161/2019 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.04.2023

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

161
VYHLÁŠKA
Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
z 27. mája 2019
o meradlách a metrologickej kontrole
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) podľa § 59 písm. b) až l), n) a o) zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 58/2022 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Predmet úpravy
Táto vyhláška upravuje
a)
podrobnosti o vykonávaní dohľadu nad národným etalónom,
b)
podrobnosti o certifikácii referenčného materiálu,
c)
druhy určených meradiel a oblasť ich použitia,
d)
podrobnosti o postupe pri schvaľovaní typu určeného meradla a postupe pri overovaní určeného meradla,
e)
značku schváleného typu, osobitnú značku a spôsob ich umiestnenia,
f)
podrobnosti o spôsobe metrologickej kontroly,
g)
podrobnosti o technických požiadavkách a metrologických požiadavkách na jednotlivé druhy určených meradiel vrátane metód ich technických skúšok,
h)
overovaciu značku a spôsob jej umiestnenia,
i)
najväčšiu dovolenú chybu v používaní pre jednotlivé druhy určených meradiel,
j)
čas platnosti overenia jednotlivých druhov určených meradiel a spôsob počítania času platnosti overenia a
k)
vzor preukazu inšpektora,
l)
náležitosti žiadosti o vykonanie štatistickej kontroly,
m)
kritériá určenia základného súboru, rozsahu výberu a náhradného výberu,
n)
požiadavky na manipuláciu, skladovanie a prepravu určených meradiel, ktoré tvoria výber a náhradný výber,
o)
podrobnosti o kontrole úplnosti a stavu výberu,
p)
požiadavky na štatistickú výberovú skúšku a na vyhodnotenie štatistickej výberovej skúšky,
q)
náležitosti záznamu výsledkov štatistickej výberovej skúšky,
r)
podrobnosti o štatistickej výberovej skúške,
s)
náležitosti dokladu o predĺžení času platnosti overenia a
t)
náležitosti zamietacieho listu.
§ 2
Podrobnosti o vykonávaní dohľadu nad národným etalónom
(1)
Pri dohľade nad národným etalónom podľa § 9 ods. 12 zákona sa posudzujú najmä:
a)
technická realizácia národného etalónu s dokumentáciou o technickej realizácii národného etalónu, podľa ktorej je národný etalón vyhlásený úradom alebo podľa ktorej je jeho vyhlásenie zmenené,
b)
technické charakteristiky a metrologické charakteristiky národného etalónu vrátane schopnosti odovzdávania hodnoty jednotky alebo stupnice hodnôt na meradlo, podľa ktorých je národný etalón úradom vyhlásený alebo jeho vyhlásenie zmenené,
c)
technická zostava alebo prístrojová zostava národného etalónu a etalónového zariadenia, ktoré patrí k národnému etalónu oproti špecifikácii technickej zostavy alebo prístrojovej zostavy národného etalónu a etalónového zariadenia, ktoré patrí k národnému etalónu, podľa ktorej je národný etalón vyhlásený úradom alebo podľa ktorej je jeho vyhlásenie zmenené,
d)
pravidlá používania a uchovávania národného etalónu, za ktorých je národný etalón vyhlásený úradom alebo je jeho vyhlásenie zmenené,
e)
doklady o medzinárodnom porovnaní národného etalónu alebo medzinárodnej ekvivalencii a výsledky medzinárodných porovnaní,
f)
doklady, ktoré preukazujú technické charakteristiky a metrologické charakteristiky národného etalónu, za ktorých je národný etalón vyhlásený úradom alebo za ktorých je jeho vyhlásenie zmenené.
(2)
Vyhlásenie národného etalónu sa zruší, ak sa pri dohľade zistí, že národný etalón nespĺňa požiadavky podľa § 9 ods. 6 zákona, ak o zrušenie vyhlásenia národného etalónu požiada dezignovaná organizácia, ktorá etalón realizuje a uchováva, alebo ak ide o národný etalón, ktorý realizuje a uchováva Slovenský metrologický ústav (ďalej len „ústav“).
§ 3
Podrobnosti o certifikácii referenčného materiálu
(1)
Ak výrobcom referenčného materiálu nie je ústav, je možné referenčný materiál certifikovať, ak hodnoty, ktoré charakterizujú vlastnosti referenčného materiálu, ktoré sú certifikované,
a)
sú uvedené v súhrnnej správe o referenčnom materiáli s neistotou merania získanou všeobecne uznávaným postupom a
b)
majú zabezpečenú a podľa medzinárodných odporúčaní preukázanú nadväznosť na medzinárodne uznávanú realizáciu jednotky, v ktorej sú vyjadrené.
(2)
Súhrnná správa o referenčnom materiáli podľa § 10 ods. 4 písm. a) zákona obsahuje
a)
opis referenčného materiálu,
b)
účel použitia certifikovaného referenčného materiálu,
c)
metódu prípravy referenčného materiálu,
d)
výsledky skúšok homogenity referenčného materiálu a závery, ktoré z nich vyplývajú,
e)
výsledky hodnotenia stability referenčného materiálu,
f)
názvy laboratórií zúčastnených na porovnávacích meraniach a informáciu o ich systéme kvality,
g)
časové obdobie vykonania merania,
h)
metódy merania, namerané hodnoty vlastností referenčného materiálu a spôsob ich spracovania, zdokumentovanie zabezpečenia nadväznosti výsledných hodnôt týchto vlastností a metódu odhadu štandardných neistôt,
i)
štatistickú charakteristiku hodnôt, ktoré sú certifikované,
j)
návrh času platnosti certifikátu referenčného materiálu,
k)
spôsob prepravy a skladovania certifikovaného referenčného materiálu,
l)
návod na používanie certifikovaného referenčného materiálu, ak je to potrebné,
m)
bezpečnostné požiadavky a iné pokyny alebo obmedzenia.
