ v príslušnom školskom roku zabezpečil informačný plagát,
d)
kópie dokladov preukazujúcich uskutočnené plnenia, ktoré vznikli v rámci zabezpečovania informačných plagátov; tieto doklady musia spĺňať náležitosti podľa odseku 11 písm. d),
e)
doklady o úhrade nákladov, ktoré boli predmetom plnení podľa písmena d),
f)
písomné vyhlásenie schváleného žiadateľa, ktorý je právnickou osobou, že nemá byť zrušený uplynutím doby alebo splnením účelu, na ktorý bol zriadený alebo založený, alebo dňom uvedeným v prijatom rozhodnutí jeho spoločníkov alebo členov alebo v prijatom rozhodnutí jeho orgánu príslušného na prijatie takého rozhodnutia po dobu troch kalendárnych rokov nasledujúcich po skončení príslušného školského roka, za ktoré sa o poskytnutie pomoci na zabezpečovanie informačného plagátu žiada, a
g)
doklady podľa odseku 2 písm. i), j) a l) až o).
(14)
Žiadosť o poskytnutie pomoci na zabezpečenie činností podľa § 1 písm. d) v príslušnom školskom roku, ktoré nezahŕňali zabezpečovanie informačného plagátu, možno platobnej agentúre podať v lehote ustanovenej osobitným predpisom.36)
(15)
Žiadosť o poskytnutie pomoci podľa odseku 14 obsahuje tieto údaje a prílohy:
a)
údaje podľa § 4 ods. 2 písm. a),
b)
správu o vykonaní činností podľa odseku 14,
c)
kópie dokladov preukazujúcich uskutočnené plnenia, ktoré vznikli v rámci zabezpečovania činností podľa odseku 14; tieto doklady musia spĺňať náležitosti podľa odseku 11 písm. d),
d)
doklad o úhrade nákladov, ktoré boli predmetom plnení podľa písmena c),
e)
písomné vyhlásenie schváleného žiadateľa, ktorý je právnickou osobou, že nemá byť zrušený uplynutím doby alebo splnením účelu, na ktorý bol zriadený alebo založený, alebo dňom uvedeným v prijatom rozhodnutí jeho spoločníkov alebo členov alebo v prijatom rozhodnutí jeho orgánu príslušného na prijatie takého rozhodnutia po dobu troch kalendárnych rokov nasledujúcich po skončení príslušného školského roka, za ktoré sa o poskytnutie pomoci na zabezpečovanie činností podľa odseku 14 žiada,
f)
doklady podľa odseku 2 písm. i), j) a l) až o).
(16)
Žiadosť o poskytnutie pomoci podľa odsekov 1, 10, 12 alebo odseku 14 sa musí podať na tlačive, ktorého vzor je zverejnený na webovom sídle platobnej agentúry.
(17)
Pomoc možno poskytnúť len na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. a) až d) v príslušnom školskom roku alebo na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. a) alebo písm. b) v realizačnom období, na zabezpečovanie ktorých je jej poskytovanie schválené a na zabezpečovanie ktorých je pridelená maximálna výška pomoci. Pomoc na zabezpečovanie informačného plagátu možno poskytnúť len na jeho zabezpečovanie pre školu, pre ktorej zmluvných žiakov sa v príslušnom školskom roku zabezpečovali činnosti podľa § 1 písm. a) až c).
(18)
Pomoc na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. a) až d) možno poskytnúť len uznanému žiadateľovi, ktorý má poskytovanie pomoci na ich zabezpečovanie v príslušnom školskom roku schválené, ktorý má na ich zabezpečovanie v príslušnom školskom roku pridelenú maximálnu výšku pomoci a
a)
ktorý nie je zrušený,
b)
ktorý nemá byť zrušený uplynutím doby alebo splnením účelu, na ktorý bol zriadený alebo založený, alebo dňom uvedeným v prijatom rozhodnutí jeho spoločníkov alebo členov alebo v prijatom rozhodnutí jeho orgánu príslušného na prijatie takého rozhodnutia po dobu troch kalendárnych rokov nasledujúcich po skončení realizačného obdobia, za ktoré sa o poskytnutie pomoci na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. a) alebo písm. b) žiada, alebo po skončení príslušného školského roka, za ktoré sa o poskytnutie pomoci na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. c) alebo písm. d) žiada,
c)
ktorý má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom,
d)
voči ktorému nie je uskutočňovaný nútený výkon exekučného titulu,
e)
ktorý nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie41) a
f)
ktorý nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie.42)
(19)
Na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. a) až d) v príslušnom školskom roku možno uznanému žiadateľovi poskytnúť pomoc najviac vo výške, v ktorej má pridelenú jej maximálnu výšku.
