146/2019 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 30.06.2019 do 31.12.2019

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

146
ZÁKON
z 10. mája 2019,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení zákona č. 317/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 133/2013 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 388/2013 Z. z., zákona č. 123/2015 Z. z., zákona č. 259/2015 Z. z., zákona č. 387/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 305/2016 Z. z., zákona č. 176/2017 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 9/2019 Z. z., zákona č. 35/2019 Z. z., zákona č. 55/2019 Z. z. a zákona č. 83/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 10 ods. 2 sa za slovo „obslužnosť“ vkladá slovo „územia“.
2.
Nadpis § 18 znie: „Dopravná obslužnosť územia“.
3.
V § 18 ods. 1 sa za slovo „obslužnosťou“ vkladá slovo „územia“.
4.
V § 20 ods. 4 sa slová „zabezpečovania dopravnej obslužnosti“ nahrádzajú slovami „zabezpečovania dopravnej obslužnosti územia“ a slová „štandardy dopravnej obslužnosti“ sa nahrádzajú slovami „štandardy dopravnej obslužnosti územia“.
5.
V § 21 ods. 4 sa za slovo „obslužnosti“ vkladá slovo „územia“.
6.
V § 21 ods. 6 písm. c) sa na konci pripájajú slová „a minimálne spôsoby dokladovania príslušnosti cestujúcich v rámci týchto skupín“.
7.
V § 27 ods. 3 písm. d) sa slová „odseku 16“ nahrádzajú slovami „odseku 17“.
8.
V § 30 ods. 2 písm. e) sa vypúšťajú slová „a 5“.
9.
V § 30 sa odsek 5 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:
„h)
umiestniť preukaz vodiča vo vozidle na mieste viditeľnom pre cestujúceho.“.
10.
V § 37 ods. 4 písm. b) sa slovo „desať“ nahrádza slovom „päť“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „bezpečnostného poradcu“.
11.
V § 41 ods. 2 písm. n) sa na konci pripája toto slovo: „územia“.
12.
V § 43 písm. e) a § 44 písm. i) sa na konci pripájajú slová „a obchodnej spoločnosti založenej na účel prevádzkovania integrovaného dopravného systému alebo mestského dopravného systému9)“.
13.
V § 48 sa odsek 1 dopĺňa písmenom an), ktoré znie:
„an)
prevádzkuje cestnú dopravu, taxislužbu alebo dispečing v rozpore s týmto zákonom.“.
14.
V § 48 ods. 6 sa slová „ak) a am)“ nahrádzajú slovami „ak) až an)“.
15.
V § 49 ods. 1 písm. a), h) až k) sa vypúšťajú slová „na ceste“.
16.
V § 49 ods. 1 písmeno b) znie:
„b)
ako vodič pri preprave nebezpečných vecí
1.
sa nepreukáže požadovanými dokladmi podľa dohody ADR,
2.
nemá na dopravnej jednotke osobitnú výbavu alebo hasiace prístroje podľa dohody ADR,
3.
nezabezpečil, aby boli cisterny a obaly riadne uzatvorené alebo aby boli cisterny a obaly bez zvyškov priľnutých nebezpečných látok na ich povrchu,
4.
neoznačil kontajnery, cisterny, batériové vozidlá, MEGC alebo MEMU vozidlá podľa dohody ADR.“.
17.
V § 49 ods. 1 písm. j) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo neumiestnil preukaz vodiča vo vozidle na mieste viditeľnom pre cestujúceho“.
18.
Príloha sa dopĺňa deviatym bodom, ktorý znie:
„9.
Smernica Komisie (EÚ) 2018/1846 z 23. novembra 2018, ktorou sa menia prílohy k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2008/68/ES o vnútrozemskej preprave nebezpečného tovaru na účely prispôsobenia vedecko-technickému pokroku (Ú. v. EÚ L 299, 26. 11. 2018).“.
Čl. II
Zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 580/2003 Z. z., zákona č. 479/2005 Z. z., zákona č. 561/2005 Z. z., zákona č. 193/2007 Z. z., zákona č. 500/2007 Z. z., zákona č. 179/2008 Z. z., zákona č. 435/2008 Z. z., zákona č. 191/2009 Z. z., zákona č. 469/2009 Z. z., zákona č. 556/2010 Z. z., zákona č. 133/2013 Z. z., zákona č. 402/2013 Z. z., zákona č. 35/2014 Z. z., zákona č. 259/2015 Z. z., zákona č. 282/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 305/2016 Z. z., zákona č. 176/2017 Z. z., zákona č. 56/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z. a zákona č. 284/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 2 sa dopĺňa písmenom q), ktoré znie:
„q)
členským štátom členský štát Európskej únie alebo štát, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore.“.
2.
Slová „členský štát Európskej únie alebo štát, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore“, „členský štát Európskej únie alebo iný štát, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore“, „členský štát Európskej únie, iný štát, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore“, „členský štát Európskej únie“ a „členský štát Európskej únie a štát, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „členský štát“ v príslušnom tvare.
3.
V § 5c ods. 2 sa slová „tretím štátom“ nahrádzajú slovami „štátom, ktorý nie je členským štátom (ďalej len „tretí štát“)“.
4.
Za § 19 sa vkladá § 20, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠20
Dopravná obslužnosť územia
Dopravnou obslužnosťou územia na účely tohto zákona sa rozumie vytvorenie ponuky primeraného rozsahu dopravných služieb vo verejnej osobnej lodnej doprave na obsluhovanom území.“.
5.
V § 24 ods. 5 písm. g) sa slová „zo štátu, ktorý nie je členským štátom Európskej únie“ nahrádzajú slovami „z tretieho štátu“.
6.
V § 31b ods. 8 sa čiarka za slovom „úrad“ nahrádza slovom „alebo“.
7.
Príloha č. 1 sa dopĺňa osemnástym bodom, ktorý znie:
„18.
Smernica Komisie (EÚ) 2018/1846 z 23. novembra 2018, ktorou sa menia prílohy k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2008/68/ES o vnútrozemskej preprave nebezpečného tovaru na účely prispôsobenia vedecko-technickému pokroku (Ú. v. EÚ L 299, 26. 11. 2018).“.
Čl. III
Zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 433/2010 Z. z., zákona č. 547/2010 Z. z., zákona č. 393/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 402/2013 Z. z., zákona č. 432/2013 Z. z., zákona č. 152/2014 Z. z., zákona č. 259/2015 Z. z., zákona č. 282/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 316/2016 Z. z., zákona č. 351/2016 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 288/2018 Z. z. a zákona č. 55/2019 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.
V § 30 ods. 6 sa za slovo „predpisov“ vkladajú slová „týkajúcich sa prevádzkovania dráhy a prevádzkovania dopravy na dráhe“.
2.
V § 112f ods. 2 sa slová „od 15. júna“ nahrádzajú slovami „od 16. júna“.
Čl. IV
Zákon č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach v znení zákona č. 433/2010 Z. z., zákona č. 547/2010 Z. z., zákona č. 313/2011 Z. z., zákona č. 393/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 133/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 402/2013 Z. z., zákona č. 432/2013 Z. z., zákona č. 259/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 351/2016 Z. z., zákona č. 176/2017 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z. a zákona č. 55/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 20 ods. 1 sa slovo „a“ nahrádza slovom „alebo“.
8.
Príloha č. 5 sa dopĺňa desiatym bodom, ktorý znie:
„10.
Smernica Komisie (EÚ) 2018/1846 z 23. novembra 2018, ktorou sa menia prílohy k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2008/68/ES o vnútrozemskej preprave nebezpečného tovaru na účely prispôsobenia vedecko-technickému pokroku (Ú. v. EÚ L 299, 26. 11. 2018).“.
Čl. V
Tento zákon nadobúda účinnosť 30. júna 2019 okrem čl. IV bodov 2 až 7, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2020.
Andrej Kiska v. r.

Andrej Danko v. r.

Peter Pellegrini v. r.