200/2019 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.08.2023

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

200
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 3. júla 2019
o poskytovaní pomoci na dodávanie a distribúciu ovocia, zeleniny, mlieka a výrobkov z nich pre deti a žiakov v školách
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:
§ 1
Predmet úpravy
Toto nariadenie vlády upravuje poskytovanie pomoci z finančných prostriedkov Európskej únie1) (ďalej len „prostriedky únie“) a z prostriedkov štátneho rozpočtu určených na financovanie spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie2) (ďalej len „prostriedky štátneho rozpočtu“) v rámci spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov3) na vykonávanie školského programu (ďalej len „pomoc“) na
a)
dodávanie alebo distribúciu mliečnych výrobkov uvedených v prílohe č. 1 (ďalej len „školské mliečne výrobky“) pre deti v materskej škole prevádzkovanej v Slovenskej republike,4) pre žiakov v základnej škole prevádzkovanej v Slovenskej republike5) alebo pre deti alebo žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v škole6) prevádzkovanej v Slovenskej republike (ďalej len „žiak“),
b)
dodávanie ovocia a zeleniny uvedených v prílohe č. 2 (ďalej len „školské ovocie a zelenina“) pre žiakov,
c)
sprievodné opatrenia, ktoré zahŕňajú
1.
ochutnávku školských mliečnych výrobkov alebo školského ovocia a zeleniny žiakmi,
2.
exkurziu žiakov u pestovateľa ovocia a zeleniny, na miesto určené na produkciu ovocia a zeleniny, do podniku, v ktorom sa spracúva ovocie a zelenina, do chovu hospodárskych zvierat, v ktorom sa produkujú mliečne výrobky, alebo do podniku, v ktorom sa spracúvajú mliečne výrobky,
3.
vzdelávaciu aktivitu alebo obstaranie vzdelávacích materiálov pre žiakov súvisiacich s cieľmi školského programu,
4.
súťaž propagujúcu pred žiakmi spotrebu mliečnych výrobkov alebo spotrebu ovocia a zeleniny alebo
5.
výsadbu rastlín určených na produkciu ovocia a zeleniny v priestoroch školy podľa písmena a) za účasti žiakov, obhospodarovanie týchto rastlín alebo starostlivosť o tieto priestory školy za účasti žiakov,
d)
propagáciu školského programu vykonávaného v Slovenskej republike.
§ 2
Vymedzenie základných pojmov
Na účely tohto nariadenia vlády sa rozumie
a)
mliečnym výrobkom poľnohospodársky výrobok7) v sektore mlieka a mliečnych výrobkov,8) na ktorý sa vzťahuje spoločná organizácia poľnohospodárskych trhov,
b)
ovocím a zeleninou poľnohospodársky výrobok v sektore ovocia a zeleniny9) alebo poľnohospodársky výrobok zo spracovaného ovocia a zeleniny,10) na ktorý sa vzťahuje spoločná organizácia poľnohospodárskych trhov,
c)
distribúciou poskytovanie poľnohospodárskych výrobkov nachádzajúcich sa v škole jednotlivým žiakom tejto školy,
d)
sprievodnými opatreniami sprievodné vzdelávacie opatrenia11) prepojené s cieľom programu podľa osobitného predpisu12) určené žiakom podľa osobitného predpisu,13)
e)
súvisiacimi nákladmi náklady spojené s vybavením, reklamou, monitorovaním, vyhodnocovaním, logistikou a distribúciou14) v rámci programu podľa osobitného predpisu,12) na pokrytie ktorých sa neposkytuje časť prostriedkov únie určená na dodávanie a distribúciu mliečnych výrobkov alebo ovocia a zeleniny v rámci tohto programu,
f)
školským programom program poskytovania prostriedkov únie v rámci spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov na dodávanie a distribúciu mliečnych výrobkov a ovocia a zeleniny žiakom podľa osobitného predpisu,13) na sprievodné opatrenia a na pokrytie súvisiacich nákladov,
g)
školským rokom školský rok na účely školského programu,15)
h)
príslušným školským rokom školský rok, na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. a) až d), v ktorom sa žiada o schválenie poskytovania pomoci, o pridelenie maximálnej výšky pomoci alebo o poskytnutie pomoci,
i)
realizačným obdobím obdobie príslušného školského roka
1.
od 1. septembra alebo od skoršieho dátumu, ktorý je zverejnený na webovom sídle Pôdohospodárskej platobnej agentúry (ďalej len „platobná agentúra“), do 31. decembra,
2.
od 1. januára do 31. marca alebo
3.
od 1. apríla do 30. júna alebo do neskoršieho dátumu, ktorý je zverejnený na webovom sídle platobnej agentúry,
j)
žiadateľom osoba, ktorá žiada o schválenie poskytovania pomoci na zabezpečovanie činností podľa § 1 v príslušnom školskom roku,
k)
schváleným žiadateľom žiadateľ, ktorý má schválené poskytovanie pomoci na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. a) až d) v príslušnom školskom roku,
l)
žiadateľom o pridelenie schválený žiadateľ, ktorý žiada o pridelenie maximálnej výšky pomoci na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. a) až d) v príslušnom školskom roku,
m)
uznaným žiadateľom osoba, ktorá má pridelenú maximálnu výšku pomoci na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. a) až d) v príslušnom školskom roku,
n)
zmluvným žiakom žiak, pre ktorého schválený žiadateľ v príslušnom školskom roku zabezpečuje činnosti podľa § 1 písm. a) až c), na zabezpečovanie ktorých má schválené poskytovanie pomoci,
o)
oprávneným mliečnym výrobkom školský mliečny výrobok, na ktorého dodávanie alebo distribúciu pre žiakov možno poskytnúť pomoc,
p)
oprávneným ovocím a zeleninou školské ovocie a zelenina, na ktorej dodávanie alebo distribúciu pre žiakov možno poskytnúť pomoc.
§ 3
Školské mliečne výrobky a školské ovocie a zelenina
(1)
Maximálna veľkosť porcií školských mliečnych výrobkov pre jedného žiaka je uvedená v prílohe č. 1. Maximálna veľkosť porcií školského ovocia a zeleniny pre jedného žiaka je uvedená v prílohe č. 2.
(2)
Oprávnený mliečny výrobok a oprávnené ovocie a zelenina musia spĺňať požiadavky na kvalitu, bezpečnosť a hygienu podľa osobitných predpisov16) a požiadavky na mliečne výrobky alebo ovocie a zeleninu, dodávané alebo distribuované v rámci školského programu podľa osobitných predpisov.16aa)
(3)
Obsah mliečnej zložky v oprávnenom mliečnom výrobku nesmie byť nižší ako minimálny obsah mliečnej zložky v mliečnom výrobku, ktorý sa dodáva alebo distribuuje žiakom v rámci školského programu, pri ktorom možno na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. a) dodávaním alebo distribuovaním tohto mliečneho výrobku podľa osobitného predpisu16a) poskytnúť základnú pomoc z prostriedkov únie vo výške podľa § 7 ods. 5.
(4)
Oprávnený mliečny výrobok, ktorým je syr, môže obsahovať najvyššie prípustné množstvo pridanej jedlej soli ustanovené osobitným predpisom.17)
(5)
Oprávnený mliečny výrobok, ktorým je syr, nesmie byť upravený údením.
(6)
Mliečny výrobok, s ktorým sa v rámci zabezpečovania činností podľa § 1 písm. a) dodáva alebo distribuuje aj iný poľnohospodársky výrobok alebo potravina v samostatnom balení alebo v balení spojenom s balením tohto mliečneho výrobku, nie je oprávneným mliečnym výrobkom.
(7)
Ovocie a zelenina, ktorými sú ovocné šťavy alebo zeleninové šťavy s číselným kódom položky alebo podpoložky nomenklatúry tovaru ustanovenej Európskou komisiou 2009, pod ktorú sa toto ovocie a zelenina zaraďuje, dodávané alebo distribuované v školskom roku spôsobom, akým sa dodáva alebo distribuuje školské ovocie a zelenina v rámci zabezpečovania činností podľa § 1 písm. b) alebo písm. c), vo veľkosti balenia výrobku s objemom presahujúcim
a)
0,2 l a nedosahujúcim 0,25 l, sa považujú za školské ovocie a zeleninu uvedenú v prílohe č. 2 osemnástej položke,
b)
0,25 l a nedosahujúcim 0,75 l, sa považujú za školské ovocie a zeleninu uvedenú v prílohe č. 2 devätnástej položke,
c)
0,75 l a nedosahujúcim 1 l, sa považujú za školské ovocie a zeleninu uvedenú v prílohe č. 2 dvadsiatej položke,
d)
1 l a nedosahujúcim 3 l, sa považujú za školské ovocie a zeleninu uvedenú v prílohe č. 2 dvadsiatej prvej položke,
e)
3 l a nedosahujúcim 5 l, sa považujú za školské ovocie a zeleninu uvedenú v prílohe č. 2 dvadsiatej druhej položke,
f)
5 l, sa považujú za školské ovocie a zeleninu uvedenú v prílohe č. 2 dvadsiatej tretej položke.
(8)
Ovocie a zelenina, ktorým je ovocné pyré s číselným kódom položky alebo podpoložky nomenklatúry tovaru ustanovenej Európskou komisiou 2007, pod ktorú sa toto ovocie a zelenina zaraďuje, dodávané alebo distribuované v školskom roku spôsobom, akým sa dodáva alebo distribuuje školské ovocie a zelenina v rámci zabezpečovania činností podľa § 1 písm. b) alebo písm. c), vo veľkosti balenia výrobku s hmotnosťou presahujúcou
a)
90 g a nedosahujúcou 100 g, sa považujú za školské ovocie a zeleninu uvedenú v prílohe č. 2 dvadsiatej štvrtej položke,
b)
100 g a nedosahujúcou 115 g, sa považujú za školské ovocie a zeleninu uvedenú v prílohe č. 2 dvadsiatej piatej položke,
c)
115 g a nedosahujúcou 120 g, sa považujú za školské ovocie a zeleninu uvedenú v prílohe č. 2 dvadsiatej šiestej položke,
d)
120 g a nedosahujúcou 190 g, sa považujú za školské ovocie a zeleninu uvedenú v prílohe č. 2 dvadsiatej siedmej položke,
e)
190 g a nedosahujúcou 200 g, sa považujú za školské ovocie a zeleninu uvedenú v prílohe č. 2 dvadsiatej ôsmej položke,
f)
200 g, sa považujú za školské ovocie a zeleninu uvedenú v prílohe č. 2 dvadsiatej deviatej položke.
§ 4
Schvaľovanie poskytovania pomoci
(1)
Žiadosť o schválenie poskytovania pomoci na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. a) až d) v období podľa odseku 7 (ďalej len „žiadosť o schválenie“) možno platobnej agentúre podať od dátumu, ktorý je zverejnený na jej webovom sídle, do 31. mája kalendárneho roka, v ktorom sa začína príslušný školský rok; na žiadosť podanú mimo tohto obdobia sa neprihliada. Žiadosť o schválenie sa musí podať na tlačive, ktorého vzor je zverejnený na webovom sídle platobnej agentúry.
(2)
Žiadosť o schválenie na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. a) alebo
písm. b) obsahuje tieto údaje a prílohy:
a)
identifikačné údaje žiadateľa v rozsahu
1.
obchodné meno, adresa miesta podnikania a identifikačné číslo organizácie, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa,
2.
názov, adresu sídla a identifikačné číslo organizácie, ak ide o právnickú osobu,
3.
ďalšie údaje na účely identifikácie žiadateľa podľa osobitných predpisov,19)
b)
vymedzenie činností podľa § 1 písm. a) alebo písm. b), na ktorých zabezpečovanie žiadateľ žiada o schválenie poskytnutia pomoci,
c)
informáciu o spôsobe distribúcie školských mliečnych výrobkov, ktoré žiadateľ plánuje v období podľa odseku 7 distribuovať žiakom v rámci zabezpečovania činností podľa § 1 písm. a), vrátane spôsobu ich skladovania; ak žiadateľ plánuje školské mliečne výrobky v rámci zabezpečovania činností podľa § 1 písm. a) distribuovať prostredníctvom prístroja alebo automatu, ktorý školské mliečne výrobky vydáva (ďalej len „automat“), informácia obsahuje aj technickú dokumentáciu automatu, s opisom jeho fungovania, podľa ktorej technické zabezpečenie automatu umožní vydávať školské mliečne výrobky v rámci zabezpečovania činností podľa § 1 písm. a) len žiakom školy, pre ktorú sa majú tieto činnosti zabezpečovať, odlíšiť vydanie školského mliečneho výrobku v rámci zabezpečovania týchto činností od jeho vydania mimo ich zabezpečovania, zamedziť vydávaniu porcií školského mliečneho výrobku pre jedného žiaka presahujúcich maximálne veľkosti jednej porcie školského mliečneho výrobku pre jedného žiaka počas určitého obdobia a evidovať množstvo školských mliečnych výrobkov vydaných v rámci zabezpečovania činností podľa § 1 písm. a) počas určitého obdobia, úhrady zaplatené za vydané školské mliečne výrobky a skutočnosť, že sa vydajú žiakom školy, pre ktorú sa majú tieto činnosti zabezpečovať, a
d)
písomný záväzok žiadateľa podľa osobitného predpisu.24)
(3)
Žiadosť o schválenie na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. c) obsahuje
a)
údaje podľa odseku 2 písm. a),
b)
prílohu, ktorou je písomný záväzok žiadateľa podľa osobitného predpisu.25)
(4)
Žiadosť o schválenie na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. d) obsahuje
a)
údaje podľa odseku 2 písm. a) a
b)
prílohu, ktorou je písomný záväzok žiadateľa podľa osobitného predpisu.25)
(5)
Poskytovanie pomoci možno schváliť26) len na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. a) až c) v období podľa odseku 7.
(6)
Poskytovanie pomoci na zabezpečovanie činností podľa
a)
§ 1 písm. a) alebo písm. b) možno schváliť len podnikateľovi,
b)
§ 1 písm. c) alebo písm. d) možno schváliť len fyzickej osobe – podnikateľovi alebo právnickej osobe.