(20)
Oprávnený mliečny výrobok alebo oprávnené ovocie a zelenina musia byť dodané zmluvnému žiakovi
a)
v tom istom realizačnom období, v ktorom boli v rámci zabezpečovania činností podľa § 1 písm. a) alebo písm. b) dodané škole, v ktorej je tento zmluvný žiak prijatý, alebo
b)
v ktoromkoľvek realizačnom období príslušného školského roka, v ktorom boli v rámci zabezpečovania činností podľa § 1 písm. a) alebo písm. b) dodané škole, v ktorej je tento zmluvný žiak prijatý, ak nemohli byť zmluvnému žiakovi dodané podľa písmena a) z dôvodov hodných osobitného zreteľa.
(21)
Na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. a) možno pomoc poskytnúť len na dodávanie alebo distribúciu oprávnených mliečnych výrobkov a na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. b) možno pomoc poskytnúť len na dodávanie oprávneného ovocia a zeleniny.
(22)
Pomoc na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. c) alebo písm. d) možno poskytnúť na pokrytie najviac 80 % časti nákladov, ktorá bola na vykonávanie týchto činností oprávnene vynaložená a na pokrytie ktorej možno pomoc poskytnúť podľa osobitného predpisu.43)
§ 8
Prechodné ustanovenia
(1)
Konanie o pridelení maximálnej výšky pomoci na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. a) až d) podľa doterajšieho nariadenia vlády v príslušnom školskom roku končiacom pred kalendárnym rokom 2020, ktoré bolo začaté na základe žiadosti o pridelenie maximálnej výšky pomoci podľa § 5 ods. 1 doterajšieho nariadenia vlády a nebolo právoplatne skončené do 31. júla 2019, sa dokončí podľa tohto nariadenia vlády.
(2)
Konanie o poskytnutí pomoci na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. a) až d) doterajšieho nariadenia vlády v príslušnom školskom roku končiacom pred kalendárnym rokom 2020, ktoré bolo začaté na základe žiadosti o vyplatenie pomoci podľa § 7 ods. 1, 8, 10 alebo ods. 12 doterajšieho nariadenia vlády a nebolo právoplatne skončené do 31. júla 2019, sa dokončí podľa tohto nariadenia vlády.
(3)
Schválenie poskytovania pomoci na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. a) až d) doterajšieho nariadenia vlády v školskom roku, ktorý neskončí pred kalendárnym rokom 2020, sa považuje za schválenie poskytovania pomoci na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. a) až d) v školskom roku.
(4)
Konanie o schválení poskytovania pomoci na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. a) až d) doterajšieho nariadenia vlády v školskom roku, ktorý neskončí pred kalendárnym rokom 2020, ktoré bolo začaté na základe žiadosti o schválenie podľa § 4 ods. 2 doterajšieho nariadenia vlády a nebolo právoplatne skončené do 31. júla 2019, sa dokončí podľa tohto nariadenia vlády ako konanie o schválení poskytovania pomoci na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. a) až d) v školskom roku.
(5)
Konanie o zmene alebo o doplnení schválenia poskytovania pomoci na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. a) až d) doterajšieho nariadenia vlády v školskom roku, ktorý neskončí pred kalendárnym rokom 2020, ktoré bolo začaté na základe žiadosti o zmenu alebo o doplnenie schválenia podľa § 4 ods. 8 doterajšieho nariadenia vlády a ktoré nebolo právoplatne skončené do 31. júla 2019, sa dokončí podľa tohto nariadenia vlády ako konanie o zmene alebo o doplnení schválenia poskytovania pomoci na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. a) až d) v školskom roku.
