19/2019 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 16.01.2019

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

19
OZNÁMENIE
Národnej banky Slovenska
Národná banka Slovenska vydala podľa § 114b ods. 3 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 213/2014 Z. z. a podľa § 160a ods. 3 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení zákona č. 213/2014 Z. z.

opatrenie Národnej banky Slovenska z 8. januára 2019 č. 1/2019, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 9/2017, ktorým sa ustanovujú národné voľby pre inštitúcie podľa osobitného predpisu.

Opatrením sa mení a dopĺňa určenie národných volieb členského štátu alebo orgánu dohľadu zaviesť pravidlá odchylné od podkladovej regulácie, ktoré vyplývajú z nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 z 26. júna 2013 o prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a investičné spoločnosti a o zmene nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 (Ú. v. EÚ L 176, 27. 6. 2013) v platnom znení, delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2018/171 z 19. októbra 2017 o doplnení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy týkajúce sa prahu závažnosti pre kreditné záväzky po termíne splatnosti (Ú. v. EÚ L 32, 6. 2. 2018) a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2015/61 z 10. októbra 2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013, pokiaľ ide o požiadavku na krytie likvidity pre úverové inštitúcie (Ú. v. EÚ L 11, 17. 1. 2015).

V opatrení sa určuje prah závažnosti kreditného záväzku tak, aby bol v súlade s nariadením Európskej centrálnej banky (EÚ) 2018/1845 z 21. novembra 2018 o využití právomoci podľa článku 178 ods. 2 písm. d) nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v súvislosti s prahom pre posúdenie závažnosti kreditných záväzkov po termíne splatnosti (ECB/2018/26) (Ú. v. EÚ L 299/55, 26. 11. 2018), ktoré sa bude uplatňovať voči významným inštitúciám.

V opatrení sa ďalej povoľuje úverovým inštitúciám vynásobiť príslušným koeficientom sumu retailových vkladov v súlade s usmernením Európskej centrálnej banky (EÚ) 2017/697 zo 4. apríla 2017 o využívaní možností a právomocí dostupných v práve Únie príslušnými vnútroštátnymi orgánmi vo vzťahu k menej významným inštitúciám (ECB/2017/9) (Ú. v. EÚ L 101, 13. 4. 2017).

Opatrením sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 9/2017 zo 14. novembra 2017, ktorým sa ustanovujú národné voľby pre inštitúcie podľa osobitného predpisu (oznámenie č. 305/2017 Z. z.).
Opatrenie nadobúda účinnosť 31. januára 2019 okrem prvého bodu, ktorý nadobúda účinnosť 31. decembra 2020.

Opatrenie je uverejnené na webovom sídle Slov-Lex v registri opatrení (www.slov-lex.sk) a v čiastke 1/2019 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných zložkách Národnej banky Slovenska a na webovom sídle Národnej banky Slovenska (www.nbs.sk).