149/2019 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.2019

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

149
ZÁKON
z 10. mája 2019,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 474/2013 Z. z. o výbere mýta
za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 123/2015 Z. z., zákona č. 387/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 315/2016 Z. z., zákona č. 51/2017 Z. z., zákona č. 56/2018 Z. z., zákona č. 106/2018 Z. z. a zákona č. 177/2018 Z. z sa mení a dopĺňa takto:
1.
Slová „najväčšia prípustná celková hmotnosť“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „najväčšia technicky prípustná celková hmotnosť“ v príslušnom tvare.
2.
V § 2 ods. 2 prvá veta znie: „Mýto možno vyberať za užívanie vymedzených úsekov ciest motorovými vozidlami s najväčšou technicky prípustnou celkovou hmotnosťou nad 3 500 kg alebo jazdnými súpravami s najväčšou technicky prípustnou celkovou hmotnosťou nad 3 500 kg uvedenými v osobitnom predpise3) (ďalej len „vozidlo“) okrem motorových vozidiel kategórie M14) a okrem jazdných súprav tvorených motorovým vozidlom kategórie M14) a N14).“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 3 a 4 znejú:
„3) § 4 ods. 2 písm. b) a c) zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
4) Príloha č. 1 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 140/2009 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o typovom schvaľovaní motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá v znení neskorších predpisov.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 5 až 7 sa vypúšťajú.
3.
V § 2 ods. 7 prvej vete sa slovo „ich výberu“ nahrádzajú slovami „výberu mýta“.
4.
V § 3 ods. 1 sa za písmeno e) vkladá nové písmeno f), ktoré znie:
„f)
zahraničných záchranných zložiek podieľajúcich sa na základe požiadania štátnych orgánov
1.
Slovenskej republiky na záchranných prácach pri mimoriadnych udalostiach15b) alebo podieľajúcich sa na príprave na civilnú ochranu15c) na území Slovenskej republiky,
2.
iného štátu na záchranných prácach pri mimoriadnych udalostiach,15b) na humanitárnej pomoci15d) alebo podieľajúcich sa na príprave na civilnú ochranu15c) mimo územia Slovenskej republiky,“.
Doterajšie písmená f) až m) sa označujú ako písmená g) až n).
Poznámky pod čiarou k odkazom 15b až 15d znejú:
„15b) § 3 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov.
Čl. 4 ods. 1 rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č. 1313/2013 zo 17. decembra 2013 o mechanizme Únie v oblasti civilnej ochrany (Ú. v. EÚ L 347, 20. 12. 2013) v platnom znení.
15c) § 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. v znení zákona č. 252/2001 Z. z.
Čl. 13 rozhodnutia č. 1313/2013/EÚ v platnom znení.
15d) § 2 písm. b) zákona č. 392/2015 Z. z. o rozvojovej spolupráci a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Čl. 1 nariadenia Rady (ES) č. 1257/96 z 20. júna 1996 o humanitárnej pomoci (Ú. v. ES L 163, 2. 7. 1996) v platnom znení.“.
5.
V § 3 ods. 2 sa slová „podľa odseku 1 písm. c), e) až h) a l)“ nahrádzajú slovami „podľa odseku 1 písm. c), e) až i) a m)“.
6.
§ 3 sa dopĺňa odsekmi 3 a 4, ktoré znejú:
„(3)
Oslobodenie od platby mýta sa vzťahuje na prevádzkovateľov vozidiel podľa odseku 1 písm. h) len na vymedzených úsekoch ciest, na ktorých vozidlá vykonávajú údržbu.
(4)
Vlečené vozidlo nepodlieha úhrade mýta; to neplatí, ak počas vlečenia je palubná jednotka priradená k vlečenému vozidlu zapnutá.“.
7.
V § 4 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Pre vozidlá s výlučným elektrickým pohonom sa uplatňuje sadzba mýta určená pre emisnú triedu s najnižším emisným limitom.“.
8.
V § 4 sa vypúšťa odsek 4.
9.
V § 6 ods. 5 sa na konci pripája táto veta: „Pre vozidlá s výlučným elektrickým pohonom sa na výpočet mýta použije emisná trieda s najnižším emisným limitom.“.
10.
