151/2019 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.2019 do 31.01.2024

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

151
ZÁKON
z 10. mája 2019
o poskytovaní dotácií na podporu rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
§ 1
Predmet úpravy
Tento zákon upravuje účel, podmienky, rozsah, spôsob a kontrolu poskytovania dotácií1) na podporu rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo dopravy“).
§ 2
Základné pojmy
Na účely tohto zákona je
a)
cyklistickou dopravou nemotorový druh dopravy využívajúci bicykel, ktorý prispieva k zabezpečovaniu prepravných nárokov,
b)
cykloturistikou forma turistiky, pri ktorej je na presun využívaný bicykel,
c)
cyklistickou infraštruktúrou cyklistická komunikácia a súhrn zariadení a opatrení, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie náležitého chodu cyklistickej dopravy a cykloturistiky,
d)
cyklistickou komunikáciou miestna komunikácia pre cestnú nemotorovú dopravu podľa osobitného predpisu.2)
§ 3
Účel poskytovania dotácie
Ministerstvo dopravy môže v príslušnom rozpočtovom roku poskytnúť dotáciu z rozpočtovej kapitoly ministerstva dopravy za podmienok ustanovených týmto zákonom a osobitným predpisom3) na tieto účely:
a)
vypracovanie projektovej dokumentácie na výstavbu, zmenu stavby, stavebné úpravy alebo rekonštrukciu cyklistickej komunikácie,
b)
vypracovanie projektovej dokumentácie na dopravné značenie cyklistickej komunikácie,
c)
výstavba, zmena stavby, stavebné úpravy alebo rekonštrukcia cyklistickej infraštruktúry, alebo
d)
osvetové kampane a propagačné kampane, ktorých cieľom je podpora cyklistickej dopravy a cykloturistiky.
§ 4
Podmienky poskytovania dotácie
(1)
Dotáciu na účely podľa § 3 možno poskytnúť žiadateľovi o poskytnutie dotácie (ďalej len „žiadateľ“) určenému vo výzve podľa § 5 ods. 2, ktorým môže byť
a)
obec,
b)
združenie obcí,4)
c)
vyšší územný celok,
d)
rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom je vyšší územný celok alebo obec; takejto organizácii sa dotácia poskytne prostredníctvom zriaďovateľa, alebo
e)
občianske združenie5) so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorého cieľom je rozvoj cyklistickej dopravy alebo cykloturistiky.
(2)
Dotáciu možno poskytnúť žiadateľovi, ktorý okrem splnenia podmienok podľa osobitného predpisu6) a podmienok ustanovených v odseku 3
a)
preukáže, že má zabezpečené vlastné zdroje alebo iné zdroje na spolufinancovanie na účel dotácie podľa § 3 najmenej vo výške určenej vo výzve,
b)
nemá zavedený ozdravný režim alebo nie je v nútenej správe,7) ak ide o žiadateľa podľa odseku 1 písm. a), c) a d).
(3)
Ak sa poskytnutie dotácie požaduje na výstavbu, zmenu stavby, stavebné úpravy alebo rekonštrukciu, podmienkou poskytnutia dotácie je
a)
vlastnícke právo žiadateľa alebo iné právo žiadateľa k pozemku a k stavbe a záväzok žiadateľa, že toto vlastnícke právo alebo iné právo k pozemku a k stavbe neprevedie najmenej počas piatich rokov od dokončenia výstavby, zmeny stavby, stavebnej úpravy alebo rekonštrukcie,
b)
písomný záväzok žiadateľa, že stavba sa bude využívať na účel, na ktorý bude dotácia poskytnutá, najmenej počas piatich rokov od dokončenia stavby, zmeny stavby, stavebných úprav alebo rekonštrukcie stavby,
c)
písomný záväzok žiadateľa, že zabezpečí otvorený prístup k využívaniu cyklistickej infraštruktúry pre verejnosť v súlade s účelom, na ktorý je určená.
(4)
Dotáciu nemožno poskytnúť ani použiť na
a)
úhradu záväzkov z predchádzajúcich rozpočtových rokov,
b)
refundáciu výdavkov uhradených v predchádzajúcich rozpočtových rokoch,
c)
splácanie úverov, pôžičiek a úrokov z poskytnutých úverov a pôžičiek,
d)
úhradu výdavkov, ktoré nesúvisia s účelom podľa § 3, na ktorý sa dotácia poskytuje,
e)
úhradu výdavkov, ktoré súvisia s účelom podľa § 3, ale žiadateľ ich neuviedol v žiadosti o poskytnutie dotácie podľa § 5 ako súčasť rozpočtu projektu.
§ 5
Žiadosť o poskytnutie dotácie
(1)
Dotáciu možno poskytnúť na základe žiadosti o poskytnutie dotácie (ďalej len „žiadosť“), ktorá obsahuje najmä identifikačné údaje žiadateľa, opis projektu a účel poskytnutia dotácie. Žiadosť predkladá žiadateľ, určený vo výzve podľa odseku 2, na základe výzvy zverejnenej na webovom sídle ministerstva dopravy, a to v termíne, v rozsahu a spôsobom, ktorý určí ministerstvo dopravy vo výzve.
