159/2019 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.06.2019

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

159
VYHLÁŠKA
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
z 28. mája 2019,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb v znení
neskorších predpisov
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 83 zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 335/2012 Z. z. ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb v znení vyhlášky č. 279/2005 Z. z., vyhlášky č. 649/2005 Z. z., vyhlášky č. 256/2006 Z. z., vyhlášky č. 557/2008 Z. z., vyhlášky č. 209/2009 Z. z., vyhlášky č. 232/2010 Z. z., vyhlášky č. 184/2013 Z. z. a vyhlášky č. 27/2017 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 ods. 4 sa slovo „štyri“ nahrádza slovom „tri“.
2.
§ 12 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:
„(7)
Odmena 200 eur za celé konanie patrí advokátovi ustanovenému za opatrovníka na ochranu práv poškodeného v prípadoch, v ktorých zákonný zástupca poškodeného nemôže vykonávať svoje práva. Ak advokát nezastupoval ako opatrovník oprávnenú osobu do právoplatného skončenia veci, patrí mu 50 % odmeny podľa prvej vety. Ak došlo k zániku zastupovania v odvolacom konaní alebo dovolacom konaní, odmena za zastupovanie pred súdom nižšieho stupňa sa neznižuje.“.
3.
V § 13a ods. 1 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:
„d)
predžalobná výzva,“.
Doterajšie písmená d) až h) sa označujú ako písmená e) až i).
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. júna 2019.
Gábor Gál v. r.