171/2019 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.2019

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

171
VYHLÁŠKA
Úradu pre verejné obstarávanie
z 11. júna 2019,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre verejné obstarávanie č. 157/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o druhoch súťaží návrhov v oblasti architektúry, územného plánovania a stavebného inžinierstva, o obsahu súťažných podmienok a o činnosti poroty
Úrad pre verejné obstarávanie podľa § 186 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Úradu pre verejné obstarávanie č. 157/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o druhoch súťaží návrhov v oblasti architektúry, územného plánovania a stavebného inžinierstva, o obsahu súťažných podmienok a o činnosti poroty sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 1 znie:
㤠1
(1)
Súťaže návrhov v oblasti architektúry, územného plánovania a stavebného inžinierstva (ďalej len „súťaž“) sú podľa účelu
a)
projektové súťaže, na ktoré nadväzuje postup zadávania zákazky na poskytnutie služby podľa § 81 písm. h) zákona alebo podľa § 98 ods. 1 písm. i) zákona; od účastníkov sa spravidla požaduje preukázanie oprávnenia na poskytnutie služby, a
b)
ideové súťaže, ktorých predmetom je získanie návrhu alebo viacerých návrhov ideového riešenia predmetu súťaže alebo jeho umiestnenia a ktoré sa udelením cien a odmien končia.
(2)
Súťaže podľa okruhu účastníkov sú
a)
verejné súťaže pre neobmedzený počet účastníkov, ktorí môžu predložiť návrh v lehote na predkladanie návrhov, a
b)
užšie súťaže, v ktorých vyhlasovateľ súťaže návrhov (ďalej len „vyhlasovateľ“) môže obmedziť počet účastníkov, ktorých vyzve na predloženie návrhu.
(3)
Súťaže podľa predmetu sú
a)
architektonické súťaže, ktorých predmetom je získanie architektonického návrhu stavby, zmeny stavby alebo súboru stavieb alebo návrhu exteriéru, interiéru, výstavy alebo scény,
b)
urbanistické súťaže, ktorých predmetom je získanie návrhu urbanistického riešenia územia alebo návrhu dopravného a technického riešenia územia,
c)
konštrukčné súťaže, ktorých predmetom je získanie návrhu technického konštrukčného riešenia stavby, jej časti alebo zmeny stavby alebo jej technického, technologického alebo energetického vybavenia,
d)
krajinárske súťaže, ktorých predmetom je získanie najvhodnejšieho návrhu usporiadania krajiny alebo návrhu krajinného riešenia územia, riešenia záhrad, parkov alebo iného návrhu zelene,
e)
vyhľadávacie súťaže, ktorých predmetom je získanie návrhu vymedzujúceho územie, stavebný pozemok alebo stavbu, vhodného na uskutočnenie zámeru vyhlasovateľa, a
f)
kombinované súťaže, ktorých predmetom je získanie najvhodnejšieho návrhu riešenia pozostávajúceho z viacerých predmetov súťaže podľa písmen a) až e).
(4)
Súťaže podľa priebehu sú
a)
jednoetapové súťaže, v ktorých porota zostavuje poradie po vyhodnotení všetkých návrhov, ktoré splnili požiadavky podľa súťažných podmienok, a
b)
dvojetapové a viacetapové súťaže, v ktorých porota zostavuje poradie po vyhodnotení zníženého počtu návrhov, ktoré vybrala v predchádzajúcej etape súťaže; kritériá na zníženie počtu návrhov a priebeh všetkých etáp súťaže upravujú súťažné podmienky.“.
2.
V § 2 odsek 1 znie:
„(1)
V súťažných podmienkach podľa § 123 ods. 2 zákona sa uvádzajú všetky požiadavky vyhlasovateľa na rozsah, obsah a formu návrhu, na účastníkov, na vyhodnocovanie predložených návrhov a informácie o ďalšom využití víťazného návrhu, ocenených a odmenených návrhov po súťaži.“.
3.
V § 2 ods. 4 prvá veta znie: „Označením druhu súťaže je uvedenie druhu súťaže podľa § 1.“.
4.
V § 2 ods. 6 sa vypúšťa písmeno a).
Doterajšie písmená b) až g) sa označujú ako písmená a) až f).
5.
V § 2 odsek 8 znie:
„(8)
Informáciou o využití víťazného návrhu, ocenených a odmenených návrhov po súťaži je uvedenie záväzného vyhlásenia vyhlasovateľa o ich ďalšom použití, najmä či účastníkovi, ktorého návrh porota vybrala ako víťazný alebo jeden z víťazných, sa zadá zákazka na poskytnutie služby podľa § 81 písm. h) zákona alebo podľa § 98 ods. 1 písm. i) zákona.“.
6.
V § 2 ods. 10 sa na konci pripájajú tieto vety: „Doručovanie grafickej časti súťažných návrhov v listinnej podobe, vyhotovenej účastníkom pri dodržaní podmienok anonymity, je možné, ak vyhlasovateľ nemá zodpovedajúce zariadenie pre tlač a úpravu návrhov v porotou požadovanej kvalite a formátoch. V takom prípade vyhlasovateľ uvedie v súťažných podmienkach aj lehotu a spôsob ich doručenia. Ak sa v súťaži požaduje predloženie vzorky, fyzického modelu alebo modelu v pomernej veľkosti, ktoré nemožno predložiť v elektronickej podobe, uvedie vyhlasovateľ v súťažných podmienkach aj lehotu a spôsob ich doručenia.“.
7.
V § 3 ods. 5 sa slovo „poskytovania“ nahrádza slovom „sprístupnenia“.
8.
Za § 7 sa vkladá § 7a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠7a
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júla 2019
Súťaž, pri ktorej bolo oznámenie o vyhlásení súťaže odoslané na uverejnenie do 30. júna 2019, sa dokončí podľa tejto vyhlášky v znení účinnom do 30. júna 2019.“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júla 2019.
Miroslav Hlivák v. r.