Predpis bol zrušený predpisom 173/2020 Z. z.

175/2019 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2020 do 31.12.2020

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

175
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 29. mája 2019,
ktorým sa ustanovuje výška finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach sociálnych služieb pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby, a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili vek potrebný na nárok na starobný dôchodok
na rok 2020
Vláda Slovenskej republiky podľa § 78a ods. 10 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 331/2017 Z. z. nariaďuje:
§ 1
Výška finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach sociálnych služieb pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby, a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili vek potrebný na nárok na starobný dôchodok, podľa formy sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb a stupňa odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby na rok 2020 je ustanovená v prílohe.
§ 2
Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 185/2018 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby, a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek na rok 2019.
§ 3
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2020.
Peter Pellegrini v.r.
Príloha k nariadeniu vlády č. 175/2019 Z. z.
VÝŠKA FINANČNÉHO PRÍSPEVKU NA POSKYTOVANIE SOCIÁLNEJ SLUŽBY V ZARIADENIACH SOCIÁLNYCH SLUŽIEB PRE FYZICKÉ OSOBY, KTORÉ SÚ ODKÁZANÉ NA POMOC INEJ FYZICKEJ OSOBY, A PRE FYZICKÉ OSOBY, KTORÉ DOVŔŠILI VEK POTREBNÝ NA NÁROK NA STAROBNÝ DÔCHODOK NA ROK 2020


Stupeň odkázanosti fyzickej osoby
na pomoc inej fyzickej osoby
Výška finančného príspevku pri poskytovaní pobytovej formy sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb/mesiac/miesto Výška finančného príspevku pri poskytovaní ambulantnej formy sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb/mesiac/miesto obsadené najmenej v rozsahu 8 hodín ambulantnej prevádzky počas pracovného dňa
II. stupeň 104 eur 70 eur
III. stupeň 234 eur 156 eur
IV. stupeň 312 eur 208 eur
V. stupeň 442 eur 295 eur
VI. stupeň 546 eur 364 eur