(3)
Návrh štítku podľa § 10 ods. 4 písm. b) zákona obsahuje
a)
názov „Slovenský metrologický ústav“,
b)
názov certifikovaného referenčného materiálu,
c)
identifikačné údaje výrobcu referenčného materiálu,
d)
kód certifikovaného referenčného materiálu a číslo výrobnej dávky,
e)
údaj o hmotnosti balenia alebo objeme balenia,
f)
bezpečnostnú výstrahu, ak je to potrebné.
(4)
Certifikát referenčného materiálu podľa § 10 ods. 6 zákona obsahuje
a)
názov „Slovenský metrologický ústav“ a adresu ústavu,
b)
identifikáciu certifikátu referenčného materiálu,
c)
identifikačné údaje výrobcu referenčného materiálu,
d)
názov a kódové číslo certifikovaného referenčného materiálu a číslo výrobnej dávky,
e)
certifikované hodnoty s neistotami merania,
f)
vyhlásenie o nadväznosti certifikovaných hodnôt,
g)
podrobnú metódu získania certifikovaných hodnôt, ak závisia od metódy merania,
h)
necertifikované, informatívne hodnoty, ak sú k dispozícii,
i)
údaj o hmotnosti balenia alebo objeme balenia,
j)
údaj o najmenšom použiteľnom množstve, ak to vyžaduje dosiahnutá úroveň homogenity vlastností,
k)
meno, priezvisko a podpis osoby, ktorá koná v mene ústavu,
l)
čas platnosti certifikátu referenčného materiálu,
m)
podmienky, za ktorých je možné predĺžiť čas platnosti certifikátu referenčného materiálu,
n)
dátum certifikácie referenčného materiálu,
o)
opis, spôsob skladovania a návod na používanie certifikovaného referenčného materiálu,
p)
informáciu o možných rizikách spojených s používaním certifikovaného referenčného materiálu.
(5)
Ústav podľa § 10 ods. 6 zákona uchováva kópiu certifikátu referenčného materiálu, súhrnnú správu o referenčnom materiáli a návrh štítku 10 rokov po uplynutí platnosti certifikátu referenčného materiálu.
§ 4
Druhy určených meradiel a oblasť ich použitia
(1)
Druhy určených meradiel, oblasti ich použitia, podrobnosti o spôsobe ich metrologickej kontroly alebo posúdenia zhody1) a čas platnosti overenia jednotlivých druhov určených meradiel sú uvedené v prílohách č. 1 a 3 až 65.
(2)
Čas platnosti overenia podľa odseku 1 platí, ak nie je určený iný čas platnosti overenia pri schválení typu určeného meradla (ďalej len „schválenie typu“) alebo v certifikáte typu alebo certifikáte návrhu podľa osobitných predpisov.2)
(3)
Podrobnosti o technických požiadavkách, metrologických požiadavkách, metódy technických skúšok pri schvaľovaní typu a metódy skúšania pri overovaní druhov určených meradiel sú uvedené v prílohách č. 3 až 65.
(4)
Ak podrobnosti o technických požiadavkách, metrologických požiadavkách, metódy technických skúšok pri schvaľovaní typu a metódy skúšania pri overovaní druhov určených meradiel nie sú uvedené v prílohách č. 3 až 65, vzťahuje sa na druh určeného meradla technická norma alebo iná obdobná technická špecifikácia s porovnateľnými alebo prísnejšími požiadavkami.
(5)
Najväčšia dovolená chyba v používaní je dvojnásobok najväčšej dovolenej chyby pri overení, ak prílohy č. 3 až 65 neustanovujú inak.
§ 4a
Štatistická kontrola
Štatistická kontrola sa môže vykonať pri druhoch určených meradiel, ktoré sú uvedené v prílohe č. 1 časti B.
§ 4b
Žiadosť o vykonanie štatistickej kontroly
Žiadosť o vykonanie štatistickej kontroly obsahuje
a)
obchodné meno a sídlo žiadateľa o štatistickú kontrolu, ktorým je právnická osoba, alebo obchodné meno a miesto podnikania žiadateľa o štatistickú kontrolu, ktorým je fyzická osoba – podnikateľ,
b)
typ určeného meradla a základné technické charakteristiky a metrologické charakteristiky, ktoré sa vzťahujú k danému typu určeného meradla,
c)
značku schváleného typu, číslo certifikátu ES (EÚ) skúšky typu alebo číslo certifikátu ES (EÚ) preskúmania návrhu,
d)
rok posledného overenia určených meradiel alebo rok posúdenia zhody určených meradiel zo základného súboru,
e)
informáciu o adrese súčasného umiestnenia určených meradiel zo základného súboru,
f)
počet kusov a zoznam výrobných čísel určených meradiel v základnom súbore,
g)
predbežný termín kontroly výberu, ak je dohodnutý,
h)
čestné vyhlásenie, že základný súbor ani jeho časť neboli podrobené štatistickej kontrole s negatívnym výsledkom,
i)
čestné vyhlásenie, že určené meradlá zo základného súboru neboli podrobené štatistickej výberovej skúške v inom základnom súbore.
§ 4c
Kritériá určenia základného súboru, rozsahu výberu a náhradného výberu
(1)
Základný súbor tvoria určené meradlá od jedného výrobcu, rovnakého typu s rovnakými technickými charakteristikami a metrologickými charakteristikami.
(2)
Určené meradlo, ktoré je zaradené do jedného základného súboru, nie je možné zaradiť do iného základného súboru.
(3)
Rok posledného overenia určených meradiel alebo rok posúdenia zhody určených meradiel zo základného súboru sa môže líšiť najviac o jeden rok.
