196/2019 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 08.07.2019

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

196
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 27. januára 2017 bol v Bruseli podpísaný Protokol, ktorým sa mení Dohoda o leteckej doprave medzi Kanadou a Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na účely zohľadnenia pristúpenia Chorvátskej republiky k Európskej únii (oznámenie č. 148/2019 Z. z.).

Protokol nadobudol platnosť 16. mája 2019 v súlade s článkom 3 a pre Slovenskú republiku nadobudol platnosť v ten istý deň, t. j. 16. mája 2019.

Do textu protokolu možno nahliadnuť v Úradnom vestníku Európskej únie č. L 120/5 z 8. mája 2019.