15/2019 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 21.12.2019

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

15
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 12. decembra 2018,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 50/2011 Z. z. o vyšetrovaní námorných nehôd a námorných mimoriadnych udalostí
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. j) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 50/2011 Z. z. o vyšetrovaní námorných nehôd a námorných mimoriadnych udalostí sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 1 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Štátom s podstatným záujmom sa na účely tohto nariadenia vlády rozumie členský štát Európskej únie, Island, Lichtenštajnsko a Nórsko (ďalej len „členský štát“),
a)
ktorý je vlajkovým štátom námornej lode, osobnej lode ro-ro alebo vysokorýchlostného osobného plavidla, ktoré sú predmetom vyšetrovania,
b)
v ktorého vnútorných vodách alebo teritoriálnych vodách sa stala námorná nehoda alebo námorná mimoriadna udalosť,
c)
ktorého územie alebo oblasti, nad ktorými je oprávnený uplatňovať jurisdikciu podľa medzinárodného práva, boli postihnuté námornou nehodou alebo námornou mimoriadnou udalosťou, ktorá spôsobila vážne poškodenie alebo ohrozenie životného prostredia,
d)
ktorého územie alebo územie umelých ostrovov, zariadenia alebo konštrukcie, nad ktorými je oprávnený uplatňovať jurisdikciu podľa medzinárodného práva, sú námornou nehodou alebo námornou mimoriadnou udalosťou ohrozené alebo poškodené,
e)
ktorého štátnych príslušníkov postihli straty na životoch a vážne ublíženia na zdraví v dôsledku námornej nehody alebo námornej mimoriadnej udalosti,
f)
ktorý môže poskytnúť dôležité informácie vo veci vyšetrovania alebo
g)
ktorý z iných závažných príčin je považovaný za štát riadiaci vyšetrovanie.“.
2.
V § 2 ods. 1 písm. b) sa vypúšťa odkaz 3 vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 3.
3.
V § 4 ods. 1 sa vypúšťajú slová „Európskej únie, Islandu, Lichtenštajnska a Nórska (ďalej len „členský štát“)“.
4.
V § 4 ods. 5 sa slová „prievozná loď ro-ro9) alebo vysokorýchlostné osobné plavidlo10)“ nahrádzajú slovami „osobná loď ro-ro9) alebo vysokorýchlostné osobné plavidlo10) určené na prepravu viac ako 12 cestujúcich“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 9 a 10 znejú:
„9) Kapitola II-2 pravidlo 3 Medzinárodného dohovoru o bezpečnosti ľudského života na mori (Londýn
1. novembra 1974) v platnom znení (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 165/2001 Z. z.).
10) Kapitola X pravidlo 1 Medzinárodného dohovoru o bezpečnosti ľudského života na mori (Londýn
1. novembra 1974) v platnom znení (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 165/2001 Z. z.).“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 21. decembra 2019.
Peter Pellegrini v. r.