(4)
Základný súbor obsahuje najmenej 500 kusov určených meradiel.
(5)
Počet určených meradiel, ktoré tvoria výber a náhradný výber, sa určuje podľa veľkosti základného súboru.
(6)
Určené meradlá, ktoré tvoria výber a náhradný výber, sa určia prostredníctvom náhodných poradových čísel.
§ 4d
Požiadavky na manipuláciu, skladovanie a prepravu určených meradiel, ktoré tvoria výber a náhradný výber
(1)
Pri určených meradlách, ktoré tvoria výber a náhradný výber, počas skladovania, prepravy alebo inej manipulácie
a)
nie je možné vykonať zásah do určených meradiel, ktorým je najmä oprava, údržba a nastavenie,
b)
je potrebné zamedziť preklopeniu, nárazu, pádu a neprimeraným otrasom určených meradiel.
(2)
Určené meradlá, ktoré tvoria výber a náhradný výber, je možné dodať na štatistickú kontrolu len spoločne.
(3)
Dodací list určených meradiel, ktoré tvoria výber a náhradný výber, obsahuje
a)
obchodné meno a sídlo žiadateľa o štatistickú kontrolu, ktorým je právnická osoba, alebo obchodné meno a miesto podnikania žiadateľa o štatistickú kontrolu, ktorým je fyzická osoba – podnikateľ,
b)
typ dodaného určeného meradla, základné technické charakteristiky a metrologické charakteristiky, ktoré sa vzťahujú k danému typu určeného meradla a počet určených meradiel,
c)
dátum expedície určených meradiel, ktoré tvoria výber a náhradný výber,
d)
zoznam určených meradiel, ktoré tvoria výber a náhradný výber, ktorý obsahuje najmä výrobné čísla určených meradiel, rok posledného overenia určených meradiel alebo rok posúdenia zhody určených meradiel a stav počítadla, kde posledná číslica počítadla je informatívna.
(4)
Výber a náhradný výber sa označujú viditeľne nápisom „určené meradlá na štatistickú kontrolu“.
§ 4e
Kontrola úplnosti a stavu výberu
(1)
Určené meradlo sa vyradí z výberu, ak
a)
je poškodené tak, že je predpoklad, že nemá niektorú technickú charakteristiku alebo metrologickú charakteristiku, ktorá je rozhodujúca pre overenie určeného meradla,
b)
je zjavné, že nemá požadované technické charakteristiky alebo metrologické charakteristiky, aj keď nie je porušená overovacia značka alebo zabezpečovacia značka, alebo
c)
má poškodenú, porušenú, nečitateľnú, sfalšovanú alebo chýbajúcu overovaciu značku alebo zabezpečovaciu značku alebo má odstránené, porušené alebo nečitateľné označenie zhody, doplnkové metrologické značenie a číslo notifikovanej osoby alebo zabezpečovaciu značku výrobcu.
(2)
O vyradení určeného meradla z výberu podľa odseku 1 písm. c) sa vyhotoví zápis.
(3)
Vyradené určené meradlo z výberu alebo určené meradlo, ktoré nie je dodané, sa nahradí určeným meradlom z náhradného výberu.
(4)
Ak je celkový počet určených meradiel vo výbere, ktoré nie sú dodané alebo ktoré sú vyradené podľa odseku 1, vyšší ako počet určených meradiel v náhradnom výbere, štatistická kontrola sa ukončí ako nevyhovujúca.
§ 4f
Požiadavky na štatistickú výberovú skúšku a na vyhodnotenie štatistickej výberovej skúšky
(1)
Štatistická výberová skúška pozostáva zo skúšky určeného meradla z výberu, potvrdenia zhody určeného meradla z výberu so schváleným typom a zhody určeného meradla z výberu s technickými požiadavkami a metrologickými požiadavkami na druh určeného meradla na základe preberacieho plánu štatistickej výberovej skúšky.
(2)
Určené meradlá z výberu, ktoré vyhoveli štatistickej výberovej skúške, sa považujú za vyhovujúce.
(3)
Štatistická výberová skúška je vyhovujúca, ak určené meradlá z výberu, ktoré vyhoveli, spĺňajú kritérium prijatia podľa preberacieho plánu štatistickej výberovej skúšky pre daný druh určeného meradla.
(4)
Ak sa štatistická výberová skúška považuje za vyhovujúcu, určené meradlá zo základného súboru sa považujú za vyhovujúce okrem určených meradiel z výberu, ktoré sú na základe štatistickej výberovej skúšky nevyhovujúce alebo sú vyradené podľa § 4e ods.1.
§ 4g
Náležitosti záznamu výsledkov štatistickej výberovej skúšky
Výsledky štatistickej výberovej skúšky sa zaznamenajú do skúšobného protokolu, ktorý obsahuje
a)
evidenčné číslo skúšobného protokolu a dátum jeho vystavenia,
b)
identifikačné údaje žiadateľa o štatistickú kontrolu,
c)
údaje o druhu a type určeného meradla,
d)
výrobné číslo a rok výroby určeného meradla,
e)
rok posledného overenia určených meradiel alebo rok, v ktorom je vykonané posúdenie zhody určených meradiel,
f)
informáciu o použitom etalóne,
g)
miesto vykonania štatistickej výberovej skúšky,
h)
stav počítadla určeného meradla pri začiatku a pri ukončení štatistickej výberovej skúšky,
i)
hodnotu chyby pri jednotlivých skúškach výberu,
j)
výsledok štatistickej výberovej skúšky,
k)
meno a priezvisko zodpovednej osoby za vykonanie štatistickej výberovej skúšky a
l)
iný údaj, ak je potrebný.