(7)
Poskytovanie pomoci na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. a) až d) sa schvaľuje na obdobie príslušného školského roka alebo na obdobie príslušného školského roka a ďalších bezprostredne po ňom nasledujúcich školských rokov. Obdobie, na ktoré sa schvaľuje poskytovanie pomoci na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. a) až d), nesmie trvať dlhšie ako do konca školského roka, ktorý sa končí v kalendárnom roku, v ktorom sa skončí uplatňovanie stratégie vykonávania školského programu v Slovenskej republike.26a)
(8)
Schválenie poskytovania pomoci na zabezpečovanie činností podľa § 1 v období podľa odseku 7 zodpovedajúcom najmenej dvom po sebe bezprostredne nasledujúcim školským rokom, sa považuje za schválenie poskytovania pomoci na zabezpečovanie týchto činností počas časti tohto obdobia, ktorá sa skončí uplynutím dvoch po sebe bezprostredne nasledujúcich školských rokov tohto obdobia, ak v žiadnom z týchto dvoch školských rokov nie je pridelená maximálna výška pomoci na zabezpečovanie týchto činností v príslušnom školskom roku.
(9)
Schválenie poskytovania pomoci na dodávanie oprávnených mliečnych výrobkov alebo oprávneného ovocia a zeleniny pre žiakov sa nevzťahuje na ich distribúciu pre žiakov.
(10)
Žiadosť o zmenu alebo o doplnenie schválenia poskytovania pomoci na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. a) až d) v období podľa odseku 7 (ďalej len „žiadosť o zmenu alebo o doplnenie schválenia“) možno platobnej agentúre podať od dátumu, ktorý je zverejnený na jej webovom sídle, do 31. mája kalendárneho roka, v ktorom sa školský rok začína; na žiadosť podanú mimo tohto obdobia sa neprihliada. Žiadosť o zmenu alebo o doplnenie schválenia sa musí podať na tlačive, ktorého vzor je zverejnený na webovom sídle platobnej agentúry.
(11)
Schválenie poskytovania pomoci na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. a) až d) možno zmeniť alebo doplniť len s účinnosťou od začiatku školského roka, ktorý sa začína v kalendárnom roku, v ktorom sa o túto zmenu alebo doplnenie žiada. Zmenou alebo doplnením schválenia poskytovania pomoci na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. a) až d) nie je dotknuté schválenie poskytovania pomoci na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. a) až d) v školskom roku, v ktorom sa o túto zmenu alebo doplnenie žiada alebo v školskom roku, ktorý tomuto školskému roku predchádzal.
(12)
Žiadosť o zmenu alebo žiadosť o doplnenie schválenia obsahuje
a)
identifikačné údaje schváleného žiadateľa, ktorý ju podáva, v rozsahu podľa odseku 2 písm. a) a
b)
údaje podľa odseku 2 písm. b) a c) alebo údaje o období podľa odseku 7, o ktorých zmenu alebo doplnenie schválený žiadateľ žiada.
(13)
Schválený žiadateľ je povinný oznámiť platobnej agentúre do piatich dní každú zmenu skutočností, na základe ktorých mu bolo schválené poskytovanie pomoci na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. a) až d) v období podľa odseku 7 alebo na základe ktorých mu bolo toto schválenie zmenené alebo doplnené.
§ 5
Prideľovanie maximálnej výšky pomoci
(1)
Žiadosť o pridelenie maximálnej výšky pomoci na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. a) až d) v príslušnom školskom roku (ďalej len „žiadosť o maximálnu pomoc“) možno platobnej agentúre podať od dátumu, ktorý je zverejnený na jej webovom sídle, do 15. októbra kalendárneho roka, v ktorom sa príslušný školský rok začína; na žiadosť podanú mimo tohto obdobia sa neprihliada. Žiadosť o maximálnu pomoc sa musí podať na tlačive, ktorého vzor je zverejnený na webovom sídle platobnej agentúry.
(2)
Žiadosť o maximálnu pomoc obsahuje
a)
údaje podľa § 4 ods. 2 písm. a),
b)
zoznam škôl, v ktorých sú na predprimárne alebo na základné vzdelávanie na začiatku príslušného školského roka prijatí27) zmluvní žiaci, pre ktorých schválený žiadateľ v príslušnom školskom roku zabezpečuje činnosti podľa § 1 písm. a) až c), ktoré sa týmto školám zaviazal zabezpečovať počas celého obdobia školského vyučovania28) príslušného školského roka, a ktoré sú identifikované v tomto zozname ich identifikátorom evidovaným v centrálnom registri škôl, školských zariadení, elokovaných pracovísk a zriaďovateľov, a pre školy, ktoré sú právnickými osobami, identifikovaných v tomto zozname aj ich identifikačným číslom,
c)
zoznam škôl, pre ktoré schválený žiadateľ v príslušnom školskom roku zabezpečuje informačný plagát29) v rámci zabezpečovania činností podľa § 1 písm. d) (ďalej len „informačný plagát“),
d)
počet zmluvných žiakov každej zo škôl podľa písmena b), pre ktorých schválený žiadateľ v príslušnom školskom roku zabezpečuje činnosti podľa § 1 písm. a) až c), ktoré sa každej z týchto škôl zaviazal zabezpečovať počas celého obdobia školského vyučovania príslušného školského roka, uvedený
1.
osobitne za činnosti podľa § 1 písm. a), za činnosti podľa § 1 písm. b), za činnosti podľa § 1 písm. c) prepojené s cieľom školského programu zvyšovať konzumáciu mliečnych výrobkov a za činnosti podľa § 1 písm. c) prepojené s cieľom školského programu zvyšovať konzumáciu ovocia a zeleniny,
2.
v úhrne, ktorý nepresahuje počet žiakov každej z týchto škôl, o ktorých boli Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo školstva“) podľa osobitného predpisu29a) poskytnuté štatistické údaje pri posledných ročných zisťovaniach,
e)
vyhlásenie školy podľa písmena b) o počte jej zmluvných žiakov podľa písmena d), uvedený
1.
osobitne za činnosti podľa § 1 písm. a), za činnosti podľa § 1 písm. b), za činnosti podľa § 1 písm. c) prepojené s cieľom školského programu zvyšovať konzumáciu mliečnych výrobkov a za činnosti podľa § 1 písm. c) prepojené s cieľom školského programu zvyšovať konzumáciu ovocia a zeleniny,
2.
v úhrne podľa písmena d) druhého bodu,
f)
vyhlásenie školy podľa písmena b), pre ktorú schválený žiadateľ v príslušnom školskom roku zabezpečuje činnosti podľa § 1 písm. c), ktoré vymedzuje tieto činnosti ako činnosti, na ktoré možno poskytnúť pomoc,30)
g)
vyhlásenie školy podľa
1.
písmena c), že jej informačný plagát v príslušnom školskom roku zabezpečuje schválený žiadateľ,
2.
písmena b), ktorá nie je školou podľa prvého bodu, o tom,
2a.
ktorý iný schválený žiadateľ jej informačný plagát v príslušnom školskom roku zabezpečuje, alebo
2b.
že informačný plagát v príslušnom školskom roku zabezpečuje iným spôsobom,
3.
písmena b), pre ktorej zmluvných žiakov schválený žiadateľ v príslušnom školskom roku nezabezpečuje činnosti podľa § 1 písm. c), o tom,
3a.
ktorý iný schválený žiadateľ pre jej zmluvných žiakov zabezpečuje v príslušnom školskom roku činnosti podľa § 1 písm. c), alebo
3b.
že sa činnosti, ktoré majú povahu činností podľa § 1 písm. c), pre jej zmluvných žiakov v príslušnom školskom roku zabezpečujú v rámci v nej uskutočňovanej výchovy alebo vzdelávania, ktoré obsahuje stručný popis týchto činností,
h)
projekt zabezpečovania činností podľa § 1 písm. c) v príslušnom školskom roku, ktorý obsahuje vymedzenie jednotlivých činností a rozpis predpokladaných nákladov podľa osobitného predpisu,30) na pokrytie ktorých schválený žiadateľ žiada o pridelenie maximálnej výšky pomoci, zabezpečovaných osobitne pre zmluvných žiakov každej školy, ak schválený žiadateľ zabezpečuje činnosti podľa § 1 písm. c), a
i)
projekt zabezpečovania činností podľa § 1 písm. d) v príslušnom školskom roku, ktorý obsahuje vymedzenie jednotlivých činností a rozpis predpokladaných nákladov podľa osobitného predpisu,31) na pokrytie ktorých schválený žiadateľ žiada o pridelenie maximálnej výšky pomoci, ak schválený žiadateľ zabezpečuje činnosti podľa § 1 písm. d).
(3)
Maximálnu výšku pomoci možno prideliť len na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. a) až c) v príslušnom školskom roku, ktorých zabezpečovanie v príslušnom školskom roku je schválené. Maximálnu výšku pomoci na zabezpečovanie informačného plagátu možno prideliť len na jeho zabezpečovanie pre školu, pre ktorej zmluvných žiakov sa v príslušnom školskom roku zabezpečujú činnosti podľa § 1 písm. a) až c).
(4)
Maximálnu výšku pomoci na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. a) až d) možno prideliť len schválenému žiadateľovi, ktorý má poskytovanie pomoci na ich zabezpečovanie v príslušnom školskom roku schválené. Maximálnu výšku pomoci na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. a) až d), ktoré môže podľa § 6 ods. 7 zabezpečovať len jeden schválený žiadateľ, možno prideliť len jednému schválenému žiadateľovi.
(5)
Maximálna výška pomoci na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. a) až c) sa prideľuje na ich zabezpečovanie v príslušnom školskom roku pre počty zmluvných žiakov jednotlivých škôl, ktoré nepresahujú počty žiakov týchto škôl, o ktorých boli ministerstvu školstva podľa osobitného predpisu29a) poskytnuté štatistické údaje pri posledných ročných zisťovaniach. Maximálna výška pomoci pridelená na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. a) alebo písm. b) v príslušnom školskom roku je zároveň maximálnou výškou pomoci pridelenou na ich zabezpečovanie počas všetkých realizačných období príslušného školského roka. Maximálna výška pomoci pridelená na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. c) alebo písm. d) v príslušnom školskom roku je zároveň maximálnou výškou pomoci pridelenou na ich zabezpečovanie počas celého príslušného školského roka.
(6)
Pridelenie maximálnej výšky pomoci na dodávanie školských mliečnych výrobkov alebo školského ovocia a zeleniny pre žiakov sa nevzťahuje na pridelenie maximálnej výšky pomoci na ich distribúciu pre žiakov.
(7)
Na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. c) v príslušnom školskom roku možno prideliť z prostriedkov únie pridelených Slovenskej republike na vykonávanie školského programu v príslušnom školskom roku (ďalej len „pridelené prostriedky únie“) najviac podiel podľa osobitného predpisu.31a)
(8)
Prvotný základ pre výpočet maximálnej výšky pomoci z prostriedkov únie pre žiadateľa o pridelenie na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. a) až c) (ďalej len „prvotný základ“) zodpovedá celkovej výške pridelených prostriedkov únie.
(9)
Prvotná časť pre výpočet maximálnej výšky pomoci z prostriedkov únie na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. c) (ďalej len „prvotná časť“) zodpovedá podielu prvotného základu a úhrnného počtu zmluvných žiakov, pre ktorých žiadatelia o pridelenie v príslušnom školskom roku zabezpečujú činnosti podľa § 1 písm. a) až c); do úhrnného počtu týchto zmluvných žiakov sa osobitne započítava počet zmluvných žiakov, pre ktorých žiadatelia o pridelenie v príslušnom školskom roku zabezpečujú činnosti podľa
(10)
Prvotná výška pomoci z prostriedkov únie pre žiadateľa o pridelenie na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. c) (ďalej len „prvotná výška pomoci“) zodpovedá
a)
súčinu prvotnej časti a úhrnného počtu zmluvných žiakov, pre ktorých žiadateľ o pridelenie v príslušnom školskom roku zabezpečuje činnosti podľa § 1 písm. c), ak je tento súčin nižší ako výška predpokladaných nákladov podľa písmena b), alebo
b)
výške časti predpokladaných nákladov žiadateľa o pridelenie uvedených v jeho projekte podľa odseku 2 písm. h), na pokrytie ktorej možno poskytnúť pomoc najviac podľa § 7 ods. 31 a 32, ak je táto výška rovná alebo nižšia ako súčin podľa písmena a).
(11)
Ak úhrnná výška prvotných výšok pomoci nepresahuje limit podľa odseku 7, druhotný základ pre výpočet maximálnej výšky pomoci z prostriedkov únie pre žiadateľa o pridelenie na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. a) a b) (ďalej len „druhotný základ“) zodpovedá rozdielu prvotného základu a úhrnnej výšky prvotných výšok pomoci.
(12)
Ak úhrnná výška prvotných výšok pomoci z prostriedkov únie pre žiadateľov o pridelenie na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. c) presahuje limit podľa odseku 7, osobitný základ pre výpočet maximálnej výšky pomoci z prostriedkov únie pre žiadateľa o pridelenie na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. c) (ďalej len „osobitný základ“) zodpovedá najvyššiemu podielu z pridelených prostriedkov únie, ktorý možno prideliť na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. c).
(13)
Osobitná pomerná časť pre výpočet maximálnej výšky pomoci z prostriedkov únie na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. c) (ďalej len „osobitná časť“) zodpovedá podielu osobitného základu a úhrnného počtu zmluvných žiakov, pre ktorých žiadatelia o pridelenie v príslušnom školskom roku zabezpečujú činnosti podľa § 1 písm. c).
(14)
Osobitná výška pomoci z prostriedkov únie pre žiadateľa o pridelenie na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. c) (ďalej len „osobitná výška pomoci“) zodpovedá
a)
súčinu osobitnej časti a úhrnného počtu zmluvných žiakov, pre ktorých žiadateľ o pridelenie v príslušnom školskom roku zabezpečuje činnosti podľa § 1 písm. c), ak je tento súčin nižší ako výška predpokladaných nákladov podľa písmena b), alebo
b)
výške časti predpokladaných nákladov žiadateľa o pridelenie uvedených v jeho projekte podľa odseku 2 písm. h), na pokrytie ktorej možno poskytnúť pomoc najviac podľa § 7 ods. 31 a 32, ak je táto výška rovná alebo nižšia ako súčin podľa písmena a).
