160/2019 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 11.06.2019

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

160
OZNÁMENIE
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky oznamuje, že podľa § 9a ods. 6 písm. a) zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov boli na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky do 27. mája 2019 oznámené tieto reprezentatívne kolektívne zmluvy vyššieho stupňa vrátane ich dodatkov:
1.
Kolektívna zmluva vyššieho stupňa uzatvorená 1. apríla 2018 medzi Odborovým zväzom KOVO, Nezávislými kresťanskými odbormi Slovenska a Zväzom hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie Slovenskej republiky v znení Dodatku č. 1 s účinnosťou od 1. februára 2019 do 31. marca 2020 je reprezentatívna v odvetví označenom na úrovni skupiny 23.5 – výroba cementu, vápna a sadry, 24.1 - výroba surového železa a ocele a ferozliatin, 24.4 – výroba drahých a ostatných neželezných kovov, 33.1 - oprava kovových konštrukcií, strojov a prístrojov a 82.9 – pomocné obchodné činnosti i. n. Táto reprezentatívna kolektívna zmluva vyššieho stupňa v znení Dodatku č. 1 je záväzná pre ostatných zamestnancov a ich zamestnávateľov v odvetví označenom na úrovni skupiny 23.5 – výroba cementu, vápna a sadry, 24.1 - výroba surového železa a ocele a ferozliatin, 24.4 – výroba drahých a ostatných neželezných kovov, 33.1 - oprava kovových konštrukcií, strojov a prístrojov a 82.9 – pomocné obchodné činnosti i. n.
2.
Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na roky na roky 2018 – 2019 uzatvorená 6. februára 2018 medzi Odborovým zväzom KOVO a Zväzom strojárskeho priemyslu Slovenskej republiky v znení Dodatku č. 1, s účinnosťou od 1. marca 2019 do 31. decembra 2019 je reprezentatívna v odvetví označenom na úrovni divízie 25 - výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení a 30 - výroba ostatných dopravných prostriedkov. Táto reprezentatívna kolektívna zmluva vyššieho stupňa v znení Dodatku č. 1 je záväzná pre ostatných zamestnancov a ich zamestnávateľov v odvetví označenom na úrovni divízie 25 - výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení a 30 - výroba ostatných dopravných prostriedkov.