179/2019 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 20.06.2019

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

179
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že
30. januára 2017 bola v Bratislave podpísaná Zmluva medzi Slovenskou republikou a Japonskom o sociálnom zabezpečení.

Národná rada Slovenskej republiky vyslovila súhlas so zmluvou uznesením č. 507 z 23. marca 2017 a rozhodla, že ide o medzinárodnú zmluvu, ktorá má podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky prednosť pred zákonmi.

Prezident Slovenskej republiky ratifikoval zmluvu 25. apríla 2017.

Zmluva nadobudne platnosť 1. júla 2019 v súlade s článkom 29.

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky zároveň oznamuje, že 6. marca 2019 bola v Tokiu podpísaná Vykonávacia dohoda na vykonávanie Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Japonskom o sociálnom zabezpečení.

Vykonávacia dohoda nadobudne platnosť 1. júla 2019 v súlade s článkom 9 ods. 1.