166/2019 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.06.2019

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

166
VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
zo 7. júna 2019,
ktorou sa mení vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 180/2015 Z. z. o spôsobe preukazovania splnenia podmienok na vydanie povolenia na vykonávanie verejného zdravotného poistenia v znení vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 174/2018 Z. z.
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 34 ods. 3 zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 180/2015 Z. z. o spôsobe preukazovania splnenia podmienok na vydanie povolenia na vykonávanie verejného zdravotného poistenia v znení vyhlášky č. 174/2018 Z. z. sa mení takto:
V § 1 odsek 10 znie:
„(10)
Splnenie podmienky podľa § 34 ods. 2 zákona sa preukazuje dokladmi podľa odseku 1 predloženými do 30 dní od overenia účtovnej závierky štatutárnym audítorom.“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. júna 2019.
Andrea Kalavská v. r.