(6)
Konanie o pridelení maximálnej výšky pomoci na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. a) až d) doterajšieho nariadenia vlády v príslušnom školskom roku, ktorý neskončí pred kalendárnym rokom 2020, ktoré bolo začaté na základe žiadosti o pridelenie maximálnej výšky pomoci podľa § 4 ods. 1 doterajšieho nariadenia vlády a nebolo právoplatne skončené do 31. júla 2019, sa dokončí podľa tohto nariadenia vlády ako konanie o pridelení maximálnej výšky pomoci na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. a) až d) v príslušnom školskom roku.
§ 8a
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. augusta 2020
Žiadosti o schválenie poskytovania pomoci na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. a) až d) v období, ktoré sa začalo v príslušnom školskom roku, ktorý sa začal v kalendárnom roku 2019, žiadosti o zmenu alebo doplnenie schválenia poskytovania pomoci na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. a) až d) v období, ktoré sa začalo v príslušnom školskom roku, ktorý sa začal v kalendárnom roku 2019, žiadosti o pridelenie maximálnej výšky pomoci na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. a) až d) v príslušnom školskom roku, ktorý sa začal v kalendárnom roku 2019, a žiadosti o poskytnutie pomoci na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. a) až d) v príslušnom školskom roku, ktorý sa začal v kalendárnom roku 2019, o ktorých sa právoplatne nerozhodlo do 31. júla 2020, sa posudzujú podľa tohto nariadenia vlády v znení účinnom do 31. júla 2020.
Záverečné ustanovenia
§ 9
Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 189/2017 Z. z. o poskytovaní pomoci na dodávanie a distribúciu mlieka, ovocia, zeleniny a výrobkov z nich pre deti a žiakov v školských zariadeniach v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 221/2018 Z. z.
§ 10
Týmto nariadením vlády sa vykonávajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 3.
§ 11
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. augusta 2019.
v z. Richard Raši v. r.
Príloha č. 1
k nariadeniu vlády č. 200/2019 Z. z.
ZOZNAM MLIEČNYCH VÝROBKOV, MAXIMÁLNA VEĽKOSŤ ICH PORCIÍ PRE JEDNÉHO ŽIAKA, VÝŠKA POMOCI NA ICH DODÁVANIE ALEBO DISTRIBÚCIU PRE ŽIAKOV A NAJVYŠŠIA ÚHRADA, KTORÚ ZA NE MOŽNO ŽIADAŤ OD ŠKOLY ALEBO OD ZMLUVNÉHO ŽIAKA
Tabuľka A
Zoznam neochutených mliečnych výrobkov, na ktorých dodávanie alebo distribúciu pre žiakov možno poskytnúť pomoc

P. č. Názov
mliečneho
výrobku
Číselný kód položky alebo podpoložky nomen-klatúry tovaru stanovenej Európskou komisiou, pod ktorú sa mliečny výrobok zaraďuje
Skupina,
pod ktorú sa mliečny výrobok zaraďuje
Druh a veľkosť balenia mliečneho výrobku Maximálna veľkosť jednej porcie mliečneho výrobku pre jedného žiaka na deň Výška pomoci
na zabezpečova-nie činnosti
podľa § 1 písm. a) na dodanie alebo distribúciu jedného balenia alebo jedného kg mliečneho výrobku v eurách bez dane
Najvyššia
úhrada v eurách,
ktorú možno žiadať od školy alebo od zmluvné-ho žiaka za jedno balenie alebo za jeden kg mliečne-ho výrobku
1. **plnotučné mlieko
neochutené,
ultravysokotepelne
ohriate (UHT)
0401 A kartón/fľaša 1 l 250 ml 0,831 0,084
2. **plnotučné mlieko
neochutené, pasterizované alebo vysokopasterizované
0401 A kartón/vrecko/fľaša
1 l
250 ml 0,843 0,085
3. **plnotučné mlieko
neochutené s vitamínmi, ultravysokotepelne ohriate (UHT)
0401 A kartón 1 l 250 ml 1,070 0,107
4. **polotučné mlieko neochutené, ultravysokotepelne ohriate (UHT) 0401 A kartón/fľaša 1 l 250 ml 0,662 0,067
5. **polotučné mlieko