V § 9 ods. 2 písmeno c) znie:
„c)
zaregistrovať do elektronického mýtneho systému evidenčné číslo vozidla, technické údaje vozidla potrebné na výpočet mýta a jeho vyúčtovanie, údaje o prevádzkovateľovi vozidla a ich zmeny v súlade s osvedčením o evidencii vozidiel podľa osobitného predpisu18a) alebo v súlade s osvedčením o evidencii vydaným v cudzine.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 18a znie:
„18a) § 39 zákona č. 106/2018 Z. z.“.
11.
V § 9 sa odsek 2 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e)
vymeniť palubnú jednotku v súlade s pokynmi osoby poverenej výkonom kontroly podľa § 25 ods. 5 písm. i).“.
12.
V § 10 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Prevádzkovateľ vozidla oslobodeného od mýta podľa § 3 ods. 1 písm. h) je povinný vybaviť vozidlo palubnou jednotkou.“.
13.
V § 10 ods. 2 sa slová „podľa § 3 ods. 1 písm. e) až h) a l)“ nahrádzajú slovami „podľa § 3 ods. 1 písm. e) až i) a m)“.
14.
V § 11 ods. 2 posledná veta znie: „Palubná jednotka je k vozidlu priradená podľa evidenčného čísla vozidla a je neprenosná.“.
15.
V § 11 ods. 4 druhá veta znie: „Ak v dokladoch vozidla nie je uvedená emisná trieda vozidla, nastaví sa emisná trieda EURO 0; pri vozidlách s výlučným elektrickým pohonom sa nastaví emisná trieda s najnižším emisným limitom.“.
16.
V § 12 ods. 5 úvodnej vete sa za slovo „zákona“ vkladajú slová „a osobitného predpisu19)“.
17.
V § 12 ods. 7 sa slová „podľa § 3 ods. 1 písm. a), b), d), i) až k)“ nahrádzajú slovami „podľa § 3 ods. 1 písm. a), b), d), j) až l)“.
18.
V § 12 ods. 9 sa slová „dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja“ nahrádzajú slovami „dopravy a výstavby“.
19.
V § 17 ods. 4 sa slová „podľa § 3 ods. 1 písm. a), b), d), i) a j)“ nahrádzajú slovami „podľa § 3 ods. 1 písm. a), b), d), j) a k)“.
20.
V § 25 ods. 3 sa vypúšťa druhá veta.
21.
V § 25 sa odsek 5 dopĺňa písmenom i), ktoré znie:
„i)
uložiť prevádzkovateľovi vozidla alebo vodičovi vozidla povinnosť výmeny palubnej jednotky, ak z údajov podľa písmena a) zistí, že palubná jednotka správne nezískava údaje potrebné na výpočet mýta alebo neumožňuje výkon kontroly.“.
22.
V § 27 ods. 3 sa slová „nedoplatku mýta“ nahrádzajú slovami „neuhradeného mýta“.
23.
V § 28 ods. 4 a § 29 ods. 3 sa suma „1 500 eur“ nahrádza sumou „1 050 eur“.
24.
V § 28 ods. 5 sa vypúšťajú slová „alebo písm. e)“.
25.
V § 28 sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý znie:
„(7)
Za správny delikt podľa odseku 1 písm. e) sa uloží pokuta vo výške od 180 eur do 2 000 eur.“.
Doterajšie odseky 7 až 16 sa označujú ako odseky 8 až 17.
26.
V § 29 odsek 4 znie:
„(4)
Za správny delikt podľa § 28 ods. 1 písm. b) sa v rozkaznom konaní uloží pokuta vo výške 480 eur. Za správny delikt podľa § 28 ods. 1 písm. e) sa v rozkaznom konaní uloží pokuta vo výške 180 eur.“.
27.
V § 30 ods. 3 sa za slovo „zistí“ vkladajú slová „porušenie povinnosti“.
28.
V § 31 ods. 9 sa slová „podľa odseku 6“ nahrádzajú slovami „podľa odseku 7“.
29.
V § 35 odsek 1 znie:
„(1)
Vláda Slovenskej republiky ustanoví nariadením spôsob výpočtu mýta, výšku sadzby mýta za 1 km vymedzeného úseku cesty, systém zliav zo sadzieb mýta a podrobnosti o uplatnení zliav zo sadzieb mýta pre kategórie vozidiel podľa § 4.“.
30.