§ 4h
Náležitosti dokladu o predĺžení času platnosti overenia
(1)
Doklad o predĺžení času platnosti overenia obsahuje
a)
identifikačné údaje ústavu,
b)
evidenčné číslo dokladu o predĺžení času platnosti overenia a dátum jeho vystavenia,
c)
údaje o druhu a type určeného meradla,
d)
údaje o meracom rozsahu určeného meradla,
e)
údaj o triede presnosti určeného meradla, ak je tento údaj ustanovený v prílohe č. 26 alebo v prílohe č. 49 alebo osobitným predpisom,2a)
f)
počet určených meradiel v základnom súbore,
g)
rok posledného overenia určených meradiel alebo rok posúdenia zhody určených meradiel,
h)
evidenčné číslo skúšobného protokolu a dátum jeho vystavenia,
i)
miesto vykonania štatistickej výberovej skúšky,
j)
meno a priezvisko zodpovednej osoby za vykonanie štatistickej výberovej skúšky,
k)
výsledok štatistickej kontroly,
l)
čas, o ktorý sa predĺži čas platnosti overenia,
m)
odtlačok pečiatky ústavu a meno, priezvisko a podpis povereného zástupcu ústavu,
n)
iný údaj, ak je potrebný.
(2)
Prílohou k dokladu o predĺžení času platnosti overenia je zoznam výrobných čísel určených meradiel, ktoré tvoria základný súbor, zoznam určených meradiel, ktoré sú vyradené podľa § 4e ods. 1 alebo ktoré nevyhovujú pri štatistickej výberovej skúške a skúšobný protokol.
§ 4i
Náležitosti zamietacieho listu
(1)
Zamietací list obsahuje
a)
identifikačné údaje ústavu,
b)
evidenčné číslo zamietacieho listu a dátum jeho vystavenia,
c)
údaje o druhu a type určeného meradla,
d)
údaje o meracom rozsahu určeného meradla,
e)
údaj o triede presnosti určeného meradla, ak je tento údaj ustanovený v prílohe č. 26 alebo v prílohe č. 49 alebo osobitným predpisom,2a)
f)
počet určených meradiel v základnom súbore,
g)
rok posledného overenia určených meradiel alebo rok posúdenia zhody určených meradiel,
h)
evidenčné číslo skúšobného protokolu a dátum jeho vystavenia,
i)
miesto vykonania štatistickej výberovej skúšky,
j)
meno a priezvisko zodpovednej osoby za vykonanie štatistickej výberovej skúšky,
k)
výsledok štatistickej kontroly,
l)
odtlačok pečiatky ústavu a meno, priezvisko a podpis povereného zástupcu ústavu,
m)
iný údaj, ak je potrebný.
(2)
Prílohou k zamietaciemu listu je zoznam výrobných čísel určených meradiel, ktorých čas platnosti overenia sa nepredlžuje na základe negatívneho výsledku štatistickej výberovej skúšky, zoznam určených meradiel, ktoré sú vyradené podľa § 4e ods. 1 alebo ktoré nevyhovujú pri štatistickej výberovej skúške a skúšobný protokol.
§ 5
Podrobnosti o postupe pri schvaľovaní typu určeného meradla a postupe pri overovaní určeného meradla
(1)
Pri schvaľovaní typu sa posudzuje, či žiadosť o schválenie typu obsahuje
a)
obchodné meno a sídlo žiadateľa, ak ide o právnickú osobu, alebo obchodné meno a miesto podnikania, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa (ďalej len „žiadateľ o schválenie typu“),
b)
obchodné meno a adresu výrobcu určeného meradla, ak nie je totožná so žiadateľom o schválenie typu,
c)
druh určeného meradla a jeho použitie,
d)
názov určeného meradla, typové označenie určeného meradla a jeho obchodné označenie, ak existuje,
e)
základné technické charakteristiky a metrologické charakteristiky určeného meradla,
f)
potvrdenie o zaplatení správneho poplatku podľa osobitného predpisu.3)
(2)
Pri schvaľovaní typu sa posudzuje, či k žiadosti o schválenie typu je priložená výkresová dokumentácia a technická dokumentácia, ktorá obsahuje
a)
opis
1.
konštrukcie a činnosti určeného meradla,
2.
spôsobu zabezpečenia správnej činnosti určeného meradla,
3.
spôsobu zabezpečenia určeného meradla pred nežiaducimi zásahmi na ovplyvňovanie nameraných údajov, ktorým je umiestnenie overovacej značky alebo zabezpečovacej značky,
b)
všeobecný výkres celkovej zostavy určeného meradla, a ak je to potrebné, detailné výkresy dôležitých súčastí určeného meradla,
c)
schematický nákres, ktorý znázorňuje princíp činnosti určeného meradla, a ak je to potrebné, fotografiu určeného meradla.
(3)
Ak je to potrebné, k žiadosti o schválenie typu sa prikladajú doklady
a)
o posúdení zhody podľa osobitného predpisu,1) ktoré sa týkajú najmä elektrickej bezpečnosti, zdravotnej neškodnosti, nevýbušnosti a elektromagnetickej kompatibility,
b)
predložené na schválenie typu vykonané v zahraničí, ak je vykonané v zahraničí,
c)
predložené na predchádzajúce schválenie typu, ak ide o úpravu typu určeného meradla alebo doplnenie typu určeného meradla.