neochutené, pasterizované
alebo vysokopasterizované
0401 A kartón/vrecko/fľaša
1 l
250 ml 0,689 0,069
6. **polotučné mlieko
neochutené s vitamínmi, ultravysokotepelne ohriate (UHT)
0401 A kartón 1 l 250 ml 0,958 0,096
7. **polotučné mlieko bezlaktózové, ultravysokotepelne ohriate (UHT) 0404 A kartón 1 l 250 ml 1,033 0,207
8. **polotučné mlieko bezlaktózové, ultravysokotepelne ohriate (UHT) 0404 A kartón 250 ml 250 ml 0,360 0,072
9. **polotučné mlieko neochutené s vitamínmi, ultravysokotepelne ohriate (UHT)

0401 A kartón 250 ml 250 ml 0,296 0,030
10. **polotučné mlieko neochutené s vitamínmi, ultravysokotepelne ohriate (UHT) 0401 A téglik 200 ml 200 ml 0,228 0,023
11. **polotučné mlieko neochutené, ultravysokotepelne ohriate (UHT) 0401 A kartón 250 ml 250 ml 0,336 0,034
12. **polotučné mlieko neochutené, ultravysokotepelne ohriate (UHT) 0401 A téglik 200 ml 200 ml 0,269 0,027
13. **polotučné mlieko neochutené, pasterizované alebo vysokopasterizované 0401 A téglik 250 g 250 g 0,360 0,040
14. **plnotučné mlieko neochutené, pasterizované alebo vysokopasterizované 0401 A kartón/vrecko/fľaša 0,5 l 250 ml 0,422 0,043
15. **polotučné mlieko bezlaktózové, pasterizované alebo vysokopasterizované 0404 A kartón/vrecko/fľaša
1 l
250 ml 1,042 0,209
16. **zakysané mlieko 0403 B téglik 200 ml 200 ml 0,268 0,027
17. **zakysané mlieko 0403 B téglik 200 g 200 g 0,268 0,027
18. **zakysané mlieko 0403 B téglik 250 g 250 g 0,335 0,034
19. **zakysané mlieko 0403 B kartón/vrecko/
fľaša 0,5 l
250 ml 0,672 0,068
20. **zakysané mlieko 0403 B kartón 950 g 250 g 1,277 0,128
21. **acidofilné mlieko 0403 B téglik 230 ml 230 ml 0,352 0,036
22. **acidofilné mlieko 0403 B téglik 200 g 200 g 0,311 0,032
23. **acidofilné mlieko 0403 B téglik 250 g 250 g 0,390 0,039
24. **jogurt biely 0403 B téglik 125 g 125 g 0,309 0,031
25. **jogurt biely 0403 B téglik 135 g 135 g 0,318 0,032
26. **jogurt biely 0403 B téglik 145 g 145 g 0,345 0,035
27. **jogurt biely 0403 B téglik 150 g 150 g 0,355 0,036
28. **jogurt biely nízkotučný 0403 B téglik 150 g 150 g 0,283 0,029
29. **jogurt biely bezlaktózový 0403 B téglik 145 g 145 g 0,400 0,040
30. **jogurtový nápoj neochutený 0403 B kartón/vrecko/
fľaša 0,5 l
250 ml 1,173 0,118
31. **tvaroh hrudkovitý 0406 B fólia 200 g 85 g 0,783 0,157
32. **tvaroh hrudkovitý 0406 B téglik, fólia
250 g
85 g 0,958 0,192
33. **tvaroh hrudkovitý 0406 B fólia 500 g 85 g 1,900 0,380
34. **tvaroh hrudkovitý odtučnený 0406 B fólia/vedro/vrece
1 000-5 000 g
85 g 4,042 0,809
35. *tvaroh hrudkovitý 0406 B fólia/vedro/vrece
1 000-5 000 g
85 g 4,333 0,867
36. **tvaroh termizovaný 0406 B téglik 250 g 85 g 0,883 0,177
37. **tvaroh jemný hrudkovitý bezlaktózový 0406 B téglik 180 g 85 g 1,050 0,210
38. **mäkký čerstvý nízkotučný syr 0406 B téglik 180 g 85 g 0,817 0,164
39. *polomäkký nezrejúci parený neúdený syr 0406 B fólia 800 – 1 700 g/fólia 20 g, 80 g a 150 g 30 g 8,542 1,709
40. *polotvrdý zrejúci stredne tučný syr 30 % 0406 B fólia 1 000 – 2 800 g 30 g 5,708 1,142
41. *polotvrdý zrejúci plnotučný syr 45 % 0406 B fólia 1 000 – 2 800 g 30 g 5,375 1,075
42. **polotvrdý zrejúci plnotučný syr 45 % 0406 B fólia 400 g 30 g 2,125 0,425
43. **polotvrdý zrejúci plnotučný syr 45 %, plátky 0406 B tácka 100 g 30 g 0,792 0,159
44. **polotvrdý zrejúci plnotučný syr 45 %, plátky 0406 B fólia 30 g 30 g 0,292 0,059
Vysvetlivky:
*Výška pomoci na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. a) a najvyššia úhrada, ktorú možno žiadať od školy alebo od zmluvného žiaka, sú ustanovené na 1 kg mliečneho výrobku.
