182/2019 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2020

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

182
OPATRENIE
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
zo 14. júna 2019,
ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 295/2018 Z. z., ktorým sa ustanovujú vzory výpisov z osobného účtu a výkazov v doplnkovom dôchodkovom sporení
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky po dohode s Národnou bankou Slovenska podľa § 66a ods. 5 zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 109/2018 Z. z. ustanovuje:
Čl. I
Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 295/2018 Z. z., ktorým sa ustanovujú vzory výpisov z osobného účtu a výkazov v doplnkovom dôchodkovom sporení sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 4 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Pri určení veku účastníka podľa odseku 2 sa nezohľadňuje počet vychovaných detí ani nároky vyplývajúce zo zaradenia zamestnaní do I. pracovnej kategórie a nároky vyplývajúce zo zaradenia služby do I. alebo II. kategórie funkcií.“.
2.
V § 4 ods. 2 písm. f) druhom bode sa nad slovom „vek“ odkaz „1)“ nahrádza odkazom „2)“.
3.
V prílohe č. 1 časti II. „VYSVETLIVKY NA VYPĹŇANIE“ písm. k) sa vypúšťajú slová „písm. f) prvého bodu“.
4.
V prílohe č. 1 časti II. „VYSVETLIVKY NA VYPĹŇANIE“ písm. l) sa na konci pripája táto veta: „Riadok sa neuvádza, ak ide o účastníka s rokom narodenia 1956 a skôr a účastníka, ktorý k dátumu, ku ktorému sa vzťahujú informácie vo výpise účastníka, už dovŕšil vek podľa § 4 ods. 2.“.
5.
Príloha č. 3 vrátane nadpisu znie:
„Príloha č. 3
k opatreniu č. 295/2018 Z. z.
PREDPOKLADANÝ VEK ÚČASTNÍKA POTREBNÝ NA SPLNENIE PODMIENOK
VYPLÁCANIA DÔCHODKOVEJ DÁVKY NA ÚČELY
PROGNÓZ DÔCHODKOVÝCH DÁVOK
Rok narodenia Vek účastníka
1957 62 rokov 6 mesiacov
1958 62 rokov 8 mesiacov
1959 62 rokov 10 mesiacov
1960 63 rokov 2 mesiace
1961 63 rokov 4 mesiace
1962 63 rokov 6 mesiacov
1963 63 rokov 8 mesiacov
1964 63 rokov 10 mesiacov
1965 a neskôr 64 rokov
“.
6.
V prílohe č. 5 časti II. „VYSVETLIVKY NA VYPĹŇANIE“ písm. k) sa vypúšťajú slová „písm. f) prvého bodu“.
7.
V prílohe č. 5 časti II. „VYSVETLIVKY NA VYPĹŇANIE“ písm. l) sa na konci pripája táto veta: „Riadok sa neuvádza, ak ide o účastníka s rokom narodenia 1956 a skôr a účastníka, ktorý k dátumu, ku ktorému sa vzťahujú informácie vo výpise účastníka, už dovŕšil vek podľa § 4 ods. 2.“.
Čl. II
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. júla 2019, okrem čl. I bodov 3, 4, 6 a 7, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2020.
Ján Richter v. r.