(2)
Ministerstvo dopravy v príslušnom rozpočtovom roku zverejňuje výzvy, a to v závislosti od výšky schváleného rozpočtu ministerstva dopravy na dotácie podľa ich účelu, najneskôr však do 30. septembra príslušného rozpočtového roka. Výzva určí oprávnených žiadateľov z okruhu žiadateľov podľa § 4 ods. 1.
(3)
Prílohou k žiadosti okrem dokladov podľa osobitného predpisu8) sú:
a)
doklad o zriadení bežného účtu žiadateľa v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, na ktorý sa má dotácia poskytnúť, a číslo tohto účtu v tvare IBAN,
b)
doklad preukazujúci zabezpečenie spolufinancovania podľa § 4 ods. 2 písm. a),
c)
potvrdenie o tom, že osoba uvedená v žiadosti ako štatutárny orgán je oprávnená konať za žiadateľa, okrem žiadateľa, ktorým je obec alebo vyšší územný celok,
d)
súhlas žiadateľa so spracúvaním osobných údajov,9)
e)
prehľad o finančných prostriedkoch, ktoré boli žiadateľovi poskytnuté na tento projekt zo štátneho rozpočtu a iných verejných zdrojov za posledné tri roky spolu s uvedením názvu a sídla subjektu a výšky poskytnutých finančných prostriedkov,
f)
čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že v roku podania žiadosti o poskytnutie dotácie nežiada o poskytnutie dotácie na tento projekt aj od iného subjektu; ak žiadateľ v roku podania žiadosti žiadal o poskytnutie dotácie na tento projekt aj od iného subjektu alebo mu bola na tento projekt dotácia od iného subjektu už poskytnutá, uvedie názov a sídlo tohto subjektu a výšku poskytnutej dotácie,
g)
ďalšie doklady určené ministerstvom dopravy vo výzve podľa § 8 ods. 1 písm. b).
(4)
Na účely podľa § 3 písm. a) až c) je prílohou k žiadosti aj
a)
čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že neprevedie vlastnícke právo k nehnuteľnosti alebo iné právo k nehnuteľnosti počas piatich rokov odo dňa odovzdania nehnuteľnosti do užívania,
b)
čestné vyhlásenie žiadateľa, že stavba sa bude užívať na účel, na ktorý bola dotácia podľa § 3 písm. a) až c) poskytnutá najmenej počas piatich rokov od dokončenia stavby, zmeny stavby, stavebných úprav alebo rekonštrukcie stavby,
c)
písomný súhlas všetkých vlastníkov nehnuteľnosti so stavebnými úpravami, ak ide o zmluvu o nájme nehnuteľnosti alebo o zmluvu o výpožičke nehnuteľnosti,
d)
údaje podľa osobitného predpisu10) potrebné na účel overenia vlastníckeho práva k pozemku alebo stavbe,
e)
čestné vyhlásenie žiadateľa, že zabezpečí otvorený prístup k využívaniu cyklistickej infraštruktúry pre verejnosť v súlade s účelom, na ktorý je určená.
(5)
Na účely výstavby, zmeny stavby, stavebných úprav alebo rekonštrukcie je prílohou k žiadosti aj právoplatné stavebné povolenie alebo úradne osvedčená kópia právoplatného stavebného povolenia alebo doklad o ohlásení stavby príslušnému stavebnému úradu alebo úradne osvedčená kópia dokladu o ohlásení stavby príslušnému stavebnému úradu.11)
(6)
Na žiadosť, ktorá nespĺňa náležitosti podľa odsekov 3 až 5 a ktorej nedostatky nebudú odstránené ani v dodatočnej lehote určenej vo výzve ministerstva dopravy, ako aj na žiadosť, ktorá bola predložená ministerstvu dopravy po termíne podľa odseku 1, sa neprihliada.
§ 6
Vyhodnocovanie žiadostí
(1)
Vyhodnocovanie žiadostí vykonáva komisia, ktorú zriaďuje minister dopravy a výstavby Slovenskej republiky (ďalej len „minister“). Komisia je poradným orgánom ministra.
(2)
Komisia má najmenej piatich členov, ktorých vymenúva a odvoláva minister. Komisia musí mať nepárny počet členov. Komisia rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov. Člen komisie alebo jemu blízka osoba12) nesmie byť
a)
žiadateľom,
b)
zaujatý vo vzťahu k žiadateľovi,
c)
štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu žiadateľa,
d)
členom štatutárneho orgánu rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie zriadenej žiadateľom,
e)
v pracovnoprávnom vzťahu alebo v obdobnom pracovnom vzťahu k žiadateľovi.
(3)
Komisia je pri vyhodnocovaní žiadostí nezávislá a vyhodnocuje ich podľa kritérií uvedených vo výzve na predloženie žiadostí podľa § 8 ods. 1 písm. b).