Za § 36d sa vkladá § 36e, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠36e
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júla 2019
Konania o správnych deliktoch začaté a právoplatne neskončené pred 1. júlom 2019 sa dokončia podľa predpisov účinných do 30. júna 2019; neskoršia právna úprava v znení účinnom od 1. júla 2019 sa použije, ak je to pre páchateľa priestupku alebo správneho deliktu priaznivejšie z hľadiska výšky ukladanej sankcie.“.
Čl. II
Zákon č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke a o zmene niektorých zákonov v znení zákona č. 387/2015 Z. z., zákona č. 266/2016 Z. z., zákona č. 315/2016 Z. z. a zákona č. 106/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 sa vkladá nový odsek 1, ktorý znie:
„(1)
Diaľničná známka je časový poplatok za užívanie vymedzených úsekov ciest.“.
Doterajšie odseky 1 až 7 sa označujú ako odseky 2 až 8.
2.
V § 2 odseky 2 až 4 znejú:
„(2)
Vymedzené úseky ciest označené dopravnými značkami možno užívať po zaplatení úhrady diaľničnej známky za ich užívanie
a)
dvojstopovými motorovými vozidlami alebo jazdnými súpravami do 3,5 t a dvojstopovými motorovými vozidlami kategórie M12) bez ohľadu na ich najväčšiu technicky prípustnú celkovú hmotnosť (ďalej len „vozidlo“),
b)
dvojstopovými jazdnými súpravami tvorenými motorovým vozidlom kategórie M1,2) N12) a prípojným vozidlom kategórie O12) a O2,2) ak súčet najväčšej technicky prípustnej celkovej hmotnosti motorového vozidla a najväčšej technicky prípustnej celkovej hmotnosti prípojného vozidla je nad 3,5 t (ďalej len „jazdná súprava“).
(3)
Pri jazdnej súprave sa výška úhrady diaľničnej známky určí z najväčšej technicky prípustnej celkovej hmotnosti motorového vozidla a najväčšej technicky prípustnej celkovej hmotnosti prípojného vozidla.
(4)
Úhrada diaľničnej známky sa platí na kalendárny rok, na 30 dní alebo na 10 dní bez ohľadu na počet vykonaných jázd. Diaľničná známka má elektronickú podobu.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2 znie:
„2) § 4 zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Príloha č. 1 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 140/2009 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o typovom schvaľovaní motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá v znení neskorších predpisov.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 3 až 5 sa vypúšťajú.
3.
V § 2 ods. 8 sa slová „dopravy, výstavy a regionálneho rozvoja“ nahrádzajú slovami „dopravy a výstavby“.
4.
V § 5 sa vypúšťa nadpis.
5.
V § 5 ods. 1 až 3 úvodnej vete sa vypúšťajú slová „v elektronickej podobe“.
6.
V § 5 ods. 2 písm. a) sa slová „na predajných miestach“ nahrádzajú slovami „na miestach určených na úhradu“.
7.
V § 5 ods. 3 písm. a) sa slovo „predaja“ nahrádza slovom „úhrady“.
8.
V § 5 odsek 4 znie:
„(4)
Podmienky úhrady, vrátenia úhrady, zmeny v evidencii úhrady diaľničnej známky a podmienky opravy údajov zadaných do elektronického systému podľa odseku 1 určí správca výberu úhrady diaľničnej známky vo všeobecných podmienkach úhrady diaľničnej známky.“.
9.
§ 6 sa vypúšťa.
Poznámka pod čiarou k odkazu 8 sa vypúšťa.
10.
V § 7 ods. 1 písmeno e) znie:
„e)
základných záchranných zložiek integrovaného záchranného systému,9a) dobrovoľných hasičských zborov obcí,9b) obecnej polície9c) a Slovenského červeného kríža,9d)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 9a až 9d znejú:
„9a) § 8 ods. 1 zákona č. 129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme v znení neskorších predpisov.
9b) § 33 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov.
9c) Zákon Slovenskej národnej rady č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov.
9d) Zákon č. 460/2007 Z. z. o Slovenskom Červenom kríži a ochrane znaku a názvu Červeného kríža a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
11.
V § 7 ods. 1 sa za písmeno e) vkladá nové písmeno f), ktoré znie:
„f)
zahraničných záchranných zložiek podieľajúcich sa na základe požiadania štátnych orgánov
1.
