180/2019 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 20.06.2019

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

180
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že
2. mája 2019 bol v Bratislave a 17. mája 2019 v Záhrebe podpísaný Dodatok Vykonávacieho protokolu medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Ministerstvom vnútra Chorvátskej republiky o spolupráci počas turistickej sezóny.

Dodatok protokolu bol uzavretý na základe článku 7 ods. 2 Vykonávacieho protokolu medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Ministerstvom vnútra Chorvátskej republiky o spolupráci počas turistickej sezóny (oznámenie č. 210/2015 Z. z.).

Dodatok protokolu nadobudol platnosť 1. júna 2019 v súlade s článkom 3 ods. 1.

Do textu dodatku protokolu možno nahliadnuť na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky a na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.