167/2019 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 14.06.2019

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

167
OZNÁMENIE
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydalo podľa § 11 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov

opatrenie z 12. júna 2019 č. 09456-2019-OL, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 07045/2003 z 30. decembra 2003, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva v znení neskorších predpisov.

Predmetom opatrenia je zabezpečiť primerané krytie ekonomicky oprávnených nákladov pre novú ambulanciu rýchlej zdravotnej pomoci „S“ a pre poskytovanie neodkladnej prepravy letúnom u poskytovateľov záchrannej zdravotnej služby tak, aby mohli plniť svoju funkciu v požadovanej kvalite a na adekvátnej úrovni.

Opatrenie nadobúda účinnosť 14. júna 2019.

Opatrenie je uverejnené na webovom sídle Slov-Lex v Registri opatrení (www.slov-lex.sk) a v čiastke č. 24/2019 Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorý je prístupný v elektronickej podobe na webovom sídle Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky (http://www.health.gov.sk/?vestniky-mz-sr), a možno doň nazrieť na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.