184/2019 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.2019

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

184
VYHLÁŠKA
Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 12. júna 2019,
ktorou sa upravujú kritériá určenia zdravotnej klasifikácie na výkon funkcie spojenej s pridelením strelnej zbrane služobným úradom
Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 271 ods. 8 zákona č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov po dohode s Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky ustanovuje:
§ 1
(1)
Kritériom určenia zdravotnej klasifikácie na výkon funkcie spojenej s pridelením strelnej zbrane služobným úradom (ďalej len „kritérium“) je
a)
choroba,
b)
poškodenie na zdraví následkom úrazu alebo choroby (ďalej len „poškodenie na zdraví“),
c)
príbuzný zdravotný problém.
(2)
Kritérium sa posudzuje s prihliadnutím na závažnosť spôsobenej funkčnej poruchy organizmu a na predpokladaný vývoj zdravotného stavu.
§ 2
(1)
Kritériá sa podľa ich závažnosti označujú vzostupne ako A, A alebo C, C, C alebo D, D.
(2)
Choroby, poškodenia na zdraví a príbuzné zdravotné problémy, ich štatistické značky a označenie závažnosti kritérií podľa odseku 1 sú uvedené v prílohe.
§ 3
(1)
Zdravotná klasifikácia A sa určí, ak je občan alebo príslušník finančnej správy zdravý alebo závažnosť kritéria je v prílohe označená ako
a)
A alebo
b)
A alebo C, pričom sú zabezpečené podmienky výkonu štátnej služby, v ktorých nie je potrebné určiť zdravotné obmedzenia pri výkone štátnej služby.
(2)
Zdravotná klasifikácia C sa určí, ak závažnosť kritéria je v prílohe označená ako
a)
C,
b)
A alebo C, pričom môžu byť zabezpečené podmienky výkonu štátnej služby, v ktorých možno dodržať obmedzenia určené lekárom, alebo
c)
C alebo D, pričom môžu byť zabezpečené podmienky výkonu štátnej služby, v ktorých možno dodržať obmedzenia určené lekárom.
(3)
Zdravotná klasifikácia D sa určí, ak závažnosť kritéria je označená v prílohe ako
a)
D alebo
b)
C alebo D, pričom nemôžu byť zabezpečené podmienky výkonu štátnej služby, v ktorých by bolo možné dodržať obmedzenia určené lekárom.
(4)
Ak má občan alebo príslušník finančnej správy viac chorôb, poškodení na zdraví alebo príbuzných zdravotných problémov, zdravotná klasifikácia sa určí podľa najzávažnejšieho kritéria.
§ 4
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júla 2019.
Ladislav Kamenický v. r.