(15)
Špeciálny základ pre výpočet maximálnej výšky pomoci z prostriedkov únie pre žiadateľa o pridelenie na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. a) a b) (ďalej len „špeciálny základ“) zodpovedá rozdielu prvotného základu a úhrnnej výšky osobitných výšok pomoci.
(16)
Druhotná pomerná časť pre výpočet maximálnej výšky pomoci z prostriedkov únie na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. a) a b) (ďalej len „druhotná časť“) zodpovedá podielu druhotného základu a úhrnného počtu zmluvných žiakov, pre ktorých žiadatelia o pridelenie v príslušnom školskom roku zabezpečujú činnosti podľa § 1 písm. a) a b); do úhrnného počtu týchto zmluvných žiakov sa osobitne započítava počet zmluvných žiakov, pre ktorých žiadatelia o pridelenie v príslušnom školskom roku zabezpečujú činnosti podľa
(17)
Špeciálna pomerná časť pre výpočet maximálnej výšky pomoci z prostriedkov únie na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. a) a b) (ďalej len „špeciálna časť“) zodpovedá podielu špeciálneho základu a úhrnného počtu zmluvných žiakov, pre ktorých žiadatelia o pridelenie v príslušnom školskom roku zabezpečujú činnosti podľa § 1 písm. a) a b); do úhrnného počtu týchto zmluvných žiakov sa osobitne započítava počet zmluvných žiakov, pre ktorých žiadatelia o pridelenie v príslušnom školskom roku zabezpečujú činnosti podľa
(18)
Ak úhrnná výška prvotných výšok pomoci z prostriedkov únie pre žiadateľov o pridelenie na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. c) nepresahuje limit podľa odseku 7, maximálna výška pomoci z prostriedkov únie, ktorá sa prideľuje žiadateľovi o pridelenie na zabezpečovanie činností podľa
a)
§ 1 písm. a) v príslušnom školskom roku, zodpovedá súčinu druhotnej časti a úhrnného počtu zmluvných žiakov, pre ktorých žiadateľ o pridelenie v príslušnom školskom roku zabezpečuje činnosti podľa § 1 písm. a),
b)
§ 1 písm. b) v príslušnom školskom roku, zodpovedá súčinu druhotnej časti a úhrnného počtu zmluvných žiakov, pre ktorých žiadateľ o pridelenie v príslušnom školskom roku zabezpečuje činnosti podľa § 1 písm. b),
c)
§ 1 písm. c) v príslušnom školskom roku, zodpovedá prvotnej výške pomoci.
(19)
Ak úhrnná výška prvotných výšok pomoci z prostriedkov únie pre žiadateľov o pridelenie na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. c) presahuje limit podľa odseku 7, maximálna výška pomoci z prostriedkov únie, ktorá sa prideľuje žiadateľovi o pridelenie na zabezpečovanie činností podľa
a)
§ 1 písm. a) v príslušnom školskom roku, zodpovedá súčinu špeciálnej časti na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. a) a b) a úhrnného počtu zmluvných žiakov, pre ktorých žiadateľ o pridelenie v príslušnom školskom roku zabezpečuje činnosti podľa § 1 písm. a),
b)
§ 1 písm. b) v príslušnom školskom roku, zodpovedá súčinu špeciálnej časti na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. a) a b) a úhrnného počtu zmluvných žiakov, pre ktorých žiadateľ o pridelenie v príslušnom školskom roku zabezpečuje činnosti podľa § 1 písm. b),
c)
§ 1 písm. c) v príslušnom školskom roku, zodpovedá osobitnej výške pomoci.
(20)
Ak Európska únia Slovenskej republike pridelené prostriedky únie pridelila1) na zabezpečovanie niektorých činností podľa § 1 písm. a) až d) samostatne, maximálna výška pomoci z prostriedkov únie, ktorá sa prideľuje žiadateľovi o pridelenie na zabezpečovanie týchto činností, je podľa odsekov 7 až 19 určená len z týchto samostatne pridelených prostriedkov únie, z výšky predpokladaných nákladov žiadateľov o pridelenie uvedených v ich projektoch podľa odseku 2 písm. h) a i) len na zabezpečovanie týchto činností a len z počtu zmluvných žiakov, pre ktorých žiadatelia o pridelenie v príslušnom školskom roku zabezpečujú tieto činnosti.
(21)
Ak sa na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. a) až d) v príslušnom školskom roku maximálna výška pomoci prideľuje aj z prostriedkov štátneho rozpočtu, možno ju prideľovať len tak, že sa prostriedkami štátneho rozpočtu
a)
doplnia pridelené prostriedky únie, pričom pridelenými prostriedkami únie sa podľa odsekov 7 až 20 rozumie súčet pridelených prostriedkov únie a prostriedkov štátneho rozpočtu, ktorými sa doplnili,
b)
doplní najvyšší podiel z pridelených prostriedkov únie, ktorý možno na zabezpečovanie ktorejkoľvek z činností podľa § 1 písm. a) až d) prideliť podľa tohto nariadenia vlády alebo podľa osobitného predpisu,33) najviac však vo výške časti súčtu výšky pridelených prostriedkov únie a celkovej výšky prostriedkov štátneho rozpočtu určených na vykonávanie školského programu zodpovedajúcej podielu tohto najvyššieho podielu na pridelených prostriedkoch únie, pričom týmto najvyšším podielom sa rozumie súčet tohto podielu a prostriedkov štátneho rozpočtu, ktorým sa doplnil alebo
c)
doplní ktorýkoľvek zo základov podľa odsekov 7 až 20, pričom týmto základom podľa odsekov 7 až 20 sa rozumie súčet časti pridelených prostriedkov únie, ktorej výška pred týmto doplnením zodpovedá tomuto základu a prostriedkov štátneho rozpočtu, ktorými sa doplnil.
(22)
Uznaný žiadateľ je povinný oznámiť platobnej agentúre do piatich dní každú zmenu skutočností, na základe ktorých mu bola pridelená maximálna výška pomoci na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. a) až d) v školskom roku.
§ 6
Práva a povinnosti pri vykonávaní školského programu
(1)
Schválený žiadateľ je povinný platobnej agentúre
a)
oznámiť začatie vykonávania činností podľa § 1 písm. c) alebo písm. d), ktoré v príslušnom školskom roku zabezpečuje, najmenej tri pracovné dni pred začatím ich vykonávania; to neplatí, ak ide o zabezpečovanie informačného plagátu, a
b)
oznámiť ukončenie vykonávania činností podľa § 1 písm. a) až d), ktoré v príslušnom školskom roku zabezpečuje, do piatich dní od ukončenia ich vykonávania,
c)
poskytnúť v lehote podľa § 7 ods. 1 zoznam škôl podľa § 7 ods. 2 písm. b) s identifikáciou týchto škôl v rozsahu podľa § 5 ods. 2 písm. b), pre ktorých zmluvných žiakov v realizačnom období zabezpečoval činnosti podľa § 1 písm. c), osobitne za činnosti podľa § 1 písm. c) prepojené s cieľom školského programu zvyšovať konzumáciu mliečnych výrobkov a za činnosti podľa § 1 písm. c) prepojené s cieľom školského programu zvyšovať konzumáciu ovocia a zeleniny.
(2)
Schválený žiadateľ, ktorý v príslušnom školskom roku zabezpečuje vykonávanie činností podľa § 1 písm. a) alebo písm. b), je povinný najneskôr do skončenia obdobia na podanie žiadosti o maximálnu pomoc na zabezpečovanie týchto činností v príslušnom školskom roku platobnej agentúre oznámiť
a)
zoznam druhov školských mliečnych výrobkov alebo školského ovocia a zeleniny, ktoré v príslušnom školskom roku dodáva alebo plánuje dodávať alebo ktoré v príslušnom školskom roku distribuuje alebo plánuje distribuovať zmluvným žiakom v rámci zabezpečovania týchto činností, ktorý obsahuje informáciu o zaradení každého z týchto druhov pod konkrétnu položku uvedenú v prílohe č. 1 alebo v prílohe č. 2,
b)
informáciu o štáte alebo mieste, z ktorého školské mliečne výrobky alebo školské ovocie a zelenina podľa písmena a) pochádzajú,33a)
c)
informáciu o zložkách33b) školských mliečnych výrobkov alebo školského ovocia a zeleniny podľa písmena a),
d)
informáciu o množstve pridaného cukru, soli, tuku, sladidiel alebo prídavných látok v potravinách podľa osobitného predpisu33c) v školských mliečnych výrobkoch alebo v školskom ovocí a zelenine podľa písmena a),
e)
výživové údaje33d) školských mliečnych výrobkov alebo školského ovocia a zeleniny podľa písmena a),
f)
názov alebo obchodné meno a adresu sídla alebo miesta podnikania prevádzkovateľa potravinárskeho podniku33e) alebo dovozcu, pod ktorého názvom alebo obchodným menom sa školské mliečne výrobky alebo školské ovocie a zelenina podľa písmena a) uvádzajú na trh, ak sa týmito údajmi označujú povinne,33f) a
g)
informáciu o spôsobe balenia školských mliečnych výrobkov alebo školského ovocia a zeleniny podľa písmena a).
(3)
Schválený žiadateľ je povinný oznámiť platobnej agentúre do piatich dní každú zmenu skutočností podľa odseku 2.
(4)
Škola, pre ktorej zmluvných žiakov sa v príslušnom školskom roku zabezpečujú činnosti podľa § 1 písm. a) alebo písm. b), je povinná na požiadanie platobnej agentúry do piatich dní poskytnúť platobnej agentúre informácie
a)
v rozsahu vyhlásení podľa § 5 ods. 2 písm. e) až g) a § 7 ods. 2 písm. c), alebo
b)
o termínoch, v ktorých bude školské mliečne výrobky alebo školské ovocie a zeleninu, ktoré jej boli v príslušnom školskom roku dodané v rámci zabezpečovania činností podľa § 1 písm. a) alebo písm. b), svojim zmluvným žiakom distribuovať.
(5)
Škola, pre ktorej zmluvných žiakov schválený žiadateľ v príslušnom školskom roku zabezpečuje činnosti podľa § 1 písm. a) až c), je povinná poskytnúť
a)
vyhlásenie podľa § 5 ods. 2 písm. g) schválenému žiadateľovi najneskôr päť dní pred posledným dňom lehoty na podanie žiadosti o maximálnu pomoc,
b)
vyhlásenie podľa § 7 ods. 2 písm. c) štvrtého bodu a piateho bodu schválenému žiadateľovi najneskôr päť dní pred posledným dňom lehoty na podanie žiadosti podľa § 7 ods. 1,
c)
vyhlásenie podľa § 7 ods. 15 písm. c) druhého bodu schválenému žiadateľovi najneskôr päť dní pred posledným dňom lehoty na podanie žiadosti podľa § 7 ods. 14,
d)
na požiadanie platobnej agentúry informácie v rozsahu vyhlásenia podľa § 7 ods. 2 písm. c) štvrtého bodu platobnej agentúre do piatich dní.
(6)
Schválený žiadateľ alebo škola podáva platobnej agentúre oznámenia a poskytuje jej informácie podľa odseku 1 písm. a) alebo písm. b), odsekov 2 až 4, odseku 5 písm. d), § 4 ods. 13 alebo § 5 ods. 22 v elektronickej podobe alebo v listinnej podobe; zoznam podľa odseku 1 písm. c) poskytuje schválený žiadateľ alebo škola v elektronickej podobe.
(7)
Činnosti podľa § 1 písm. a) alebo písm. b), činnosti podľa § 1 písm. c) prepojené s cieľom školského programu zvyšovať konzumáciu mliečnych výrobkov alebo činnosti podľa § 1 písm. c) prepojené s cieľom školského programu zvyšovať konzumáciu ovocia a zeleniny alebo informačný plagát môže pre jednu školu v príslušnom školskom roku zabezpečovať len jeden schválený žiadateľ.
(8)
Škola, pre ktorej zmluvných žiakov sa v príslušnom školskom roku zabezpečujú činnosti podľa § 1 písm. a) alebo písm. b), je povinná zabezpečiť, aby sa pre jej zmluvných žiakov zabezpečovali aj činnosti podľa § 1 písm. c). Túto povinnosť nemá v rozsahu, v ktorom sa činnosti, ktoré majú povahu činností podľa § 1 písm. c), pre jej zmluvných žiakov zabezpečujú v rámci v nej uskutočňovanej výchovy alebo vzdelávania.
(9)
Schválený žiadateľ je povinný zabezpečiť informačný plagát pre každú školu, pre ktorú informačný plagát v rámci zabezpečovania činností podľa § 1 písm. d) v príslušnom školskom roku zabezpečuje, ak si ho škola nezabezpečuje iným spôsobom.
(10)
Škola, pre ktorej zmluvných žiakov sa v príslušnom školskom roku zabezpečujú činnosti podľa § 1 písm. a) až c), je povinná zabezpečiť zverejnenie informačného plagátu podľa osobitného predpisu.29)
(11)
Škola, pre ktorej zmluvných žiakov schválený žiadateľ v príslušnom školskom roku zabezpečuje činnosti podľa § 1 písm. a) až c), alebo pre ktorú schválený žiadateľ v príslušnom školskom roku zabezpečuje informačný plagát, je povinná schválenému žiadateľovi poskytnúť súčinnosť potrebnú pri podávaní žiadostí podľa § 7 ods. 1, 14 a 16.
(12)
Škola môže školské mliečne výrobky alebo školské ovocie a zeleninu zmluvným žiakom v rámci školského programu distribuovať spolu s jedlami poskytovanými v zariadení školského stravovania. Takto distribuované školské mliečne výrobky alebo školské ovocie a zelenina sa zmluvným žiakom neposkytujú v rámci školského stravovania.