(4)
Protokol o vykonanej skúške a vykonanom posúdení podľa § 20 ods. 8 písm. g) zákona obsahuje najmä
a)
názov protokolu o vykonanej skúške a vykonanom posúdení a jeho jednoznačnú identifikáciu,
b)
názov a sídlo toho, kto protokol o vykonanej skúške a vykonanom posúdení vydal,
c)
údaje potrebné na identifikáciu žiadateľa o schválenie typu,
d)
údaje potrebné na identifikáciu určeného meradla a výrobcu určeného meradla,
e)
technický opis určeného meradla,
f)
základné technické charakteristiky a metrologické charakteristiky,
g)
podmienky vykonania skúšok technických charakteristík a metrologických charakteristík a výsledky skúšok,
h)
rozšírenú neistotu merania,
i)
výsledky posúdenia splnenia požiadaviek na druh určeného meradla,
j)
spôsob overenia určeného meradla,
k)
čas platnosti overenia určeného meradla,
l)
určenie ďalších požiadaviek, ktoré spĺňa určené meradlo,
m)
meno, priezvisko a podpis spracovateľa a osoby zodpovednej za posúdenie a
n)
dátum vydania protokolu o vykonanej skúške a vykonanom posúdení.
(5)
Podrobnosti o spôsobe overovania určeného meradla sú uvedené v prílohách č. 3 až 65.
§ 6
Značka schváleného typu a osobitná značka a spôsob ich umiestnenia
(1)
Národnú značku schváleného typu tvoria písmená TSK a identifikačné údaje o odbore merania, roku schválenia typu a poradovom čísle vydania schválenia typu. Grafické znázornenie národnej značky schváleného typu je uvedené v prílohe č. 2 časti A bod 1.1.
(2)
Národnú značku schváleného typu s obmedzením tvoria národná značka schváleného typu a písmeno P, ktoré je umiestnené pred národnou značkou schváleného typu. Grafické znázornenie národnej značky schváleného typu s obmedzením je uvedené v prílohe č. 2 časti A bod 1.2.
(3)
Národnú značku schváleného typu pre určené meradlo, ktoré nepodlieha prvotnému overeniu, tvoria písmená TSK, medzera a písmená NM a identifikačné údaje o odbore merania, roku schválenia typu a poradovom čísle vydania schválenia typu. Grafické znázornenie národnej značky schváleného typu pre určené meradlo, ktoré nepodlieha prvotnému overeniu, je uvedené v prílohe č. 2 časti A bod 1.3.
(4)
Národnú značku pre určené meradlo, ktoré nepodlieha schváleniu typu, tvoria písmená NTSK. Grafické znázornenie národnej značky pre určené meradlo, ktoré nepodlieha schváleniu typu, je uvedené v prílohe č. 2 časti A bod 1.4.
(5)
Značku schváleného typu ES tvorí štylizované písmeno „ε“, ktoré obsahuje v
a)
hornej časti veľké písmeno, ktoré identifikuje štát, ktorý typ meradla schválil, a to B pre Belgické kráľovstvo, D pre Nemeckú spolkovú republiku, DK pre Dánske kráľovstvo, E pre Španielske kráľovstvo, F pre Francúzsku republiku, EL pre Grécku republiku, I pre Taliansku republiku, IRL pre Írsko, L pre Luxemburské veľkovojvodstvo, NL pre Holandské kráľovstvo, P pre Portugalskú republiku, UK pre Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, A pre Rakúsku republiku, S pre Švédske kráľovstvo, FI pre Fínsku republiku, CZ pre Českú republiku, EST pre Estónsku republiku, CY pre Cyperskú republiku, LV pre Lotyšskú republiku, LT pre Litovskú republiku, H pre Maďarskú republiku, M pre Maltskú republiku, PL pre Poľskú republiku, SI pre Slovinskú republiku, SK pre Slovenskú republiku, BG pre Bulharskú republiku, RO pre Rumunsko, a posledné dvojčíslo roka, v ktorom typ meradla schválil,
b)
dolnej časti označenie alebo identifikačné číslo právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa, ktorá typ schválila; označenie alebo identifikačné číslo je pridelené metrologickou službou štátu uvedeného v písmene a).
(6)
Grafické znázornenie značky schváleného typu ES je uvedené v prílohe č. 2 obrázku č. 1.
(7)
Značku schváleného typu ES s obmedzením tvoria značka schváleného typu ES a písmeno P, ktoré je umiestnené pred značkou schváleného typu ES s rovnakou veľkosťou ako štylizované písmeno „ε“. Grafické znázornenie značky schváleného typu ES s obmedzením je uvedené v prílohe č. 2 obrázku č. 2.
(8)
Značka schváleného typu ES pre určené meradlo, ktoré nepodlieha prvotnému overeniu, je rovnaká ako značka schváleného typu ES a je umiestnená v šesťuholníku. Grafické znázornenie značky schváleného typu ES pre určené meradlo, ktoré nepodlieha prvotnému overeniu, je uvedené v prílohe č. 2 obrázku č. 3.
(9)
Značku ES pre určené meradlo, ktoré nepodlieha schváleniu typu, tvorí štylizované písmeno „ε“ symetricky otočené okolo zvislej osi. Grafické znázornenie značky ES pre určené meradlo, ktoré nepodlieha schváleniu typu, je uvedené v prílohe č. 2 obrázku č. 4.
§ 7
Overovacia značka a spôsob jej umiestnenia
(1)
Národnou overovacou značkou je overovacia značka ústavu alebo overovacia značka autorizovanej osoby na výkon overovania určených meradiel (ďalej len „overovacia značka autorizovanej osoby“).
(2)
Overovaciu značku ústavu tvoria dvojkríž a tri vrcholy umiestnené v kruhu s evidenčným číslom 0.
(3)
Overovacia značka podľa odseku 2 sa používa ako zabezpečovacia značka, ak technické požiadavky na druh určeného meradla neustanovujú inak. Grafické znázornenie overovacej značky ústavu je uvedené v prílohe č. 2 obrázku č. 5.
