Predpis bol zrušený predpisom 170/2020 Z. z.

172/2019 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.2019 do 30.06.2020

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

172
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 29. mája 2019,
ktorým sa ustanovuje výška sadzby na jednu hodinu osobnej asistencie a výška peňažného príspevku na opatrovanie
Vláda Slovenskej republiky podľa § 42 ods. 7 zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 191/2018 Z. z. (ďalej len „zákon“) nariaďuje:
§ 1
Výška sadzby na jednu hodinu osobnej asistencie podľa § 22 ods. 9 zákona je 4,18 eura.
§ 2
Výška peňažného príspevku na opatrovanie podľa § 40 ods. 7 až 10 zákona je uvedená v prílohe.
§ 3
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. júla 2019.
Peter Pellegrini v. r.
Príloha k nariadeniu vlády č. 172/2019 Z. z.
Výška peňažného príspevku na opatrovanie podľa § 40 ods. 7 až 10 zákona
Druh peňažného príspevku na opatrovanie Výška peňažného
príspevku na
opatrovanie
mesačne
Peňažný príspevok na opatrovanie podľa § 40 ods. 7 zákona pri
opatrovaní jednej fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím
430,35 eura
Peňažný príspevok na opatrovanie podľa § 40 ods. 7 zákona pri
opatrovaní dvoch alebo viacerých fyzických osôb s ťažkým
zdravotným postihnutím
572,36 eura
Peňažný príspevok na opatrovanie podľa § 40 ods. 8 zákona pri
opatrovaní jednej fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím,
ktorej sa poskytuje ambulantná forma sociálnej služby v rozsahu viac
ako 20 hodín týždenne
378,70 eura
Peňažný príspevok na opatrovanie podľa § 40 ods. 8 zákona pri
opatrovaní najmenej dvoch fyzických osôb s ťažkým zdravotným postihnutím,
ktorým sa poskytuje ambulantná forma sociálnej služby v rozsahu viac
ako 20 hodín týždenne
532,30 eura
Peňažný príspevok na opatrovanie podľa § 40 ods. 9 zákona 555,20 eura
Peňažný príspevok na opatrovanie podľa § 40 ods. 10 písm. a) zákona 215,18 eura
Peňažný príspevok na opatrovanie podľa § 40 ods. 10 písm. b) zákona 286,18 eura
Peňažný príspevok na opatrovanie podľa § 40 ods. 10 písm. c) zákona 189,35 eura
Peňažný príspevok na opatrovanie podľa § 40 ods. 10 písm. d) zákona 266,15 eura
Peňažný príspevok na opatrovanie podľa § 40 ods. 10 písm. e) zákona 277,60 eura