(13)
Ak škola školské mliečne výrobky alebo školské ovocie a zeleninu zmluvným žiakom v rámci školského programu distribuuje spolu s jedlami poskytovanými v zariadení školského stravovania, škola je v súlade s osobitým predpisom34) povinná zabezpečiť zverejnenie informácie, že školské mliečne výrobky alebo školské ovocie a zelenina sú zmluvným žiakom distribuované v rámci školského programu,
a)
v označení zariadenia školského stravovania; vzor tejto informácie sa zverejňuje na webovom sídle platobnej agentúry,
b)
v jedálnom lístku zariadenia školského stravovania.
(14)
Ak schválený žiadateľ školské mliečne výrobky zmluvným žiakom distribuuje prostredníctvom automatu, ktorý sa používa aj na vydávanie iných produktov ako školských mliečnych výrobkov, schválený žiadateľ je povinný zabezpečiť označenie automatu informáciou, že školské mliečne výrobky sú zmluvným žiakom distribuované v rámci školského programu; vzor tejto informácie sa zverejňuje na webovom sídle platobnej agentúry.
(15)
Schválený žiadateľ, ktorý v príslušnom školskom roku zabezpečuje činnosti podľa § 1 písm. c) alebo písm. d), je pri ich zabezpečovaní povinný zabezpečiť uvedenie a zobrazenie údajov podľa osobitného predpisu.34a)
(16)
Podiel porcií mliečnych výrobkov iných ako konzumné mlieko alebo jeho bezlaktózové variácie na celkovom množstve porcií oprávnených mliečnych výrobkov, ktoré schválený žiadateľ v rámci zabezpečovania činností podľa § 1 písm. a) v realizačnom období dodáva alebo distribuuje pre zmluvných žiakov jednej školy, nesmie prekročiť 30 %; to neplatí, ak je prevádzka tejto školy obmedzená v rozsahu, ktorý schválenému žiadateľovi počas celého realizačného obdobia alebo jeho časti neumožňuje zabezpečovať činnosti podľa § 1 písm. a) pre túto školu. Na účely prvej vety sa porciou rozumie porcia mliečneho výrobku v maximálnej veľkosti podľa § 3 ods. 1 bez ohľadu na skutočne dodanú alebo distribuovanú veľkosť jeho porcie.
(17)
Podiel porcií poľnohospodárskych výrobkov v sektore výrobkov zo spracovaného ovocia a zeleniny na celkovom množstve porcií oprávneného ovocia a zeleniny, ktoré schválený žiadateľ v rámci zabezpečovania činností podľa § 1 písm. b) v realizačnom období dodáva pre zmluvných žiakov jednej školy, nesmie prekročiť 40 %; to neplatí, ak je prevádzka tejto školy obmedzená v rozsahu, ktorý schválenému žiadateľovi počas celého realizačného obdobia alebo jeho časti neumožňuje zabezpečovať činnosti podľa § 1 písm. b) pre túto školu.
(18)
Schválený žiadateľ, ktorý v príslušnom školskom roku zabezpečuje činnosti podľa § 1 písm. a) alebo písm. b), je povinný tieto činnosti zabezpečovať počas všetkých troch realizačných období; to neplatí, ak je počas dvoch realizačných období príslušného školského roka obmedzená prevádzka všetkých škôl, pre ktoré bola schválenému žiadateľovi pridelená na zabezpečovanie týchto činností maximálna výška pomoci, v rozsahu, ktorý schválenému žiadateľovi neumožňuje zabezpečovať tieto činnosti pre tieto školy počas celého trvania realizačných období alebo ich časti.
(19)
Uznaný žiadateľ, ktorý v príslušnom školskom roku zabezpečuje činnosti podľa § 1 písm. a) alebo písm. b), je povinný tieto činnosti zabezpečovať pre všetky školy, pre ktoré mu bola na ich zabezpečovanie pridelená maximálna výška pomoci, najmenej počas jedného realizačného obdobia; túto povinnosť nemá vo vzťahu ku škole, pre ktorú bola tomuto uznanému žiadateľovi pridelená na zabezpečovanie týchto činností maximálna výška pomoci a ktorej prevádzka je počas všetkých realizačných období príslušného školského roka obmedzená v rozsahu, ktorý tomuto uznanému žiadateľovi neumožňuje zabezpečovať tieto činnosti pre túto školu počas celého trvania realizačných období alebo ich časti.
(20)
Škola, ktorej boli v rámci zabezpečovania činností podľa § 1 písm. a) alebo písm. b) v príslušnom školskom roku pre zmluvných žiakov dodané školské mliečne výrobky alebo školské ovocie a zelenina, je povinná tieto školské mliečne výrobky alebo toto školské ovocie a zeleninu distribuovať svojim zmluvným žiakom v tom istom školskom roku.
(21)
Škola, ktorej boli pre zmluvných žiakov dodané školské mliečne výrobky alebo školské ovocie a zelenina v rámci zabezpečovania činností podľa § 1 písm. a) alebo písm. b), nesmie tieto školské mliečne výrobky alebo toto školské ovocie a zeleninu do ich distribuovania jej zmluvným žiakom upraviť spôsobom, v dôsledku ktorého by tieto školské mliečne výrobky alebo toto školské ovocie a zelenina neboli oprávnenými mliečnymi výrobkami alebo oprávneným ovocím a zeleninou.
(22)
Za školské mliečne výrobky alebo školské ovocie a zeleninu, ktoré sú dodávané alebo distribuované v rámci zabezpečovania činností podľa § 1 písm. a) alebo písm. b), môže schválený žiadateľ okrem základnej pomoci žiadať úhradu najviac vo výške uvedenej v prílohách č. 1 a 2, alebo vo výške upravenej podľa odseku 23 (ďalej len „najvyššia úhrada“), ak sa na jej pokrytie neposkytuje dodatočná pomoc. Ak sa na pokrytie najvyššej úhrady poskytuje dodatočná pomoc, za školské mliečne výrobky alebo školské ovocie a zeleninu, ktoré sú dodávané alebo distribuované v rámci zabezpečovania činností podľa § 1 písm. a) alebo písm. b), schválený žiadateľ môže okrem základnej pomoci žiadať úhradu najviac vo výške tej časti najvyššej úhrady, na ktorej pokrytie sa táto dodatočná pomoc neposkytuje. Najvyššia úhrada zahŕňa daň z pridanej hodnoty (ďalej len „daň“). Najvyššia úhrada sa zaokrúhľuje na eurocenty nahor.
(23)
Ak výška úhrady uvedená v prílohách č. 1 a 2, ktorú môže schválený žiadateľ okrem základnej pomoci žiadať za školské mliečne výrobky alebo školské ovocie a zeleninu, ktoré sú dodávané alebo distribuované v rámci zabezpečovania činností podľa § 1 písm. a) alebo písm. b), nedosahuje úhrnnú výšku dane, ktorej základom podľa osobitného predpisu35) je základná pomoc, ktorá sa na dodávanie alebo distribúciu týchto školských mliečnych výrobkov alebo tohto školského ovocia a zeleniny zmluvným žiakom poskytuje, schválený žiadateľ môže za tieto školské mliečne výrobky alebo za toto školské ovocie a zeleninu okrem tejto pomoci žiadať úhradu najviac vo výške dane, ktorej základom podľa osobitného predpisu35) je táto pomoc.
§ 7
Poskytovanie pomoci
(1)
Žiadosť o poskytnutie pomoci na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. a) alebo písm. b) v realizačnom období možno platobnej agentúre podať v lehote ustanovenej osobitným predpisom.36)
(2)
Žiadosť o poskytnutie pomoci podľa odseku 1 obsahuje tieto údaje a prílohy:
a)
identifikačné údaje schváleného žiadateľa, ktorý ju podáva, v rozsahu podľa § 4 ods. 2 písm. a),
b)
informáciu o množstvách školských mliečnych výrobkov alebo o množstvách školského ovocia a zeleniny, ktoré schválený žiadateľ v rámci zabezpečovania činností podľa § 1 písm. a) alebo písm. b) dodával alebo distribuoval pre zmluvných žiakov každej školy počas realizačného obdobia, rozdelených do skupín podľa osobitného predpisu,36a)
c)
vyhlásenie každej školy podľa písmena b) o
1.
množstvách školských mliečnych výrobkov alebo školského ovocia a zeleniny, ktoré schválený žiadateľ počas realizačného obdobia dodal tejto škole, o množstvách týchto školských mliečnych výrobkov alebo školského ovocia a zeleniny, ktoré táto škola počas realizačného obdobia distribuovala svojim zmluvným žiakom, o tom, či pred distribúciou týchto školských mliečnych výrobkov alebo tohto školského ovocia a zeleniny svojim zmluvným žiakom dodržala zákaz podľa § 6 ods. 21, a o tom, či táto škola dodržala množstevný limit podľa odseku 29 písm. b) alebo odseku 30 písm. b), s uvedením množstiev školského mlieka alebo školského ovocia a zeleniny, v ktorých tieto množstevné limity prekročila,
2.
úhradách zaplatených za školské mliečne výrobky alebo za školské ovocie a zeleninu podľa prvého bodu,
3.
tom, či schválený žiadateľ distribuoval školské mliečne výrobky jej zmluvným žiakom počas realizačného obdobia,
4.
tom,
4a.
či jej informačný plagát v príslušnom školskom roku zabezpečil schválený žiadateľ,
4b.
ktorý iný schválený žiadateľ jej informačný plagát v príslušnom školskom roku zabezpečil, alebo
4c.
či informačný plagát v príslušnom školskom roku zabezpečila iným spôsobom,
5.
tom,
5a.
či pre jej zmluvných žiakov činnosti podľa § 1 písm. c) v príslušnom školskom roku zabezpečuje schválený žiadateľ,
5b.
ktorý iný schválený žiadateľ pre jej zmluvných žiakov zabezpečuje v príslušnom školskom roku činnosti podľa § 1 písm. c), alebo
5c.
že sa činnosti, ktoré majú povahu činností podľa § 1 písm. c), pre jej zmluvných žiakov v príslušnom školskom roku zabezpečujú v rámci v nej uskutočňovanej výchovy alebo vzdelávania, ktoré obsahuje stručný popis týchto činností,
6.
počte jej zmluvných žiakov v realizačnom období,
d)
kópie dokladov preukazujúcich uskutočnené plnenia medzi schváleným žiadateľom a školou alebo jej zmluvnými žiakmi, ktoré sa uskutočnili v rámci zabezpečovania činností podľa § 1 písm. a) počas realizačného obdobia; tieto doklady musia obsahovať slovné označenie a číselné označenie, obsah plnenia a označenie jeho účastníkov, údaj o cene za mernú jednotku školského mliečneho výrobku podľa prílohy č. 1 a vyjadrenie množstva, dátum vyhotovenia dokladu a dátum uskutočnenia plnenia, ak nie je zhodný s dátumom vyhotovenia dokladu a ak schválený žiadateľ vedie účtovníctvo podľa osobitného predpisu,37) aj ostatné náležitosti účtovných dokladov,38)
e)
kópie dokladov preukazujúcich uskutočnené plnenia medzi schváleným žiadateľom a školou alebo jej zmluvnými žiakmi, ktoré vznikli v rámci zabezpečovania činností podľa § 1 písm. b) počas realizačného obdobia; tieto doklady musia obsahovať slovné označenie a číselné označenie, obsah plnenia a označenie jeho účastníkov, údaj o cene za mernú jednotku školského ovocia a zeleniny podľa prílohy č. 2 a vyjadrenie množstva v merných jednotkách a v počtoch porcií, dátum vyhotovenia dokladu a dátum uskutočnenia plnenia, ak nie je zhodný s dátumom vyhotovenia dokladu a ak schválený žiadateľ vedie účtovníctvo podľa osobitného predpisu,37) aj ostatné náležitosti účtovných dokladov,38)
f)
informáciu o spôsobe distribúcie školských mliečnych výrobkov podľa písmena b) v rozsahu podľa § 4 ods. 2 písm. c), ak ešte nebola platobnej agentúre predložená,
g)
výstupné zostavy z každého automatu, prostredníctvom ktorého schválený žiadateľ distribuoval školské mliečne výrobky podľa písmena b), ktoré zahŕňajú údaje o množstvách týchto školských mliečnych výrobkov, úhradách, ktoré za ne boli zaplatené, spôsobe platby týchto úhrad a skutočnosti, že boli vydané žiakom školy podľa písmena b),
h)
doklad preukazujúci obmedzenie prevádzky školy podľa § 6 ods. 16 alebo ods. 17, ak toto obmedzenie prevádzky školy nie je všeobecne známe alebo ak platobnej agentúre nie je známe z jej činnosti,
i)
doklad preukazujúci obmedzenie prevádzky školy podľa § 6 ods. 18 alebo ods. 19, ak toto obmedzenie prevádzky školy nie je všeobecne známe alebo ak platobnej agentúre nie je známe z jej činnosti,
j)
písomné vyhlásenie schváleného žiadateľa, ktorý je právnickou osobou, že nie je zrušený,
k)
potvrdenie príslušného súdu, že právoplatne nerozhodol o zrušení schváleného žiadateľa, ktorý je právnickou osobou, nie staršie ako tri mesiace, ak toto potvrdenie nebolo platobnej agentúre predložené v rámci žiadosti o poskytnutie pomoci podľa odseku 1 v inom realizačnom období príslušného školského roka,
l)
písomné vyhlásenie schváleného žiadateľa, ktorý je právnickou osobou, že nemá byť zrušený uplynutím doby alebo splnením účelu, na ktorý bol zriadený alebo založený, alebo dňom uvedeným v prijatom rozhodnutí jeho spoločníkov alebo členov alebo v prijatom rozhodnutí jeho orgánu príslušného na prijatie takého rozhodnutia po dobu troch kalendárnych rokov nasledujúcich po skončení realizačného obdobia, za ktoré sa o poskytnutie pomoci na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. a) alebo písm. b) žiada,
m)
písomné vyhlásenie schváleného žiadateľa, že má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom,
n)
písomné vyhlásenie schváleného žiadateľa, že voči nemu nie je uskutočňovaný nútený výkon exekučného titulu,39)
o)
údaje, ktoré musí podľa osobitného predpisu40) obsahovať žiadosť o výpis z registra trestov schváleného žiadateľa, ak je schválený žiadateľ právnickou osobou, a
p)
kópiu zmluvy o vedení účtu schváleného žiadateľa v banke alebo v pobočke zahraničnej banky alebo potvrdenie banky alebo pobočky zahraničnej banky o vedení účtu schváleného žiadateľa v banke s uvedením medzinárodného bankového čísla účtu, ak tento doklad nebol platobnej agentúre predložený pred podaním žiadosti o poskytnutie pomoci podľa odseku 1.
(3)
Vyhlásenie školy podľa odseku 2 písm. c) sa považuje za jej vyhlásenie, že školské mliečne výrobky alebo školské ovocie a zelenina boli jej zmluvným žiakom na účely zabezpečovania činností podľa § 1 písm. a) alebo písm. b) distribuované popri uskutočňovaní výchovy alebo vzdelávania týmto zmluvným žiakom v rozsahu, v ktorom je uskutočňovanie výchovy alebo vzdelávania na účely vykonávania školského programu povinné.
(4)
Pomoc na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. a) alebo písm. b) sa poskytuje ako
a)
základná pomoc alebo
b)
základná pomoc a dodatočná pomoc.
(5)
Na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. a) sa poskytuje základná pomoc vo výške, ktorá je uvedená v prílohe č. 1. Na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. b) sa poskytuje základná pomoc vo výške, ktorá je uvedená v prílohe č. 2.
(6)
Ak sa na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. a) alebo písm. b) poskytuje pomoc aj z prostriedkov štátneho rozpočtu, na zabezpečovanie týchto činností sa okrem základnej pomoci poskytuje aj dodatočná pomoc z prostriedkov štátneho rozpočtu na pokrytie najvyššej úhrady za dodávanie alebo distribúciu školských mliečnych výrobkov alebo školského ovocia a zeleniny uvedených v prílohe č. 2 dodávaných alebo distribuovaných v rámci zabezpečovania týchto činností vrátane dane, ktorú táto úhrada zahŕňa. Dodatočná pomoc sa poskytuje do výšky najvyššej úhrady a poskytuje sa na pokrytie toho istého podielu najvyššej úhrady za dodávanie alebo distribúciu všetkých školských mliečnych výrobkov alebo všetkého školského ovocia a zeleniny v tom istom realizačnom období. Ak to celkový objem prostriedkov štátneho rozpočtu pridelených na zabezpečovanie činnosti podľa § 1 písm. a) alebo písm. b) umožňuje, dodatočná pomoc sa poskytuje vo výške najvyššej úhrady, na pokrytie ktorej sa poskytuje.
(7)
Ak úhrnná protihodnota za dodávanie alebo distribúciu tých istých školských mliečnych výrobkov alebo toho istého školského ovocia a zeleniny, dodávaných alebo distribuovaných v rámci zabezpečovania činností podľa § 1 písm. a) alebo písm. b) pre zmluvných žiakov tej istej školy v tom istom realizačnom období, ktorá nezahŕňa úhrnnú výšku základnej pomoci, ktorá sa na dodávanie alebo distribúciu týchto školských mliečnych výrobkov alebo tohto školského ovocia a zeleniny v tomto realizačnom období poskytuje, nedosahuje úhrnnú výšku dane, ktorej základom podľa osobitného predpisu35) je táto pomoc, úhrnná výška základnej pomoci, ktorá sa na zabezpečovanie týchto činností v tomto realizačnom období poskytuje platiteľovi dane, sa znižuje na úroveň úhrnného základu dane zodpovedajúcej protihodnote za dodávanie alebo distribúciu týchto školských mliečnych výrobkov alebo tohto školského ovocia a zeleniny v tomto realizačnom období, ktorá nezahŕňa úhrnnú výšku základnej pomoci, ktorá sa na dodávanie alebo distribúciu týchto školských mliečnych výrobkov alebo tohto školského ovocia a zeleniny v tomto realizačnom období poskytuje.
(8)
Ak sa celková výška pomoci, ktorá sa schválenému žiadateľovi poskytuje na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. a) alebo písm. b) počas realizačného obdobia, znižuje podľa osobitného predpisu40a) z dôvodu podania žiadosti podľa odseku 1 po lehote ustanovenej osobitným predpisom36) a úhrnná výška základnej pomoci, ktorá sa na dodávanie alebo distribúciu tých istých školských mliečnych výrobkov alebo toho istého školského ovocia a zeleniny pre zmluvných žiakov tej istej školy v rámci zabezpečovania činností podľa § 1 písm. a) alebo písm. b) v tomto realizačnom období schválenému žiadateľovi poskytuje ako platiteľovi dane, sa znižuje podľa odseku 7, podľa osobitného predpisu40a) sa z dôvodu podania žiadosti podľa odseku 1 po lehote ustanovenej osobitným predpisom36) znižuje celková výška pomoci, ktorá sa schválenému žiadateľovi poskytuje na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. a) alebo písm. b) počas tohto realizačného obdobia, ktorá je tvorená touto úhrnnou výškou základnej pomoci zníženou podľa odseku 7.
(9)
Ak schválený žiadateľ, ktorý v príslušnom školskom roku zabezpečoval činnosti podľa § 1 písm. a) alebo písm. b), nesplnil povinnosť podľa § 6 ods. 18, celková výška pomoci, ktorá sa schválenému žiadateľovi poskytuje na zabezpečovanie týchto činností počas realizačného obdobia, v ktorom žiadateľ ukončil vykonávanie týchto činností v príslušnom školskom roku, sa znižuje o jednu tretinu. Ak sa celková výška pomoci, ktorá sa schválenému žiadateľovi poskytuje na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. a) alebo písm. b) počas realizačného obdobia, znížila podľa odseku 7 alebo ak sa znížila podľa osobitného predpisu40a) z dôvodu podania žiadosti podľa odseku 1 po lehote ustanovenej osobitným predpisom,36) táto znížená výška pomoci sa znižuje podľa prvej vety.
(10)
Ak schválený žiadateľ, ktorý v príslušnom školskom roku zabezpečoval činnosti podľa § 1 písm. a) alebo písm. b), nesplnil povinnosť podľa § 6 ods. 19, celková výška pomoci, ktorá sa schválenému žiadateľovi poskytuje na zabezpečovanie týchto činností počas realizačného obdobia, v ktorom schválený žiadateľ ukončil vykonávanie týchto činností, sa znižuje o súčin buď druhotnej časti alebo špeciálnej časti na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. a) alebo písm. b), z ktorej má schválený žiadateľ určenú pridelenú maximálnu výšku pomoci na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. a) alebo písm. b) v príslušnom školskom roku, a počtu zmluvných žiakov v školách, pre ktoré mu bola na zabezpečovanie týchto činností pridelená táto maximálna výška pomoci a pre ktoré nezabezpečil tieto činnosti najmenej počas jedného realizačného obdobia. Ak sa celková výška pomoci, ktorá sa schválenému žiadateľovi poskytuje na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. a) alebo písm. b) počas realizačného obdobia, znížila podľa odseku 7, ak sa znížila podľa osobitného predpisu40a) z dôvodu podania žiadosti podľa odseku 1 po lehote ustanovenej osobitným predpisom36) alebo ak sa znížila podľa odseku 9, táto znížená výška pomoci sa znižuje podľa prvej vety.
(11)
Ak sa za dodávanie alebo distribúciu školských mliečnych výrobkov alebo školského ovocia a zeleniny počas realizačného obdobia schválenému žiadateľovi okrem pomoci zaplatila úhrada prevyšujúca výšku najvyššej úhrady za tieto mliečne výrobky alebo za toto ovocie a zeleninu, celková výška pomoci, ktorá sa schválenému žiadateľovi poskytuje na dodávanie alebo distribúciu týchto školských mliečnych výrobkov alebo tohto školského ovocia a zeleniny počas realizačného obdobia, sa znižuje o rozdiel medzi touto zaplatenou úhradou a najvyššou úhradou. Ak sa celková výška pomoci, ktorá sa schválenému žiadateľovi poskytuje na dodávanie alebo distribúciu školských mliečnych výrobkov alebo školského ovocia a zeleniny počas realizačného obdobia, znížila podľa odseku 7, ak sa znížila podľa osobitného predpisu40a) z dôvodu podania žiadosti podľa odseku 1 po lehote ustanovenej osobitným predpisom36) alebo ak sa znížila podľa odseku 9 alebo odseku 10, táto znížená výška pomoci sa znižuje podľa prvej vety.
(12)
Schválený žiadateľ je povinný vrátiť rozdiel určený podľa odseku 11 do 30 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia platobnej agentúry o poskytnutí pomoci, ktorým platobná agentúra schválenému žiadateľovi znížila pomoc podľa odseku 11.
(13)
Poskytovanie pomoci na dodávanie oprávnených mliečnych výrobkov alebo oprávneného ovocia a zeleniny pre žiakov nezahŕňa poskytovanie pomoci na ich distribúciu pre žiakov.
(14)
Žiadosť o poskytnutie pomoci na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. c) v príslušnom školskom roku možno platobnej agentúre podať v lehote ustanovenej osobitným predpisom.36)
(15)
Žiadosť o poskytnutie pomoci podľa odseku 14 obsahuje tieto údaje a prílohy:
a)
údaje podľa § 4 ods. 2 písm. a),
b)
správu o vykonaní činností uvedených v projekte podľa § 5 ods. 2 písm. h) v príslušnom školskom roku, ktorá obsahuje aj informáciu o rozdelení poľnohospodárskych výrobkov, na ktoré sa vzťahuje spoločná organizácia poľnohospodárskych trhov, ktoré boli dodané alebo distribuované v rámci zabezpečovania činností podľa odseku 14 do skupín podľa osobitného predpisu,36a) ak boli v rámci zabezpečovania týchto činností takéto poľnohospodárske výrobky dodané alebo distribuované,
c)
vyhlásenie školy o
1.
činnostiach podľa odseku 14, ktoré schválený žiadateľ pre zmluvných žiakov zabezpečil počas príslušného školského roka, a
2.
skutočnostiach podľa § 7 ods. 2 písm. c) štvrtého bodu,
3.
počte zmluvných žiakov v príslušnom školskom roku,
d)
kópie dokladov o preukazujúcich uskutočnené plnenia, ktoré vznikli v rámci zabezpečovania činností podľa odseku 14; tieto doklady musia obsahovať slovné označenie a číselné označenie, obsah plnenia a označenie jeho účastníkov, peňažnú sumu alebo údaj o cene za mernú jednotku a vyjadrenie množstva, dátum vyhotovenia dokladu a dátum uskutočnenia plnenia, ak nie je zhodný s dátumom vyhotovenia dokladu a ak schválený žiadateľ vedie účtovníctvo podľa osobitného predpisu,37) aj ostatné náležitosti účtovných dokladov,38)
e)
písomné vyhlásenie schváleného žiadateľa, ktorý je právnickou osobou, že nemá byť zrušený uplynutím doby alebo splnením účelu, na ktorý bol zriadený alebo založený, alebo dňom uvedeným v prijatom rozhodnutí jeho spoločníkov alebo členov alebo v prijatom rozhodnutí jeho orgánu príslušného na prijatie takého rozhodnutia po dobu troch kalendárnych rokov nasledujúcich po skončení príslušného školského roka, za ktoré sa o poskytnutie pomoci na zabezpečovanie činností podľa odseku 14 žiada,
f)
doklady o úhrade nákladov, ktoré boli predmetom plnení podľa písmena d), a
g)
doklady podľa odseku 2 písm. j), k) a m) až p).
(16)
Žiadosť o poskytnutie pomoci na zabezpečenie informačných plagátov v príslušnom školskom roku možno platobnej agentúre podať v lehote ustanovenej osobitným predpisom.36)
(17)
Žiadosť o poskytnutie pomoci podľa odseku 16 obsahuje tieto údaje a prílohy:
a)
údaje podľa § 4 ods. 2 písm. a),
b)
informáciu o počte škôl, ktorým schválený žiadateľ v príslušnom školskom roku zabezpečil informačný plagát,
c)
vyhlásenie školy o tom, či jej schválený žiadateľ v príslušnom školskom roku zabezpečil informačný plagát,
d)
kópie dokladov preukazujúcich uskutočnené plnenia, ktoré vznikli v rámci zabezpečovania informačných plagátov; tieto doklady musia spĺňať náležitosti podľa odseku 15 písm. d),
e)
doklady o úhrade nákladov, ktoré boli predmetom plnení podľa písmena d),
f)
písomné vyhlásenie schváleného žiadateľa, ktorý je právnickou osobou, že nemá byť zrušený uplynutím doby alebo splnením účelu, na ktorý bol zriadený alebo založený, alebo dňom uvedeným v prijatom rozhodnutí jeho spoločníkov alebo členov alebo v prijatom rozhodnutí jeho orgánu príslušného na prijatie takého rozhodnutia po dobu troch kalendárnych rokov nasledujúcich po skončení príslušného školského roka, za ktoré sa o poskytnutie pomoci na zabezpečovanie informačného plagátu žiada, a
g)
doklady podľa odseku 2 písm. j), k) a m) až p).
(18)
Žiadosť o poskytnutie pomoci na zabezpečenie činností podľa § 1 písm. d) v príslušnom školskom roku, ktoré nezahŕňali zabezpečovanie informačného plagátu, možno platobnej agentúre podať v lehote ustanovenej osobitným predpisom.36)
(19)
Žiadosť o poskytnutie pomoci podľa odseku 18 obsahuje tieto údaje a prílohy:
a)
údaje podľa § 4 ods. 2 písm. a),
b)
správu o vykonaní činností podľa odseku 18,
c)
kópie dokladov preukazujúcich uskutočnené plnenia, ktoré vznikli v rámci zabezpečovania činností podľa odseku 18; tieto doklady musia spĺňať náležitosti podľa odseku 15 písm. d),
d)
doklad o úhrade nákladov, ktoré boli predmetom plnení podľa písmena c),
e)
písomné vyhlásenie schváleného žiadateľa, ktorý je právnickou osobou, že nemá byť zrušený uplynutím doby alebo splnením účelu, na ktorý bol zriadený alebo založený, alebo dňom uvedeným v prijatom rozhodnutí jeho spoločníkov alebo členov alebo v prijatom rozhodnutí jeho orgánu príslušného na prijatie takého rozhodnutia po dobu troch kalendárnych rokov nasledujúcich po skončení príslušného školského roka, za ktoré sa o poskytnutie pomoci na zabezpečovanie činností podľa odseku 18 žiada,
f)
doklady podľa odseku 2 písm. j), k) a m) až p).
