199/2019 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

199
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 3. júla 2019,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 377/2012 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na ochranu zvierat používaných na vedecké účely alebo vzdelávacie účely
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 377/2012 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na ochranu zvierat používaných na vedecké účely alebo vzdelávacie účely sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 12 ods. 1 sa slová „je uznaná“ nahrádzajú slovami „sa na základe právne záväzných aktov Európskej únie uznáva“.
2.
V § 13 ods. 1 prvej vete sa slová „je to možné“ nahrádzajú slovami „to nie je nevhodné“.
3.
V § 15 odsek 3 znie:
„(3)
Za výnimočných okolností a po predchádzajúcom veterinárnom vyšetrení zvieraťa je možné povoliť5) opätovné použitie tohto zvieraťa v postupe bez splnenia podmienky podľa odseku 2 písm. a); to neplatí, ak ide o zviera, ktoré sa použilo viac ako jedenkrát v postupe, ktorý spôsobuje krutú bolesť, strach alebo porovnateľné utrpenie.“.
4.
V § 19 ods. 4 sa za slovo „pri“ vkladajú slová „akejkoľvek významnej“.
5.
§ 22 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Minimálne požiadavky na vzdelanie a odborné vzdelávanie a požiadavky na získanie, udržiavanie a preukazovanie požadovanej spôsobilosti osôb, ktoré vykonávajú úlohy podľa odseku 1, vychádzajú z prvkov uvedených v prílohe č. 5a.“.
6.
V § 32 odsek 4 znie:
„(4)
Najmenej 25 % zo všetkých kontrol v príslušnom roku vykonáva orgán veterinárnej správy bez predchádzajúceho upozornenia.“.
7.
Poznámka pod čiarou k odkazu 11 znie:
11) Napríklad nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 z 30. novembra 2009 o kozmetických výrobkoch (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 342, 22. 12. 2009) v platnom znení, zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
8.
V § 38 ods. 1 úvodná veta znie: „Schválenie projektu sa obmedzuje na postupy, ktoré boli predmetom“.
9.
V § 38 ods. 2 úvodnej vete sa vypúšťa slovo „najmä“.
10.
V prílohe č. 5 Oddiele B tabuľke 2.1 treťom stĺpci treťom riadku sa číslo „20“ nahrádza číslom „60“.
11.
V prílohe č. 5 Oddiele B tabuľke 2.2 druhom stĺpci v hlavičke tabuľky sa slovo „cm“ nahrádza slovom „cm2“ a štvrtom stĺpci treťom riadku sa číslo „20“ nahrádza číslom „60“.
12.
Poznámka pod čiarou k odkazu 16 znie:
16) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 730/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú minimálne normy ochrany teliat v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 270/2003 Z. z.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 735/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú minimálne normy ochrany ošípaných v znení neskorších predpisov.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 322/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
13.
V prílohe č. 5 Oddiele B tabuľka 7.1 znie:
Telesná hmotnosť
[kg]
Minimálna veľkosť
priestoru [m2]
Minimálna plocha podlahy na jedno zviera [m2] Priestor pri žľabe pri adlibitnom kŕmení bezrohého dobytka [m/zviera] Priestor pri žľabe pri reštrikčnom kŕmení bezrohého dobytka [m/zviera] Dátum podľa
§ 33 ods. 2
do 100 2,50 2,30 0,10 0,30 1. januára 2017
nad 100
a do 200
4,25 3,40 0,15 0,50
nad 200
a do 400
6,00 4,80 0,18 0,60
nad 400
a do 600
9,00 7,50 0,21 0,70
nad 600
a do 800
11,00 8,75 0,24 0,80
nad 800 16,00 10,00 0,3 1,00
“.
14.
Za prílohu č. 5 sa vkladá príloha č. 5a, ktorá vrátane nadpisu znie:
„Príloha č. 5a
k nariadeniu vlády č. 377/2012 Z. z.
Minimálne prvky, ktoré sú súčasťou vzdelania a odborného vzdelávania a požiadaviek na získanie, udržiavanie a preukazovanie požadovanej spôsobilosti osôb, ktoré vykonávajú úlohy podľa § 22 ods. 1
1.
Platné vnútroštátne právne predpisy týkajúce sa získavania a chovu zvierat, starostlivosti o ne a ich používania na vedecké účely.
2.
Etika v súvislosti so vzťahom zvieraťa a človeka, skutočná hodnota života a argumenty za a proti používaniu zvierat na vedecké účely.
3.
Základná a príslušná druhovo špecifická biológia vo vzťahu k anatómii, fyziologickým znakom, rozmnožovaniu, genetike a genetickým zmenám.
4.
Správanie zvierat, chov a obohatenie prostredia.
5.
V prípade potreby druhovo špecifické metódy manipulácie so zvieratami a druhovo špecifické postupy.
6.
Starostlivosť o zdravie zvierat a hygiena.
7.
Rozpoznávanie druhovo špecifického strachu, bolesti a utrpenia u väčšiny bežných laboratórnych druhov.
8.
Anestézia, metódy na zmiernenie bolesti a usmrcovanie.
9.
Používanie humánneho ukončenia postupu.
10.
Požiadavka nahradenia, obmedzenia a zjemnenia.
11.
V prípade potreby navrhovanie postupov a projektov.“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. augusta 2019.
v z. Richard Raši v. r.