(4)
Overovacia značka autorizovanej osoby tvorí písmeno M a evidenčné číslo autorizovanej osoby umiestnené pod písmenom M, ktoré sú umiestnené v kruhu, ak technické požiadavky na druh určeného meradla neustanovujú inak. Overovacia značka sa používa ako zabezpečovacia značka autorizovanej osoby. Grafické znázornenie značky autorizovanej osoby je uvedené v prílohe č. 2 obrázku č. 7.
(5)
Pri určenom meradle, ktoré podlieha následnému overovaniu, sa národná overovacia značka dopĺňa dátumom overenia určeného meradla alebo posledným dvojčíslom roka, v ktorom je určené meradlo overené, umiestneným v jej blízkosti. Ak je dátum overenia vyjadrený len posledným dvojčíslom roka, vydá sa doklad o overení alebo doklad, v ktorom je uvedený presný dátum overenia.
(6)
Národnú značku čiastočného overenia tvoria písmená SM doplnené evidenčným číslom ústavu alebo autorizovanej osoby. Táto značka sa zároveň používa ako zabezpečovacia značka. Grafické znázornenie národnej značky čiastočného overenia je uvedené v prílohe č. 2 obrázku č. 6.
(7)
Národnú overovaciu značku je možné doplniť ďalším symbolom, ako je číselný znak pracoviska vykonávajúceho overenie alebo číselný znak zamestnanca vykonávajúceho overenie.
(8)
Značku prvotného overenia ES tvorí
a)
písmeno „e“, ktoré obsahuje v
1.
hornej časti veľké písmeno, ktoré identifikuje štát, v ktorom bolo meradlo overené, a to B pre Belgické kráľovstvo, D pre Nemeckú spolkovú republiku, DK pre Dánske kráľovstvo, E pre Španielske kráľovstvo, F pre Francúzsku republiku, EL pre Grécku republiku, I pre Taliansku republiku, IRL pre Írsko, L pre Luxemburské veľkovojvodstvo, NL pre Holandské kráľovstvo, P pre Portugalskú republiku, UK pre Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, A pre Rakúsku republiku, S pre Švédske kráľovstvo, FI pre Fínsku republiku, CZ pre Českú republiku, EST pre Estónsku republiku, CY pre Cyperskú republiku, LV pre Lotyšskú republiku, LT pre Litovskú republiku, H pre Maďarskú republiku, M pre Maltskú republiku, PL pre Poľskú republiku, SI pre Slovinskú republiku, SK pre Slovenskú republiku, BG pre Bulharskú republiku, RO pre Rumunsko; doplnené jednou číslicou alebo dvoma číslicami, ktoré identifikujú územnú alebo administratívnu časť štátu, ak je to potrebné,
2.
dolnej časti identifikačné číslo zamestnanca, právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa, ktorý overenie vykonal, ktoré je autorizovanej osobe pridelené v rozhodnutí o autorizácii; identifikačné číslo ústavu je zhodné s evidenčným číslom podľa odseku 2 a
b)
šesťuholník, v ktorom je umiestnené posledné dvojčíslo roka, v ktorom sa overenie vykonalo, ak technické požiadavky na druh určeného meradla neustanovujú inak.
(9)
Značku čiastočného overenia ES tvorí značka podľa odseku 8 písm. a). Táto značka sa zároveň používa ako zabezpečovacia značka.
(10)
Grafické znázornenie značky prvotného overenia ES je uvedené v prílohe č. 2 obrázkoch č. 14 a 15.
(11)
Národná overovacia značka doplnená dátumom overenia môže byť vyhotovená ako samolepka. Národná overovacia značka, ktorá sa používa ako zabezpečovacia značka, sa vyhotovuje ako odtlačok vložky do plombovacích klieští, odtlačok razidla alebo ako samolepka. Národná overovacia značka môže byť nanesená na určenom meradle, ak sa na určené meradlo umiestňuje počas výroby. Rozmery národnej overovacej značky sú matematickou funkciou priemeru kružnice opísanej okolo značky. Priemer kružnice je 3,2 mm, 6,3 mm, 8,0 mm a 12,5 mm pre samolepku a razidlo, 8,0 mm pre vložku do plombovacích klieští a 12,0 mm a 40,0 mm pre vypaľovadlo. Pri samolepke je kružnica súčasťou národnej overovacej značky. Rozmery číslic, ktoré označujú posledné dvojčíslo roka, v ktorom je overenie vykonané, umiestnených vo štvorci alebo v kruhu sú matematickou funkciou priemeru kružnice opísanej okolo národnej overovacej značky. Pri samolepke môže byť kružnica súčasťou označenia tohto dvojčísla.
(12)
Rozmery značky prvotného overenia ES sú matematickou funkciou priemeru kružnice opísanej okolo značky prvotného overenia ES. Skutočné priemery kružníc sú 1,6 mm, 3,2 mm, 6,3 mm a 12,5 mm.
(13)
Národná overovacia značka vrátane dátumu overenia alebo posledného dvojčísla roka, v ktorom je určené meradlo overené, je čitateľná, dobre viditeľná, ľahko prístupná a nezmazateľne vyznačená alebo pripevnená na určenom mieste tak, že sa nedá bez porušenia odstrániť.
(14)
Značka prvotného overenia ES vrátane posledného dvojčísla roka, v ktorom je určené meradlo overené, je čitateľná, dobre viditeľná, ľahko prístupná a nezmazateľne vyznačená alebo pripevnená na určenom mieste na určenom meradle tak, že sa nedá bez porušenia odstrániť.
(15)
Overovacia značka a zabezpečovacia značka sa umiestňujú podľa rozhodnutia o schválení typu podľa § 21 ods. 3 písm. i) zákona.