(4)
Podrobnosti o zložení a rozhodovaní komisie, organizácii práce a postupe komisie pri vyhodnocovaní žiadostí ustanoví štatút, ktorý vydá ministerstvo dopravy.
(5)
Ministerstvo dopravy poskytne dotáciu žiadateľovi v príslušnom rozpočtovom roku na základe návrhu komisie, ktorý predloží komisia na schválenie ministrovi.
§ 7
Zmluva o poskytnutí dotácie
(1)
Ministerstvo dopravy poskytne dotáciu na základe písomnej zmluvy o poskytnutí dotácie (ďalej len „zmluva“) uzatvorenej medzi žiadateľom a ministerstvom dopravy.
(2)
Zmluva obsahuje najmä
a)
identifikačné údaje zmluvných strán,
b)
identifikačné údaje banky žiadateľa alebo pobočky zahraničnej banky a číslo samostatného bankového účtu pre poskytnutie dotácie,
c)
výšku poskytovanej dotácie,
d)
účel, na ktorý sa dotácia poskytuje,
e)
zmluvné podmienky a spôsob poskytnutia a použitia dotácie,
f)
práva a povinnosti zmluvných strán,
g)
lehotu, v ktorej možno použiť poskytnutú dotáciu,
h)
podmienky a spôsob zúčtovania dotácie,
i)
termín na vrátenie nepoužitých finančných prostriedkov,
j)
termín na odvod výnosov z prostriedkov štátneho rozpočtu,
k)
číslo účtu, na ktorý sa poukazujú nepoužité finančné prostriedky a odvádzajú výnosy z prostriedkov štátneho rozpočtu,
l)
sankcie za porušenie zmluvných podmienok a sankcie sa porušenie finančnej disciplíny,13)
m)
dôvod a spôsob odstúpenia od zmluvy,
n)
dobu, na ktorú sa zmluva uzatvára.
§ 8
Zverejňovanie informácií
(1)
Ministerstvo dopravy na svojom webovom sídle zverejňuje
a)
informáciu o výške finančných prostriedkov, ktoré sú vyčlenené v príslušnom rozpočtovom roku na poskytnutie dotácií na účely podľa § 3,
b)
výzvu na predkladanie žiadostí, ktorá obsahuje najmä
1.
účel, na ktorý môže byť dotácia v príslušnom rozpočtovom roku poskytnutá,
2.
oprávnených žiadateľov z okruhu žiadateľov podľa § 4 ods. 1 na príslušný účel,
3.
maximálnu výšku dotácie, ktorú môže ministerstvo dopravy z celkových oprávnených výdavkov projektu v rámci účelu poskytnúť,
4.
oprávnené výdavky na príslušný účel,
5.
kritériá, podľa ktorých sa budú vyhodnocovať žiadosti, a poradie ich dôležitosti,
6.
vzor žiadosti,
7.
vzor zmluvy o poskytnutí dotácie,
c)
informáciu o schválených žiadostiach vrátane identifikácie žiadateľov s uvedením výšky dotácie a účelu, na ktorý bude dotácia poskytnutá,
d)
informáciu o neschválených žiadostiach vrátane identifikácie žiadateľov, ktorým bola žiadosť zamietnutá, s uvedením sumy požadovanej dotácie a dôvodu neschválenia žiadosti,
e)
často kladené otázky súvisiace s podmienkami poskytnutia dotácií.
(2)
Ustanovenia osobitného predpisu14) o obmedzení prístupu k informáciám nie sú dotknuté.
§ 9
Kontrola a sankcie
(1)
Ministerstvo dopravy vykonáva finančnú kontrolu dodržiavania hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti, účelnosti a podmienok použitia dotácie podľa osobitného predpisu15) a kontrolu dodržiavania podmienok určených v zmluve.
(2)
Ak prijímateľ dotácie porušil finančnú disciplínu, postupuje sa podľa osobitného predpisu.13)
§ 10
Spoločné ustanovenia
(1)
Na poskytovanie, používanie a zúčtovanie dotácií sa vzťahuje tento zákon a osobitný predpis.16)
(2)
Na poskytnutie dotácie nie je právny nárok.
(3)
Týmto zákonom nie sú dotknuté osobitné predpisy o štátnej pomoci.17)
§ 11
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2019.
Andrej Kiska v. r.

Andrej Danko v. r.

Peter Pellegrini v. r.
1)
§ 8a ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2)
Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.
3)
§ 8a zákona č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
4)
§ 20b zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
§ 20f až 21 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
5)
Zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.
6)
§ 8a ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
7)
§ 19 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
8)
§ 8a ods. 5 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
9)
§ 5 písm. a) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
10)
§ 60 ods. 3 vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 461/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov v znení vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 263/2018 Z. z.
11)
Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
13)
§ 31 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
14)
§ 8 až 13 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
15)
Zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
16)
Zákon č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
17)
Napríklad čl. 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Ú. v. EÚ C 202, 7. 6. 2016), Nariadenie Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy (Ú. v. EÚ L 187, 26. 6. 2014) v platnom znení, zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci).