157/2019 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 18.11.2019

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

157
VYHLÁŠKA
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
z 20. mája 2019,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 225/2013 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 78/2012 Z. z. o bezpečnosti hračiek a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 140/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 27a zákona č. 78/2012 Z. z. o bezpečnosti hračiek a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 140/2013 Z. z. ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 225/2013 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 78/2012 Z. z. o bezpečnosti hračiek a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 140/2013 Z. z. v znení vyhlášky č. 45/2014 Z. z., vyhlášky č. 8/2015 Z. z., vyhlášky č. 101/2015 Z. z., vyhlášky č. 11/2017 Z. z. a vyhlášky č. 130/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V prílohe č. 1 písm. d) riadok Chróm (VI) znie:
„Chróm (VI) 0,02 0,005 0,053“.
2.
V prílohe č. 1 písm. f) štvrtom a šiestom bode stĺpci Limitná hodnota sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo v iných obdobných technických špecifikáciách s porovnateľnými alebo prísnejšími požiadavkami.“.
3.
V prílohe č. 1 písm. f) desiatom bode stĺpec Limitná hodnota znie:
„5 mg/l (migračný limit) v polymérnych materiáloch podľa metód ustanovených v technických normách2a) alebo v iných obdobných technických špecifikáciách s porovnateľnými alebo prísnejšími požiadavkami 10 mg/kg (limit obsahu) ako konzervačná látka podľa metód ustanovených v technických normách2a) alebo v iných obdobných technických špecifikáciách s porovnateľnými alebo prísnejšími požiadavkami.“.
4.
Príloha č. 3 sa dopĺňa dvanástym bodom, ktorý znie:
„12.
Smernica Komisie (EÚ) 2018/725 zo 16. mája 2018, ktorou sa na účely prispôsobenia technickému a vedeckému pokroku mení bod 13 časti III prílohy II k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2009/48/ES o bezpečnosti hračiek, pokiaľ ide o chróm (VI) (Ú. v. EÚ L 122, 17. 5. 2018).“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 18. novembra 2019.
Peter Žiga v. r.