192/2019 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 08.07.2019

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

192
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 20. apríla 2018 v Štokholme schválil Stály výbor Dohovoru o kontrole a označovaní výrobkov z drahých kovov zmeny Príloh I a II k Dohovoru o kontrole a označovaní výrobkov z drahých kovov (oznámenie č. 194/2008 Z. z.).

Zmeny príloh nadobudli platnosť 1. januára 2019 v súlade s článkom 10 ods. 2 písm. b).

Pre Slovenskú republiku nadobudli platnosť v ten istý deň, t. j. 1. januára 2019.