Slovenskej republiky na záchranných prácach pri mimoriadnych udalostiach9e) alebo podieľajúcich sa na príprave na civilnú ochranu9f) na území Slovenskej republiky,
2.
iného štátu na záchranných prácach pri mimoriadnych udalostiach,9e) na humanitárnej pomoci9g) alebo podieľajúcich sa na príprave na civilnú ochranu9f) mimo územia Slovenskej republiky,“.
Doterajšie písmená f) až o) sa označujú ako písmená g) až p).
Poznámky pod čiarou k odkazom 9e až 9g znejú:
„9e) § 3 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov.
Čl. 4 ods. 1 rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č. 1313/2013 zo 17. decembra 2013 o mechanizme Únie v oblasti civilnej ochrany (Ú. v. EÚ L 347, 20. 12. 2013) v platnom znení.
9f) § 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. v znení zákona č. 252/2001 Z. z.
Čl. 13 rozhodnutia č. 1313/2013/EÚ v platnom znení.
9g) § 2 písm. b) zákona č. 392/2015 Z. z. o rozvojovej spolupráci a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Čl. 1 nariadenia Rady (ES) č. 1257/96 z 20. júna 1996 o humanitárnej pomoci (Ú. v. ES L 163, 2. 7. 1996) v platnom znení.“.
12.
V § 7 ods. 2 a 3 sa slová „podľa odseku 1 písm. e), f), h) až m)“ nahrádzajú slovami „podľa odseku 1 písm. e) až g), i) až n)“.
13.
V § 8 odsek 2 znie:
„(2)
Správca výberu úhrady diaľničnej známky je povinný zabezpečiť miesta na úhradu diaľničnej známky, ktoré musia byť prístupné aj pre osoby so zdravotným postihnutím.“.
14.
V § 8 ods. 4 sa slová „podľa § 7 ods. 1 písm. a), b), c), g), n) a o)“ nahrádzajú slovami „podľa § 7 ods. 1 písm. a), b), c), h), o) a p)“.
15.
V § 9 ods. 3 sa vypúšťa druhá veta.
16.
V § 9 ods. 7 písmeno e) znie:
„e)
požadovať predloženie osvedčenia o evidencii vozidla alebo prípojného vozidla, technický preukaz alebo iný obdobný doklad preukazujúci kategóriu vozidla a najväčšiu technicky prípustnú celkovú hmotnosť vozidla a najväčšiu technicky prípustnú celkovú hmotnosť prípojného vozidla.“.
17.
V § 10 sa vypúšťa odsek 2.
Doterajšie odseky 3 až 7 sa označujú ako odseky 2 až 6.
18.
V § 10 ods. 2 až 4 sa slová „podľa odsekov 1 a 2“ nahrádzajú slovami „podľa odseku 1“.
19.
V § 11 ods. 1 sa slová „správcom výberu úhrady diaľničnej známky alebo osobou poverenou podľa § 8 ods. 1 alebo osobou poverenou výkonom kontroly alebo orgánmi Policajného zboru“ nahrádzajú slovami „podľa § 9 ods. 10“.
20.
V § 11 ods. 2 sa vypúšťajú slová „alebo orgány Policajného zboru“.
21.
V § 11 ods. 8 sa slová „podľa § 13 ods. 8“ nahrádzajú slovami „podľa § 13 ods. 7“.
22.
V § 13 ods. 1 sa slová „odsek 9“ nahrádzajú slovami „odsek 8“.
23.
V § 13 ods. 3 sa vypúšťa písmeno b).
Doterajšie písmeno c) sa označuje ako písmeno b).
24.
V § 13 ods. 5 sa vypúšťajú slová „alebo odseku 7“.
25.
V § 13 sa vypúšťa odsek 7.
Doterajšie odseky 8 a 9 sa označujú ako odseky 7 a 8.
26.
V § 13 ods. 8 sa slová „rozhodnutie o zastavení konania podľa odsekov 6 a 7 a rozhodnutie o prerušení konania podľa odseku 7“ nahrádzajú slovami „a rozhodnutie o zastavení konania podľa odseku 6“.
27.
Za § 16c sa vkladá § 16d, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠16d
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júla 2019
Konania o správnych deliktoch začaté a právoplatne neskončené pred 1. júlom 2019 sa dokončia podľa predpisov účinných do 30. júna 2019.“.