§ 8
Čas platnosti overenia jednotlivých druhov určených meradiel a spôsob počítania času platnosti overenia
Čas platnosti overenia podľa prílohy č. 1
a)
sa počíta odo dňa overenia, ak písmená b) až e) neustanovujú inak,
b)
označeného značkou prvotného overenia ES sa počíta odo dňa uvedenia určeného meradla do používania, ak je uvedené do používania v roku overenia, alebo od 1. januára nasledujúceho roka, v ktorom je určené meradlo overené, ak je uvedené do používania v roku nasledujúcom po roku overenia alebo neskôr,
c)
označeného značkou prvotného overenia uznanou podľa § 56 ods. 3 písm. c) zákona sa počíta odo dňa uvedenia určeného meradla do používania, ak je uvedené do používania v roku overenia alebo od 1. januára nasledujúceho roka, v ktorom je určené meradlo overené, ak je uvedené do používania v roku nasledujúcom po roku overenia alebo neskôr,
d)
ktorého posúdenie zhody sa vykonalo podľa osobitného predpisu4) alebo podľa osobitného predpisu5) sa počíta odo dňa overenia určeného meradla podľa osobitných predpisov,6)
e)
ktorého posúdenie zhody sa vykonalo podľa osobitného predpisu,7) sa počíta odo dňa uvedenia určeného meradla do používania, ak je uvedené do používania v roku výroby, a od 1. januára roka nasledujúceho po roku výroby, ak je uvedené do používania v roku nasledujúcom po roku výroby alebo neskôr.
§ 9
Vzor preukazu inšpektora
Vzor preukazu inšpektora je uvedený v prílohe č. 2 obrázku č. 19.
§ 10
Táto vyhláška bola prijatá v súlade s právne záväzným aktom Európskej únie v oblasti technických predpisov.8)
§ 11
Prechodné ustanovenia
(1)
Prvotné overenie ES vodomera podľa prílohy č. 10, závažia podľa prílohy č. 29, obilného skúšača podľa prílohy č. 33, tlakomera na meranie tlaku v pneumatikách motorových vozidiel podľa prílohy č. 36 a liehomera a hustomera na lieh podľa prílohy č. 57 sa vykonáva do 30. novembra 2025.
(2)
Čas platnosti overenia určených meradiel overených podľa právnych predpisov účinných do 31. júla 2019 sa počíta podľa právnych predpisov účinných do 31. júla 2019, najneskôr do vykonania následného overenia určených meradiel.
(3)
Určené meradlo podľa doterajších právnych predpisov sa považuje za určené meradlo podľa tejto vyhlášky.
§ 12
Touto vyhláškou sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 66.
§ 13
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 210/2000 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole v znení vyhlášky č. 310/2000 Z. z., vyhlášky č. 403/2000 Z. z., vyhlášky č. 9/2001 Z. z., vyhlášky č. 48/2001 Z. z., vyhlášky č. 75/2001 Z. z., vyhlášky č. 133/2001 Z. z., vyhlášky č. 27/2002 Z. z., vyhlášky č. 69/2002 Z. z., vyhlášky č. 427/2003 Z. z., vyhlášky č. 361/2004 Z. z., vyhlášky č. 669/2004 Z. z., vyhlášky č. 187/2005 Z. z., vyhlášky č. 570/2006 Z. z., vyhlášky č. 171/2008 Z. z., vyhlášky č. 13/2009 Z. z., vyhlášky č. 162/2011 Z. z., vyhlášky č. 287/2015 Z. z., vyhlášky č. 315/2015 Z. z., vyhlášky č. 316/2015 Z. z. a vyhlášky č. 100/2017 Z. z.
§ 14
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. augusta 2019.
Pavol Pavlis v. r.
Príloha č. 1
k vyhláške č. 161/2019 Z. z.
Príloha č. 2
k vyhláške č. 161/2019 Z. z.
Príloha č. 3
k vyhláške č. 161/2019 Z. z.
Príloha č. 5
k vyhláške č. 161/2019 Z. z.
Príloha č. 6
k vyhláške č. 161/2019 Z. z.
Príloha č. 7
k vyhláške č. 161/2019 Z. z.
Príloha č. 8
k vyhláške č. 161/2019 Z. z.
PRÍSTROJE NA MERANIE VIACERÝCH ROZMEROV
1.
Vymedzenie meradiel a spôsob ich metrologickej kontroly
1.1
Táto príloha upravuje prístroj na meranie viacerých rozmerov ako určené meradlo podľa § 11 zákona.
1.2
Prístroj na meranie viacerých rozmerov sa sprístupňuje na trhu alebo uvádza do používania podľa osobitného predpisu.1)
1.3
Prístroj na meranie viacerých rozmerov sa následne overuje podľa § 27 ods. 6 zákona.
1.4
Prístroj na meranie viacerých rozmerov so schválením typu podľa § 19 ods. 2 písm. a) zákona sa overuje podľa technickej normy alebo podľa inej obdobnej technickej špecifikácie s porovnateľnými alebo prísnejšími požiadavkami.
1.5
Technické požiadavky a metrologické požiadavky sú určené v technickej norme alebo v inej obdobnej technickej špecifikácii s porovnateľnými alebo prísnejšími požiadavkami.
1.6
Prístroj na meranie viacerých rozmerov, ktorý pri overení vyhovuje ustanoveným požiadavkám, sa označí overovacou značkou alebo sa vydá doklad o overení.
Príloha č. 10
k vyhláške č. 161/2019 Z. z.
Príloha č. 11
k vyhláške č. 161/2019 Z. z.
Príloha č. 12
k vyhláške č. 161/2019 Z. z.
Príloha č. 13
k vyhláške č. 161/2019 Z. z.
