Predpis bol zrušený predpisom 116/2022 Z. z.

176/2019 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.2019 do 30.04.2022

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

176
OPATRENIE
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
zo 4. júna 2019
o sumách stravného
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 5 ods. 2 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách ustanovuje:
§ 1
Sumy stravného pre časové pásma sú
a)
5,10 eura pre časové pásmo 5 až 12 hodín,
b)
7,60 eura pre časové pásmo nad 12 hodín až 18 hodín,
c)
11,60 eura pre časové pásmo nad 18 hodín.
§ 2
Zrušuje sa opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 148/2018 Z. z. o sumách stravného.
§ 3
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. júla 2019.
Ján Richter v. r.