(20)
Žiadosť o poskytnutie pomoci podľa odsekov 1, 14, 16 alebo odseku 18 sa musí podať na tlačive, ktorého vzor je zverejnený na webovom sídle platobnej agentúry.
(21)
Pomoc možno poskytnúť len na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. a) až c) v príslušnom školskom roku alebo na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. a) alebo písm. b) v realizačnom období, na zabezpečovanie ktorých je jej poskytovanie schválené a na zabezpečovanie ktorých je pridelená maximálna výška pomoci. Pomoc na zabezpečovanie informačného plagátu možno poskytnúť len na jeho zabezpečovanie pre školu, pre ktorej zmluvných žiakov sa v príslušnom školskom roku zabezpečovali činnosti podľa § 1 písm. a) až c).
(22)
Pomoc na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. a) až d) možno poskytnúť len uznanému žiadateľovi, ktorý má poskytovanie pomoci na ich zabezpečovanie v príslušnom školskom roku schválené, ktorý má na ich zabezpečovanie v príslušnom školskom roku pridelenú maximálnu výšku pomoci a
a)
ktorý nie je zrušený,
b)
ktorý nemá byť zrušený uplynutím doby alebo splnením účelu, na ktorý bol zriadený alebo založený, alebo dňom uvedeným v prijatom rozhodnutí jeho spoločníkov alebo členov alebo v prijatom rozhodnutí jeho orgánu príslušného na prijatie takého rozhodnutia po dobu troch kalendárnych rokov nasledujúcich po skončení realizačného obdobia, za ktoré sa o poskytnutie pomoci na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. a) alebo písm. b) žiada, alebo po skončení príslušného školského roka, za ktoré sa o poskytnutie pomoci na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. c) alebo písm. d) žiada,
c)
ktorý má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom,
d)
voči ktorému nie je uskutočňovaný nútený výkon exekučného titulu,
e)
ktorý nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie41) a
f)
ktorý nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie.42)
(23)
Na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. a) až d) v príslušnom školskom roku možno uznanému žiadateľovi poskytnúť pomoc najviac vo výške, v ktorej má pridelenú jej maximálnu výšku.
(24)
Oprávnený mliečny výrobok alebo oprávnené ovocie a zelenina musia byť dodané zmluvnému žiakovi
a)
v tom istom realizačnom období, v ktorom boli v rámci zabezpečovania činností podľa § 1 písm. a) alebo písm. b) dodané škole, v ktorej je tento zmluvný žiak prijatý, alebo
b)
v ktoromkoľvek realizačnom období príslušného školského roka, v ktorom boli v rámci zabezpečovania činností podľa § 1 písm. a) alebo písm. b) dodané škole, v ktorej je tento zmluvný žiak prijatý, ak nemohli byť zmluvnému žiakovi dodané podľa písmena a) z dôvodov hodných osobitného zreteľa.
(25)
Na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. a) dodávaním mliečnych výrobkov pre zmluvných žiakov jednej školy v realizačnom období nemožno poskytnúť pomoc, ak sa pomoc poskytne na zabezpečovanie týchto činností distribúciou mliečnych výrobkov pre zmluvných žiakov tejto školy v tom istom realizačnom období.
(26)
Pomoc sa poskytuje vo forme finančných prostriedkov.
(27)
Pomoc z prostriedkov štátneho rozpočtu možno poskytnúť len na zabezpečovanie tých činností, na ktorých zabezpečovanie možno poskytnúť pomoc z prostriedkov únie.
(28)
Na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. a) možno pomoc poskytnúť len na dodávanie alebo distribúciu oprávnených mliečnych výrobkov a na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. b) možno pomoc poskytnúť len na dodávanie oprávneného ovocia a zeleniny.
(29)
Oprávnenými mliečnymi výrobkami nie sú školské mliečne výrobky, ktoré sú distribuované
a)
v rámci zabezpečovania činností podľa § 1 písm. a) v realizačnom období zmluvným žiakom tej istej školy, alebo ktoré sú distribuované týmto zmluvným žiakom v realizačnom období zo školských mliečnych výrobkov dodaných tejto škole v rámci zabezpečovania týchto činností, v množstve, ktoré presahuje úhrn maximálnych veľkostí porcií školských mliečnych výrobkov pre jedného žiaka na počet všetkých zmluvných žiakov tejto školy, na ktorý bola pridelená maximálna výška pomoci na zabezpečovanie týchto činností, a na počet všetkých dní tohto realizačného obdobia,
b)
školou jej zmluvným žiakom počas obdobia piatich po sebe bezprostredne nasledujúcich dní realizačného obdobia v množstve presahujúcom úhrn maximálnych veľkostí porcií školských mliečnych výrobkov pre jedného žiaka na počet všetkých jej zmluvných žiakov, na ktorý bola pridelená maximálna výška pomoci na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. a) v príslušnom školskom roku, v rámci ktorých boli tejto škole dodané, a na počet viac ako päť dní.
(30)
Oprávneným ovocím a zeleninou nie sú školské ovocie a zelenina, ktoré sú distribuované
a)
v rámci zabezpečovania činností podľa § 1 písm. b) v realizačnom období zmluvným žiakom tej istej školy, alebo ktoré sú distribuované týmto zmluvným žiakom v realizačnom období zo školského ovocia a zeleniny dodaných tejto škole v rámci zabezpečovania týchto činností, v množstve, ktoré presahuje úhrn maximálnych veľkostí porcií školského ovocia a zeleniny pre jedného žiaka na počet všetkých zmluvných žiakov tejto školy, na ktorý bola pridelená maximálna výška pomoci na zabezpečovanie týchto činností, a na počet všetkých dní tohto realizačného obdobia,
b)
školou jej zmluvným žiakom počas obdobia piatich po sebe bezprostredne nasledujúcich dní realizačného obdobia v množstve presahujúcom úhrn maximálnych veľkostí porcií školského ovocia a zeleniny pre jedného žiaka na počet všetkých jej zmluvných žiakov, na ktorý bola pridelená maximálna výška pomoci na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. b) v príslušnom školskom roku, v rámci ktorých boli tejto škole dodané, a na počet viac ako päť dní.
(31)
Pomoc na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. c) alebo písm. d) nezahŕňajúcich dodávanie alebo distribúciu školských mliečnych výrobkov alebo školského ovocia a zeleniny v rámci zabezpečovania činností podľa § 1 písm. c) možno poskytnúť na pokrytie najviac 80 % časti nákladov, ktorá bola na vykonávanie týchto činností oprávnene vynaložená a na pokrytie ktorej možno pomoc poskytnúť podľa osobitného predpisu.43)
(32)
Pomoc na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. c) spočívajúcich v dodaní alebo distribuovaní školských mliečnych výrobkov alebo školského ovocia a zeleniny možno poskytnúť na pokrytie najviac 80 % nákladov, ktoré boli na vykonávanie týchto činností oprávnene vynaložené a ktoré nezahŕňajú daň. Za výšku oprávnene vynaložených nákladov na dodávanie alebo distribúciu školských mliečnych výrobkov alebo školského ovocia a zeleniny v rámci zabezpečovania činností podľa § 1 písm. c), ktoré nezahŕňajú daň, sa považuje výška základnej pomoci, ktorá by sa na ich dodávanie alebo distribúciu poskytovala, ak by boli dodávané alebo distribuované v rámci zabezpečovania činností podľa § 1 písm. a) alebo písm. b).
§ 8
Prechodné ustanovenia
(1)
Konanie o pridelení maximálnej výšky pomoci na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. a) až d) podľa doterajšieho nariadenia vlády v príslušnom školskom roku končiacom pred kalendárnym rokom 2020, ktoré bolo začaté na základe žiadosti o pridelenie maximálnej výšky pomoci podľa § 5 ods. 1 doterajšieho nariadenia vlády a nebolo právoplatne skončené do 31. júla 2019, sa dokončí podľa tohto nariadenia vlády.
(2)
Konanie o poskytnutí pomoci na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. a) až d) doterajšieho nariadenia vlády v príslušnom školskom roku končiacom pred kalendárnym rokom 2020, ktoré bolo začaté na základe žiadosti o vyplatenie pomoci podľa § 7 ods. 1, 8, 10 alebo ods. 12 doterajšieho nariadenia vlády a nebolo právoplatne skončené do 31. júla 2019, sa dokončí podľa tohto nariadenia vlády.
(3)
Schválenie poskytovania pomoci na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. a) až d) doterajšieho nariadenia vlády v školskom roku, ktorý neskončí pred kalendárnym rokom 2020, sa považuje za schválenie poskytovania pomoci na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. a) až d) v školskom roku.
(4)
Konanie o schválení poskytovania pomoci na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. a) až d) doterajšieho nariadenia vlády v školskom roku, ktorý neskončí pred kalendárnym rokom 2020, ktoré bolo začaté na základe žiadosti o schválenie podľa § 4 ods. 2 doterajšieho nariadenia vlády a nebolo právoplatne skončené do 31. júla 2019, sa dokončí podľa tohto nariadenia vlády ako konanie o schválení poskytovania pomoci na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. a) až d) v školskom roku.
(5)
Konanie o zmene alebo o doplnení schválenia poskytovania pomoci na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. a) až d) doterajšieho nariadenia vlády v školskom roku, ktorý neskončí pred kalendárnym rokom 2020, ktoré bolo začaté na základe žiadosti o zmenu alebo o doplnenie schválenia podľa § 4 ods. 8 doterajšieho nariadenia vlády a ktoré nebolo právoplatne skončené do 31. júla 2019, sa dokončí podľa tohto nariadenia vlády ako konanie o zmene alebo o doplnení schválenia poskytovania pomoci na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. a) až d) v školskom roku.
(6)
Konanie o pridelení maximálnej výšky pomoci na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. a) až d) doterajšieho nariadenia vlády v príslušnom školskom roku, ktorý neskončí pred kalendárnym rokom 2020, ktoré bolo začaté na základe žiadosti o pridelenie maximálnej výšky pomoci podľa § 4 ods. 1 doterajšieho nariadenia vlády a nebolo právoplatne skončené do 31. júla 2019, sa dokončí podľa tohto nariadenia vlády ako konanie o pridelení maximálnej výšky pomoci na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. a) až d) v príslušnom školskom roku.
§ 8a
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. augusta 2020
Žiadosti o schválenie poskytovania pomoci na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. a) až d) v období, ktoré sa začalo v príslušnom školskom roku, ktorý sa začal v kalendárnom roku 2019, žiadosti o zmenu alebo doplnenie schválenia poskytovania pomoci na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. a) až d) v období, ktoré sa začalo v príslušnom školskom roku, ktorý sa začal v kalendárnom roku 2019, žiadosti o pridelenie maximálnej výšky pomoci na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. a) až d) v príslušnom školskom roku, ktorý sa začal v kalendárnom roku 2019, a žiadosti o poskytnutie pomoci na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. a) až d) v príslušnom školskom roku, ktorý sa začal v kalendárnom roku 2019, o ktorých sa právoplatne nerozhodlo do 31. júla 2020, sa posudzujú podľa tohto nariadenia vlády v znení účinnom do 31. júla 2020.
§ 8b
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. augusta 2021
Žiadosti o schválenie poskytovania pomoci na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. a) až d) v období, ktoré sa začalo v príslušnom školskom roku, ktorý sa začal v kalendárnom roku 2020, žiadosti o zmenu alebo doplnenie schválenia poskytovania pomoci na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. a) až d) v období, ktoré sa začalo v príslušnom školskom roku, ktorý sa začal v kalendárnom roku 2020, žiadosti o pridelenie maximálnej výšky pomoci na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. a) až d) v príslušnom školskom roku, ktorý sa začal v kalendárnom roku 2020, a žiadosti o poskytnutie pomoci na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. a) až d) v príslušnom školskom roku, ktorý sa začal v kalendárnom roku 2020, o ktorých sa právoplatne nerozhodlo do 31. júla 2021, sa posudzujú podľa tohto nariadenia vlády v znení účinnom do 31. júla 2021.
§ 8c
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným dňom vyhlásenia
Prevádzka školy, pre ktorú bola schválenému žiadateľovi pridelená maximálna výška pomoci na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. a) alebo písm. b) v príslušnom školskom roku, ktorý sa začal v kalendárnom roku 2020, sa v konaní o poskytnutí pomoci na zabezpečovanie týchto činností v druhom realizačnom období alebo v treťom realizačnom období tohto školského roka na účely § 6 ods. 12 až 14 považuje za obmedzenú v rozsahu, ktorý schválenému žiadateľovi tieto činnosti pre tieto školy neumožňoval zabezpečovať aspoň počas časti všetkých realizačných období tohto školského roka.
§ 8d
Prechodné ustanovenie k poskytovaniu pomoci na vykonávanie školského programu v školskom roku, ktorý sa začal v kalendárnom roku 2021
Ovocie a zelenina, ktorými sú ovocné šťavy alebo zeleninové šťavy s číselným kódom položky alebo podpoložky nomenklatúry tovaru ustanovenej Európskou komisiou 2009, pod ktorú sa toto ovocie a zelenina zaraďuje, dodávané alebo distribuované v školskom roku, ktorý sa začal v kalendárnom roku 2021, spôsobom, akým sa dodáva alebo distribuuje školské ovocie a zelenina v rámci zabezpečovania činností podľa § 1 písm. b) alebo písm. c), vo veľkosti balenia výrobku s objemom presahujúcim
a)
0,2 l a nedosahujúcim 1 l, sa považujú za školské ovocie a zeleninu uvedenú v prílohe č. 2 pätnástej položke,
b)
1 l a nedosahujúcim 3 l, sa považujú za školské ovocie a zeleninu uvedenú v prílohe č. 2 šestnástej položke,
c)
3 l a nedosahujúcim 5 l, sa považujú za školské ovocie a zeleninu uvedenú v prílohe č. 2 sedemnástej položke,
d)
5 l, sa považujú za školské ovocie a zeleninu uvedenú v prílohe č. 2 osemnástej položke.