Príloha č. 14
k vyhláške č. 161/2019 Z. z.
Príloha č. 15
k vyhláške č. 161/2019 Z. z.
Príloha č. 17
k vyhláške č 161/2019 Z. z.
Príloha č. 18
k vyhláške č. 161/2019 Z. z.
Príloha č. 19
k vyhláške č. 161/2019 Z. z.
Príloha č. 20
k vyhláške č. 161/2019 Z. z.
Príloha č. 21
k vyhláške č. 161/2019 Z. z.
Príloha č. 22
k vyhláške č. 161/2019 Z. z.
VÝČAPNÉ NÁDOBY
1.
Vymedzenie meradiel a spôsob ich metrologickej kontroly
1.1
Táto príloha upravuje výčapnú nádobu, ktorá sa používa na čapovanie nápojov ako určené meradlo podľa § 11 zákona.
1.2
Výčapná nádoba sa člení podľa účelu použitia na výčapnú nádobu na
a)
prenášanie používanú len na stáčanie špecifických objemov nápojov, ktorou môže byť výčapný džbán, krčah, demižón, kanvica, fľaša s objemovou čiarkou alebo karafa, a
b)
pitie používanú pri konzumácii špecifických objemov nápojov, ktorou môže byť kalíšok, pohárik, odlievka, pohár, šálka alebo pohár s uchom.
1.3
Výčapná nádoba sa sprístupňuje na trhu alebo uvádza do používania podľa osobitného predpisu.1)
Príloha č. 23
k vyhláške č. 161/2019 Z. z.
Príloha č. 24
k vyhláške č. 161/2019 Z. z.
Príloha č. 25
k vyhláške č. 161/2019 Z. z.
Príloha č. 26
k vyhláške č. 161/2019 Z. z.
Príloha č. 27
k vyhláške č. 161/2019 Z. z.
Príloha č. 28
k vyhláške č. 161/2019 Z. z.
Príloha č. 29
k vyhláške č. 161/2019 Z. z.
Príloha č. 30
k vyhláške č. 161/2019 Z. z.
Príloha č. 31
k vyhláške č. 161/2019 Z. z.
Príloha č. 32
k vyhláške č. 161/2019 Z. z.
Príloha č. 33
k vyhláške č. 161/2019 Z. z.
Príloha č. 34
k vyhláške č 161/2019 Z. z.
Príloha č. 35
k vyhláške č. 161/2019 Z. z.
Príloha č. 37
k vyhláške č. 161/2019 Z. z.
Príloha č. 38
k vyhláške č. 161/2019 Z. z.
Príloha č. 39
k vyhláške č. 161/2019 Z. z.
Príloha č. 40
k vyhláške č. 161/2019 Z. z.
Príloha č. 41
k vyhláške č. 161/2019 Z. z.
Príloha č. 42
k vyhláške č. 161/2019 Z. z.
Príloha č. 43
k vyhláške č. 161/2019 Z. z.
Príloha č. 44
k vyhláške č. 161/2019 Z. z.
Príloha č. 45
k vyhláške č. 161/2019 Z. z.
Príloha č. 46
k vyhláške č. 161/2019 Z. z.
Príloha č. 47
k vyhláške č. 161/2019 Z. z.
Príloha č. 49
k vyhláške č. 161/2019 Z. z.
Príloha č. 51
k vyhláške č. 161/2019 Z. z.
Príloha č. 52
k vyhláške č. 161/2019 Z. z.
Príloha č. 53
k vyhláške č. 161/2019 Z. z.
Príloha č. 54
k vyhláške č. 161/2019 Z. z.
Príloha č. 55
k vyhláške č. 161/2019
Príloha č. 56
k vyhláške č. 161/2019 Z. z.
Príloha č. 57
k vyhláške č. 161/2019 Z. z.
Príloha č. 58
k vyhláške č. 161/2019 Z. z.
Príloha č. 59
k vyhláške č. 161/2019 Z. z.
Príloha č. 60
k vyhláške č. 161/2019 Z. z.
Príloha č. 62
k vyhláške č. 161/2019 Z. z.
Príloha č. 63
k vyhláške č. 161/2019 Z. z.
Príloha č. 65
k vyhláške č. 161/2019 Z. z.
Príloha č. 66
k vyhláške č. 161/2019 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/34/ES z 23. apríla 2009 o spoločných ustanoveniach pre meradlá a metódy metrologickej kontroly (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 106, 28. 4. 2009).
1)
§ 22 zákona č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2)
Napríklad príloha č. 2 modul B nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 126/2016 Z. z. o sprístupňovaní váh s neautomatickou činnosťou na trhu, príloha č. 2 moduly B a H1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 145/2016 Z. z. o sprístupňovaní meradiel na trhu.
2a)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 145/2016 Z. z. o sprístupňovaní meradiel na trhu v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 328/2019 Z. z.
3)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.
4)
Príloha č. 2 modul B + F, F1 alebo modul G nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 145/2016 Z. z.
5)
Príloha č. 2 modul B + F, F1 alebo modul G nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 126/2016 Z. z.
6)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 126/2016 Z. z.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 145/2016 Z. z.
7)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 582/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody zdravotníckych pomôcok v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 215/2013 Z. z.
Príloha č. 2 modul B + D alebo modul D1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 126/2016 Z. z.
Príloha č. 2 modul A, A2, B + C, B + C2, B + D, D1, B + E, E1, H alebo modul H1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 145/2016 Z. z.
8)
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/1535 z 9. septembra, ktorou sa stanovuje postup pri poskytovaní informácií v oblasti technických predpisov a pravidiel vzťahujúcich sa na služby informačnej spoločnosti (kodifikované znenie) (Ú. v. EÚ L 241, 17. 9. 2015).