18/2019 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 16.01.2019

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

18
OZNÁMENIE
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky oznamuje, že podľa § 9 ods. 1 a 2 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov boli na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky do 4. januára 2019 uložené tieto kolektívne zmluvy vyššieho stupňa a dodatok ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa:
1.
Kolektívna zmluva vyššieho stupňa pre odvetvie lesného hospodárstva Slovenskej republiky na rok 2019 z 18. decembra 2018 uzatvorená medzi Združením zamestnávateľov lesného hospodárstva na Slovensku
a
Odborovým zväzom DREVO, LESY, VODA.
2.
Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na roky 2019 – 2020 zo 7. decembra 2018 uzatvorená medzi Združením odborárov energetiky Slovenska
a
Zväzom zamestnávateľov energetiky Slovenska.
3.
Kolektívna zmluva vyššieho stupňa pre príslušníkov Policajného zboru na roky 2019 – 2020 zo 17. decembra 2018 uzatvorená medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky
a
Odborovým zväzom polície v Slovenskej republike.
4.
Kolektívna zmluva vyššieho stupňa pre príslušníkov Horskej záchrannej služby na roky 2019 – 2020 zo 17. decembra 2018 uzatvorená medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky
a
Odborovým zväzom polície v Slovenskej republike.
5.
Kolektívna zmluva vyššieho stupňa pre príslušníkov Hasičského a záchranného zboru na roky 2019 – 2020 zo 17. decembra 2018 uzatvorená medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky
a
Odborovým zväzom hasičov, Slovenským odborovým zväzom verejnej správy a kultúry, Odborovým zväzom KOVO a Odborovým zväzom zmenových hasičov.
6.
Kolektívna zmluva vyššieho stupňa pre príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže na rok 2019 z 11. decembra 2018 uzatvorená medzi Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky
a
Odborovým zväzom Zboru väzenskej a justičnej stráže.
7.
Kolektívna zmluva vyššieho stupňa v štátnej službe na roky 2019 – 2020 z 28. novembra 2018 uzatvorená medzi štátom zastúpeným zástupcami poverenými vládou
a
Konfederáciou odborových zväzov Slovenskej republiky a Nezávislými kresťanskými odbormi Slovenska.
8.
Kolektívna zmluva vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na roky 2019 – 2020 z 28. novembra 2018, uzatvorená medzi zástupcami poverenými vládou a reprezentatívnymi zástupcami zamestnávateľov
a
Konfederáciou odborových zväzov Slovenskej republiky a Nezávislými kresťanskými odbormi Slovenska.
9.
Dodatok č. 3 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2017 – 2019 z 10. februára 2017 uzatvorený 21. decembra 2018 medzi Energeticko-chemickým odborovým zväzom
a
Zväzom zamestnávateľov energetiky Slovenska.