174/2019 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2020

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

174
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
zo 17. apríla 2019
o podmienkach vypracovania štúdie uskutočniteľnosti investície a štúdie uskutočniteľnosti koncesie
Vláda Slovenskej republiky podľa § 19a ods. 3 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 372/2018 Z. z. nariaďuje:
§ 1
Hodnota investície a koncesie
(1)
Štúdia uskutočniteľnosti investície sa vypracuje, ak hodnota investície sa rovná alebo je vyššia ako 40 000 000 eur.
(2)
Štúdia uskutočniteľnosti investície v informatizácii sa vypracuje, ak hodnota investície sa rovná alebo je vyššia ako 10 000 000 eur a viac ako 50 % výdavkov patrí do rozpočtových podpoložiek ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie uvedených v prílohe.
(3)
Štúdia uskutočniteľnosti koncesie sa vypracuje, ak predpokladaná hodnota koncesie1) sa rovná alebo je vyššia ako 40 000 000 eur.
(4)
Hodnota investície a koncesie podľa odsekov 1 až 3 sa na účely vypracovania štúdie uskutočniteľnosti posudzuje vrátane dane z pridanej hodnoty.2)
§ 2
Podmienky vypracovania štúdie uskutočniteľnosti
Štúdia uskutočniteľnosti investície a štúdia uskutočniteľnosti koncesie sa vypracujú tak, aby obsahovali
a)
opis súčasnej situácie a určenie cieľov investície alebo koncesie,
b)
analýzu dopytu a ponuky,
c)
výber a opis alternatívnych riešení,
d)
finančnú analýzu a ekonomickú analýzu,
e)
hodnotenie rizík súvisiacich s investíciou alebo koncesiou,
f)
ďalšie skutočnosti potrebné na riadne hodnotenie štúdie uskutočniteľnosti.
§ 3
Účinnosť
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2020.
Peter Pellegrini v. r.
Príloha k nariadeniu vlády č. 174/2019 Z. z.
Rozpočtové podpoložky ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie v informatizácii
Kód Názov
632004 Komunikačná infraštruktúra
632005 Telekomunikačné služby
633002 Výpočtová technika
633003 Telekomunikačná technika
633013 Softvér
633018* Licencie – časť Autorské práva na softvér alebo analýzu informačno-komunikačného technologického riešenia
633019 Komunikačná infraštruktúra
635002 Výpočtová technika – rutinná a štandardná údržba
635003 Telekomunikačná technika – rutinná a štandardná údržba
635009 Softvér – rutinná a štandardná údržba
635010 Komunikačná infraštruktúra – rutinná a štandardná údržba
636006 Výpočtová technika – nájomné za nájom
636007 Softvér – nájomné za nájom
636008 Komunikačná infraštruktúra – nájomné za nájom
637033 Zálohy na projekty Európskej únie (iba v programoch 0EJ a 0A9)
637040 Služby v oblasti informačno-komunikačných technológií
711003 Softvér – nákup
711004* Licencie – časť Autorské práva na softvér alebo analýzu informačno-komunikačného technologického riešenia
713002 Výpočtová technika – nákup
713003 Telekomunikačná technika – nákup
713006 Komunikačná infraštruktúra – nákup
718002 Výpočtová technika – rekonštrukcia a modernizácia
718003 Telekomunikačná technika – rekonštrukcia a modernizácia
718006 Softvér – rekonštrukcia a modernizácia
718007 Komunikačná infraštruktúra – rekonštrukcia a modernizácia
* Časť z podpoložky, ktorá predstavuje výdavky na informačné technológie.
1)
§ 6 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 345/2018 Z. z.
2)
Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.