§ 8e
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. septembra 2022
Podľa tohto nariadenia vlády v znení účinnom do 31. augusta 2022 sa posudzujú žiadosti o
a)
schválenie poskytovania pomoci na zabezpečovanie činností podľa § 1 v období, ktoré sa skončilo pred začatím príslušného školského roka, ktorý sa začal v kalendárnom roku 2022,
b)
zmenu alebo doplnenie schválenia poskytovania pomoci na zabezpečovanie činností podľa § 1 v období, ktoré sa skončilo pred začatím príslušného školského roka, ktorý sa začal v kalendárnom roku 2022,
c)
pridelenie maximálnej výšky pomoci na zabezpečovanie činností podľa § 1 v príslušnom školskom roku, ktorý sa skončil pred začatím príslušného školského roka, ktorý sa začal v kalendárnom roku 2022,
d)
poskytnutie pomoci na zabezpečovanie činností podľa § 1 v príslušnom školskom roku, ktorý sa skončil pred začatím príslušného školského roka, ktorý sa začal v kalendárnom roku 2022.
§ 8f
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 15. augusta 2023
(1)
Podľa tohto nariadenia vlády v znení účinnom do 14. augusta 2023 sa posudzujú žiadosti o
a)
schválenie poskytovania pomoci na zabezpečovanie činností podľa § 1 v období, ktoré sa skončilo pred začatím príslušného školského roka, ktorý sa začal v kalendárnom roku 2023,
b)
zmenu alebo doplnenie schválenia poskytovania pomoci na zabezpečovanie činností podľa § 1 v období, ktoré sa skončilo pred začatím príslušného školského roka, ktorý sa začal v kalendárnom roku 2023,
c)
pridelenie maximálnej výšky pomoci na zabezpečovanie činností podľa § 1 v období, ktoré sa skončilo pred začatím príslušného školského roka, ktorý sa začal v kalendárnom roku 2023,
d)
poskytnutie pomoci na zabezpečovanie činností podľa § 1 v období, ktoré sa skončilo pred začatím príslušného školského roka, ktorý sa začal v kalendárnom roku 2023.
(2)
Schválenie poskytovania pomoci na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. a) až c) v období, ktoré sa skončilo uplynutím školského roka, ktorý sa začal v kalendárnom roku 2022, sa považuje za schválenie poskytovania pomoci na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. a) až c) v období, ktoré sa skončí uplynutím školského roka, ktorý sa začal v kalendárnom roku 2023.
(3)
Na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. a) až c) počas školského roka, ktorý sa začína v kalendárnom roku 2024, alebo počas akéhokoľvek nasledujúceho školského roka, na ktorých zabezpečovanie je poskytovanie pomoci schválené na základe žiadosti o schválenie podanej pred začiatkom kalendárneho roka 2024, nemožno prideliť maximálnu výšku pomoci alebo poskytnúť pomoc.
(4)
Na schváleného žiadateľa, ktorý zabezpečuje vykonávanie činností podľa § 1 písm. a) alebo písm. b) v príslušnom školskom roku, ktorý sa začal v kalendárnom roku 2023, sa nevzťahujú povinnosti podľa § 6 ods. 2 a 3 v rozsahu týkajúcom sa zabezpečovania vykonávania týchto činností v tomto školskom roku.
Záverečné ustanovenia
§ 9
Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 189/2017 Z. z. o poskytovaní pomoci na dodávanie a distribúciu mlieka, ovocia, zeleniny a výrobkov z nich pre deti a žiakov v školských zariadeniach v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 221/2018 Z. z.
§ 10
Týmto nariadením vlády sa vykonávajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 3.
§ 11
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. augusta 2019.
v z. Richard Raši v. r.
Príloha č. 1
k nariadeniu vlády č. 200/2019 Z. z.
ZOZNAM MLIEČNYCH VÝROBKOV, MAXIMÁLNA VEĽKOSŤ ICH PORCIÍ PRE JEDNÉHO ŽIAKA, VÝŠKA POMOCI NA ICH DODÁVANIE ALEBO DISTRIBÚCIU PRE ŽIAKOV A ÚHRADA, KTORÚ ZA NE MOŽNO OKREM ZÁKLADNEJ VÝŠKY POMOCI NAJVIAC ŽIADAŤ

P. č. Názov mliečneho výrobku Číselný kód položky alebo podpoložky nomenklatúry tovaru ustanovenej Európskou komisiou, pod ktorú sa mliečny výrobok zaraďuje *
Skupina, do ktorej sa mliečny výrobok zaraďuje
Druh a veľkosť balenia mliečneho výrobku Maximálna veľkosť jednej porcie mliečneho výrobku pre jedného žiaka na deň Výška základnej pomoci na zabezpečovanie činnosti podľa § 1 písm. a) na dodanie alebo distribúciu jedného balenia alebo jedného kg mliečneho výrobku v eurách bez dane Výška úhrady v eurách, ktorú možno okrem základnej pomoci najviac žiadať za jedno balenie alebo za jeden kg mliečneho výrobku
1. **plnotučné mlieko, ultravysokotepelne ohriate (UHT) 0401 A kartón/fľaša 1 l 250 ml 1,22 0,13
2. **plnotučné mlieko, ultravysokotepelne ohriate (UHT) 0401 A kartón
250 ml
250 ml 0,66 0,07
3. **plnotučné mlieko, pasterizované alebo vysokopasterizované 0401 A kartón/
vrecko/fľaša 1 l
250 ml 1,2 0,12
4. **plnotučné mlieko bezlaktózové, ultravysokotepelne ohriate (UHT) 0404 A kartón 1 l 250 ml 1,78 0,36
5. **plnotučné mlieko bezlaktózové, ultravysokotepelne ohriate (UHT) 0404 A kartón
250 ml
250 ml 0,62 0,13
6. **polotučné mlieko neochutené, ultravysokotepelne ohriate (UHT) 0401 A kartón/fľaša 1 l 250 ml 0,98 0,1
7. **polotučné mlieko, ultravysokotepelne ohriate (UHT) 0401 A kartón
250 ml
250 ml 0,63 0,07
8. **polotučné mlieko, pasterizované alebo vysokopasterizované 0401 A kartón/
vrecko/fľaša 1 l
250 ml 1,06 0,11
9. **polotučné mlieko, pasterizované alebo vysokopasterizované 0401 A téglik 250 g 250 g 0,39 0,04
10. **polotučné mlieko bezlaktózové, ultravysokotepelne ohriate (UHT) 0404 A kartón 1 l 250 ml 1,53 0,31
11. **polotučné mlieko bezlaktózové, pasterizované alebo vysokopasterizované 0404 A kartón/
vrecko/fľaša 1 l
250 ml 1,49 0,3
12. **zakysané mlieko 0403 B téglik 200 g 200 g 0,41 0,05
13. **zakysané mlieko 0403 B téglik 230 g 230 g 0,58 0,06
14. **zakysané mlieko 0403 B téglik 250 g 250 g 0,59 0,06
15. **zakysané mlieko 0403 B kartón/
vrecko/fľaša 0,5 l
250 ml 0,81 0,09
16. **zakysané mlieko 0403 B kartón 950 g 190 g 1,61 0,17
17. **acidofilné mlieko 0403 B téglik 230 ml 230 ml 0,5 0,05
18. **acidofilné mlieko 0403 B téglik 250 g 250 g 0,5 0,05
19. **jogurt 0403 B téglik 125 g 125 g 0,35 0,04
20. **jogurt 0403 B téglik 135 g 135 g 0,4 0,04
21. **jogurt 0403 B téglik 145 g 145 g 0,5 0,05
22. **jogurt 0403 B téglik 150 g 150 g 0,5 0,05
23. **jogurt 0403 B sklenený pohár 200 g 200 g 0,99 0,1
24. **jogurt nízkotučný 0403 B téglik 150 g 150 g 0,42 0,05
25. **jogurt bifidový 0403 B téglik 140 g 140 g 0,7 0,07
26. **jogurt bifidový 0403 B sklenený pohár 115 g 115 g 0,9 0,09
27. **jogurt bezlaktózový 0403 B téglik 145 g 145 g 0,6 0,06
28. **jogurt bezlaktózový 0403 B sklenený pohár 200 g 200 g 0,99 0,1
29. **jogurt bifidový bezlaktózový 0403 B sklenený pohár 115 g 115 g 0,99 0,1
30. **jogurtový nápoj 0403 B fľaša 0,5 l 250 ml 1,79 0,18
31. **tvaroh hrudkovitý 0406 B fólia 200 g 100 g 0,99 0,2
32. **tvaroh hrudkovitý 0406 B téglik, fólia 250 g 125 g 1,33 0,27
33. **tvaroh termizovaný 0406 B téglik 250 g 125 g 0,85 0,17
34. **tvaroh jemný hrudkovitý bezlaktózový 0406 B téglik 180 g 90 g 1,24 0,25
35. **mäkký čerstvý nízkotučný syr 0406 B téglik 180 g 90 g 1,28 0,26
36. ***polomäkký nezrejúci parený syr 0406 B fólia 800 – 1 700 g/fólia 20 g, 80 g a 150 g 30 g 11,89 2,38
37. **polomäkký nezrejúci parený polotučný syr bezlaktózový 0406 B fólia 90 g 90 g 1,47 0,3
38. ***polotvrdý zrejúci syr s 30 % tuku v sušine (polotučný) 0406 B fólia 1 000 – 2 800 g 30 g 8,25 1,65
39. ***polotvrdý zrejúci syr so 45 % tuku v sušine
(plnotučný)
0406 B fólia 1 000 – 2 800 g 30 g 10,26 2,06
40. **polotvrdý zrejúci syr so 45 % tuku v sušine
(plnotučný)
0406 B fólia 400 g 25 g 4,58 0,92
41. **polotvrdý zrejúci syr so 45 % tuku v sušine (plnotučný),
plátky
0406 B tácka 100 g 25 g 1,66 0,34
Vysvetlivky:
*
Skupina, do ktorej sa mliečny výrobok zaraďuje Ustanovenie nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 v platnom znení, v ktorom sa skupina mliečnych výrobkov vymedzuje Vymedzenie skupiny mliečnych výrobkov podľa nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 v platnom znení
A čl. 23 ods. 3 písm. b) konzumné mlieko a jeho bezlaktózové variácie
B čl. 23 ods. 4 písm. b) syr, tvaroh, jogurt a iné fermentované alebo acidofilné mliečne výrobky bez pridaných ochucujúcich látok, ovocia, orechov alebo kakaa
** Výška pomoci na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. a) a úhrada, ktorú možno na zabezpečovanie týchto činností okrem základnej pomoci najviac žiadať, sú ustanovené na jedno balenie mliečneho výrobku.
*** Výška pomoci na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. a) a úhrada, ktorú možno na zabezpečovanie týchto činností okrem základnej pomoci najviac žiadať, sú ustanovené na 1 kg mliečneho výrobku.
Príloha č. 2
k nariadeniu vlády č. 200/2019 Z. z.
ZOZNAM OVOCIA A ZELENINY, MAXIMÁLNA VEĽKOSŤ ICH PORCIÍ PRE JEDNÉHO ŽIAKA, VÝŠKA POMOCI NA ICH DODÁVANIE ALEBO DISTRIBÚCIU PRE ŽIAKOV A ÚHRADA, KTORÚ ZA NE MOŽNO OKREM ZÁKLADNEJ VÝŠKY POMOCI NAJVIAC ŽIADAŤ
P. č. Názov ovocia a zeleniny Číselný kód položky alebo podpoložky nomenklatúry tovaru ustanovenej Európskou komisiou, pod ktorú sa ovocie a zelenina zaraďuje Veľkosť balenia poľnohospodárskeho výrobku ovocia a zeleniny Maximálna veľkosť jednej porcie ovocia a zeleniny pre jedného žiaka na deň Výška základnej pomoci na zabezpečovanie činnosti podľa § 1 písm. b) na dodanie alebo distribúciu jedného kg alebo jedného litra ovocia a zeleniny v eurách bez dane Úhrada v eurách, ktorú možno okrem základnej pomoci najviac žiadať za jeden kg alebo za jeden liter ovocia a zeleniny
1. *jablko 0808 - 200 g 1,45 0,15
2. *hruška 0808 - 200 g 2,17 0,22
3. *broskyňa 0809 - 200 g 2,91 0,59
4. *marhuľa 0809 - 200 g 3,77 0,76
5. *slivka 0809 - 200 g 2,07 0,42
6. *čerešňa 0809 - 200 g 6,52 1,31
7. *jahody 0810 - 200 g 6,97 1,4
8. *maliny, černice, moruše alebo ostružinomaliny 0810 - 125 g 15,2 3,04
9. *čierne, biele alebo červené ríbezle alebo egreše 0810 - 125 g 14,27 2,86
10. *brusnice, čučoriedky alebo ostatné plody rodu Vaccinium 0810 - 125 g 12,6 2,52
11. *rajčiak 0702 00 00 - 200 g 5,1 0,51
12. *kaleráb 0704 - 200 g 2,15 0,22
13. *mrkva 0706 - 200 g 1,03 0,21
14. *reďkovka 0706 - 200 g 2,3 0,46
15. *uhorka šalátová 0707 00 - 200 g 1,98 0,2
16. *hrášok zelený, nelúpaný 0708 - 200 g 4,76 0,48
17. *paprika 0709 - 200 g 3,08 0,31
18. **ovocná šťava alebo zeleninová šťava 100 % 2009 0,2 l 200 ml 1,08 0,11
19. **ovocná šťava alebo zeleninová šťava 100 % 2009 0,25 l 250 ml 1,3 0,13
20. **ovocná šťava alebo zeleninová šťava 100 % 2009 0,75 l 250 ml 2,72 0,28
21. **ovocná šťava alebo zeleninová šťava 100 % 2009 1 l 200 ml 2,26 0,23
22. **ovocná šťava alebo zeleninová šťava 100 % 2009 3 l 200 ml 6,76 0,68
23. **ovocná šťava alebo zeleninová šťava 100 % 2009 5 l 200 ml 8,27 0,83
24. **ovocné pyré 2007 90 g 90 g 0,88 0,18
25. **ovocné pyré 2007 100 g 100 g 0,66 0,14
26. **ovocné pyré 2007 115 g 115 g 0,51 0,11
27. **ovocné pyré 2007 120 g 120 g 0,79 0,16
28. **ovocné pyré 2007 190 g 190 g 0,64 0,13
29. **ovocné pyré 2007 200 g 200 g 0,91 0,19
30. **sušené jablkové lupienky 0813 alebo
2008
30 g 30 g 0,83 0,17
Vysvetlivky:
* Výška pomoci na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. b) a úhrada, ktorú možno na zabezpečovanie týchto činností okrem základnej pomoci najviac žiadať, sú ustanovené na 1 kg ovocia a zeleniny.