**Výška pomoci na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. a) a najvyššia úhrada, ktorú možno žiadať od školy alebo od zmluvného žiaka, sú ustanovené na jedno balenie mliečneho výrobku.
Tabuľka B
Zoznam ochutených mliečnych výrobkov, na ktorých dodávanie alebo distribúciu pre žiakov možno poskytnúť pomoc
P. č. Názov mliečneho výrobku Číselný kód položky alebo podpoložky nomen-klatúry tovaru stanovenej Európskou komisiou, pod ktorú sa mliečny výrobok zaraďuje Skupina, pod ktorú sa mliečny výrobok zaraďuje Druh a veľkosť balenia mliečneho výrobku Maximálna veľkosť jednej porcie mliečneho výrobku pre jedného žiaka na deň Výška pomoci na zabezpečova-nie činnosti podľa § 1 písm. a) na dodanie alebo distribúciu jedného balenia mliečneho výrobku v eurách bez dane Najvyššia úhrada v eurách, ktorú možno žiadať od školy alebo od zmluvné-ho žiaka za jedno balenie mliečneho výrobku
1. polotučné mlieko ochutené s vitamínmi, ultravysokotepelne ohriate (UHT) 0402 C kartón 1l 250 ml 0,236 0,898
2. polotučné mlieko ochutené, ultravysokotepelne ohriate (UHT) 0402 C kartón 250 ml 250 ml 0,059 0,399
3. polotučné mlieko ochutené s vitamínmi. ultravysokotepelne ohriate (UHT) 0402 C téglik 200 ml 200 ml 0,047 0,306
4. acidofilné mlieko ochutené 0403 C téglik 250 g 250 g 0,059 0,353
5. tvarohový dezert ochutený 0406 C téglik 80 g 80 g 0,019 0,403
6. jogurt ochutený 0403 D téglik 125 g 125 g 0,025 0,284
7. jogurt ochutený 0403 D téglik 135 g 135 g 0,027 0,303
8. jogurt ochutený 0403 D téglik 145 g 145 g 0,029 0,332
9. jogurt ochutený 0403 D téglik 150 g 150 g 0,030 0,341
10. jogurt ochutený 0403 D téglik 150 ml 150 ml 0,030 0,351
11. jogurtový nápoj ochutený 0403 D kartón/vrecko/fľaša 0,5 l 250 ml 0,099 1,188
Vysvetlivky ku skupinám, do ktorých sa zaraďujú mliečne výrobky uvedené v tabuľke A a v tabuľke B
Skupina, do ktorej sa mliečny výrobok zaraďuje Ustanovenie nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 v platnom znení, v ktorom sa skupina mliečnych výrobkov vymedzuje Vymedzenie skupiny mliečnych výrobkov podľa nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 v platnom znení
A čl. 23 ods. 3 písm. b) konzumné mlieko a jeho bezlaktózové variácie
B čl. 23 ods. 4 písm. b) syr, tvaroh, jogurt a iné fermentované alebo acidofilné mliečne výrobky bez pridaných ochucujúcich látok, ovocia, orechov alebo kakaa
C príloha V kategória I fermentované mliečne výrobky neobsahujúce ovocnú šťavu, prírodne ochutené,
fermentované mliečne výrobky obsahujúce ovocnú šťavu, prírodne ochutené alebo neochutené,
mliečne nápoje obsahujúce kakao, ovocnú šťavu alebo prírodne ochutené
D príloha V kategória II fermentované alebo nefermentované mliečne výrobky obsahujúce ovocie, prírodne ochutené alebo neochutené
Príloha č. 2
k nariadeniu vlády č. 200/2019 Z. z.
