193/2019 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 08.07.2019

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

193
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že
18. augusta 2017 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Brazílskej federatívnej republiky o vykonávaní zárobkovej činnosti rodinných príslušníkov členov diplomatických misií a konzulárnych úradov.

Dohoda nadobudne platnosť 1. augusta 2019 v súlade s článkom 9.

Do textu dohody možno nahliadnuť na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.