162/2019 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 12.06.2019

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

162
VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
zo 7. júna 2019,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 89/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o náležitostiach a hodnotení žiadostí o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 14 ods. 13 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 89/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o náležitostiach a hodnotení žiadostí o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 ods. 3 sa slová „§ 13 ods. 8 písm. d)“ nahrádzajú slovami „§ 13 ods. 8 písm. d) a g)“.
2.
V § 2 odsek 1 znie:
„(1)
Za kritériá hodnotenia podľa § 14 ods. 9 písm. a) a d) zákona pridelí každý člen komisie počet bodov od 0 do 10 samostatne za každé kritérium hodnotenia. Za kritériá hodnotenia podľa § 14 ods. 9 písm. b) a c) zákona pridelí každý člen komisie počet bodov od 0 do 10 spolu za obe kritériá hodnotenia. Pridelené body sa sčítavajú. Najvyšší možný počet bodov získaných od jedného člena komisie za kritériá hodnotenia podľa § 14 ods. 9 zákona je 30.“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 12. júna 2019.
Andrea Kalavská v. r.