ZOZNAM OVOCIA A ZELENINY, MAXIMÁLNA VEĽKOSŤ ICH PORCIÍ PRE JEDNÉHO ŽIAKA, VÝŠKA POMOCI NA ICH DODÁVANIE ALEBO DISTRIBÚCIU PRE ŽIAKOV A NAJVYŠŠIA ÚHRADA, KTORÚ ZA NE MOŽNO ŽIADAŤ OD ŠKOLY ALEBO OD ZMLUVNÉHO ŽIAKA
P. č. Názov ovocia a zeleniny Číselný kód položky alebo podpoložky nomenklatúry tovaru stanovenej Európskou komisiou, pod ktorú sa ovocie a zelenina zaraďuje Maximálna veľkosť jednej porcie ovocia a zeleniny pre jedného žiaka na deň Výška pomoci na zabezpečovanie činnosti podľa § 1 písm. b) na dodanie alebo distribúciu jedného kg alebo jedného litra ovocia a zeleniny v eurách bez dane Najvyššia úhrada v eurách, ktorú možno žiadať od školy alebo od zmluvného žiaka za jeden kg alebo za jeden liter ovocia a zeleniny
1. *jablko 0808 do 200 g 1,254 0,126
2. *hruška 0808 do 200 g 1,322 0,133
3. *broskyňa 0809 do 200 g 1,446 0,290
4. *marhuľa 0809 do 200 g 1,887 0,378
5. *slivka 0809 do 200 g 1,322 0,265
6. *čerešňa 0809 do 200 g 4,418 0,884
7. *jahody 0810 do 200 g 3,910 0,782
8. *drobné bobuľové ovocie (ríbezle, maliny, čučoriedky) 0810 do 125 g 13,817 2,764
9. *rajčiak 0702 00 00 do 200 g 1,853 0,186
10. *paprika 0709 do 200 g 1,865 0,187
11. *reďkovka 0706 do 200 g 0,893 0,179
12. *kaleráb 0704 do 200 g 1,300 0,130
13. *mrkva 0706 do 200 g 1,051 0,211
14. *hrášok zelený, nelúpaný 0708 do 200 g 3,705 0,371
15. **ovocné a zeleninové šťavy 100 % 2009 do 200 ml 3,112 0,312
16. *ovocné pyré 2007 do 200 g 3,277 0,656
17. *sušené jablkové lupienky 0813
2008
do 30 g 21,707 4,342
Vysvetlivky:
*Výška pomoci na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. b) a najvyššia úhrada, ktorú možno žiadať od školy alebo od zmluvného žiaka, sú ustanovené na 1 kg ovocia a zeleniny.
**Výška pomoci na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. b) a najvyššia úhrada, ktorú možno žiadať od školy alebo od zmluvného žiaka, sú ustanovené na jeden liter ovocia a zeleniny.
Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 200/2019 Z. z.
ZOZNAM VYKONÁVANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
1.
Nariadenie Rady (EÚ) č. 1370/2013 zo 16. decembra 2013, ktorým sa určujú opatrenia týkajúce sa stanovovania niektorých druhov pomoci a náhrad súvisiacich so spoločnou organizáciou trhov s poľnohospodárskymi výrobkami (Ú. v. EÚ L 346, 20. 12. 2013) v znení
nariadenia Rady (EÚ) 2016/591 z 15. apríla 2016 (Ú. v. EÚ L 103, 19. 4. 2016),
nariadenia Rady (EÚ) 2016/795 z 11. apríla 2016 (Ú. v. EÚ L 135, 24. 5. 2016),
nariadenia Rady (EÚ) 2016/1042 z 24. júna 2016 (Ú. v. EÚ L 170, 29. 6. 2016),
nariadenia Rady (EÚ) 2016/2145 z 1. decembra 2016 (Ú. v. EÚ L 333, 8. 12. 2016),
nariadenia Rady (EÚ) 2018/147 z 29. januára 2018 (Ú. v. EÚ L 26, 31. 1. 2018),
nariadenia Rady (EÚ) 2018/1554 z 15. októbra 2018 (Ú. v. EÚ L 261, 18. 10. 2018).