** Výška pomoci na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. b) a úhrada, ktorú možno na zabezpečovanie týchto činností okrem základnej pomoci najviac žiadať, sú ustanovené na jedno balenie ovocia a zeleniny.
Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 200/2019 Z. z.
ZOZNAM VYKONÁVANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
1.
Nariadenie Rady (EÚ) č. 1370/2013 zo 16. decembra 2013, ktorým sa určujú opatrenia týkajúce sa stanovovania niektorých druhov pomoci a náhrad súvisiacich so spoločnou organizáciou trhov s poľnohospodárskymi výrobkami (Ú. v. EÚ L 346, 20. 12. 2013) v znení
nariadenia Rady (EÚ) 2016/591 z 15. apríla 2016 (Ú. v. EÚ L 103, 19. 4. 2016),
nariadenia Rady (EÚ) 2016/795 z 11. apríla 2016 (Ú. v. EÚ L 135, 24. 5. 2016),
nariadenia Rady (EÚ) 2016/1042 z 24. júna 2016 (Ú. v. EÚ L 170, 29. 6. 2016),
nariadenia Rady (EÚ) 2016/2145 z 1. decembra 2016 (Ú. v. EÚ L 333, 8. 12. 2016),
nariadenia Rady (EÚ) 2018/147 z 29. januára 2018 (Ú. v. EÚ L 26, 31. 1. 2018),
nariadenia Rady (EÚ) 2018/1554 z 15. októbra 2018 (Ú. v. EÚ L 261, 18. 10. 2018).
2.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007
(Ú. v. EÚ L 347, 20. 12. 2013) v znení
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1310/2013 zo 17. decembra 2013 (Ú. v. EÚ L 347, 20. 12. 2013),
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/791 z 11. mája 2016 (Ú. v. EÚ L 135, 24. 5. 2016),
delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/1166 zo 17. mája 2016 (Ú. v. EÚ L 193, 19. 7. 2016),
delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/1226 zo 4. mája 2016 (Ú. v. EÚ L 202, 28. 7. 2016),
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/2393 z 13. decembra 2017 (Ú. v. EÚ L 350, 29. 12. 2017).
3.
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/39 z 3. novembra 2016 o pravidlách uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 v súvislosti s pomocou Únie na dodávanie ovocia, zeleniny, banánov a mlieka vo vzdelávacích zariadeniach (Ú. v. EÚ L 5, 10. 1. 2017).
4.
Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2017/40 z 3. novembra 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 v súvislosti s pomocou Únie na dodávanie ovocia a zeleniny, banánov a mlieka vo vzdelávacích zariadeniach a ktorým sa mení vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 907/2014 (Ú. v. EÚ L 5, 10. 1. 2017).
5.
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/1983 z 28. novembra 2019, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2017/39, pokiaľ ide o prerozdelenie pomoci Únie (Ú. v. EÚ L 308, 29. 11. 2019).
6.
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/600 z 30. apríla 2020, ktorým sa stanovujú výnimky z vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2017/892, vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2016/1150, vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 615/2014, vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2015/1368 a vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2017/39, pokiaľ ide o určité opatrenia na riešenie krízy spôsobenej pandémiou COVID-19 (Ú. v. EÚ L 140, 4. 5. 2020).
7.
Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2020/1238 zo 17. júna 2020, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2017/40, pokiaľ ide o hodnotenie vykonávania školského programu (Ú. v. EÚ L 284, 1. 9. 2020).
8.
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/1239 zo 17. júna 2020, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2017/39, pokiaľ ide o monitorovanie a hodnotenie vykonávania školského programu a súvisiacich kontrol na mieste (Ú. v. EÚ L 284, 1. 9. 2020).
9.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/2220 z 23. decembra 2020, ktorým sa stanovujú určité prechodné ustanovenia týkajúce sa podpory z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) a Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF) v rokoch 2021 a 2022 a ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 1305/2013, (EÚ) č. 1306/2013 a (EÚ) č. 1307/2013, pokiaľ ide o zdroje a uplatňovanie v rokoch 2021 a 2022, a nariadenie (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o zdroje a distribúciu tejto podpory v rokoch 2021 a 2022 (Ú. v. EÚ L 437, 28. 12. 2020).
10.
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/78 z 27. januára 2021, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2020/600, ktorým sa stanovujú výnimky z vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2017/892, vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2016/1150, vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 615/2014, vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2015/1368 a vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2017/39, pokiaľ ide o určité opatrenia na riešenie krízy spôsobenej pandémiou COVID-19 (Ú. v. EÚ L 29, 28. 1. 2021).
11.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/2116 z 2. decembra 2021 o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky a o zrušení nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 (Ú. v. EÚ L 435, 6. 12. 2021) v znení
delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2022/1408 zo 16. júna 2022 (Ú. v. EÚ L 216, 19. 8. 2022),
delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2023/57 z 31. októbra 2022 (Ú. v. EÚ L 5, 6. 1. 2023).
12.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/2117 z 2. decembra 2021, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1308/2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, nariadenie (EÚ) č. 1151/2012 o systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny, nariadenie (EÚ) č. 251/2014 o vymedzení, opise, obchodnej úprave, označovaní a ochrane zemepisných označení aromatizovaných vínnych výrobkov a nariadenie (EÚ) č. 228/2013 o osobitných opatreniach v oblasti poľnohospodárstva v prospech najvzdialenejších regiónov Únie (Ú. v. EÚ L 435, 6. 12. 2021).
13.
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2022/128 z 21. decembra 2021, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia (EÚ) Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/2116 vzhľadom na platobné agentúry a ostatné orgány, finančné riadenie, schvaľovanie účtov, kontroly, zábezpeky a transparentnosť (Ú. v. EÚ L 20, 31. 1. 2022) v znení
vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2023/860 z 25. apríla 2023 (Ú. v. EÚ L 111, 26. 4. 2023),
vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2023/897 z 2. mája 2023 (Ú. v. EÚ L 115, 3. 5. 2023).
14.
Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2022/245 z 13. decembra 2021, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2017/40, pokiaľ ide o sprievodné vzdelávacie opatrenia a výber a schvaľovanie žiadateľov o pomoc (Ú. v. EÚ L 41, 22. 2. 2022).
15.
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2022/246 z 13. decembra 2021, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2017/39, pokiaľ ide o žiadosti o pomoc, vyplatenie pomoci a kontroly na mieste (Ú. v. EÚ L 41, 22. 2. 2022).
1)
Čl. 5 nariadenia Rady (EÚ) č. 1370/2013 zo 16. decembra 2013, ktorým sa určujú opatrenia týkajúce sa stanovovania niektorých druhov pomoci a náhrad súvisiacich so spoločnou organizáciou trhov s poľnohospodárskymi výrobkami (Ú. v. ES L 346, 20. 12. 2013) v platnom znení.
2)
§ 1 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 357/2015 Z. z.
Čl. 23a ods. 6 a čl. 217 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (Ú. v. EÚ L 347, 20. 12. 2013) v platnom znení.
3)
Čl. 40 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Ú. v. EÚ C 202, 7. 6. 2016).
Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013 v platnom znení.
4)
§ 27 ods. 2 písm. a) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
6)
§ 27 ods. 2 písm. h) zákona č. 245/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.
7)
Príloha I k Zmluve o fungovaní Európskej únie (Ú. v. EÚ C 202, 7. 6. 2016).
8)
Čl. 1 ods. 2 písm. p) a časť XVI prílohy I k nariadeniu (EÚ) č. 1308/2013 v platnom znení.
9)
Čl. 1 ods. 2 písm. i) a časť IX prílohy I k nariadeniu (EÚ) č. 1308/2013 v platnom znení.
10)
Čl. 1 ods. 2 písm. j) a časť X prílohy I k nariadeniu (EÚ) č. 1308/2013 v platnom znení.
11)
Čl. 23 ods. 10 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 v platnom znení.
Čl. 3 ods. 1 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2017/40 z 3. novembra 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 v súvislosti s pomocou Únie na dodávanie ovocia a zeleniny, banánov a mlieka vo vzdelávacích zariadeniach a ktorým sa mení vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 907/2014 (Ú. v. EÚ L 005, 10. 1. 2017) v platnom znení.
12)
Čl. 23 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 v platnom znení.
13)
Čl. 22 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 v platnom znení.
14)
Čl. 23 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 v platnom znení.
15)
Čl. 1 ods. 2 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2017/39 z 3. novembra 2016 o pravidlách uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 v súvislosti s pomocou Únie na dodávanie ovocia, zeleniny, banánov a mlieka vo vzdelávacích zariadeniach (Ú. v. EÚ L 5, 10. 1. 2017).
16)
Napríklad čl. 14 nariadenia (ES) č. 178/2002 Európskeho parlamentu a Rady z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín (Ú. v. ES L 031, 1. 2. 2002) v platnom znení, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 z 29. apríla 2004 o hygiene potravín (Ú. v. ES L 139, 30. 4. 2004) v platnom znení, čl. 3 a príloha I k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 543/2011 zo 7. júna 2011, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o sektory ovocia a zeleniny a spracovaného ovocia a zeleniny (Ú. v. ES L 157, 15. 6. 2011) v platnom znení, čl. 76 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 v platnom znení, vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 343/2016 Z. z. o niektorých výrobkoch z mlieka.
16a)
Čl. 23 ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 v platnom znení.
Čl. 5 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1370/2013 v platnom znení.
16aa)
Čl. 23 ods. 6 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 v platnom znení.
Čl. 10 ods. 2 a 3 delegovaného nariadenia (EÚ) 2017/40 v platnom znení.
17)
Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 20. marca 2015 č. S08975-OL-2014, ktorým sa ustanovujú požiadavky na jedlú soľ v potravinách (oznámenie č. 229/2015 Z. z.).
19)
Čl. 59 ods. 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/2116 z 2. decembra 2021 o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky a o zrušení nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 (Ú. v. EÚ L 435, 6. 12. 2021) v platnom znení.
Čl. 44 ods. 1 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2022/128 z 21. decembra 2021, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia (EÚ) Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/2116 vzhľadom na platobné agentúry a ostatné orgány, finančné riadenie, schvaľovanie účtov, kontroly, zábezpeky a transparentnosť (Ú. v. EÚ L 20, 31. 1. 2022) v platnom znení.
§ 6 ods. 4 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
24)
Čl. 6 ods. 1 písm. a), c), e) a f) delegovaného nariadenia (EÚ) 2017/40.
25)
Čl. 6 ods. 1 písm. b), d), e) a f) delegovaného nariadenia (EÚ) 2017/40.
26)
Čl. 5 ods. 1 delegovaného nariadenia (EÚ) 2017/40.
26a)
Čl. 23 ods. 8 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 v platnom znení.
27)
Čl. 4 ods. 2 písm. c) vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2017/39.
28)
29)
Čl. 23a ods. 8 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 v platnom znení.
Čl. 12 delegovaného nariadenia (EÚ) 2017/40.
29a)
§ 35a ods. 1 písm. b) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 188/2015 Z. z.
30)
Čl. 4 ods. 1 písm. b) delegovaného nariadenia (EÚ) 2017/40.
31)
Čl. 4 ods. 1 písm. c) delegovaného nariadenia (EÚ) 2017/40.
31a)
Čl. 5 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1370/2013 v platnom znení.
33)
Čl. 5 ods. 1 alebo ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1370/2013 v platnom znení.
33a)
Čl. 26 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1169/2011 z 25. októbra 2011 o poskytovaní informácií o potravinách spotrebiteľom, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 a (ES) č. 1925/2006 a ktorým sa zrušuje smernica Komisie 87/250/EHS, smernica Rady 90/496/EHS, smernica Komisie 1999/10/ES, smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/13/ES, smernice Komisie 2002/67/ES a 2008/5/ES a nariadenie Komisie (ES) č. 608/2004 (Ú. v. EÚ L 304, 22. 11. 2011) v platnom znení.
33b)
Čl. 2 ods. 2 písm. f) nariadenia (EÚ) č. 1169/2011 v platnom znení.
33c)
Čl. 3 ods. 2 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 zo 16. decembra 2008 o prídavných látkach v potravinách (Ú. v. EÚ L 354, 31. 12. 2008) v platnom znení.
33d)
Čl. 29 až 35 nariadenia (EÚ) č. 1169/2011 v platnom znení.
33e)
Čl. 3 ods. 3 nariadenia (ES) č. 178/2002 v platnom znení.
33f)
Čl. 9 ods. 1 písm. h) nariadenia (EÚ) č. 1169/2011 v platnom znení.
34)
Čl. 11 písm. c) delegovaného nariadenia (EÚ) 2017/40.
34a)
Čl. 12 ods. 2 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2017/39.
35)
§ 22 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení zákona č. 523/2005 Z. z.
36)
Čl. 4 ods. 4 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2017/39.
36a)
Čl. 4 ods. 2 písm. a) vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2017/39.
37)
Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
38)
§ 10 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení zákona č. 198/2007 Z. z.
39)
Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
40)
§ 10 ods. 4 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z.
40a)
Čl. 4 ods. 5 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2017/39.
41)
§ 10 písm. f) zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
42)
43)
Čl. 4 ods. 1 písm. b) a c), ods. 3 a 4 delegovaného nariadenia (EÚ) 2017/40.