Čl. III
Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení zákona č. 27/1984 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 160/1996 Z. z., zákona č. 58/1997 Z. z., zákona č. 395/1998 Z. z., zákona č. 343/1999 Z. z., zákona č. 388/2000 Z. z., zákona č. 416/2001 Z. z., zákona č. 439/2001 Z. z., zákona č. 524/2003 Z. z., zákona č. 534/2003 Z. z., zákona č. 639/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z., zákona č. 479/2005 Z. z., zákona č. 25/2007 Z. z., zákona č. 275/2007 Z. z., zákona č. 664/2007 Z. z., zákona č. 86/2008 Z. z., zákona č. 8/2009 Z. z., zákona č. 70/2009 Z. z., zákona č. 60/2010 Z. z., zákona č. 144/2010 Z. z., zákona č. 249/2011 Z. z., zákona č. 317/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 368/2013 Z. z., zákona č. 388/2013 Z. z., zákona č. 488/2013 Z. z., zákona č. 293/2014 Z. z., zákona č. 282/2015 Z. z., zákona č. 387/2015 Z. z., zákona č. 106/2018 Z. z. a zákona č. 9/2019 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 3d odsek 7 znie:
„(7)
Súčasti diaľnic a ciest vo vlastníctve štátu sa môžu prenechať v nájme, po odsúhlasení ministerstvom, na základe nájomnej zmluvy. Na prenajatých súčastiach diaľnic a ciest možno zriadiť a prevádzkovať stavby slúžiace užívateľom diaľnic a ciest, najmä motoresty, motely, čerpacie stanice pohonných látok, reklamné stavby, iné zariadenia, a tiež stavby súvisiace s prevádzkou týchto stavieb.“.
2.
§ 3g vrátane nadpisu znie:
㤠3g
Práva k niektorým nehnuteľnostiam
Vlastník diaľnice, cesty a vlastník dotknutého pozemku je povinný v nevyhnutnom rozsahu za jednorazovú úhradu strpieť právo správcu elektronického výberu mýta alebo ním poverenej osoby2cbb) a správcu výberu úhrady diaľničnej známky alebo ním poverenej osoby2cbba) na umiestnenie, údržbu a správu zariadení na kontrolu elektronického výberu mýta a zariadení na kontrolu výberu úhrady diaľničnej známky vrátane ich pripojenia na technickú infraštruktúru a inžinierske siete.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 2cbb a 2cbba znejú:
„2cbb) § 12 zákona č. 474/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.
2cbba) § 8 ods. 1 zákona č. 488/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
3.
V § 20 ods. 2 sa vypúšťa slovo „rýchlostných“.
4.
Poznámky pod čiarou k odkazom 2dab, 2gb, 2j, 2l, 2n a 2q sa vypúšťajú.
5.
Za § 24f sa vkladá § 24g, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠24g
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júla 2019
Súčasti diaľnic a ciest vo vlastníctve štátu, ktoré boli prenechané v nájme na určitý čas, najviac na 30 rokov podľa § 3d ods. 7 pred 1. júlom 2019, možno naďalej ponechať v nájme po odsúhlasení ministerstvom aj po uplynutí tejto doby.“.
Čl. IV
Zákon č. 639/2004 Z. z. o Národnej diaľničnej spoločnosti a o zmene a doplnení zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 664/2007 Z. z., zákona č. 86/2008 Z. z., zákona č. 232/2008 Z. z., zákona č. 307/2009 Z. z., zákona č. 317/2012 Z. z., zákona č. 474/2013 Z. z., zákona č. 488/2013 Z. z. a zákona č. 125/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 ods. 4 druhej vete sa vypúšťajú slová „na dobu určitú, najviac na 30 rokov7)“ a slová „premávky; v prípade diaľnic“ sa nahrádzajú slovami „premávky a stavby súvisiace s prevádzkou týchto stavieb; v prípade diaľnic“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 7 sa vypúšťa.
2.
Za § 13a sa vkladá § 13b, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠13b
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júla 2019
Súčasti diaľnic, ktoré boli prenechané v nájme diaľničnou spoločnosťou, v prípade koncesných ciest štátom alebo koncesionárom vo vlastnom mene na základe koncesnej zmluvy podľa osobitného predpisu,2a) po odsúhlasení ministerstvom na dobu určitú, najviac na 30 rokov podľa § 2 ods. 4 pred 1. júlom 2019, možno naďalej ponechať v nájme po odsúhlasení ministerstvom aj po uplynutí tejto doby.“.
Čl. V
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2019.
Andrej Kiska v. r.

Andrej Danko v. r.

Peter Pellegrini v. r.