2.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007
(Ú. v. EÚ L 347, 20. 12. 2013) v znení
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1310/2013 zo 17. decembra 2013 (Ú. v. EÚ L 347, 20. 12. 2013),
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/791 z 11. mája 2016 (Ú. v. EÚ L 135, 24. 5. 2016),
delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/1166 zo 17. mája 2016 (Ú. v. EÚ L 193, 19. 7. 2016),
delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/1226 zo 4. mája 2016 (Ú. v. EÚ L 202, 28. 7. 2016),
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/2393 z 13. decembra 2017 (Ú. v. EÚ L 350, 29. 12. 2017).
3.
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/39 z 3. novembra 2016 o pravidlách uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 v súvislosti s pomocou Únie na dodávanie ovocia, zeleniny, banánov a mlieka vo vzdelávacích zariadeniach (Ú. v. EÚ L 5, 10. 1. 2017).
4.
Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2017/40 z 3. novembra 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 v súvislosti s pomocou Únie na dodávanie ovocia a zeleniny, banánov a mlieka vo vzdelávacích zariadeniach a ktorým sa mení vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 907/2014 (Ú. v. EÚ L 5, 10. 1. 2017).
5.
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/1983 z 28. novembra 2019, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2017/39, pokiaľ ide o prerozdelenie pomoci Únie (Ú. v. EÚ L 308, 29. 11. 2019).
6.
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/600 z 30. apríla 2020, ktorým sa stanovujú výnimky z vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2017/892, vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2016/1150, vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 615/2014, vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2015/1368 a vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2017/39, pokiaľ ide o určité opatrenia na riešenie krízy spôsobenej pandémiou COVID-19 (Ú. v. EÚ L 140, 4. 5. 2020).
1)
Čl. 5 nariadenia Rady (EÚ) č. 1370/2013 zo 16. decembra 2013, ktorým sa určujú opatrenia týkajúce sa stanovovania niektorých druhov pomoci a náhrad súvisiacich so spoločnou organizáciou trhov s poľnohospodárskymi výrobkami (Ú. v. ES L 346, 20. 12. 2013) v platnom znení.
2)
§ 1 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 357/2015 Z. z.
Čl. 23a ods. 6 a čl. 217 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (Ú. v. EÚ L 347, 20. 12. 2013) v platnom znení.
3)
Čl. 40 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Ú. v. EÚ C 202, 7. 6. 2016).
Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013 v platnom znení.
4)
§ 27 ods. 2 písm. a) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
6)
§ 27 ods. 2 písm. g) zákona č. 245/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.
7)
Príloha I k Zmluve o fungovaní Európskej únie (Ú. v. EÚ C 202, 7. 6. 2016).
8)
Čl. 1 ods. 2 písm. p) a časť XVI prílohy I k nariadeniu (EÚ) č. 1308/2013 v platnom znení.
9)
Čl. 1 ods. 2 písm. i) a časť IX prílohy I k nariadeniu (EÚ) č. 1308/2013 v platnom znení.
10)
Čl. 1 ods. 2 písm. j) a časť X prílohy I k nariadeniu (EÚ) č. 1308/2013 v platnom znení.
11)
Čl. 23 ods. 10 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 v platnom znení.
12)
Čl. 3 ods. 2 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2017/40 z 3. novembra 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 v súvislosti s pomocou Únie na dodávanie ovocia a zeleniny, banánov a mlieka vo vzdelávacích zariadeniach a ktorým sa mení vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 907/2014
(Ú. v. EÚ L 5, 10. 1. 2017).
13)
Čl. 22 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 v platnom znení.
14)
Čl. 23 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 v platnom znení.
14a)
Čl. 23 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 v platnom znení.
15)
Čl. 1 ods. 2 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2017/39 z 3. novembra 2016 o pravidlách uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 v súvislosti s pomocou Únie na dodávanie ovocia, zeleniny, banánov a mlieka vo vzdelávacích zariadeniach (Ú. v. EÚ L 5, 10. 1. 2017).
16)
Napríklad čl. 14 nariadenia (ES) č. 178/2002 Európskeho parlamentu a Rady z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín (Ú. v. ES L 031, 1. 2. 2002) v platnom znení, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 z 29. apríla 2004 o hygiene potravín (Ú. v. ES L 139, 30. 4. 2004) v platnom znení, čl. 3 a príloha I k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 543/2011 zo 7. júna 2011, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o sektory ovocia a zeleniny a spracovaného ovocia a zeleniny (Ú. v. ES L 157, 15. 6. 2011) v platnom znení, čl. 76 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 v platnom znení, vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 343/2016 Z. z. o niektorých výrobkoch z mlieka.
16a)
Čl. 23 ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 v platnom znení.
Čl. 5 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1370/2013 v platnom znení.
17)
Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 20. marca 2015 č. S08975-OL-2014, ktorým sa ustanovujú požiadavky na jedlú soľ v potravinách (oznámenie č. 229/2015 Z. z.).
18)
Čl. 10 ods. 2 delegovaného nariadenia (EÚ) 2017/40.
19)
Čl. 26 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1169/2011 z 25. októbra 2011 o poskytovaní informácií o potravinách spotrebiteľom, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 a (ES) č. 1925/2006 a ktorým sa zrušuje smernica Komisie 87/250/EHS, smernica Rady 90/496/EHS, smernica Komisie 1999/10/ES, smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/13/ES, smernice Komisie 2002/67/ES a 2008/5/ES a nariadenie Komisie (ES) č. 608/2004 (Ú. v. EÚ L 304, 22. 11. 2011) v platnom znení.
20)
Čl. 3 ods. 2 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 zo 16. decembra 2008 o prídavných látkach v potravinách (Ú. v. EÚ L 354, 31. 12. 2008) v platnom znení.
21)
Čl. 23 ods. 5 a 6 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 v platnom znení.
Čl. 10 ods. 3 delegovaného nariadenia (EÚ) 2017/40.
22)
Čl. 3 ods. 3 nariadenia (ES) č. 178/2002 v platnom znení.
23)
Čl. 9 ods. 1 písm. h) nariadenia (EÚ) č. 1169/2011 v platnom znení.
24)
Čl. 6 ods. 1 písm. a), c), e) a f) delegovaného nariadenia (EÚ) 2017/40.
25)
Čl. 6 ods. 1 písm. b), d), e) a f) delegovaného nariadenia (EÚ) 2017/40.
26)
Čl. 5 ods. 1 delegovaného nariadenia (EÚ) 2017/40.
27)
Čl. 4 ods. 2 písm. c) vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2017/39.
28)
29)
Čl. 23a ods. 8 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 v platnom znení.
Čl. 12 delegovaného nariadenia (EÚ) 2017/40.
29a)
§ 35a ods. 1 písm. b) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 188/2015 Z. z.
30)
Čl. 4 ods. 1 písm. b) delegovaného nariadenia (EÚ) 2017/40.
31)
Čl. 4 ods. 1 písm. c) delegovaného nariadenia (EÚ) 2017/40.
32)
Čl. 5 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1370/2013 v platnom znení.
33)
Čl. 5 ods. 1 alebo ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1370/2013 v platnom znení.
34)
Čl. 11 písm. c) delegovaného nariadenia (EÚ) 2017/40.
34a)
Čl. 12 ods. 2 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2017/39.
35)
§ 22 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení zákona č. 523/2005 Z. z.
36)
Čl. 4 ods. 4 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2017/39.
36a)
Čl. 4 ods. 2 písm. a) vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2017/39.
37)
Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
38)
§ 10 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení zákona č. 198/2007 Z. z.
39)
Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
40)
§ 10 ods. 4 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z.
40a)
Čl. 4 ods. 5 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2017/39.
41)
§ 10 písm. f) zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
42)
43)
Čl. 4 ods. 1 písm. b) a c), ods. 3 a 4 delegovaného nariadenia (EÚ) 2017/40.